Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Ďalší)
VŠETKO

A

Absolute zero

Absolútna nula je experimentálne nedosiahnuteľná a teoreticky najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu. Predstavuje hodnotu nula Kelvinov na 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

absolutna nula

Absorber

Chemický reaktor, v ktorom prebieha absorpcia SO2, obsiahnutého v privádzaných spalinách v suspenzii mletého vápenca a vody (vápencové mlieko). Je to oceľový, vo vnútri pogumovaný vertikálny valec, do ktorého sa privádza okrem spalín a vápencovej suspenzie ešte oxidačný vzduch. Príklad absorbér bloku s výkonom 110 MW má priemer 9,5 m a výšku 44 m. V jadrových reaktoroch je to materiál účinne pohlcujúci neutróny. V praxi sa najčastejšie používa bór a kadmium (pozri heslá Bór a Kadmium).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy absorbed from the sea

Asi 1/4 slnečnej energie dopadajúcej na zemský povrch je absorbovaná morom a ohrieva povrchové vrstvy vody. Systém OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) využíva rozdiel teploty vody na povrchu oceánu a v hĺbke 600 až 1 000 m, ktorý je v teplých moriach vyše   20 K. Teplotné rozloženie na povrchu oceánu sa dá farebne vizualizovať z družíc pomocou termovízie. Oranžová a žltá farba odhaľuje víry teplého Golfského prúdu, zelená a modrá sú studené prúdy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Absorption

Absorpcia  je  výraz  pochádzajúci z latinského  jazyka a označuje  proces  pohlcovania  či  pohltivosť. Z hľadiska optiky predstavuje absorpcia zoslabenie svetla (elektromagnetického žiarenia) pri jeho prechode látkou. Toto zoslabenie je spôsobené premenou energie žiarenia na iné formy vnútornej energie látky. Z hľadiska atómovej a jadrovej fyziky je absorpcia odbúdaním častíc zo zväzku pri prechode hmotou, pričom tento úbytok častíc je spôsobený zrážkami s atómami prostredia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Absorption rods

Absorpčné tyče slúžia na riadenie jadrového reaktora. Obsahujú materiál, ktorý absorbuje (pohlcuje) neutróny. Pohltením neutrónov dochádza k omedzeniu alebo až zastaveniu štiepnej reťazovej reakcie. Medzi najrozšírenejšie absorbéry patrí bór a kadmium.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Adiabatic expansion

Pri adiabatickej zmene stavu pracovnej látky sa teplo pracovnej látke neprivádza, ani sa z nej neodvádza. Adiabatická expanzia je zväčšovaním objemu plynu bez prívodu či odvodu tepla. Dôsledkom tejto zmeny je pokles tlaku. Adiabatická expanzia prebieha napr. v plynovej turbíneAk strojnásobíme objem plynu s tlakom 0,5 MPa bez prívodu či odvodu tepla, klesne jeho tlak v dôsledku adiabatickej expanzie na 0,1 MPa.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Adiabatic compression

Adiabatická zmena stavu plynu je taká zmena, pri ktorej sa pracovnej látke teplo zvonku ani neprivádza, ani sa von z látky neodvádza. Adiabatická kompresia je stláčanie alebo znižovanie objemu plynu bez odvodu či prívodu tepla. Adiabatická kompresia prebieha napr. v kompresore. Pri adiabatickej kompresii vzduchu z tlaku 0,1 MPa na 0,5 MPa sa objem vzduchu zmenší na 32 % pôvodnej hodnoty. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Agglomerate

Aglomerátom v elektrárňach nazývame materiál, ktorý vzniká pridaním asi 25 % vody k popolčeku alebo popolu, zachytenému a nahromadenému po spálení uhlia v uhoľných elektrárňach. Vzniknutá zmes sa premieša v špeciálnom zariadení a takto pripravený aglomerát je sypký až granulovitý, pri transporte sa nepráši a pri styku s vodou sa z neho uvoľňuje len veľmi málo škodlivín. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Activity

Aktivita charakterizuje rýchlosť rozpadu rádioaktívnych atómových jadier. Vyjadruje sa v počte rozpadov za časovú jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq]. Je to aktivita, pri ktorej nastáva v žiariči v priemere jedna rádioaktívna premena za sekundu. Pomenovaná je podľa francúzskeho fyzika A. H. Becquerela.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Active zone

Je to oblasť reaktora, v ktorej prebieha štiepna reťazová reakcia. V tejto oblasti dochádza pri štiepení jadier paliva k intenzívnej premene jadrovej energie na tepelnú energiu. Konštrukčné riešenie aktívnej zóny ovplyvňuje výber paliva, chladiacej látky a pri tepelných reaktoroch výber moderátora.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnikActive safety systems

Na rozdiel od pasívnych bezpečnostných systémov aktívne bezpečnostné systémy potrebujú na svoj pohon dodávku energie a na uvedenie do činnosti riadiaci signál. Sú podstatne zložitejšie a vyžadujú si náročnú kontrolu a údržbu. Využívajú obyčajne viacero nezávislých zdrojov informácií. Typickými príkladmi aktívnych bezpečnostných systémov sú zariadenia na odstavenie reaktora pomocou zasunutia regulačných tyčí, systém havarijného chladenia atď.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Accumulation of energy

Je uskladnenie energie vo vhodnej forme a na vhodnom mieste, určenej na neskoršie použitie v požadovanej kvalite a kvantite. Zariadenie na akumuláciu energie sa nazýva akumulátor.

     

zdroj: www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Accumulation furnace

Zariadenie určené na vykurovanie, ktoré požadovaný teplotný stav v priestore dosahuje premenou elektrickej energie na energiu tepelnú a tá sa následne v zariadení akumuluje. K akumulácii tepla dochádza v čase nízkej tarify (najčastejšie v noci) a to sa neskôr spotrebúva na vykurovanie počas dňa. Čas nabíjania je obvykle osem hodín denne.

zdroj: www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Storage hydro power plant

Akumulačná vodná elektráreň je vodná elektráreň (VE), ktorej prevádzka je založená na určitom spôsobe hromadenia (akumulácie) vodnej masy. Využíva kinetickú a potenciálnu energiu vody (pozri heslá Kinetická energiaPotenciálna energia). Spôsob akumulácie môže byť rôzny. Do tejto skupiny elektrární patria napríklad:

 • Priehradové - spád je vytvorený priehradnou hrádzou. Majú veľký zásobný objem vody, a preto sa využívajú ako špičkové. Tento typ VE je málo navrhovanou elektrárňou aj z hľadiska ekonomického, vodohospodárskeho a krajinárskeho,
 • Nádržové - spád je tvorený haťou. Vodné elektrárne obyčajne pracujú ako prietokové. Tento typ je z hľadiska vplyvu na prietokové pomery najvhodnejší, nenarúša kontinuitu prietokov,
 • Prečerpávacie - pracujú s objemom akumulovanej vody prečerpávanej z dolnej nádrže do hornej spravidla reverzibilným hydroelektrickým agregátom. Spád je vytvorený rozdielom hladín týchto nádrží,
 • Derivačné - využíva sa získanie spádu v derivácii. Nevyžaduje veľkú vzdúvaciu stavbu, postačujúci je nízky stupeň umožňujúci odber vody do derivačného privádzača. Privádzač môže byť riešený ako beztlakový s voľnou hladinou prevedený ako otvorený alebo uzavretý, alebo tlakový s použitím tlakového potrubia.

 zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Accumulator

Je  to zariadenie slúžiace na akumuláciu (zhromaždenie a uchovanie) určitého média. Na akumuláciu energie (elektrickej, kinetickej, tepelnej) sú najrozšírenejšie akumulátory olovené, elektrochemické, zotrvačníkové, supravodivé indukčné, akumulátory tepla a niektoré ďalšie.

 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Heat accumulator

Akumulátor tepla (teplojem, zásobník tepla) je zariadenie umožňujúce uchovať teplo do okamihu spotreby. Ide napríklad o teplo slnečného žiarenia, ktoré možno uchovávať v kvapalnej alebo pevnej látke.  Môže to byť tiež zásobník najčastejšie naplnený horúcou vodou a parou. Pracuje tak, že v čase nízkej spotreby tepla sa doň zavádza prebytočná para, ktorá zvyšuje tlak v zásobníku a kondenzuje v ňom. V čase vysokej spotreby sa para odoberá z priestoru nad hladinou. Tým klesá tlak, časť horúcej vody sa odparuje a vzniknutá para kryje špičkovú spotrebu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Alternative energy sources

Zdroje energie, ktoré prinášajú reálnu alternatívu fosílnym palivám, ktorých zásoby sú obmedzené a v súčasnosti sa rýchlo míňajú. Majú minimálny dopad na životné prostredie. Patria k nim obnoviteľné zdroje energie. Hlavnými alternatívnymi zdrojmi energie sú veterná energia, vodná energia, slnečná energia, geotermálna energia a energia z biomasy.


zdroj: http://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik


Alternator

Alternátor alebo generátor je elektrický stroj, ktorý mení energiu mechanickú na energiu elektrickú. Alternátor je zdrojom striedavého napätia a prúdu s frekvenciou u nás a v Európe 50 Hz a v USA 60 Hz. Turbína, alebo iný pohon otáča rotorom a jeho budiacim vinutím prechádza jednosmerný prúd, v stroji vzniká otáčavé magnetické pole, ktoré v trojfázovom vinutí statoraindukuje trojfázové striedavé napätie. Ak vinutie kotvy (statora) sa zaťaží samostatnou záťažou, alebo pripojením na sieť, vinutím statora pretekajú prúdy a tieto spoločne s prúdom budiaceho vinutia rotora vytvárajú výsledné magnetické pole stroja. Stroj sa nazýva synchrónny preto, lebo otáčky rotora sú synchrónne (3 000, 1 500, 1 000, 750 ot./min. a podobne).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Alternator driven by an internal combustion engine

Alternátor poháňaný spaľovacím motorom je pomaly bežiaci stroj s veľkým priemerom a malou dĺžkou rotora (pozri heslo Rotor). Rotor pracuje väčšinou aj ako zotrvačník, aby vyrovnával nerovnomernosti spôsobené chodom piestových spaľovacích motorov (pozri heslo Spaľovací motor).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ampere's rule

Nazývané aj ako pravidlo pravej ruky – je pravidlo udávajúce smer indukčných čiar magnetického poľa v okolí vodiča, ktorým preteká elektrický prúd. Ak pozorovateľ položí pravú ruku na vodič tak, že palec ukazuje smer prúdu pretekajúceho priamym vodičom a dlaň je obrátená k smeru pozorovania, potom prsty ukazujú orientáciu indukčných čiar magnetického poľa v danom bode.


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Anion

Anión je častica so záporným nábojom. Záporne nabitý anión (napríklad anión chlóru Cl , síry S 2–, fluóru F ) vznikne, keď elektricky neutrálny atóm alebo molekula získa ionizáciou elektrón (17Cl + 1e-17Cl-). Anión sa pohybuje ku kladne nabitej elektróde (anóde). Anióny na anóde strácajú elektrón.

Anode

Anóda je kladná elektróda. Pri elektrochemických procesoch priťahuje ióny so záporným nábojom – anióny.


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Armature

Armatúra je v súvislosti s potrubiami (aj plynovými či parnými) súbor potrubných dielov na rozdvojenie či zmenu smeru prúdu a na riadenie prietoku tekutiny. Sú to najmä tvarovky, spojky, príruby, odbočky, rozdeľovače, kompenzátory, ventily a pod.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Asynchronous alternator

Asynchrónny alternátor je elektrický stroj generátor, ktorý mení energiu mechanickú na energiu elektrickú využitím otáčavého magnetického poľa. Je zdrojom striedavého prúdu a napätia. Ak pohonným motorom otáčame rotorom alternátora nadsynchrónnymi otáčkami a vinutie statora je pripojené na sieť, potom stroj generuje elektrickú energiu a dodáva do siete. Na výrobu elektrickej energie sa dnes využívajú v menších vodných elektrárňach a veterných elektrárňach, kde pracujú ako stroje napájané aj do rotora z meniča frekvencie (double fed). Menič dodáva do rotora zo siete výkon o sklzovej frekvencii. Výhodou asynchrónneho generátora je jeho jednoduchá konštrukcia a nízka cena.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atom

Atóm je najmenšia časť chemického prvku, ktorá je schopná vstúpiť do chemickej reakcie. Atóm sa skladá z malého jadra a z elektrónového obalu. Jadro atómu je tvorené protónmi a neutrónmi, elektrónový obal elektrónmi

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atomic mass

Atómová hmotnosť je pokojová hmotnosť atómu určitého chemického prvku v základnom stave. Hmotnosti atómov alebo molekúl sú veľmi malé. Napr. atóm nuklidu vodíka 1H má hmotnosť 1,673 55.10-27 kg, atóm nuklidu uhlíka 12C 1,992 67.10-26 kg. Na vyjadrenie hmotnosti atómov a molekúl používame – atómovú hmotnostnú jednotku = 1,660 57.10-27 kg. Táto jednotka bola zvolená tak, aby hmotnosť 1,660 57.10-27 kg mala atómová hmotnostná konštanta, ktorej hmotnosť je definovaná ako 1/12 hmotnosti nuklidu uhlíka 12C.

Atomic number Z

Atómové číslo je poradové číslo v periodickej sústave prvkov. Označuje počet protónov v jadre atómu. Napr. pre urán je Z = 92 (jadro uránu obsahuje 92 protónov).


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atomic Act

Atómovým zákonom nazývame zákon o mierovom využívaní jadrovej energie. V tomto zákone sú upravené všetky náležitosti súvisiace s využívaním jadrovej energie na mierové účely. Ide napríklad o povinnosti a práva právnických a fyzických osôb pri využívaní jadrovej energie, podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, podmienky jadrovej bezpečnosti, pôsobnosť štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a ďalšie. V Slovenskej republike ide o Zákon 541/2004 – ZÁKON z 9. septembra 2004 o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Automated system of dispatching control of the power system (ASDC)

Automatizovaný systém dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy (ASDR) predstavuje jeden funkčný celok na všetkých dispečerských pracoviskách a energetických dielach na strane riadiacej a riadenej. ASDR sa budujú na základe zlučiteľných technických a programových prostriedkov. Nadväznosť databázy medzi dispečerskými úrovňami sa deje vzájomnou dohodou. Prístup k databázam a nakladanie s dátovými súbormi určuje Kódex prenosovej sústavy Slovenskej republiky (PS SR) a príslušná prevádzková inštrukcia (PI). Zakázané sú zásahy do funkcie ASDR, ktoré ovplyvnia informácie a doklady o prevádzke elektrizačných sústav Slovenskej republiky (ES SR), alebo jej častí, bez predchádzajúceho prerokovania so zodpovednými pracovníkmi príslušného dispečingu a pracovníkmi ani dispečerskej služby. Napájanie zariadení ASDR musí byť bezvýpadkové s vylúčením beznapäťových stavov. 

 Off-grid systems

Autonómne systémy na výrobu energie sú systémy nezávislé od rozvodnej siete (tzv. grid off, autonómne alebo ostrovné). Slúžia objektom, ktoré nemajú možnosť pripojiť sa k rozvodnej sieti. V takomto prípade sú aj najlacnejším spôsobom získania elektrickej energie.Na tento účel sa obyčajne používajú mikroelektrárne s výkonom od 0,1 do 5 kW. Súčasťou autonómneho systému sú aj akumulátory (batérie) a riadiaca elektronika. V objekte potom môže byť buď rozvod jednosmerného prúdu s nízkym napätím (12 alebo 24 V), alebo je v systéme zapojený ešte menič napätia na dodávku striedavého prúdu 230 V.

Off-grid Photovoltaic system with battery storage

Súčasťou autonómneho fotovoltického systému s akumuláciou elektrickej energie sú akumulátorové batérie, ktoré sa nabíjajú pri prebytku energie v systéme a zaisťujú prevádzku spotrebičov v prípade nedostatku žiarenia dopadajúceho na solárne panely. V prípade nedostatku energie dodávanej panelmi je energia primárne dodávaná z akumulátorov. Po ich vybití systém nezabezpečuje prísun elektrickej energie zo žiadneho iného zdroja. Tento systém nachádza uplatnenie pri napájaní telekomunikačnej, navigačnej a signalizačnej techniky, alebo obydlia bez prístupu k elektrizačnej sústave. Solárne panely sú zdrojom jednosmerného napätia, preto ak chceme napájať aj spotrebiče využívajúce striedavé napätie, je nutné do systému zaradiť DC-AC menič.

.

