Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO

A

Absolute zero

Absolútna nula je experimentálne nedosiahnuteľná a teoreticky najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu. Predstavuje hodnotu nula Kelvinov na 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

absolutna nula

Absorber

Chemický reaktor, v ktorom prebieha absorpcia SO2, obsiahnutého v privádzaných spalinách v suspenzii mletého vápenca a vody (vápencové mlieko). Je to oceľový, vo vnútri pogumovaný vertikálny valec, do ktorého sa privádza okrem spalín a vápencovej suspenzie ešte oxidačný vzduch. Príklad absorbér bloku s výkonom 110 MW má priemer 9,5 m a výšku 44 m. V jadrových reaktoroch je to materiál účinne pohlcujúci neutróny. V praxi sa najčastejšie používa bór a kadmium (pozri heslá Bór a Kadmium).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy absorbed from the sea

Asi 1/4 slnečnej energie dopadajúcej na zemský povrch je absorbovaná morom a ohrieva povrchové vrstvy vody. Systém OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) využíva rozdiel teploty vody na povrchu oceánu a v hĺbke 600 až 1 000 m, ktorý je v teplých moriach vyše   20 K. Teplotné rozloženie na povrchu oceánu sa dá farebne vizualizovať z družíc pomocou termovízie. Oranžová a žltá farba odhaľuje víry teplého Golfského prúdu, zelená a modrá sú studené prúdy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Absorption

Absorpcia  je  výraz  pochádzajúci z latinského  jazyka a označuje  proces  pohlcovania  či  pohltivosť. Z hľadiska optiky predstavuje absorpcia zoslabenie svetla (elektromagnetického žiarenia) pri jeho prechode látkou. Toto zoslabenie je spôsobené premenou energie žiarenia na iné formy vnútornej energie látky. Z hľadiska atómovej a jadrovej fyziky je absorpcia odbúdaním častíc zo zväzku pri prechode hmotou, pričom tento úbytok častíc je spôsobený zrážkami s atómami prostredia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Absorption rods

Absorpčné tyče slúžia na riadenie jadrového reaktora. Obsahujú materiál, ktorý absorbuje (pohlcuje) neutróny. Pohltením neutrónov dochádza k omedzeniu alebo až zastaveniu štiepnej reťazovej reakcie. Medzi najrozšírenejšie absorbéry patrí bór a kadmium.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Adiabatic expansion

Pri adiabatickej zmene stavu pracovnej látky sa teplo pracovnej látke neprivádza, ani sa z nej neodvádza. Adiabatická expanzia je zväčšovaním objemu plynu bez prívodu či odvodu tepla. Dôsledkom tejto zmeny je pokles tlaku. Adiabatická expanzia prebieha napr. v plynovej turbíneAk strojnásobíme objem plynu s tlakom 0,5 MPa bez prívodu či odvodu tepla, klesne jeho tlak v dôsledku adiabatickej expanzie na 0,1 MPa.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Adiabatic compression

Adiabatická zmena stavu plynu je taká zmena, pri ktorej sa pracovnej látke teplo zvonku ani neprivádza, ani sa von z látky neodvádza. Adiabatická kompresia je stláčanie alebo znižovanie objemu plynu bez odvodu či prívodu tepla. Adiabatická kompresia prebieha napr. v kompresore. Pri adiabatickej kompresii vzduchu z tlaku 0,1 MPa na 0,5 MPa sa objem vzduchu zmenší na 32 % pôvodnej hodnoty. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Agglomerate

Aglomerátom v elektrárňach nazývame materiál, ktorý vzniká pridaním asi 25 % vody k popolčeku alebo popolu, zachytenému a nahromadenému po spálení uhlia v uhoľných elektrárňach. Vzniknutá zmes sa premieša v špeciálnom zariadení a takto pripravený aglomerát je sypký až granulovitý, pri transporte sa nepráši a pri styku s vodou sa z neho uvoľňuje len veľmi málo škodlivín. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Activity

Aktivita charakterizuje rýchlosť rozpadu rádioaktívnych atómových jadier. Vyjadruje sa v počte rozpadov za časovú jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq]. Je to aktivita, pri ktorej nastáva v žiariči v priemere jedna rádioaktívna premena za sekundu. Pomenovaná je podľa francúzskeho fyzika A. H. Becquerela.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Active zone

Je to oblasť reaktora, v ktorej prebieha štiepna reťazová reakcia. V tejto oblasti dochádza pri štiepení jadier paliva k intenzívnej premene jadrovej energie na tepelnú energiu. Konštrukčné riešenie aktívnej zóny ovplyvňuje výber paliva, chladiacej látky a pri tepelných reaktoroch výber moderátora.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik
Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO