Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  (Ďalší)
  VŠETKO

A

Anion

Anión je častica so záporným nábojom. Záporne nabitý anión (napríklad anión chlóru Cl , síry S 2–, fluóru F ) vznikne, keď elektricky neutrálny atóm alebo molekula získa ionizáciou elektrón (17Cl + 1e-17Cl-). Anión sa pohybuje ku kladne nabitej elektróde (anóde). Anióny na anóde strácajú elektrón.

Anode

Anóda je kladná elektróda. Pri elektrochemických procesoch priťahuje ióny so záporným nábojom – anióny.


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Armature

Armatúra je v súvislosti s potrubiami (aj plynovými či parnými) súbor potrubných dielov na rozdvojenie či zmenu smeru prúdu a na riadenie prietoku tekutiny. Sú to najmä tvarovky, spojky, príruby, odbočky, rozdeľovače, kompenzátory, ventily a pod.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Asynchronous alternator

Asynchrónny alternátor je elektrický stroj generátor, ktorý mení energiu mechanickú na energiu elektrickú využitím otáčavého magnetického poľa. Je zdrojom striedavého prúdu a napätia. Ak pohonným motorom otáčame rotorom alternátora nadsynchrónnymi otáčkami a vinutie statora je pripojené na sieť, potom stroj generuje elektrickú energiu a dodáva do siete. Na výrobu elektrickej energie sa dnes využívajú v menších vodných elektrárňach a veterných elektrárňach, kde pracujú ako stroje napájané aj do rotora z meniča frekvencie (double fed). Menič dodáva do rotora zo siete výkon o sklzovej frekvencii. Výhodou asynchrónneho generátora je jeho jednoduchá konštrukcia a nízka cena.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atom

Atóm je najmenšia časť chemického prvku, ktorá je schopná vstúpiť do chemickej reakcie. Atóm sa skladá z malého jadra a z elektrónového obalu. Jadro atómu je tvorené protónmi a neutrónmi, elektrónový obal elektrónmi

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atomic mass

Atómová hmotnosť je pokojová hmotnosť atómu určitého chemického prvku v základnom stave. Hmotnosti atómov alebo molekúl sú veľmi malé. Napr. atóm nuklidu vodíka 1H má hmotnosť 1,673 55.10-27 kg, atóm nuklidu uhlíka 12C 1,992 67.10-26 kg. Na vyjadrenie hmotnosti atómov a molekúl používame – atómovú hmotnostnú jednotku = 1,660 57.10-27 kg. Táto jednotka bola zvolená tak, aby hmotnosť 1,660 57.10-27 kg mala atómová hmotnostná konštanta, ktorej hmotnosť je definovaná ako 1/12 hmotnosti nuklidu uhlíka 12C.

Atomic number Z

Atómové číslo je poradové číslo v periodickej sústave prvkov. Označuje počet protónov v jadre atómu. Napr. pre urán je Z = 92 (jadro uránu obsahuje 92 protónov).


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atomic Act

Atómovým zákonom nazývame zákon o mierovom využívaní jadrovej energie. V tomto zákone sú upravené všetky náležitosti súvisiace s využívaním jadrovej energie na mierové účely. Ide napríklad o povinnosti a práva právnických a fyzických osôb pri využívaní jadrovej energie, podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, podmienky jadrovej bezpečnosti, pôsobnosť štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a ďalšie. V Slovenskej republike ide o Zákon 541/2004 – ZÁKON z 9. septembra 2004 o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Automated system of dispatching control of the power system (ASDC)

Automatizovaný systém dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy (ASDR) predstavuje jeden funkčný celok na všetkých dispečerských pracoviskách a energetických dielach na strane riadiacej a riadenej. ASDR sa budujú na základe zlučiteľných technických a programových prostriedkov. Nadväznosť databázy medzi dispečerskými úrovňami sa deje vzájomnou dohodou. Prístup k databázam a nakladanie s dátovými súbormi určuje Kódex prenosovej sústavy Slovenskej republiky (PS SR) a príslušná prevádzková inštrukcia (PI). Zakázané sú zásahy do funkcie ASDR, ktoré ovplyvnia informácie a doklady o prevádzke elektrizačných sústav Slovenskej republiky (ES SR), alebo jej častí, bez predchádzajúceho prerokovania so zodpovednými pracovníkmi príslušného dispečingu a pracovníkmi ani dispečerskej služby. Napájanie zariadení ASDR musí byť bezvýpadkové s vylúčením beznapäťových stavov. 

 Off-grid systems

Autonómne systémy na výrobu energie sú systémy nezávislé od rozvodnej siete (tzv. grid off, autonómne alebo ostrovné). Slúžia objektom, ktoré nemajú možnosť pripojiť sa k rozvodnej sieti. V takomto prípade sú aj najlacnejším spôsobom získania elektrickej energie.Na tento účel sa obyčajne používajú mikroelektrárne s výkonom od 0,1 do 5 kW. Súčasťou autonómneho systému sú aj akumulátory (batérie) a riadiaca elektronika. V objekte potom môže byť buď rozvod jednosmerného prúdu s nízkym napätím (12 alebo 24 V), alebo je v systéme zapojený ešte menič napätia na dodávku striedavého prúdu 230 V.


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  (Ďalší)
  VŠETKO