Off-grid system without battery

V autonómnom systéme s priamym napájaním ide o priame prepojenie solárneho modulu alebo iného zdroja elektrickej energie a spotrebiča, bez možnosti akumulácie elektrickej energie. Takéto riešenie je vhodné, ak spotrebič nevyžaduje spoľahlivú dodávku elektrickej energie, napr. pumpa na čerpanie vody. Zariadenie pripojené k modulu je funkčné len pri dostatočnej intenzite slnečného žiarenia.


 

B

Banki turbine

Bánkiho turbína je rovnakotlaková vodná turbína (rovnaký tlak pred turbínou i za turbínou) s dvojnásobným prietokom vody (voda preteká obežným okruhom), výrobne nenáročná. Voda pritekajúca cez vtokové potrubie preteká týmto kolesom dvakrát: najprv z vtoku cez lopatky do vnútra obežného kolesa a na druhej strane vyteká z vnútra kolesa von do odpadového potrubia. Prietok sa reguluje klapkou alebo špeciálne upraveným segmentom vo vtokovom potrubí tesne pred obežným kolesom. Účinnosť dosahuje často až 85 %. Svoje uplatnenie nachádzajú v malých vodných elektrárňach

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Bubbler - Condenser tower

Pod barbotážou rozumieme prebublávanie horúcej pary cez studenú vodu a tým jej rýchlu kondenzáciu spojenú súčasne s podstatným znížením jej tlaku. Barbotážna veža alebo tiež barbotážny systém je kondenzačný systém, ktorý je podstatnou časťou systému lokalizácie havárie spojenej s únikom chadiva z reaktora a z primárneho okruhu elektrárne. Jeho úlohou je zabezpečiť počas havárie ochladenie a kondenzáciu unikajúcej rádioaktívnej vodnej pary.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Barrier (in nuclear power plant)

Bariéry v jadrovej elektrárni zabraňujú úniku rádioaktívnych produktov štiepenia z jadrového paliva do životného prostredia. Bariérami v elektrárni typu VVER (Vodo-Vodný Energetický Reaktor) sú hermetický obal palivových tyčí, primárny okruh a kontajnment (pozri heslo Kontajment) alebo hermetické boxy v spojitosti s barbotážnou vežou

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Barrier for the radioactive waste

Bariérou pre rádioaktívne odpady rozumieme súhrn prostriedkov spomaľujúcich alebo znemožňujúcich migráciu rádionuklidov z odpadov alebo z úložísk do ich okolia. V prípade geologických úložísk sú používané technické bariéry vytvorené človekom (forma odpadov, kontajner, výplň medzi kontajnerom a okolitou horninou a stavebné bariéry) a prírodné bariéry predstavované úložnou horninou a okolitou geologickou formáciou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wireless transmission of electricity

Bezdrôtový prenos elektrickej energie patrí medzi perspektívne metódy, ktoré sú založené na tom, že namiesto vodiča sa využíva ako prenášač energie elektromagnetická vlna (pozri heslo Elektromagnetické žiarenie). Podľa použitej frekvencie sa dajú tieto technológie rozdeliť na mikrovlnné a laserové prenosy (pozri heslo Laser). Mikrovlnné prenosy majú celkovú účinnosť asi 50 %, kým laserový prenos má účinnosť iba asi 2 %. Prenosová frekvencia mikrovlnných prenosov dosahuje desiatky GHz. Zariadenie pre mikrovlnný prenos pozostáva z troch základných častí – z mikrovlnného zdroja, vysielacej antény a prijímacej antény.

Safety of electrical distribution facilities

Bezpečnosť elektrických rozvodných zariadení sa dosahuje realizáciou takej elektrickej inštalácie, ktorá zaistí bezpečnosť osôb proti účinkom prúdu, ktorý by mohol vzhľadom na svoje fyziologické účinky spôsobiť úraz.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Safety at work

Bezpečnosť práce je interdisciplinárny vedný odbor, ktorého predmetom skúmania je optimalizácia práce (pracovných podmienok, pracovných činností, pracovných nástrojov, organizácie práce a pod.) podľa kritérií minimalizácie poškodenia zdravia a vylúčenia nebezpečných situácií, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo životy pracovníkov. Také vlastnosti práce, pracovných postupov, pracovných podmienok, pracovných činností, pracovných nástrojov, organizácie práce a pod., chránia pracovníkov na elektrických zariadeniach pred ohrozením (v elektroenergetike, napr. před ohrozením elektrickým napätím alebo prúdom, pred výbojmi, pred elektromagnetickým žiarením, a pod.).


Safety of operation

Bezpečná prevádzka je taký spôsob prevádzkovania určitého zariadenia, ktorý nemá za následok neakceptovateľný negatívny vplyv na personál, obyvateľstvo a životné prostredie. Tento pojem je mimoriadne významný pre jadrové elektrárne, kde stratégia bezpečnosti pozostáva z troch základných prvkov, sú to – bezpečnostné bariéry, bezpečnostné systémy (pozri heslo Bezpečnostné systémy jadrových elektrární) a bezpečnostné postupy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Safety in the management of the distribution system

Zodpovednosť za riadenie časti distribučnej sústavy (DS) sa určí po dohode medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS) s používateľom v súlade s Dispečerským poriadkom dispečingu prevádzkovateľa DS (DPD) a prevádzkovou inštrukciou (PI). Tým sa zabezpečí, že iba jedna zmluvná strana bude vždy zodpovedná za určitú časť zariadenia alebo vybavenia. PDS a používatelia menujú osoby trvalo zodpovedné za koordináciu bezpečnosti práce v sústave v súlade s Kódexom distribučnej sústavy. Zoznam týchto osôb, vrátane spojenia medzi nimi si vzájomne vymenia a udržujú ho aktuálny

.

Safety procedures of nuclear power plants

Bezpečnostné postupy jadrových elektrární sú špeciálne predpisy opisujúce riadenie prevádzky a činnosť pri haváriách a havarijné plány ochrany pracovníkov a obyvateľstva v prípade úniku rádioaktívnych látok do okolia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Safety systems

Bezpečnostné systémy sú technické zariadenia, ktoré pôsobia proti tomu, aby prípadná porucha prerástla do nehody alebo havárie (pozri heslo Bezpečnostné systémy jadrových elektrární).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Safety systems of nuclear power plants

Pre prípad zlyhania niektorého z prvkov jadrovej elektrárne sa vytvárajú systémy prekážok tak, aby prípadná porucha neprešla do nehody či havárie. Hlavnou úlohou bezpečnostných systémov je odstaviť reaktor – zastaviť reťazovú štiepnu reakciu, zabezpečiť odvod zvyškového tepla z aktívnej zóny reaktora, zabezpečiť neporušenie primárneho okruhu a znížiť tlak v hermetických priestoroch za účelom ochrany jednotlivých bezpečnostných bariér a to za každého prevádzkového stavu, aj v prípade maximálnej projektovej nehody, to znamená prasknutia hlavného primárneho potrubia.

Tieto systémy rozdeľujeme podľa toho, či na svoju činnosť potrebujú elektrické napájanie a impulz na zásah alebo nie, na pasívne a aktívne bezpečnostné systémy. Aktívne bezpečnostné systémy sú podstatne zložitejšie ako pasívne a k svojej činnosti bezpodmienečne vyžadujú zaistené elektrické napájanie a patrí sem vysokotlakový a nízkotlakový havarijný systém chladenia aktívnej zóny a sprchový systém. Pasívne bezpečnostné systémy k svojej činnosti nepotrebujú vonkajší zdroj energie. Tvoria ich hydroakumulátory a barbotážny systém.

Všetky zariadenia dôležité z hľadiska bezpečnosti sú viackrát zálohované a za normálnej prevádzky pripravené na okamžitú činnosť. Sú navzájom nezávislé a priestorovo oddelené.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Bimetal

Bimetal alebo dvojkov – zväčša dva kovy s rozdielnou tepelnou rozťažnosťou, navzájom privalcované k sebe. Po ohriatí sa pásik z bimetalu ohne. Bimetal sa často využíva aj v elektrárenstve v rôznych meracích a zabezpečovacích zariadeniach.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Biocides

Látky ničiace živé organizmy. Pridávajú sa do chladiacich okruhov elektráreň k zabráneniu rastu rias a iných organizmov (chlór, fosforečnany).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Biological protection

Biologická ochrana je pojem všeobecne združujúci fyzickú ochranu organizmu pred negatívnym účinkom ionizujúceho žiarenia v jadrových elektrárňach, jadrových laboratóriách, nemocniciach a pod. Ako príklad možno uviesť betónovú alebo vodnú ochranu okolo reaktora v oblasti aktívnej zóny. Ako materiál na biologickú ochranu slúži betón, voda, železo, olovo a pod. Na zoslabenie ionizujúceho žiarenia s energiou 1 MeV na polovicu potrebujeme napr. 13 mm hrubý materiál z olova, alebo 33 mm železa alebo 290 mm vody.

Biomass

Biomasa je hmota rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Pre energetické účely sa buď cielene získava pestovaním rastlín alebo chovom živočíchov, či vzniká ako odpad poľnohospodárskej, lesnej, príp. potravinárskej produkcie. Biomasa slúži priamo ako palivo (napr. palivové drevo) alebo ako surovina pre výrobu plynných, kvapalných, či tuhých palív (bioplyn, bionafta, biobrikety).
Podľa princípu samotnej konverzie energie je možné definovať niekoľko spôsobov získavania energie z biomasy: 
• termochemická premena biomasy (suché procesy): spaľovanie, splynovanie, pyrolýza;
• biochemická premena biomasy (mokré procesy): alkoholické kvasenie, metánové kvasenie;
• fyzikálna a chemická premena biomasy: mechanická (štiepenie, drtenie, lisovanie, briketovanie, peletovanie, mletie atď.), chemická (esterifikácia surových rastlinných olejov);
• získavanie odpadového tepla pri spracovávaní biomasy (napríklad  pri kompostovaní, aerobnom čistení vôd, anaeróbnej fermentácii a pod.).
Bezprostredným produktom týchto procesov je teplo využívané v mieste výroby alebo v jej blízkosti. Teplo je možné využívať buď priamo na prípravu teplej vody, alebo na výrobu elektrickej energie pomocou agregátu poháňaného parou.
zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Biofuel

Biopalivo je palivo tvorené biomasou alebo vyrobené z biomasy (alkohol, bioplyn a pod.), z ktorého sa spaľovaním získava predovšetkým tepelná energia určená na výrobu elektrickej energie. Za biomasy sa považujú organické (nie fosílne) materiály biologického pôvodu, ktoré môžu tvoriť obnoviteľný energetický zdroj. Biomasou môžu byť napr. organické odpadové materiály, palivové drevo a pod.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Power units

Elektrárenský blok je samostatná energetická jednotka pozostávajúca z parného kotla (alebo z jadrového reaktora aparogenerátora) a turbogenerátora. Niekoľko blokov tvorí spolu s ďalšími potrebnými zariadeniami elektráreň.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Control room

Bloková dozorňa je riadiace centrum bloku jadrovej elektrárne. Jej obsluhu tvoria operátori, ktorí odtiaľ riadia celý technologický proces výroby elektrickej energie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Blocking of appliances

Blokovanie spotrebičov je technické opatrenie proti zapnutiu elektrospotrebičov v čase trvania vysokej tarify. Používa sa pri elektrických vykurovacích systémoch a bojleroch. Zabránením zapnutia týchto elektrospotrebičov na jednej strane vyrovnáva záťaž energetickej sústavy (za účelom efektívneho využívania elektrickej energie), na strane druhej šetrí zákazníkom náklady, pretože v čase vysokej tarify je elektrická energia drahšia.

Boron

Bór (B) je chemický prvok III. A skupiny s vysokou účinnosťou absorpcie neutrónov. Jeho zlúčeniny sa preto používajú do regulačných a havarijných tyčí jadrových reaktorov a jeho kyselina do vôd primárneho okruhu. Pri absorpcii neutrónu sa bór najčastejšie rozpadáva na časticu alfa (jadro hélia) a atóm lítia. Medzi jeho významné zlúčeniny patrí oxid boritý B2O3 a kyselina boritá H3BO3. Bór je dostupný vo forme šedočiernych kryštálov s tvrdosťou 9,3 alebo vo forme hnedého prášku. Má atómové číslo 5, relatívnu atómovú hmotnosť 10,811, teplotu topenia 2 300 °C a hustotu 2 340 kg.m-3

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Drive system

Budiaca sústava alternátora je súbor zariadení, ktoré zabezpečujú dodávku jednosmerného  budiaceho (magnetizačného) prúdu do rotorového vinutia na vytvorenie magnetického poľa v točivom elektrickom stroji (v alternátore). Rotáciou rotora premenlivý magnetický tok indukuje v cievkach statora elektrické napätie. Veľkosť budiaceho prúdu určuje hodnotu výstupného napätia alternátora, a ak je alternátor pripojený k elektrizačnej sústave, aj veľkosť jalového výkonu alternátora. Zdrojom budiaceho prúdu môžu byť všetky zdroje jednosmerného prúdu – akumulátorová batéria, jednosmerný generátor (dynamo), usmerňovač napájaný z vonkajšej rozvodnej siete, usmerňovač napájaný zo striedavého alternátora. Pri veľkých energetických strojoch obyčajne býva budiaca sústava realizovaná ako nezávislá a zdrojom budiaceho prúdu je samostatný synchrónny alternátor – budiaci alternátor (budič).


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Exciting winding

Budiace vinutie je elektrické vinutie rotora alternátora (točivého elektrického stroja), ktoré je súčasťou budiacej sústavy. Budiacim vinutím preteká jednosmerný budiaci prúd, ktorý vytvára magnetické pole. Vo vinutiach alternátora premenlivý magnetický tok indukuje elektrické napätie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Boiling Water Reactor

Z hľadiska energie neutrónov vyvolávajúcich štiepenie ide o tepelný (pomalý) reaktor. Moderátorom a chladivom je obyčajná voda pod vysokým tlakom, ale na rozdiel od tlakovodných reaktorov sa para vyrába priamo v aktívnej zóne. Ide preto o varný reaktor. V súčasnosti je asi 1/3 všetkých ľahkovodných reaktorov typu BWR.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik
Kľúčové slovo(á):

C

Canada Deuterium Uranium

Na reaktore typu CANDU (Canada Deuterium Uranium) je založená jadrová energetika Kanady. Reaktor typu CANDU využíva prírodný urán ako jadrové palivo chladivom a moderátorom je ťažká voda. Tento typ reaktora je fyzikálne veľmi stabilný a bezpečný. Bol skonštruovaný pre podmienky Kanady, ktorá má veľké zásoby uránu a dostatočné kapacity na výrobu ťažkej vody. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Carnot cycle

Carnotov cyklus je tepelný obeh s najvyššou termickou účinnosťou, pozostávajúci z dvoch expanzných zmien (izotermy a adiabaty) a z dvoch zmien kompresných (taktiež z izotermy a adiabaty). Opisuje prácu ideálneho tepelného stroja. Hoci Carnotov cyklus sa nedá prakticky realizovať, ukazuje najvyššiu teoreticky dosiahnuteľnú účinnosť obehu, v ktorom sa privádza teplo Q1 pracovnej látke pri teplote TA odvádza teplo Q2 pri teplote TB. Dajú sa tak lepšie analyzovať možnosti ďalšieho zdokonaľovania tepelných obehov. Termická účinnosť Carnotovho cyklu: = (TTB)/T× 100 (%).

Jednotlivé fázy Carnotovho cyklu znázorňuje diagram vyjadrujúci závislosť tlaku od objemu. Zobrazením všetkých štyroch fáz cyklu do jedného diagramu získame oblasť ohraničenú dvomi izotermami a dvomi adiabatami. Obsah tejto oblasti zodpovedá práci vykonanej strojom W.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Č

Time network

Časový článok je súčasť elektrickej ochrany elektrických strojov a zariadení. Účinkom časového článku ochrana zapôsobí až po vopred nastavenom časovom intervale.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Alpha particle

Častice alfa sú vlastne jadrá hélia zložené z dvoch protónov a dvoch neutrónov. Žiarenie alfa je prúd rýchlo letiacich jadier hélia vznikajúcich pri premene niektorých rádionuklidov, (najčastejšie) pri rozpade ťažkých jadier.


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Beta particle

Časticou beta označujeme elektrón alebo pozitrón uvoľnený pri rozpade atómového jadra.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Particulate (corpuscular) radiation

Časticové (korpuskulárne) žiarenie spočíva v prenose energie usporiadaným pohybom elementárnych častíc, ktoré majú nenulovú pokojovú hmotnosť (napr.: žiarenie neutrónové, protónové...).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

C

Total electricity consumption

Celková spotreba elektrickej energie je elektrická energia spotrebovaná v regulačnej oblasti (pozri heslo Regulačná oblasť), vrátane energie vyrobenej samovýrobcami a energie salda dovozu a vývozu (pozri heslo Saldo import-export). 

Generating capacity of power plant

Celkový brutto (hrubý) elektrický výkon elektrárne alebo elektrárenského bloku je elektrický výkon, ktorý za normálnych prevádzkových podmienok produkuje elektráreň (výkon nameraný na svorkách alternátorov). Je súčtom čistého elektrického výkonu, ktorý elektráreň dodáva do elektrickej siete a vlastnej spotreby elektrickej energie, to znamená spotreby výrobných technologických zariadení samotnej elektrárne. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Price of undelivered electricity

Cena vzniknutá nedodaním elektrickej energie, pri ktorej vznikajú hospodárske škody (hospodárske straty).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Kľúčové slovo(á):

Price of heat

Cena tepla sa skladá z fixnej a variabilnej zložky. Platba za fixnú zložku ceny vychádza z veľkosti odberu, ale nie je závislá na reálnom odbere v danom roku. Inými slovami, ak je rok teplejší a odberateľ spotrebuje menej tepla, za fixnú zložku ceny tepla platí stále rovnako. Platí to samozrejme aj naopak. Ak odoberie viac tepla, pretože je tuhšia zima, tiež sa to na platbe za fixnú zložku ceny tepla neprejaví. Fixná zložka ceny tepla je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v EUR/kW regulačného príkonu. Regulačný príkon je stanovený pre každého odberateľa individuálne. Je stanovený na základe jeho odberov tepla, alebo dohodou na základe preukázateľných výpočtov. Platba za fixnú zložku ceny tepla sa potom vypočíta podľa vzorca: regulačný príkon odberateľa (v kW) x fixná zložka ceny tepla (v EUR/kW) = celková ročná platba (EUR), pričom táto suma sa platí každý mesiac jednou dvanástinou (celková ročná platba/12). Platba za variabilnú zložku ceny je platbou za skutočne odobraté množstvo tepla. Platí sa len za teplo, ktoré bolo skutočne dodané. Variabilná zložka ceny tepla je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v EUR/kWh. Platba sa vypočíta jednoduchým prepočtom: skutočné odobraté množstvo tepla (v kWh) x variabilná cena tepla (v EUR/kWh) = platba (v EUR)

The price for electrical work

Cena za elektrickú prácu je súčtom platieb za jednotlivé tarify (nízka, vysoká, špičková). Počet a časové vymedzenie taríf (vždy spolu 24 hodín za deň) je určené podmienkami konkrétnej sadzby, pričom celková cena tarify je súčinom nameranej spotreby a ceny za 1 kWh.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electricity price

Cena za elektrinu sa určuje u zákazníkov elektrickej energie ako podiel súčtu všetkých platieb za odobratú elektrinu a objemu odobratej elektriny (Eur/kWh). Zvyčajne sa používajú zložené ceny (resp. sadzby či tarifné systémy), ktoré majú stálu zložku (nezávislú od veľkosti odberu elektriny, t.j. plat za výkon, resp. za maximum odobratého výkonu, namerané, dohodnuté, technické a pod.) a premennú zložku (závislú od veľkosti odberu elektriny).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php cierne

District heating

Centralizované zásobovanie teplom (CZT) je systém dodávky tepla a  teplej úžitkovej vody (TÚV), pri ktorom je z jedného centrálneho zdroja zásobovaných viacero objektov. V súčasnosti, po ére odpájania si začína opäť získavať svojich priaznivcov z dôvodu komfortného, enkonomického aj ekologického využívania tepelnej energie. Poskytuje totiž možnosť prechodu na obnoviteľné zdroje energie, čo je pri inom type vykurovania problematické.

zdroj: http://www.skalco.sk/index.php?pid=11//cervena

CERN-European Organization for Nuclear Research

CERN je skratka z francúzskeho názvu Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – Európske združenie pre jadrový výskum. Je to výskumné stredisko fyziky vysokých energií založené roku 1952 európskymi štátmi. Centrum CERN-u sa nachádza pri Ženeve, na hranici medzi Švajčiarskom a Francúzskom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Č

Chernobyl disaster

Černobyľská havária sa stala 26. apríla 1986, v černobyľskej atómovej elektrárni na Ukrajine počas štandardne vykonávaného experimentu pre využitie elektrického výkonu dobiehajúceho turboagregátu na krátkodobé núdzové chladenie reaktora. Experiment sa mal vykonať pri tepelnom výkone reaktora cca 700 MW, čo znamenalo nutnosť jeho zníženia z prevádzkového výkonu okolo 3 000 MW. Uskutočnil sa však pri tepelnom výkone menšom ako 200 MW a taktiež palivoreaktore malo nízku zásobu reaktivity spôsobenú vysokým vyhorením článkov (reaktor bol práve pred pravidelnou odstávkou). Počas experimentu sa prudko začal zvyšovať výkon, obsluha zasunula havarijné tyče, ktoré však mali pri danom stupni vyhoretia paliva opačný efekt. Následkom toho došlo k explózii pary, ktorá odhodila niekoľkotisíctonové veko reaktora. Katastrofa si bezprostredne vyžiadala 31 mŕtvych z radov požiarnikov a zamestnancov elektrárne a 237 ľudí ochorelo na akútnu chorobu z ožiarenia. Tisíce záchranárov a pomocníkov bolo zasiahnutých ekvivalentnou dávkou od 300 do 500 mSv. Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a presídlenie asi 200 000 ľudí. Oblasť v okolí s priemerom 30 km je ešte stále neprístupná. Škody na pôde, hospodárstve a majetku boli neskôr odhadnuté na asi 10 miliárd amerických dolárov. Pri evakuácii pomáhalo vyše pol milióna osôb, z nich štvrtina zasiahnutá väčšími dávkami je dodnes pod lekárskym dozorom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pump
Čerpadlo je stroj na prepravu kvapalín a ďalších materiálov v tekutom stave (napr. betónu).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

C

Cross-border transmission capacity

Maximálna prenosová schopnosť cezhraničného profilu medzi dvomi susednými sústavami pri ktorej sú splnené všetky bezpečnostné kritéria.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=P

Cross-border transmission

Cezhraničný prenos je elektrina dohodnutá a dopravená na základe zmluvy o cezhraničnom prenose elektriny do/z elektrizačnej sústavy cez prenosovú sústavu z/do susedných prenosových sústav v danom období.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=P

Chemical energy

Chemická energia je energia chemických väzieb atómov a molekúl, ktorá sa uvoľňuje v dôsledku prestavby elektrónových obalov atómov. V najväčšej miere sa využíva spaľovaním fosílnych palív a v menšej miere v elektrochemických palivových článkoch

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cooling tower

Chladiaca veža je tepelný výmenník, v ktorom sa odovzdáva teplo chladiacej vody z kondenzátora do okolitého vzduchu. Najpoužívanejšie sú chladiace veže s prirodzeným ťahom, charakterizované ťahovým komínom zo železobetónového hyperboloidného plášťa. Privádzaná voda sa rozstrekuje na drobné kvapky, ktoré sa ochladzujú  čiastočným odparovaním v prúde stúpajúceho vzduchu. Ďalším typom chladiacich veží sú ventilátorové chladiace veže, kde sa na vytvorenie ťahu chladiaceho vzduchu využíva vstavaný ventilátor. Tieto veže sú menšie než chladiace veže s prirodzeným ťahom, k svojej činnosti potrebujú prívod elektrickej energie, avšak pri plnení svojej funkcie sú nezávislejšie na vonkajších podmienkach (smer prúdiaceho okolitého vzduchu, teplota, vlhkosť a podobne).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cooling water

Voda odvádzajúca z kondenzátora teplo, ktoré sa uvoľňuje pri kondenzácii pary. Chladiaca voda sa ochladzuje v chladiacej vežia následne sa vracia do kondenzátora.Ak je v blízkosti elektrárne dostatočný vodný zdroj, používa sa aj prietočné chladenie. Chladiaca voda sa privádza z vodného toku (nádrže) a po ohriatí sa vypúšťa do vodného toku (nádrže) naspäť. Využívanie prietočného chladenia je obmedzené ekologickými požiadavkami na dovolený ohrev vodného toku (vody v nádrži). Teplota chladiacej vody pri vstupe do kondenzátora je 20 °C – 25°C, na výstupe 30 °C – 35°C.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coolant

Chladivo v reaktore odvádza teplo z aktívnej zóny. Ako chladivo je možné použiť plyny, kvapaliny, tekuté kovy a roztavené soli. Chladivo musí mať tieto vlastnosti – dobré tepelné vlastnosti, vysoký bod varu, nízku teplotu tavenia, nízku obstarávaciu cenu. V jadrovej energetike sa dnes používajú predovšetkým tieto chladivá: CO2, voda, ťažká voda, zriedkavejšie NaK a hélium.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Protected customer

Chránený zákazník je fyzická či právnická osoba, ktorá má právo na pripojenie k územne prislúchajúcej distribučnej sústave a na dodávku elektriny v stanovenej kvalite a za regulované ceny.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_c/ap_2/

Chromaticity

Chromatickosť alebo teplota farby svetla je teplota, na ktorú by sme museli zahriať absolútne čierne teleso, aby žiarilo rovnako ako posudzované svetlo. Udáva sa v kelvinoch [K] (pozri heslo Kelvin – jednotka termodynamickej teploty). Bežné žiarovkové svetlo má chromatickosť okolo 2 800 K, tzv. denné žiarovky majú chromatickosť okolo 6 500 K.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Potassium dichromate

Chrompik, je vodný roztok zlúčeniny K2Cr2O7 v koncentrácii od 3 do 5 %. Chrompik bol rovnako ako dowtherm používaný na skladovanie vyhoreného paliva v jadrovej elektrárni A-1, a taktiež mal zabraňovať korózii pokrytia palivových elementov. Pretože niektoré skladované palivové články mali porušené pokrytie, došlo taktiež k jeho kontaminácii alfa nuklidmi.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Č

Coal
Čierne (kamenné) uhlie je pevné fosílne palivo s vysokou výhrevnosťou. Obsahuje asi 72 až 92 % uhlíka a 10 až 42 % prchavej horľaviny. Súčasne obsahuje i ďalšie minerálne zložky ako je napr. vodík (1,5 až 5,7 %), dusík (do 1,5 %), kyslík (1,5-15 %), síra (0,5 až 4 %), voda (4 až 14 %), popol (2 - 4 % až 45 %). Výhrevnosť čierneho uhlia je 23,8 - 32,6 MJ/kg. Čierne uhlie patrí medzi neobnoviteľné zdroje, vzniklo z organického materiálu (karbonizáciou stromovitých foriem plavúňov, prasličiek a papradí) väčšinou v prvohorách alebo druhohorách.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Active energy
"Viditeľná" zložka elektrickej energie, ktorá sa prechodom do elektrospotrebiča mení na niektorý iný druh energie (kinetická, tepelná, svetelná a pod.).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Active and reactive power
V obvode so striedavým napätím sa okrem činného výkonu uvažuje aj s výkonom jalovým. Jalový výkon sa označuje Q a meria sa vo VAr.

Zdanlivý výkon sa označuje S a predstavuje vektorový súčet činného a jalového výkonu.

S = P+ jQ


Active power

Činný elektrický výkon P je reálna zložka zdanlivého výkonu (pozri heslo Zdanlivý výkon). Jeho jednotkou je W (watt) a je to výkon, ktorý sa nevratne premení na inú užitočnú formu energie alebo tepla. Inými slovami jedná sa o "viditeľnú" zložku elektrickej energie, ktorá sa prechodom do elektrospotrebiča mení na niektorý iný druh energie (kinetická, tepelná, svetelná a pod.). Platí P = U.I.cosφ (kde U je napätie, I prúd, cosφ účinník φ fázový posun prúdu a napätia).

C

Circulation pump

Cirkulačné čerpadlo je stroj na zabezpečenie cirkulácie určitého média v uzavretom okruhu. Dôležitú funkciu má napr. vprimárnom okruhu jadrovej elektrárne, kde zaisťuje cirkuláciu chladiva cez aktívnu zónu reaktora a parogenerátor, udržiava potrebný tlak, a tak umožňuje normálnu prevádzku reaktora.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Č

Clean coal technologies

Čisté technológie uhlia sú moderné metódy využitia uhlia ako primárneho zdroja energie, zamerané na maximálne využitie s minimálnymi negatívnymi účinkami na životné prostredie. Uhlie sa spaľuje v moderných fluidných kotloch alebo sa spracúva v splyňovacích jednotkách (pozri heslo Splyňovanie uhlia). Typická je kogeneratívna výroba užitočného tepla a elektrickej energie v paroplynových cykloch.

Ako perspektívna sa javí technológia IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle), ktorá je založená na účelnom spojení splyňovania palív s konvenčným paroplynovým cyklom. Uhlie sa za pôsobenia kyslíka splyňuje v reaktore. Vzniká syntetický plyn, ktorý sa privádza do plynovej turbíny. Z plynovej turbíny vychádza horúci plyn, ktorého teplo sa využije na výrobu pary. Para sa potom privádza ku klasickej parnej turbíne. Elektrická energia sa vyrába pomocou plynovej, tak aj pomocou parnej turbíny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Net electricity output
Čistý elektrický výkon sa v energetike vzťahuje na blok alebo elektráreň. Je to elektrický výkon, ktorý elektráreň dodáva do elektrickej siete. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

C

Clausine - Rankine steam cycle

Clausius-Rankinov parný cyklus je tepelný obeh pozostávajúci z izobarického ohrevu vody na teplotu varu (sýtosti), vyparovania vody, ohrevu pary na pracovnú teplotu a expanzie pary v turbíne. Obeh sa uzatvára kondenzáciou pary na vodu (kondenzát).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cyclic (regenerative) process

Cyklický (regeneratívny) proces je opakujúci sa proces, pri ktorom dochádza k obnove pôvodných stavov látok. V prípade odsírovania spalín hovoríme o cyklickom či regeneratívnom procese vtedy, keď sa absorpčná látka odstraňujúca síru zregeneruje a opäť vracia do procesu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Cyclone

Cyklón je zariadenie v tvare prevráteného kužeľa, v ktorom sa na princípe odstredivej sily odlučujú hmotnejšie tuhé častice z prúdu plynu. Spaliny obsahujúce popolček sa do cyklónu privádzajú tangenciálne veľkou rýchlosťou, častice sa odstredia a spadnú do výsypky. Vyčistený plyn sa odvádza stredom na ďalšie spracovanie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Cyclone separator

Cyklónový odlučovač je zariadenie umožňujúce na základe odstredivých síl mechanické odlučovanie hrubšieho prachu z prúdu plynu. Dobre odlučuje hmotnejšie častice, ale nie je schopný odlúčiť jemnú frakciu. Cyklónové odlučovače sa dajú používať jednotlivo alebo ako bunkové cyklóny s malým priemerom radené vedľa seba paralelne. Účinnosť odlučovania prachu z plynu sa môže pri viacstupňovom radení dostať až na úroveň vyše 90 %.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

D

Darrieus rotor

Darrieusov rotor sa skladá sa z dvoch alebo troch krídel, rotujúcich okolo zvislej osi, ktoré majú súmerný aerodynamický profil. Rotor pracuje, obdobne ako pri vrtuľových elektrárňach, na vztlakovom princípe, a patrí medzi rýchlobežné veterné stroje. Účinnost je v rozsahu 35–38 %. Výhodou jeho konštrukcie je, že nie je nutné ho natáčať proti vetru, generátor a ďalšie súčasti sa dajú uložiť pod stožiar a má nižšie nároky na váhu a vyváženie stožiara. Nevýhodou je problémovejšia regulácia a rozbeh pri slabšom vetre. Darrieusove rotory rozdeľujeme podľa tvaru krídel na rotor so zakrivenými krídlami (Φ - rotor) a rotory s priamymi listami (H  rotor a Δ rotor).

Dose (radiation)

Radiačná dávka predstavuje podiel množstva energie ionizujúceho žiarenia, pohltenej anorganickou látkou, a hmotnosti tejto látky. Ide o základnú veličinu charakterizujúcu pôsobenie ionizujúceho žiarenia na látku. Jednotkou dávky je jeden gray (Gy), čo je jeden joule pohltený jedným kg látky (1 Gy = 1 J/1 kg). Mimosústavová jednotka je 1 rad, pričom 100 radov = 1 Gy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik/

Denitrification

Denitrifikácia je jedna z metód na znižovanie škodlivých emisií produkovaných elektrárňami. Jedná sa o odstránenie oxidov dusíka (NOx) zo spalín primárnou a sekundárnou metódou. Primárna metóda zabraňuje vzniku oxidov dusíka (NOx) konštrukciou kotla a riadením spaľovania. Sekundárna metóda rozkladá vzniknutý oxid dusíka (NOx) na dusík a vodu selektívnou katalytickou reakciou v špeciálnom reaktore.

Daily load curve

Elektrizačná sústava je vysoko dynamický systém, ktorého stav sa neustále mení. Elektrina je špecifická komodita, ktorá sa nedá v súčasnosti vo väčších množstvách  uskladniť pre jej neskoršie využitie a v každom časovom okamihu musí platiť v sústave výkonová bilancia činných a jalových výkonov. Vzhľadom k neustálej dynamickej premenlivosti spotreby elektrickej energie vychádza proces plánovania zaťaženia elektrizačnej sústavy z priebehu zaťaženia sústavy za 24 hodín, ktoré je charakterizované denným diagramom zaťaženia (DDZ).

Pri odhade budúceho zaťaženia sústavy je nutné  počítať s mnohými faktormi.

 1. Prvým faktorom je hodnota  zaťaženia za predchádzajúce obdobie.
 2. Ďalej sú to očakávané meteorologické podmienky a to predovšetkým teplota vzduchu. Pomocou týchto údajov je možné kvalifikovane odhadnúť zaťaženie v nasledujúcom roku.

Pre stanovenie predpokladaného zaťaženia sústavy je teda charakteristický DDZ toho dňa, v ktorom sa vyskytol v sústave v danom roku najväčší a najmenší výkon. Ak nie je v procese plánovania zaznamenaná významná udalosť, ktorá by mohla zreteľne ovplyvniť zaťaženie sústavy, tak potom celoročné hodnoty sa potom budú pohybovať v tomto rozmedzí maximálneho a minimálneho zaťaženia.

Základné pásmo predstavuje konštantný nemenný výkon (je to energia odobraná zo sústavy po dobu 24 h pri nemennom konštantnom výkone). Typickým zdrojom pracujúcim do základného pásma sú jadrové elektrárne.

Pološpičkové pásmo je pásmo zaťaženiam ktoré sa nachádza medzi stredným (Pstr) a minimálnym zaťažením (Pmin). Stredné zaťaženie je taký konštantný výkon v sústave, pri ktorom by sa spotrebovalo celé množstvo energie.

Špičkové pásmo sa nachádza medzi stredným zaťažením a maximálnym zaťažením sústavy (Pmax). Špičkové pásmo tvoria väčšinou prečerpávacie vodné elektrárne a zdroje, ktoré sú schopné svoj výkon na výstupe rýchlo prispôsobovať aktuálnym požiadavkám sústavy. V súčasnosti nadobúdajú  význam aj paroplynové elektrárne. Sú schopné pracovať vo všetkých troch pásmach, majú veľký regulačný rozsah a schopnosť rýchlo reagovať na zmenu zaťaženia.

 

Deponie

Deponát je zmes popola a energosadrovca navlhčená asi 25 % vody. Takto spracovaná hmota má iba mierne zníženú vyluhovateľnosť škodlivín oproti pôvodným zložkám. Vďaka rôznej veľkosti častíc popolčeka, trosky a energosadrovca je asi desaťkrát znížená priepustnosť vrstvy v porovnaní s vrstvami samostatných zložiek deponátu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Derivative hydroelectric power

Pri derivačnej vodnej elektrárni je hydroenergetický spád vytvorený prevažne derivačným kanálom. Najnižšie hodnoty spádu v derivačných elektrárniach bývajú okolo 10 m, najvyššie 200 m a viac.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Derivation canal

Na využitie energie vodného toku treba sústrediť spád na niektorom mieste využívaného úseku. Najčastejším je vzdutie hladiny vybudovaním hate alebo priehrady v koryte vodného toku. Inou možnosťou je odvedenie časti toku derivačným kanálom, ktorého sklon je menší než priemerný sklon riečiska, čím sa na konci derivačného kanála vytvorí spád medzi týmto kanálom a pôvodným riečiskom (pozri heslo Akumulačná vodná elektráreň)

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

 

Deuterium

Deutérium (ťažký vodík) je izotop vodíka (pozri heslo Vodík), ktorý má významné využitie v jadrovom priemysle kvôli svojim výborným moderačným vlastnostiam (spomaľuje rýchlosť neutrónov). V atóme deutéria je 1 protón, 1 elektrón a 1 neutrón. Jadro deutéria skladajúce sa z jedného protónu a jedného neutrónu sa volá deuterón - je súčasťou molekuly ťažkej vody D2O. S ohľadom na malú absorpciu neutrónov je ťažká voda lepším moderátorom než ľahká voda. Okrem jadrovej techniky sa deutérium a jeho zlúčeniny používajú napr. v spektroskopii, v lekárstve, pri štúdiu mechanizmov chemických reakcií a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Consumption diagram

Diagram odberu je postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny obyčajne stanovené v MW pre zvolený časový interval (napr. 24 hodnôt pre denný diagram odberu/dodávky). 

Load curve

Diagram zaťaženia predstavuje dôležité grafické znázornenie závislosti elektrického výkonu od času. V praxi sa využíva závislosť elektrického výkonu elektrárne, časti energetickej sústavy, sústavy ako celku a podobne. Sledovaným obdobím môže byť deň (24 hodín), týždeň a podobne (pozri heslo Denný diagram zaťaženia). 

Dielectric

Dielektrikum je nevodič – prostredie s vysokým merným odporom (minimálne 1010 W/cm). Vložením do elektrostatického poľa dôjde k polarizácii dielektrika. Jedná sa o elektrický izolátor s niektorými významnými fyzikálnymi vlastnosťami, dôležitý pri praktických aplikáciách.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Diesel generator

Dieselgenerátor je elektrický stroj slúžiaci na výrobu elektrickej energie, pričom ako pohon sa používa vznetový (dieselový) motor. Prakticky všetky dieselgenerátory produkujú striedavý elektrický prúd a ide teda o dieselalternátory. Tieto zariadenia sa používajú v elektrárňach ako zdroje zabezpečeného napájania dôležitých systémov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dispatching control

Dispečerské riadenie je kontinuálne zabezpečovanie rovnováhy medzi spotrebou a výrobou elektrickej energie s prihliadnutím na efektívnosť a spoľahlivosť technologického procesu jej výroby a rozvodu, pri rešpektovaní ekonómie prevádzky energetických diel, ochrany životného prostredia a dodržaní zásad medzinárodnej energetickej spolupráce. Cieľom je zabezpečovanie plynulého zásobovania odberateľov elektrickou energiou v stanovenej kvalite. Energetické organizácie, alebo ostatné organizácie pre túto činnosť zriaďujú samostatné dispečerské pracoviská. Do dispečerského riadenia patrí príprava prevádzky, operatívne riadenie prevádzky, analýza a hodnotenie prevádzky. Dispečerské riadenie prevádzky sa vykonáva formou priameho a nepriameho riadenia.

Dispatching of the transmission system

Dispečing prenosovej sústavy riadi prevádzku prenosovej sústavy v reálnom čase, zabezpečuje trvalú rovnováhu medzi výrobou (zdroje, dovoz, vývoz, tranzit) a spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave (ES) SR ako celku a zabezpečuje aj výmenu elektrickej energie v medzinárodnom meradle.

Power distribution

Distribúcia elektriny je preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia. Za distribúciu sa teda považuje dodávka elektrickej energie koncovým spotrebiteľom: domácnostiam, menším až väčším hospodárskym subjektom. Prenos a distribúcia sa uskutočňuje prostredníctvom elektrických vedení, elektrických staníc, transformátorov a iných zariadení.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Distribution power substation

Distribučná stanica je elektrická stanica, ktorá je súčasťou distribučnej elektrizačnej sústavy (ES). Zabezpečuje rozvod elektrickej energie do určitej oblasti, resp. zásobuje elektrinou väčšie množstvo zákazníkov s rozdielnym stupňom dôležitosti. Distribučné stanice možno rozdeliť podľa funkcie na transformovne, spínacie stanice, meniarne, kompenzačné stanice.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Distribution system

Distribučná sústava (DS) predstavuje vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy; elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, pokiaľ takéto elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu Európskej únie alebo s prenosovou sústavou tretích štátov. Lokálna distribučná sústava (LDS) je distribučnou sústavou menšieho rozsahu (ročný objem distribúcie nepresahuje 1500 GWh a je pripojených najviac 100 000 odberných miest), ktorá je zvyčajne pripojená do nadradenej regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ LDS je právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia.

Temporarily radioactive waste

Dočasne rádioaktívny odpad obsahuje iba rádionuklidy s veľmi krátkym polčasom rozpadu. Býva skladovaný na pracoviskách s rádioaktívnymi látkami počas doby, kým aktivita poklesne pod prípustnú úroveň, ktorá je stanovená osobitnými predpismi (zvyčajne 10 polčasov rozpadu prítomného rádionuklidu). Po uplynutí tejto doby môže byť odstránený ako nerádioaktívny odpad.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy supply with a subscription

O dodávke proti platbe vopred sa hovorí vtedy, keď sa odber elektrickej energie uskutoční až po vhodení peňazí (zadaní zakúpeného číselného kódu či priložení magnetickej /čipovej/ karty) do špeciálneho elektromeru. Tento zvláštny spôsob zúčtovania je známy aj pod označením predplatná tarifa alebo tarifa proti platbe vopred.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Agreed 1 / 4h maximum

Hodnota štvrťhodinového elektrického výkonu (maximálny odoberaný výkon počas 15 minút) dohodnutá v odberovom diagrame u zákazníkov s tzv. nepárnymi sadzbami A1, B1, B3 a ich odvodenými sadzbami A1a, A1b, A1c, A1d a B1a. Dohodnuté 1/4 h maximum u týchto zákazníkov sa na účel fakturácie kontroluje meraním v dňoch pondelok až nedeľa celých 24 hodín denne.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Underground service

Domová prípojka je vedenie odbočujúce z rozvodnej siete do odberného zariadenia odberateľa.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Transportation of crude oil

Ropa sa z miest jej ťažby do miest spotreby dopravuje prakticky tromi spôsobmi – po železnici v cisternových vagónoch, ropovodmi alebo vodnou cestou v tankeroch. Celková dĺžka všetkých ropovodov na svete predstavuje rádovo státisíce kilometrov. K najznámejším svetovým ropovodom patria Big Inch v USA, dlhý 2 190 km a vedúci od nálezísk v Texase do rafinérie v Pensylvánii, kanadský ropovod spoločnosti Interprovincial, ktorý vedie z Edmontonu v Kanade cez Chicago v USA do kanadského Montrealu a meria 3 787 km, ropovod Trans Arabian s dĺžkou 1 700 km, vedúci z oblasti Bahrajnu v Perzskom zálive cez Saudskú Arábiu k Stredozemnému moru, aljašský ropovod, ktorý vedie od ložísk v zátoke Prudhoe na severe do prístavu Valdez na juhu a má dĺžku 1 287 km. Za najdlhší ropovod na svete je označovaný ruský ropovod Družba s dĺžkou 5 502 km. Vychádza z Kujbyševa na Volge a vedie na západ, v bieloruskom Mozyre sa delí na dve vetvy – severná smeruje do Poľska a bývalej NDR, južná cez Užhorod na Slovensko, kde sa v Šahách opäť rozdeľuje na tri vetvy: jedna vedie do Bratislavy, druhá do Zálužia pri Moste v ČR a tretia do Budapešti.

Transportation of coal

Uhlie sa na väčšie vzdialenosti väčšinou prepravuje v nákladných vagónoch po železnici, menšie množstvo na nákladných lodiach po riekach a moriach. Tejto doprave chýba terénna prispôsobivosť, úspornosť a nepretržitá prevádzkyschopnosť ropovodov a plynovodov. Priemyselné centrá s najväčšou spotrebou energie získavanej z uhlia však väčšinou už vznikali v blízkosti uhoľných baní, takže nebolo potrebné realizovať dopravu na veľkú vzdialenosť. Problémy s dopravou uhlia nastávajú hlavne v zime, keď uhlie samotné zamŕza a musí sa nechať rozmrazovať vo vykurovaných priestoroch alebo pomocou rôznych rozmrazovacích zariadení

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transport of natural gas

Plyn sa z miesta ťažby do miesta spotreby prepravuje plynovodmi (povrchovými a podmorskými) a po mori v skvapalnenej forme špeciálnymi tankermi. Skvapalnenie zemného plynu na dopravu v špeciálnych tankeroch sa v týchto prípadoch realizuje ešte pred plnením do tankerov schladením na -161 až -169 °C podľa objemu dusíka. To umožní zmenšiť objem plynu na 1/630. Tanker potom musí túto teplotu plynu udržiavať, a tak pripomína akúsi veľkú plávajúcu termosku. Prvú takúto loď postavili Japonci v roku 1973. Divy techniky predstavujú taktiež plynovody budované v nesmierne ťažkých podmienkach na Aljaške a na ruskom severe.            

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electricity demand

Dopyt po elektrickej energii je očakávaná spotreba pri určitých (klimaticky normálnych, cenových) podmienkach. Dopyt nie je totožný s konečnou spotrebou, líši sa o spotrebu energetických procesov (ťažba a úprava palív, výroba a doprava tepla), neobsahuje vlastnú spotrebu, spotrebu na čerpanie ani straty v sieťach.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electricity import

Dovoz elektriny predstavuje množstvo elektriny dodanej zo susedných sústav do vlastnej sústavy v danom období.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Dosimeter 

Dozimeter je merač množstva energie röntgenových alebo rádioaktívnych lúčov na jednotku plochy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Control room at the power plant

Dozorňa (alebo tiež velín) v elektrárni predstavuje miesto, odkiaľ sa diaľkovo riadi, ovláda a kontroluje celý technologický proces výroby elektrickej energie. Vzhľadom na to, že tento proces je veľmi zložitý, je v elektrárni niekoľko dozorní, z ktorých sa riadi určitá časť výroby. Tak napríklad v jadrovej elektrárni je bloková dozorňa, núdzová dozorňa, dozimetrická dozorňa, elektrická dozorňa, tzv. spoločná dozorňa a ďalšie. Obsluhu každej dozorne tvoria operátori.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Slag crusher

Drvič trosky je zariadenie na rozdrvenie stuhnutej trosky na malé čiastočky, umožňujúce ďalšiu manipuláciu. Pri prudkom ochladení prehriatej roztavenej trosky, vytekajúcej z výtavného ohniska, troska granuluje na drobné častice, uľahčujúce ďalšiu manipuláciu. Pretože granulácia trosky pôsobením vody nie je úplne spoľahlivá, býva súčasťou granulačného zariadenia ešte drvič, ktorý rozbíja väčšie kusy trosky, ktorá sa doposiaľ nerozpadla pod vplyvom vnútorného napätia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Blower

Dúchadlá patria medzi stroje na stláčanie plynu z atmosférického tlaku na tlak najviac do 0,3 MPa. Podľa pomeru výstupného a vstupného tlaku (tlakový pomer) rozlišujeme ventilátory (tl. pomer menší než 1,1), dúchadlá (tl. pomer 1,1 až 3) a kompresory(tl. pomer väčší než 3). Ide o rotačné stroje, ktoré premieňajú kinetickú energiu rotora na tlakovú (vnútornú) energiu plynu. Podľa konštrukcie sa dúchadlá rozdeľujú na piestové – pri nich je pohyb piestu priamočiary alebo otáčavý (rotačný) – a lopatkové (turbínové) – tu je pracovným orgánom obežné lopatkové koleso. Lopatkové dúchadlo môže byť radiálne, diagonálne alebo axiálne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Double circuit nuclear power plant

Dvojokruhová jadrová elektráreň má okruh chladiva oddelený od okruhu pracovného média. Okruh chladiva nazývame primárnym okruhom a okruh pracovného média sekundárnym okruhom. V takýchto typoch jadrových elektrárni sa reaktor chladí chladivom, ktoré sa pretláča cez reaktorparogenerátor cirkulačným čerpadlom, respektíve turbokompresorom. V prvom okruhu je kompenzátor objemu, lebo objem chladiva závisí od jeho teploty, ktorá sa počas prevádzky mení. Paraparogenerátora postupuje do turbíny, potom do kondenzátora a kondenzát sa čerpadlom dodáva do parogenerátora. V tomto prípade na rozdiel od jednookruhovej jadrovej elektrárne, druhý okruh nie je rádioaktívny, čo zjednodušuje prevádzku elektrárne.

.

Dynamic stability

Dynamická stabilita predstavuje schopnosť elektrizačnej sústavy (ES) udržať synchrónnu prevádzku generátorov po prechodových dejoch, pri ktorých sú zmeny elektrických veličín veľké a rýchle (napr. skraty)

Dynamic stability 

Predstavuje schopnosť ES udržať synchrónnu prevádzku generátorov po prechodových dejoch, pri ktorých sú zmeny elektrických veličín veľké a rýchle (napr. skraty). 

Dynamo

Dynamo je elektrický stroj – generátor, ktorý mení mechanickú energiu na elektrickú energiu, a vyrába tak jednosmerný elektrický prúd a napätie. Mechanickú energiu dodáva vodná alebo parná turbína v elektrárni, spaľovací motor alebo aj ľudská sila (napr. v prípade dynama na bicykli). Činnosť dynama je založená na elektromagnetickej indukcii. Budiaci prúd v statorovom vinutí vyvolá v statore magnetický tok. Vo vinutí rotora sa pri jeho otáčaní v  magnetickom poli indukuje striedavé elektrické napätie, ktoré sa komutátorom, upevneným na hriadeli rotora, mení na napätie jednosmerné. Z komutátora sa jednosmerné napätie odvádza kefami do svorkovnice stroja, odkiaľ sa odoberá potrebný elektrický prúd.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

E

Efficient energy use

Cieľom efektívneho využívania energie je zníženie množstva energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb. Inými slovami, ide o zlepšenie využívania energie.

EIC code

EIC kód je jednotný systém identifikácie účastníkov trhu s elektrinou a plynom naprieč celou Európou. V rámci pôsobenia akéhokoľvek právnického subjektu v oblasti elektriny a plynu je povinností tohoto subjektu požiadať o vydanie EIC kódu, pod ktorým bude vystupovať v rámci celoeurópskeho EDI (electronic data interchange) - teda akákoľvek potreba identifikácie príslušnej spoločnosti pri dátových výmenách medzi TSO-TSO, subjekt-TSO a subjekt-subjekt je riešená práve pomocou EIC kódu, nie názvom spoločnosti.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=E

Electric power plant

Elektráreň je výrobňa, ktorej úlohou je meniť iné formy energie na elektrickú energiu. Podľa použitej formy energie, ktorej premenou získavame elektrickú energiu, delíme elektrárne na:

 • tepelné – využívajú energiu uvoľnenú spaľovaným fosílnych palív napr. uhlie, nafta, plyn a iné,
 • jadrové – využívajú energiu jadrových reakcií,
 • vodné – využívajú energiu vody,
 • ostatné – využívajú slnečnú energiu a jej transformácie.

Power unit

Elektrárenská jednotka je výrobná jednotka, ktorá je schopná samostatnej prevádzky (elektrárenský blok alebo celá elektráreň) pri výrobe elektrickej energie. 

Power units

Elektrárenský blok je samostatná energetická jednotka pozostávajúca z parného kotla (alebo z jadrového reaktora aparogenerátora) a turbogenerátora. Niekoľko blokov tvorí spolu s ďalšími potrebnými zariadeniami elektráreň.

Electric energy

Elektrická energia je forma energie, ktorá sa využíva prostredníctvom elektromagnetického poľa. V odbornej literatúre sa často namiesto pojmu elektrická energia používa pojem elektrina. Elektrická energia ako konečná forma energie sa využíva pre jej výhody medzi ktoré patria:

 • jednoduchá premena na iné formy energie,
 • jednoduchý prenos na veľké vzdialenosti,
 • možnosť generovať veľké množstvo tejto formy energie.

Hlavnou nevýhodou elektrickej energie je jej problematická akumulácia. Dá sa akumulovať napríklad v kondenzátoroch, v elektrochemických reaktoroch (napríklad akumulátory) a v prečerpávacích vodných elektrárňach, alebo použiť na výrobu vodíka, ktorý sa neskôr zužitkuje v palivovom článku. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric capacity

Elektrická kapacita je pomer veľkosti elektrického náboja k hodnote elektrického napätia v elektrickom kondenzátore. Meraním bolo zistené, že pri zvyšovaní veľkosti náboja rastie aj hodnota napätí a tak tento pomer zostáva rovnaký. Jednotkou kapacity je Farad.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_e/

Electric power grid

Elektrická sieť je súbor jednotlivých vzájomne prepojených elektrických staníc, vonkajších a káblových elektrických vedení určených na prenos a rozvod elektrickej energie. Slúži ako spojovací článok medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Môže byť klasifikovaná podľa funkcie, spôsobu prevádzky, napätí alebo vlastníckej štruktúry. 

Electric voltage

Elektrické napätie je definované ako rozdiel potenciálov. Z toho vyplýva, že vždy keď hovoríme o napätí je potrebné určiť dva body, medzi ktorými je toto napätie vytvorené, podobne ako je to zobrazené na obrázku V prípade, že napätie je definované len k jednému bodu predpokladá sa, že ide o napätie proti zemi, kde potenciál zeme uvažujeme s hodnotou 0 V.

Electric field

Elektrické pole je možné definovať ako priestor (alebo jeho časť), v ktorom pôsobí elektrická sila. Elektrické pole môžeme definovať ako pole vytvorené elektrickými nábojmi. Ak je pole vybudené elektrickými nábojmi, hovoríme o elektrostatickom poli. Pokiaľ je vybudené pohybujúcimi sa elektrickými nábojmi, hovoríme o elektromagnetickom poli.

Electric line

Elektrické vedenie je súbor vodičov, izolačných materiálov a konštrukcií určených na prenos elektrickej energie medzi dvoma bodmi elektrickej siete. Podľa druhu rozoznávame:

 • káblové vedenia, ktoré môžu byť uložené v zemi, na lávkach alebo zavesené na stožiaroch,
 • vonkajšie vedenia, ktorých vodiče sú vedené nad zemou (terénom) zvyčajne pomocou izolátorov a vhodných podperných bodov (stožiarov),
 • vedenia izolované plynom, ktorého vodiče sú zapuzdrené a izolované  stlačeným plynom.

Elektrické vedenia sa delia podľa:

·      účelu na: rozvodné a prenosové,

·      umiestnenia na: vonkajšie, káblové a na elektrickú inštaláciu,

·      menovitého napätia: na mn, nn, vn, vvn, zvn a uvn,

·      prúdovej sústavy na: vedenie jednosmerného a striedavého prúdu.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric heating

Elektrické vykurovanie je spôsob vykurovania využívajúci premenu elektrickej energie na energiu tepelnú (teplo). Elektrické vykurovanie môže pozostávať zo sústavy lokálnych vykurovacích telies, ktoré môžu byť akumulačné, priamovýhrevné ako klasické ústredné kúrenie s potrubným rozvodom tepelného média alebo aj ako podlahové vykurovanie.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric charge

Každá častica, ktorá je elektricky polarizovaná je nositeľom elektrického náboja. Elektrický náboj predstavuje mieru elektrickej polarizácie, teda mieru schopnosti pôsobiť elektrickou silou. Značí sa Q a jeho jednotkou je coulomb (C). Z atomárneho hľadiska je nositeľom záporného náboja elektrón a kladného protón. Napríklad elektrón je záporne nabitá častica, ktorej náboj je približne 1,602×10-9 C. 

Electric resistance

Pri prechode elektrického prúdu materiálom môžu voľné nosiče náboja naraziť na atómy, ktoré tento materiál vedúci prúd tvoria. Pri náraze sa časť pohybovej energie nosiča náboja prenesie na narazený atóm. Čím častejšie sú tieto nárazy, o to viac klesá schopnosť prúdu prechádzať daným materiálom a zároveň odovzdávaním energie narastá teplota samotného prúdovodiča. Každý materiál má inú kryštalickú štruktúru a teda aj inú pravdepodobnosť že dôjde k takýmto zrážkam. Mieru odporu voči schopnosti viesť prúd vyjadruje elektrický odpor. Ďalšou podmienkou na to, aby bol materiál schopný viesť elektrický prúd je, aby obsahoval voľné nosiče náboja, ktorých pohyb elektrický prúd vytvára. Elektrický odpor sa označuje R a jeho jednotkou je (Ω).

Medzi napätím, prúdom a odporom platí vzťah: R = U/I

Odpor jeden ohm je teda odpor, ktorým pri pripojení na napätie jeden volt tečie prúd jeden ampér.

Electric water heating

Elektrický ohrev vody je úprava (ohrev) vody podľa požiadaviek, realizovaná na základe premeny elektrickej energie na energiu tepelnú, určenú na ohrev vody.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric potential

Predmety, ktorých celkový náboj je nenulový (teda majú prevahu buď kladných, alebo záporných nábojov) majú elektrický potenciál. Elektrický potenciál je veličina určená podielom práce, ktorú je potrebné vynaložiť na premiestnenie elektrického náboja a veľkosti elektrického náboja pri jeho premiestnení v elektrikom poli zo vztažného bodu do bodu, v ktorom sa potenciál určuje. Jeho jednotkou je volt (V). Za miesto s nulovým potenciálom (vztažný bod) sa obvykle berie buď nekonečne vzdialený bod (bežné u iných potenciálov, v elektrotechnike obvykle iba v teoretických úlohách), alebo povrch Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electric current

Elektrický prúd je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo elektrického náboja, ktorý prejde prierezom vodiča za jednotku času. Z definície elektrického náboja sa dá spätne určiť, že jeden ampér je prúd ktorý tečie vodičom ak jeho prierezom za jednu sekundu pretečú častice s celkovým nábojom jeden coulomb. Jednotkou prúdu je ampér (A). Je to základná jednotka sústavy SI. V tejto sústave je jeden ampér definovaný takto: Jeden ampér je elektrický prúd, ktorý pri stálom toku dvoma rovnobežnými, priamymi, nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti jeden meter vyvolá medzi vodičmi silový účinok 2.10-7 newton na jeden meter dĺžky.

Elektrický prúd môžeme definovať ako usporiadaný pohyb nosičov elektrického náboja (elektrónoviónov) v látkach v plynnom, kvapalnom alebo v tuhom skupenstve (prípadne aj vo vákuu). Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť nosičov elektrického náboja (voľných častíc s elektrickým nábojom) a utvorenie elektrického poľa v tejto látke. Najčastejšími nosičmi náboja pri prenose elektrickej energie sú voľné elektróny. Elektróny sú častice nabité záporným elektrickým nábojom, prúd preto tečie v smere opačnom toku elektrónov.

Electric discharge

Elektrický výboj je priechod elektrického prúdu plynným prostredím.

Electric power

Elektrický výkon možno definovať prácu elektrického prúdu za jednotku času, čo je možné vyjadriť súčinom napätia a prúdu. Značí sa P a jeho jednotkou je watt (pre 1 fázový výkon P = U.I, pre 3 fázový výkon P = sqrt(3).(U.I). V elektrických obvodoch jednosmerného prúdu sa definuje len činný výkon, definovaný súčinom prúdu a napätia: P = U.I. Pri striedavom prúde definujeme zdanlivý výkon, formálne zhodný s výkonom jednosmerného prúdu: S = U.I. Činný výkon striedavého prúdu definujeme ako: P = U.I.cosφ a len tento výkon možno premeniť na užitočnú prácu. Jalový výkon je definovaný ako súčin: Q = U.I.sinφ. Tento výkon je spotrebovaný na vytvorenie elektrického alebo magnetického poľa a nevykonáva užitočnú prácu. Elektrický výkon vstupujúci do spotrebiča sa označuje ako príkon a v porovnaní s užitočným výkonom je vždy väčší o veľkosť strát. Súčet príkonov všetkých spotrebičov pripojených k vedeniu alebo zdroju prúdu sa označuje ako zaťaženie.

Electricity

Elektrina je súborný názov pre elektrické javy a stavy (napr. elektrický prúd, elektrické napätie, elektrická energia, blesk, ...), čiže javy a stavy vyplývajúce z prítomnosti a toku elektrického náboja.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Power system (ES)

Elektrizačná sústava (ES) je systém určený na výrobu, prenos a rozvod elektrickej energie. Predstavuje funkčný celok, ktorý pozostáva z elektrární, elektrických staníc  (transformovní, rozvodní, kompenzačných a iných staníc), elektrických vedení, riadiacich,.meracích, regulačných a ochranných systémov a pomocných zariadení. Jej súčasťou sú aj ľudia, ktorí priamo zabezpečujú prevádzku elektrizačnej sústavy v reálnom čase (dispečeri, smenová obsluha a údržba) a vytvárajú jej dôležité charakteristiky typu "človek - technika" najmä v oblasti spoľahlivosti, bezpečnosti, ekonomiky a ekologickosti prevádzky. 

Hlavné väzby v ES, ktoré umožňujú plynulé odovzdávanie elektrickej energie, sú elektrické siete spolu s informačným systémom sprostredkujúcim reguláciu a riadenie sústavy. Moderná ES predstavuje v súčasnosti vysoko centralizovaný systém s prepracovanými metódami riadenia.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electrode

Elektróda je časť vodiča, ktorou sa privádza elektrický prúd do danej sústavy (napr. roztoku elektrolytu, plynu, vákua, tuhej látky). Tento pojem zaviedol v 19. storočí anglický chemik a fyzik Michael Faraday ako složenie gréckych slov elektron - jantár a hodos - cesta.

V elektrochémii sa katóda definuje ako elektróda, na ktorej prebieha redukcia, a anóda ako elektróda, na ktorej prebieha oxidácie. Každá z oboch elektród môže mať rôzny náboj podľa toho, či sa jedná o elektrolýzu (na elektródy napätie pripájam), alebo o galvanický článok (napätie vzniká).Electricity equipment

Elektroenergetické zariadenia prestavujú technologické celky určené na výrobu, prenosy, rozvody a spotrebu elektrickej energie. 

Electric Power Dispatching

Elektroenergetický dispečing zabezpečuje podľa uzatvorených zmlúv medzi účastníkmi trhu technickú rovnováhu medzi zdrojmi a potrebou elektriny a bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku elektrizačnej sústavy. Táto je riadená podľa dispečerského poriadku, ktorý vypracúva elektroenergetický dispečing a schvaľuje ministerstvo. Elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vykonáva dispečerské riadenie výroby a spotreby v rámci regulačnej oblasti podľa dispečerského poriadku a je povinný zabezpečovať dodržiavanie pravidiel využívania prepojení elektrizačnej sústavy s elektrizačnými sústavami susedných štátov a odsúhlasovanie a vyhodnocovanie programov výmen elektriny elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky so sústavami susedných štátov. 

Power engineering

Elektroenergetika je súčasťou energetiky, ktorú možno chápať buď vo význame priemyselného odvetvia, alebo vo význame vednej disciplíny. Elektroenergetika sa zaoberá problematikou výroby elektrickej energie z primárnych zdrojov energie, rozvodom elektrickej energie a jej využitím.

Electrolyte

Elektrolyt je kvapalina, v ktorej dochádza k štiepeniu molekúl na ióny – záporné anióny a kladné katióny. K rozkladu elektrolytu dochádza vplyvom jednosmerného elektrického prúdu. Elektrické pole medzi elektródami pripojenými k zdroju napätia spôsobí, že sa anióny pohybujú ku anóde a katióny ku katóde. Elektrickú vodivosť elektrolytu spôsobuje usporiadaný pohyb iónov, pričom elektrolyt pôsobí navonok ako elektricky neutrálny. Elektrolyt ma tzv. iónovú vodivosť, ktorá umožňuje, že v elektrickom poli medzi elektródami v elektrolyte prechádza prúd.

Electromagnetic energy

Energia elektromagnetického poľa, ktorá môže byť pri jeho zmene odovzdávaná napríklad nabitým časticiam. 

Electromagnetic radiation

Elektromagnetické žiarenie sa prejavuje elektromagnetickými vlnami, ktoré sa v prostredí šíria konečnou rýchlosťou, závisiacou od vlastností prostredia.

Existenciu týchto vĺn predpovedal v roku 1832 anglický fyzik M. Faraday a ďalší anglický fyzik G. Maxwell v roku 1865 teoreticky dokázal, že elektromagnetické vlny sa od zdroja šíria na všetky strany. Teória G. Maxwella dovolila jednotne pristúpiť k opisu rádiových vĺn, optického žiarenia, röntgenového žiarenia, žiarenia gama. Ukázalo sa, že všetky druhy žiarenia sú elektromagnetické vlny s rôznou vlnovou dĺžkou (lambda).

Šírenie elektromagnetických vĺn je neustálou súčasťou nášho života. Existuje široké spektrum elektromagnetických vĺn. Od slnečného svetla, rádiových a televíznych signálov, cez mikrovlnné žiarenie radarových systémov až po röntgenové alebo kozmické žiarenie. Elektromagnetické vlny sa využívajú v rádiovej technike, pri rádiolokácii, televíznom  prenose, v medicíne, biológii, fyzike, astronómii a v ďalších oblastiach vedy a techniky.

Electric supply meter

Elektromery sa pripájajú sa v distribučných sieťach vvn (veľmi vysoké napätie) a vn (vysoké napätie) na vyhradené jadrá prístrojových transformátorov prúdu (PTP) a prístrojových transformátorov napätia (PTN), ktoré musia mať rovnakú alebo vyššiu triedu presnosti ako elektromery. PTP a PTN sú tiež určenými meradlami a spolu s elektromermi a pňvodmi tvoria merací obvod, v ktorom musí byť inštalovaná aj skúšobná svorkovnica. Do tohto obvodu nesmie byť pripojené žiadne iné zariadenie bez súhlasu prevádzkovateľa obchodného merania. 

Emissions

Emisia škodlivín je vypúšťanie škodlivých znečisťujúcich látok do ovzdušia. Škodliviny vznikajú takmer pri všetkých priemyselných výrobách. Medzi emisie patria napr. oxidy uhlíka, dusíka, síry, výfukové plyny – vrátane ťažkých kovov (olovo, ortuť), popolček alebo prach. Napríklad tepelné elektrárne produkujú veľké množstvo spalín z ktorých je potrebné odseparovať predovšetkým oxidy dusíka a síru, ktorá spôsobuje kyslé dažde. Obsah síry v palive závisí od druhu paliva a miesta ťažby. Uhlie obsahuje v priemere 1 až 3 % síry. V palive sa síra vyskytuje v rôznych formách. V pyritickej forme (FeS2) sa nachádza 30 až 70 % síry. V tejto forme ma síra väčšiu mernú hmotnosť ako uhlie, čo sa využíva na fyzikálnu separáciu síry. Zomleté palivo je premývané prúdom vody, ktorá unáša ľahké čiastočky paliva, zatiaľ čo ťažšia síra vo forme pyritu zostavá na dne. Týmto spôsobom sa dá znížiť obsah pyritu o 30 až 60 %.

Endothermic reaction

Pre uskutočnenie endotermickej reakcie (chemickej, jadrovej) musíme dodávať energiu (najčastejšie tepelnú) v opačnom prípade sa jedná o reakciu exotermickú.

Energy legislation

Energetická legislatíva je súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.), ktorými štát upravuje podnikanie v oblasti energetiky. Základná právna norma býva obvykle označovaná ako energetický zákon

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy intensity

Energetická náročnosť je podiel spotreby energie na pridanej hodnote vytvorenej podnikom či ekonomikou (štátom). V prípade ekonomiky sa pridaná hodnota meria spravidla ako hrubý domáci produkt (HDP). Je to súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.). Veľmi vysoká energetická náročnosť je najmä v krajinách, ktoré sú svetovými producentmi zdrojov energie, ako je Saudská Arábia, Nórsko, Rusko, či Austrália. Zvlášť vysokú energetickú náročnosť majú aj krajiny Severnej Ameriky. 

Energy Policy

Energetická politika je súbor pravidiel a podmienok, ktorými štát ovplyvňuje (usmerňuje) podnikanie v odvetví energetiky a stanovuje priority, ciele, termíny, záväzky a nástroje vzťahujúce sa na energetiku v súlade s potrebami hospodárskeho a spoločenského rozvoja vrátane ochrany životného prostredia. Praktické uplatňovanie zabezpečuje nadväzujúca energetická legislatíva, ktorú v širších súvislostiach zahŕňa pojem energetická politika.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy unite

Základnou jednotkou energie v SI sústave je 1 joule [J]. Je to práca, ktorú vykoná sila 1 N (Newton) na dráhe 1 m. Používa sa predovšetkým v systémoch zásobovania teplom. Energiu môžeme vyjadriť aj ako výkon pôsobiaci určitú časovú jednotku. Základnou jednotkou je wattsekunda [Ws], pričom platí, že 1 J = 1 Ws. V elektroenergetike sa najčastejšie používa ako jednotka energie watthodina [Wh], veľmi často sa tiež používajú násobky základnej jednotky, z ktorých najbežnejšie sú 1 kWh (kilowatthodina), 1 MWh (megawatthodina), 1 GWh (gigawatthodina), 1 TWh (terawatthodina).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy crops

Energetické rastliny sú cielene pestované rastliny, ktoré sa využívajú na energetické účely. Môžu sa využívať na výrobu elektriny, tepla aj na pohon vozidiel. Na výrobu pohonných hmôt sa využíva najmä repka olejná.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Energy sources

Energetické zdroje ako zdroje ako materiály (suroviny, napr. palivá), prírodné objekty alebo javy, z ktorých možno procesom premeny získať užitočnú energiu. Primárne zdroje sú zdroje, ktoré sa získavajú priamo v prírode, a sú nimi predovšetkým vodná energia, fosílne palivá, izotopy uránu a pod.

Energetické zdroj ako zariadenia, kde sa tento pojem chápe ako zariadenie (alebo súbor zariadení) určené na premenu primárnej energie na formu vhodnú na prenos alebo priame použitie. V elektroenergetike chápeme pod zdrojom elektrickej energie predovšetkým elektrárne.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy Audit

Energetický audit je vo všeobecnosti  prieskum efektivity a účelnosti súčasnej spotreby všetkých foriem energie v sledovanom objekte. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia, ktoré vedú k zníženiu výrobnej a nevýrobnej spotreby energie a robí jej ekonomické vyhodnotenia.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy label

Energetický štítok je označenie výrobku (najmä elektrospotrebičov), z ktorého je možné vyčítať základné údaje o spotrebe energie, účinnosti alebo hlučnosti spotrebiča. Najdôležitejším údajom je spotreba elektrickej energie. Podľa energetickej náročnosti môže byť spotrebič zaradený do triedy A až G, pričom A (A+++) označuje najnižšiu spotrebu elektriny.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

 

Power engineering

Energetika je vedný odborr, ktorý sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov a zásob energie a tiež priemyselné odvetvie dodávajúce energiu. Úlohou energetiky je riešiť technické, ekonomické a ekologické problémy sprevádzajúce získavanie energie z prírodných zdrojov a jej premenu na využiteľné formy, vrátane transportu a skladovania energie.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Energy

Max Planck charakterizoval energiu ako schopnosť systému produkovať externú aktivitu (prácu). Podľa Einsteinovho vzťahu E = m.c2 je energia ekvivalentom hmoty (E je energia, m je hmotnosť a c je rýchlosť svetla). Nositeľom energie nie je len látková hmota, ale aj fyzikálne polia. Rozlišujeme nasledujúce formy energie: mechanická energia, tepelná energia (teplo), chemická energia, energia fyzikálnych väzieb, energia elektromagnetického vlnenia, elektrická energia (elektrina). Priama premena jednej formy energie na druhú je možná, nie však vo všetkých prípadoch. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy from biomass

Energia biomasy má svoj pôvod v slnečnom žiarení a fotosyntéze. Biomasa môže byť využitá na výrobu elektriny, tepla a môže tiež slúžiť na pohon vozidiel. Elektrickú energiu získame z biomasy jej spaľovaním a výrobou pary, ktorá poháňa parnú turbínu. Podobne, ako je to v klasických tepelných elektrárňach. Novšou metódou je spaľovanie biomasy bez prístupu vzduchu, teda splyňovanie alebo výroba bioplynu. Vyrobený bioplyn je využitý v spaľovacej plynovej turbíne alebo plynovom motore, ktoré poháňajú elektrický generátor.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

European Energy Charter

Európska energetická charta je politická deklarácia, stanovujúca základné pravidlá podnikania v energetike v Európe, prijatá v EÚ roku 1994.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

F

Phase

Fáza je vodič či akýkoľvek iný prvok viacfázovej striedavej siete, ktorý je za normálneho stavu pod napätím. Označenie vodiča, zväzku vodičov, vývodu, vinutia alebo akéhokoľvek iného prvku viacfázovej striedavej siete, ktorý je za normálneho stavu pod napätím.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Phase voltage

Fázové napätie je napätie medzi koncami vinutí jednej fázy zariadenia. Niekedy je fázové napätie definované rovnako ako napätie medzi fázovým vodičom a nulovým bodom viacfázovej sústavy striedavého prúdu. Vo viacfázovej sústave je ešte definované tzv. združené napätie ako napätie medzi rozličnými fázami

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Phase conductor (L)

Fázový vodič je ktorýkoľvek vodič sústavy, ktorý sa napája pri normálnom používaní; je schopný prispieť k prenosu elektrickej energie a nie je to neutrálny vodič.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Fixed component of price for heating

Fixná zložka ceny tepla tvorí priližne 30 % z celkovej ceny tepla (pozri heslo Cena tepla). Zahŕňa v sebe náklady, ktoré vznikajú pri výrobe a dodávke tepla bez ohľadu na to, či je v danom roku „tuhá“ alebo „mierna“ zima. Patria sem odpisy investícií, atesty, povinné odborné prehliadky a skúšky, revízie, opravy, audity, poplatky za znečistenie životného prostredia a i.

zdroj: http://www.skalco.sk/index.php?pid=11

Fleming's left hand rule

Pravidlo určujúce smer pohybu prúdovodiča v magnetickom poli. Ak položíme ľavú ruku na vodič tak, aby prsty smerovali v smere prúdu a magnetické siločiary vstupovali do dlane, potom sa vodič pohybuje v smere palca.

Fluidized bearing

Fluidné lôžko je časť spaľovacieho priestoru fluidného kotla nad fluidným roštom (pozri heslá Fluidný kotol a Fluidný rošt), v ktorom sa pevné častice (rozomleté palivo, popolček, vápenec) udržujú prúdom vzduchu vo vznose a vytvárajú fluidnú vrstvu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fluidised bed combustion

Fluidné spaľovanie predstavuje moderný a veľmi účinný spôsob spaľovania (pozri heslo Čisté technológie uhlia). Jemne mleté uhlie sa v prúde vzduchu a vo vhodne zvolenom spaľovacom priestore (pozri heslo Fluidný rošt a Fluidné lôžko) správa ako vriaca kvapalina. Častice uhlia sú obalené vzduchom a proces horenia je veľmi rýchly a pomerne ľahko regulovateľný. Fluidné spaľovanie sa tiež nazýva spaľovanie vo vznose a spaľovacie teploty sú tu v rozsahu 700 – 900°C.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fluid boiler

Fluidné kotly umožňujú spaľovať mleté uhlie pri nízkej teplote vo fluidnom lôžku. Nízka teplota potlačuje tvorbu NOx, vznikajúci oxid siričitý sa viaže priamo v ohnisku pridávaním mletého vápenca. Fluidné kotly teda už spĺňajú požiadavky čistej technológie uhlia. Podľa pracovného tlaku rozlišujeme atmosférické fluidné kotly a tlakové fluidné kotly.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fluid Rost

Pieskové lôžko s tryskami, ktorými sa privádza primárny spaľovací vzduch. Ohriaty prúdiaci vzduch vytvára nad fluidným roštom vrstvu, v ktorej sa vznášajú častice rozomletého uhlia, popolčeka a vápenca.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fossil fuels

Fosílne palivá sú látky na báze uhlíka a vodíka, ktoré vznikli pred miliónmi rokov v zemskej kôre pretvorením organických látok. Podľa skupenstiev rozlišujeme pevné palivá (uhlie), kvapalné palivá (ropa) a plynné fosílne palivá (zemný plyn). Spaľovaním fosílnych palív sa uvoľňuje tepelná energia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Photon

Fotón je elementárna častica (elementárna častica v užšom zmysle je vo fyzike elementárnych častíc taká častica, ktorú už nie je možné ďalej deliť). Je to najmenšie kvantum elektromagnetického žiarenia (kvantum je najmenšie možné (teda už nedeliteľné) množstvo energie, hmoty alebo poznatku, resp. najmenšia možná hodnota fyzikálnej veličiny), ktoré môže byť vyžiarené. Hmotnosť fotónu v pokoji je nulová. Vo vákuu sa pohybuje vždy rýchlosťou svetla. Má aj časticové, aj vlnové vlastnosti, ale nie je ani vlnou, ani časticou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Photovoltaic power plant

Fotovoltická elektráreň sa skladá z fotovoltických článkov. Dochádza v nej k premene slnečného žiarenia na elektrinu. To, koľko elektriny dokáže fotovoltická elektráreň vyrobiť, závisí od viacerých faktorov. K najhlavnejším patrí počet slnečných hodín a intenzita slnečného žiarenia.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Photovoltaic cell

Fotovoltický (často nazývaný aj solárny) článok je polovodičová súčiastka (pozri heslo Polovodiče), ktorá slúži na priamu premenu energie svetelného žiarenia na elektrickú energiu. Prvé fotovoltické články boli vyvinuté v roku 1883. Moderné články vznikli v roku 1954 pri experimentoch s polovodičom kremík, ktorý je dôležitým prvkom súčasných fotovoltických článkov (pozri heslo Solárny panel).

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Fractional separation rate

Frakčná odlučivosť je odlučivosť pevných častíc z prúdu plynu prechádzajúceho cyklónovým odlučovačom v závislosti od veľkosti častice. Frakčná odlučivosť s klesajúcim polomerom cyklónu vzrastá, pretože rastie odstredivá sila pôsobiaca na hmotné častice.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Francis turbine

Francisova turbína je pretlaková vodná turbína (tlak pred obežným kolesom je vyšší ako za obežným kolesom) s pevnými lopatkami obežného kolesa a riadenými lopatkami rozvádzacieho kolesa. Otváraním lopatiek rozvádzacieho kolesa sa riadi prietok vody turbínou a zároveň aj jej výkon a úplným uzavretím sa prívod vody do turbíny zastaví. Voda je smerovaná rozvádzacími lopatkami na rotor turbíny, kde sa jej rotačná rýchlosť znižuje, a tým dochádza k odovzdaniu energie rotoru. Francisova turbína má pre navrhnutý spád vysokú účinnosť, ale pri iných spádoch účinnosť klesá. Používa sa na miestach, kde sa spád mení len v malom rozsahu. Je vhodná pre malé, stredné i vysoké spády a patrí medzi najrozšírenejšie turbíny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Frequency

Frekvencia (kmitočet) je počet kmitov za jednotku času. Jednotkou frekvencie f je 1 Hz (hertz je počet kmitov za sekundu).

Frekvencia

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Network frequency

Frekvencia elektrickej siete je menovitá frekvencia napájacieho napätia 50 Hz. V normálnom prevádzkovom stave sa musí stredná hodnota základnej frekvencie merať v intervale desať sekúnd pre sústavy so synchrónnym pripojením k vzájomne prepojenej sústave v rozsahu 49,5 až 50,5 Hz počas 95 % týždňa (ľubovoľných sedem po sebe nasledujúcich dm') a v rozsahu 47,0 až 52,0 Hz počas 100 % týždňa. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

G

Galvanic cell

Galvanické články využívajú chemickú reakciu, pri ktorej sa uvoľňuje energia vo forme elektrického poľa. Pri chemickej reakcii má molekula novovzniknutej zlúčeniny menšiu energiu než je súčet energií častí, z ktorých vznikla. Galvanických článkov existuje mnoho druhov. Niektoré sa dajú opakovane nabíjať, pretože elektrochemické deje, ktoré v nich prebiehajú, sú vratné. Galvanické články patria medzi primárne články – môžeme z nich elektrický prúd odoberať bez toho, že by sme im ho predtým „dodali“.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Generator

Generátor je zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu, resp. mení iný druh energie na elektrickú energiu. Najčastejšie sa jedná o rotačné resp. točivé stroje, ktoré využívajú točivé magnetické pole a cievky, v ktorých sa indukuje elektrické napätie. Tieto stroje sa využívajú predovšetkým ako generátory elektrického signálu (alternátor - výroba striedavého elektrického prúdu a dynamo – výroba jednosmerného elektrického prúdu). Môžu byť dimenzované na vysoké výkony s vysokou účinnosťou. Skladajú sa z rotora a statora, pričom rotor zvyčajne vytvára točivé magnetické pole a v statore sú umiestnené cievky (pozri heslo Budiaca sústava). 

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

 

Geothermal power Plant

Geotermálne elektrárne využívajú tepelnú energiu vnútra Zeme, ktorá sa uvoľňuje pri rádioaktívnom rozpade izotopov v zemskej magme. Produkujú elektrinu premenou tepelnej (vnútornej) energie pary na mechanickú prácu turbogenerátora a následne na elektrickú energiu. Súčasný výkon všetkých geotermálnych elektrární na svete je asi 5,9 GW. Tieto elektrárne vyprodukujú ročne približne 35 TWh elektriny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Geothermal energy

Geotermálna energia má svoj pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúce pramene, či parné výrony. Geotermálna energia sa v prevažnej miere využíva v kúpeľných centrách a na vykurovanie budov. Prostredníctvom hĺbkových vrtov sa geotermálna energia dopravuje na povrch a využíva sa v systémoch centralizovaného zásobovania teplom. Geotermálnu energiu spod povrchu Zeme možno využiť na vykurovanie tepelnými čerpadlami. V niektorých krajinách sa geotermálna energia využíva aj na výrobu elektriny.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Global warming

Globálne otepľovanie je postupné celkové otepľovanie klímy na našej planéte. Je dôsledkom tzv. skleníkového efektu, ktorý súvisí so zvýšením koncentrácie škodlivín zo spaľovania fosílnych palív a výfukových splodín v atmosfére. Globálne otepľovanie má za následok prudké zmeny klímy, napr. silné dažde a záplavy alebo dlhotrvajúce suchá.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Graphite blocks

Pevný grafit v tvare blokov je rozmiestnený v reaktore tak, aby účinne spomaľoval neutróny. Keďže moderačné vlastnosti grafitu sú horšie ako napr. ťažkej vody, je na dosiahnutie rovnakého efektu spomalenia neutrónov potrebné väčšie množstvo grafitu. Táto skutočnosť ovplyvňuje celkový rozmer aktívnej zóny. Historicky prvý reaktor, ktorý postavil Enrico Fermi so svojimi spolupracovníkmi r. 1942 v Chicagu, bol reaktor moderovaný grafitom. Podstatný vplyv na vlastnosti grafitu má technológia výroby (pozri heslo Grafitový moderátor). Ožiarením v aktívnej zóne mení grafit svoju kryštalickú štruktúru. Účinkom rádioaktívneho žiarenia sa tvrdosť a pevnosť grafitu zväčšuje, jeho tepelná a elektrická vodivosť zmenšuje. Pôsobením rádioaktívneho žiarenia sa menia i rozmery grafitových blokov – prebieha tzv. radiačný rast grafitu (dosahuje až niekoľko percent).

Graphite moderator

V porovnaní s ťažkou vodou sú moderačné vlastnosti grafitu horšie, vyniká však predovšetkým nízkou cenou, je dostatočne pevný, žiaruvzdorný, dá sa ľahko opracovávať a má dobrú tepelnú vodivosť (pozri heslo Grafitové bloky). 

Granulation

Granulácia je proces náhleho ochladenia vytekajúcej žeravej trosky s jej následnou zmenou štruktúry, vyvolanou vnútorným pnutím. Troska sa rozpadá na drobné granule a na kusy, ktoré sa ľahko drvia na zrná vhodné na ďalší transport hydraulickým alebo pneumatickým systémom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Granulation tank

Granulačná nádrž je vodná nádrž, v ktorej sa ochladzuje a tuhne roztavená troska, privádzaná z výtavnej časti kotla. Je umiestnená priamo pod dnom kotla. Granulačná nádrž je na spodnej časti ukončená výsypkou, umožňujúcou odvádzať zgranulovanú trosku hydraulickým systémom na zložisko.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Granulating fireplace

V granulačnom ohnisku je teplota spaľovacieho procesu volená tak, aby čiastočky zhoreného paliva (popolček) sa v prúde spalín síce natavili, ale rýchlo ochladli a granulovali. Zhromažďujú sa čiastočne vo výsypkách jednotlivých ťahov kotla a v odlučovači popolčeka. Časť jemného popolčeka však uniká so spalinami do ovzdušia a tvorí škodlivé exhalácie. Havária

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

H

Accident

Pod pojmom havária rozumieme nežiaducu prevádzkovú udalosť (nehodu), ktorá vyžaduje zvláštne opatrenia v prevádzke, prípadne môže priamo spôsobiť zlyhanie prevádzky, ohroziť okolité zariadenia alebo zdravie a životy ľudí. Môže byť zapríčinená prírodným zásahom, opotrebovaním, únavou alebo nesprávnou údržbou zariadenia, nedodržaním prevádzkových a bezpečnostných predpisov alebo zlyhaním ľudského faktora. Zvláštnu dôležitosť má problematika havárií v jadrovej energetike a to predovšetkým pre rozsiahle potenciálne následky (pozri heslo Černobyľská havária). Každá jadrová elektráreň má niekoľko redundantných (znásobených) a navzájom nezávislých bezpečnostných a havarijných systémov. Pre hodnotenie mimoriadnych jadrových udalostí, vrátane havárií, sa používa medzinárodne uznávaná stupnica INES (Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí - International Nuclear and Radiological Event Scale, vytvorená s cieľom pomôcť verejnosti porozumieť závažnosti udalosti, najmä nehôd a havárii na atómových elektrárňach). 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Emergency cooling

Havarijné chladenie je spôsob odvodu tepla z určitého zariadenia pri havarijných situáciách. Vzhľadom na ich dôležitosť býva týchto systémov často niekoľko. Napríklad systém havarijného chladenia reaktora VVER pozostáva z pasívneho (t.j. pracujúceho bez prívodu energie, tzv. hydroakumulátory) a aktívneho (nízkotlakového a vysokotlakového) podsystému. Tieto podsystémy sa uvedú do prevádzky v prípade, ak by v dôsledku nejakej havarijnej situácie hrozilo nedostatočné chladenie paliva „normálnymi“ systémami. Tým sa zabezpečí odvod tepla z aktívnej zóny reaktora až do jeho bezpečného odstavenia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Emergency systems

Havarijné systémy majú za úlohu pri vzniku havárie zapôsobiť proti jej rozvoju a obmedziť jej negatívne následky. Typické havarijné systémy sú napríklad protipožiarne zariadenia (tzv. SHZ – stabilné hasiace zariadenia), systémy pre zamedzenie šírenia parovodnej rádioaktívnej zmesi pri havárii jadrového reaktora s únikom chladiva (kontajnment, barbotážna veža), systémy havarijného chladenia aktívnej zóny a podobne. S havarijnými systémami súvisia bezpečnostné systémy, ktorých úlohou je haváriám predchádzať.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hepa filters

HEPA filtre (High-Efficiency Particulate Air Filter) sú špeciálne zariadenia, na ktorých sa čistia vypúšťané exhaláty z jadrových elektrární. Sú to vysoko účinné filtre, schopné pohltiť 99,9% pevných častíc.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Airtight boxes

Hermetické boxy (s barbotážnou vežou alebo bez nej) alebo kontajnment predstavujú hermetické priestory v jadrových elektrárňach.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hermetic compartment (in nuclear power plants)

Ako hermetické priestory v jadrových elektrárňach nazývame priestory, v ktorých sa nachádzajú komponenty primárneho okruhu a ktoré sú vyhotovené tak, aby pri prípadnej havárii zadržali unikajúce rádioaktívne látky aj pri ich pretlaku a zabránia tak ich šíreniu do okolitých priestorov. Hermetické priestory sú teda bariérou proti šíreniu rádioaktívnych látok. Vlastné vyhotovenie hermetických priestorov, ich vlastnosti, rozmery a parametre sa vo svetovej praxi líšia podľa prístupov a skúseností jednotlivých dodávateľov a tiež podľa požiadaviek dozorných štátnych orgánov. Ako príklady hermetických priestorov môžu slúžiť hermetické boxy s barbotážnou vežou alebo kontajnment.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The main clause of thermodynamics

Termodynamika je vedný odbor zaoberajúci sa vlastnosťami a prejavmi energie o vzájomných premenách jej jednotlivých druhov, napríklad teplo, o ich výmene medzi sústavami a ich rovnováhe. Hlavné vety termodynamiky predstavujú najdôležitejšie zákonitosti týchto procesov.

Prvá hlavná veta termodynamiky je vlastne zákon zachovania energie a hovorí, že v uzavretom systéme sa dodané teplo (Q) premení na zvýšenie vnútornej energie systému (DU) a na prácu vykonávanú systémom (W), teda Q = DU + W.

Druhá hlavná veta termodynamiky nám určuje, aké procesy sú v prírode možné a aké nie. Jedna z jej mnohých interpretácií hovorí, že teplo v prirodzených podmienkach prechádza od teplejšieho k chladnejšiemu telesu, opačný proces nie je možný.

Tretia veta je vlastne dôsledkom druhej vety termodynamiky a hovorí, že nie je možné dosiahnuť absolútnu nulu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The main circulation pump

Hlavné cirkulačné čerpadlá v jadrových elektrárňach zaisťujú prietok chladiva (vody) cez aktívnu zónu reaktora. Čerpadlo aj elektromotor tvoria buď celok v jednom puzdre, alebo je motor umiestnený mimo čerpadla. Čerpadlá sa prevádzkujú pri konštantných alebo premenných otáčkach. Zmeny otáčok sa dosahujú zmenou kmitočtu napájacieho prúdu motorov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Main circuit-breaker

Hlavný istič umiestnený pred elektromerom je istiace zariadenie odberateľa elektriny, ktoré svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu (maximálna rezervovaná kapacita) v odbernom mieste. Hlavný istič pred elektromerom musí byť opatrený nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty a zabezpečený prevádzkovou plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pričom plombou musí byť opatrený hlavný kryt ističa (pozri heslo Istič).

Main production unit

Pod hlavným výrobným blokom jadrovej elektrárne rozumieme priestory, v ktorých je zariadenie primárneho a sekundárneho okruhu. Usporiadanie hlavného výrobného bloku je podriadené predovšetkým hygienickým požiadavkám rozdelením na kontrolované a nekontrolované pásmo, t. j. priestory, v ktorých sa kontroluje radiačná situácia a všetky činnosti v nich sú podriadené prísnym pravidlám radiačnej ochrany a kontroly a na priestory, v ktorých sa radiačná kontrola nevyžaduje.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Deep repository

Hlbinné úložisko slúži na trvalé uloženie vysoko- a stredne-aktívnych odpadov s dlhým polčasom rozpadu alebo priamo vyhoreného jadrového paliva v špeciálne vybraných geologických útvaroch. Buduje sa vo veľkej hĺbke tak, aby bola zabezpečená izolácia od životného prostredia na niekoľko storočí až tisícročí.   

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Mass number A

Hmotnostné číslo A uvádza počet nukleónov (t. j. protónov a neutrónov) v jadre. Napr.: Uhlík (12C) obsahuje v jadre 12 nukleónov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Brown coal

Hnedé uhlie je pevné fosílne palivo je geologicky mladšie (treťohory), s relatívne nižšou výhrevnosťou. Obsahuje 50 - 70 % uhlíka a 0,5 až 5 % síry. Ťaží sa povrchovým aj hlbinným spôsobom, pričom ložiská klesajú do hĺbok 300 až 400 aj viac metrov. Výhrevnosť hnedého uhlia je 10 až 13 MJ/kg.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Burners

Horák je zariadenie, ktorým sa privádza zmes paliva a spaľovacieho vzduchu do spaľovacieho priestoru ohniska. Konštrukcia horákov sa líši podľa druhu paliva (horáky na práškové uhlie, vykzdroj: urovací olej alebo zemný plyn). Horák musí zaisťovať včasné a stabilné zapaľovanie palivovej zmesi. Ihneď po výstupe z horáka sa palivová zmes mieša so sekundárnym vzduchom a má na čo najkratšej dráhe zhorieť. Horák má podstatný vplyv na správny priebeh spaľovania a na dokonalé vyplnenie priestoru ohniska plameňom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combustible

Horľavina je spáliteľná zložka paliva (pozri heslá Čierne uhlieHnedé uhlie). V prípade čierneho uhlia  predstavuje horľavina 55 až 70 %, v prípade hnedého uhlia len 40 až 55 %. Prevažnú časť horľaviny tvorí uhlík, v menšej miere sú obsiahnuté vodík, kyslík, síra a dusík. Spálením horľaviny vzniknú horúce spaliny, obsahujúce oxidy uvedených látok.

Dam

Hrádza vodného diela sú jeho najväčšou a najnamáhanejšou časťou. Na hrádzu pôsobia okrem tlaku vody aj sily vyvolané pohybom zeminy, na ktorých spočíva priehrada, tlak vetra, vlnobitie, tlak ľadu a podobne. Využitie hrádze ako hrádzovej vodnej elektrárne je možné hlavne na riekach s malým sklonom dna a s veľkými prietokmi. Podľa konštrukcie môžeme hrádze deliť na pevné a pohyblivé.  Na pevné hrádze sa najčastejšie používa betónová alebo členená železobetónová konštrukcia. Ďalej môžu byť hrádze murované alebo zemné.Z pohyblivých hrádzí sa uplatňujú len hrádze bezpečne ovládateľné i v zimnej prevádzke, ako sú hrádze stavidlové, valcové, segmentové, sektorové, klapkové a podobne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dam hydroelectric plant

V hrádzových vodných elektrárňach sa sústredenie hydroenergetického spádu dosahuje vzdutím hornej hladiny hrádzou, alebo niekedy aj súčasným znížením hladiny dolnej vody vybagrovaním dna riečiska pod hrádzou. Ide spravidla o nízkotlakové elektrárne, pretože využívajú vodný tok bez výraznejšej akumulácie vôd. Tento typ elektrárne sa stavia najmä na riekach s malým sklonom dna a s veľkými prietokmi.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik         

Shaft

Hriadeľ je rotačná súčasť strojov, ktorá slúži na prenos rotačného pohybu alebo krútiaceho momentu z jedného miesta na druhé. Na hriadeľ sú obyčajne pripevnené ďalšie súčasti, ktoré sa spolu s ním otáčajú okolo vlastnej osi. Konkrétne ak je hriadeľ je súčasťou rotora (turbíny a elektrického generátora) jeho úlohou je prenášať z turbíny točiaci moment na elektrický generátor. 

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Centralized telecontrol (of loads)

Regulácia spotreby pomocou spotrebičov umožňuje ovplyvniť diagram zaťaženia. Operatívne služby DREP-ov využívajú HDO na predchádzanie havarijným stavom ES SR, alebo ich častí; likvidáciu  pohavarijných stavov;  reguláciu  odoberaného výkonu (vyrovnanie  diagramu) pri dodržaní obchodno-technických podmienok zmluvy na odber elektrickej energie; zníženie prenosov v rozvodných sieťach pri dodržaní obchodno-technických podmienok zmluvy na odber elektrickej energie a pravidlá o využívaní možností HDO sú uvedené v pňslušnej PI.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Gross electrical output

Hrubý elektrický výkon sa v energetike vzťahuje na blok alebo elektráreň. Ide vlastne o elektrický výkon na svorkách elektrického generátora. Elektrický výkon, ktorý za normálnych prevádzkových podmienok dodáva elektráreň do elektrickej siete, je však nižší o tzv. vlastnú spotrebu elektrickej energie a nazýva sa čistý elektrický výkon. Vlastná spotreba elektrickej energie predstavuje spotrebu technologických zariadení samotnej elektrárne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hybrid autonomous system

Hybridné autonómne systémy kombinujú fotovoltické systémy s inými zdrojmi energie, ako sú napr. dieselové generátory, biomasa, veterná turbíny a iné. Akumulátory sú nabíjané z viacerých zdrojov. Výhodou je vyššia spoľahlivosť a neustály prístup k aspoň jednému zdroju elektrickej energie, ktorý je schopný nahradiť solárne moduly pri nepriaznivých podmienkach, alebo pri zvýšenom odbere. Využíva sa na odľahlých miestach bez prístupu k elektrizačnej sústave. 

Hydraulic debris removal

Roztavená troska, vytekajúca z výtavného ohniska, granuluje v granulačnej nádrži na jemné častice. Väčšie kusy sa rozdrvia v drviči. Ejektor nasáva zgranulovanú a rozdrvenú trosku do potrubného dopravného systému, ktorým sa troska odplavuje na mokré zložisko. Celý tento proces sa nazýva hydraulický odvod trosky.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydroelectric alternator

Hydroalternátory sa využívajú vo vodných elektrárňach v spojení s vodnými turbínami (Kaplanovými alebo Francisovými). Ich otáčky sa pohybujú od stoviek k tisícom otáčok za minútu. Výkon hydroalternátora závisí od množstva vody a výške vodného spádu. Väčšinou bývajú postavené so zvislými hriadeľmi a predstavujú jedny z najväčších elektrických strojov (stavebná výška s príslušenstvom až 30 m, priemer až 10 m). Pri hydroalternátoroch sa väčšinou používa rotor s vyčnievajúcimi pólmi a veľké stroje mávajú na rotore tlmič, ktorý pri nárazových zaťaženiach zamedzuje tzv. kývaniu rotora.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydrocyclone

Hydrocyklón je zariadenie, ktoré umožňuje na základe odstredivých síl mechanické odlučovanie hrubších častíc (sadrovca) z privádzaného prúdu vodnej suspenzie. Častice s hustotou väčšou ako kvapalina sa vytláčajú k stene hydrocyklónu, klesajú po nej a otvorom na dne sa odvádzajú.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydropower potential

Hydroenergetický potenciál vodného toku je celková energia odtekajúcej vody. Uvádza sa spravidla priemerná hodnota za 1 rok. Technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je časť celkového potenciálu, ktorý je možné využiť na výrobu elektrickej energie.  Celosvetový technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je asi 20 000 TWh za rok.  Hydroenergetický potenciál vodného toku je celková energia odtekajúcej vody. Uvádza sa spravidla priemerná hodnota za 1 rok. Technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je časť celkového potenciálu, ktorý je možné využiť na výrobu elektrickej energie.  Celosvetový technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je asi 20 000 TWh za rok.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

I

Immission

Imisie sa charakterizujú množstvom a pôsobením znečisťujúcich látok na prostredie a sú vlastne dôsledkom ich emisie. Napríklad oxidy síry a dusíka počas spaľovania fosílnych palív okysľujú dažďovú vodu, premieňajú ju na kyslý dážď, ktorý poškodzuje rastliny a škodlivo pôsobí na pôdne procesy. Imisie sa stali vážnym problémom ovplyvňujúcim aj samotnú existenciu života na Zemi.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Impedance

Impedancia je definovaná ako podiel efektívneho napätia na svorkách obvodu k efektívnemu prúdu, ktorý obvodom preteká. Impedancia vyjadruje základný vzťah medzi napätím a prúdom v obvodoch striedavého prúdu.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Induction brake

Indukčná brzda sa používa k brzdeniu točivého momentu vznikajúceho otáčaním rotoru proti smeru, ktorým by sa chcel pôsobením elektromagnetických síl otáčať.

Hüttner, Ľ., Klug, Ľ.: Elektrické stroje, STU v Bratislave, 2005.

Insolation

Využitie energie priameho slnečného žiarenia je závislé nielen od výkonu slnečného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch, ale i od celkovej doby denného slnečného svitu. Na posúdenie oboch týchto faktorov slúži insolácia, udávajúca celkové množstvo slnečnej energie dopadajúcej v danom mieste za jednotku času na jednotku horizontálneho povrchu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Installed electrical power

Inštalovaný elektrický výkon je projektovaný elektrický výkon, ktorý je elektráreň schopná za normálnych podmienok dodávať spotrebiteľovi alebo do siete. Niekedy sa označuje ako MWi.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Installed power capacity of the electric power grid

Inštalovaný výkon elektrizačnej sústavy je súčtom činných inštalovaných výkonov výrobných jednotiek v elektrizačnej sústave .

Installed power of the production unit

Inštalovaný výkon výrobnej jednotky je jej štítkový údaj činného výkonu. 

Institutional radioactive waste

Inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa nazývajú rôzne druhy rádioaktívnych odpadov, ktoré vznikajú pri výrobe rádioizotopov a pri ich využívaní vo výskume, lekárstve, priemysle, poľnohospodárstve a v ďalších odboroch ľudskej činnosti. Sú to teda odpady celkom iné ako tie, ktoré vznikajú v jadrových elektrárňach. Tieto odpady sú produkované na rôznych pracoviskách v malých množstvách. Pochádzajú napríklad z nemocníc, z oddelení rádiológie a nukleárnej medicíny, z pracovísk vyrábajúcich umelé rádioizotopy, z vysokoškolských a výskumných laboratórií, z najrôznejších odvetví priemyslu a poľnohospodárstva, kde sa používa rádioaktívne žiarenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ion

Ión je atóm alebo skupina atómov, ktorá stratila alebo získala naviac jeden alebo viac elektrónov. Stratou elektrónu vznikne ión s kladným nábojom tzv. katión, ktorý sa v elektrickom poli pohybuje k zápornej elektróde (katóde). Ziskom elektrónu vznikne záporne nabitý anión, pohybujúci sa ku kladne nabitej elektróde. Ióny sa môžu vyskytovať v plyne (napr. pri elektrickom výboji), kvapaline (roztoky elektrolytov) i v tuhej látke (iónový kryštál, kov, polovodič). Ióny vznikajú pri tvorbe iónovej väzby ionizáciou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ionization

Ionizácia je zmena elektricky neutrálnych atómov na ióny, čiže na nosiče elektrického náboja. Nevodivé plynné prostredie sa vplyvom ionizácie stáva vodivým pre elektrický prúd.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ionizing radiation

Ionizujúce žiarenie je tvorené časticami nabitými, nenabitými alebo obidvomi druhmi a je schopné priamo alebo nepriamo ionizovať (t. j. „odtrhávať jeden alebo viac elektrónov“) atómy alebo molekuly prostredia, ktorým prechádza. Žiarenie, s ktorým sa stretávame, má charakter časticový (častice alfa, častice beta, elektróny, protóny a iné) alebo vlnový (röntgenové žiarenie, žiarenie gama).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Circuit breaker

Istič je druh ochrany elektrických obvodov proti preťaženiu a skratu. Je to samočinný vypínač, ktorý odpojí napájanie obvodov pri zvýšení prúdu nad určitú medznú hodnotu, alebo pri skrate v chránenom obvode. Závislosť vypínacej doby na veľkosti prúdu pretekajúceho cez istič, predstavuje vypínaciu charakteristiku ističa. Ističe sa používajú ako základná ochrana proti preťaženiu a skratu (pozri heslo Hlavný istič).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Isobaric process

Izobarický dej je zmena stavu pracovnej látky, ktorá prebieha pri stálom tlaku. Ako príklad uveďme ohrev vody, tvorbu pary a prehriatie pary pretlakového parného kotla. Voda preteká rúrkou a súčasne sa ohrieva. Jej teplota sa plynulo mení, až dosiahne teplotu nasýtenia (bod varu zodpovedajúci pracovnému tlaku). Potom sa pri teplote nasýtenia vyparuje. Až po odparení všetkej vody sa vzniknutá para začne ohrievať na pracovnú teplotu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Isobaric heat input

Izobarický prívod tepla je prívod tepla pracovnej látke, prebiehajúci pri stálom tlaku. Izobarický ohrev vody prebieha napr. v parnom kotle. Voda sa najprv pri stálom tlaku ohrieva až na teplotu nasýtenia (teplota varu zodpovedajúca pracovnému tlaku), potom sa pri stálej teplote vyparuje. Keď sa všetka voda vyparí, zvyši sa teplota pary. Ak je pracovný tlak vyšší ako kritický (22,1 MPa), mení sa voda na paru pri izobarickom ohreve spojito. Počas izobarického ohrevu vody pri tlaku 16 MPa sa voda sa plynulo ohrieva až na 347,5 °C (teplota nasýtenia), potom sa pri vyparuje. Ohrev pary pokračuje opäť plynulo.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The insulation resistance of the electrical installation

Izolačný odpor je to odpor medzi každým pracovným vodičom a ochranným vodičom alebo zemou. Meranie sa musí vykonať jednosmerným napätím s hodnotami skúšobného napätia, ktoré sú špecifikované v tab. č. 2 pri zaťažení 1 mA. Izolačný odpor je dostatočný, ak každý obvod má pri odpojených spotrebičoch izolačný odpor, ktorý nie je menší ako príslušná hodnota uvedená v technických normách. http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Insulator

Izolant je každá látka s veľmi malou elektrickou vodivosťou, respektíve s veľmi veľkým elektrickým odporom. Najdokonalejším izolantom je vákuum.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Isotherm

Izoterma je termodynamická krivka v grafe stavových premenných, napr. objemu V a tlaku p. Pre ideálny plyn možno izotermu vyjadriť vzťahom p.V = konšt. Pojem izoterma sa používa tiež v meteorológii, kde označuje čiaru zobrazujúcu na mape alebo grafe množinu bodov s rovnakou teplotou v rovnakom čase.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Isothermal plot

Izotermická zmena stavu pracovnej látky prebieha pri stálej teplote pracovnej látky. Rozlišujeme izotermickú expanziu, t. j. zväčšovanie objemu plynu pri stálej teplote, a izotermickú kompresiu, t. j. stláčanie plynu pri konštantnej teplote.  Pri izotermickej zmene zostáva súčin merného objemu a tlaku plynu konštantný. Ak stlačíme napr. daný objem plynu izotermicky na 20 % pôvodnej veličiny, zväčší sa tlak plynu päťnásobne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Isotope

Izotopmi nazývame atómy jedného chemického prvku s rovnakým počtom protónov (s rovnakými protónovými číslami) a rozdielnym počtom neutrónov (s rôznymi hmotnostnými číslami). Majú veľmi podobné chemické vlastnosti (vďaka rovnakej elektrónovej obálke), hlavný rozdiel je v tom, že tažšie izotopy reagujú pomalšie. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

J

The core of uranium-235

Jadro izotopu uránu 235 sa skladá z 92 protónov a 143 neutrónov (t. j. 235 nukleónov). Ide o štiepiteľný izotop, ktorého delením dochádza k uvoľneniu tepla využívaného v jadrových reaktoroch.

Hmotnostné číslo A = 235.

Protónové číslo Z = 92.

Neutrónové číslo N = 143.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear and Decommissioning Company

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (pôvodne spoločnosť GovCo, a.s.) vznikla v roku 2005 vyčlenením vybraných jadrových aktív (SE VYZ a SE EBO V1) pred privatizáciou Slovenských elektrární, a.s. Po splnení všetkých podmienok 1. 4. 2006 nadobudli účinnosť zmluvy a povolenia, na základe ktorých spoločnosť prevzala zodpovednosť za prevádzkovanie jadrovej elektrárne V1, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. je akciovou spoločnosťou v 100 % vlastníctve štátu, ktorý vykonáva práva akcionára prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Činnosť spoločnosti sa v plnej miere riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka a Stanovami.

Popri prevádzkovaní jadrovej elektrárne V1 spoločnosť realizuje prvú etapu projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A1, prevádzkuje Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov, bitúmenačnú a vitrifikačnú linku na spracovanie rádioaktívnych odpadov, fragmentačné pracovisko na kovové rádioaktívne odpady a Republikové úložisko RAO v Mochovciach, ktoré svojimi bezpečnostnými štandardmi patrí k špičke v rámci európskych štátov. V jej pôsobnosti je i prevádzka seizmicky zodolneného a skompaktneného medziskladu vyhoreného jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach. Do prevádzky je uvádzané finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Perspektívne sa pripravuje aj projekt hlbinného úložiska.

Trvalou prioritou pri zabezpečovaní týchto činností zostáva jadrová a radiačná bezpečnosť v súlade s certifikovaným environmentálnym prístupom k životnému prostrediu. Strategickým cieľom spoločnosti je etablovať sa na európskom trhu ako spoločnosť vysoko odborná a skúsená na poskytovanie služieb spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear safety

Jadrová bezpečnosť je stav a schopnosť jadrového zariadenia a jeho obsluhy zabrániť nekontrolovateľnému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie a nedovolenému úniku rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia do životného prostredia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear power plant

Jadrová elektráreň je vlastne tepelná elektráreň. Namiesto kotla na spaľovanie uhlia má jadrový reaktor. Energia uvoľnená pri štiepení jadier uránu zohrieva vodu v primárnom okruhu. V parogenerátore táto voda odovzdáva energiu vode sekundárneho okruhu, ktorá sa vyparuje a para prúdi do turbíny. Parná turbína roztáča elektrický generátor.

Jadrová elektráreň sa skladá z reaktora, strojovňe a pomocnej časti, ktorá zaisťuje prevádzku jadrovej elektrárne. Reaktorstrojovňa tvoria obvykle jeden stavebný celok. Celý jadrový reaktor aj s príslušenstvom je umiestnení v takzvanom kontajnmente, ktorého úlohou je zaistiť bezpečnosť v okolí reaktora v prípade havárie primárneho okruhu.

Jadrové elektrárne delíme na jednookruhové, dvojokruhové, neúplné dvojkruhové a trojkruhové (pozri heslo jednookruhová jadrová elektráreň, dvojokruhová jadrová elektráreňtrojokruhová jadrová elektráreň).

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Nuclear power

Časť energetiky využíva na výrobu elektrickej energie jadrovú energiu. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear energy

Jadrová energia je energia uvoľnená pri jadrovej reakcii, presnejšie pri štiepení jadier ťažkých prvkov alebo pri syntéze jadier ľahkých prvkov. Prejavuje sa najmä vo forme tepla. V jadrovej elektrárni sa uvoľnené teplo použije na výrobu elektriny. V praxi sú v súčasnosti najlepšie využiteľné ťažké prvky (U - Urán, Th - Tórium, Pu - Plutónium) a v budúcnosti pri zvládnutí termonukleárnych reakcií ľahké prvky (H - Vodík, D - Deutérium, T - Trícium).

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Nuclear fusion reaction

Jadrová fúzia je jadrová reakcia, pri ktorej sa spájajú atómové jadrá ľahších prvkov, čím vznikne nové, ťažšie jadro a uvoľní sa veľké množstvo energie. 

Nuclear reaction

Jadrová reakcia je proces, v ktorom pri vzájomnej interakcii dvoch jadrových častíc vznikajú iné častice. Z praktického hľadiska je najdôležitejšia reakcia, pri ktorej terčíkové jadro A zasiahne častica a (napríklad neutrón) a vzniká nové jadro B a častica b. Pri jadrovej reakcii sa zachováva elektrický náboj, počet nukleónov a platí zákon zachovania energie.

Všeobecné vyjadrenie jadrovej reakcie je:     A + a → B + b + Er

kde:

A je ľubovoľné terčové jadro,

a – častica, ktorá s ním interaguje,

B – vzniknuté jadro,

b – emitovaná častica,

Er – energia reakcie.

Na využitie jadrovej energie v praxi treba udržiavať reťazovú reakciu tak, že štiepenie, ktoré sa začne v malom počte jadier, treba rozšíriť na celú sústavu, aby stále pokračovalo a bez vonkajšieho zásahu nezaniklo. Jadrová štiepna reakcia, ktorá je zdrojom tepelnej energie, prebieha v aktívnej zóne jadrového reaktora na jadrách izotopu 235U. Jadro 235U sa po náraze neutrónu rozštiepi na dva štiepne fragmenty s rôznymi hmotnosťami a značnou kinetickou energiou. Tento proces je sprevádzaný uvoľnením 2 až 3 neutrónov, ktoré môžu vyvolať ďalšiu štiepnu reakciu v okolitých jadrách 235U. Pri štiepení sa uvoľní energia, ktorú vo forme tepla odoberá pracovná látka. Neutróny vznikajúce pri štiepnej reakcii sú spomaľované moderátorom na tzv. tepelné neutróny, ktoré majú väčšiu pravdepodobnosť vyvolať ďalšie štiepenie jadier 235U. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear fuel

Za jadrové palivo označujeme palivo, v ktorom sa jadrovými reakciami premieňa časť jadrovej energie na teplo.

V súčasnej dobe sa v energetike využíva typ jadrovej reakcie – štiepenie jadier ťažkých prvkov ako je napr. urán (pozri heslo Urán 235). Podmienkou vzniku a udržania riadenej jadrovej reakcie je kritická hmotnosť štiepneho jadrového paliva. Preto môžeme využívať iba tú časť paliva, ktorá ju prevyšuje a podmieňuje nadkritickosť reaktora. Nie je možné, aby štiepna reakcia prebehla vo všetkom palive jednej vsázky reaktora. Palivo sa preto po vyhorení prepracováva a využíva na výrobu nového paliva. Vyhorením jadrového paliva označujeme zníženie počtu štiepiteľných jadier pôsobením neutrónov. Po dosiahnutí prípustného vyhorenia je potrebné palivo vymeniť. V závislosti od druhu paliva a typu reaktora môže vyhorené palivo obsahovať až 50 % nevyužitého štiepneho materiálu. V prípade uzavretého palivového cyklu, je možné efektívnejšie recyklovať tento jadrový odpad na výrobu čerstvého jadrového paliva v prepracovacom závode a znížiť tak spotrebu prírodného uránu. Keďže jadrové reakcie nepotrebujú kyslík, nie sú teda zdrojom splodín horenia. Z jadrového paliva však vznikajú rádioaktívne nuklidy a ich rozpadové produkty majú krátky, ale  aj veľmi dlhý polčas rozpadu. Preto vyhorené palivo má veľmi vysokú rádioaktivitu a aj po vyňatí z reaktora ďalej prebieha prirodzený rozpad a palivo je zdrojom tepla a žiarenia. Táto zvyšková rádioaktivita a tvorba tepla vo vyhorenom palive vyžaduje mimoriadne nároky na manipuláciu a uskladnenie. Sprievodným javom pri uvoľňovaní tepla z jadrového paliva je intenzívny tok rádioaktívneho žiarenia, najmä neutrónov s vysokou energiou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear reactor

V jadrovom reaktore dochádza k uvoľneniu jadrovej energie a jej premene na energiu tepelnú. Zdrojom energie je kontrolovaná štiepna reťazová reakcia v jadrovom palive. Jadrové reakcie prebiehajúce v reaktore sú zároveň zdrojom rádioaktívneho žiarenia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Reactive energy

Jalová elektrická energia je elektrická energia, ktorá vzniká pri vzájomnom pôsobení elektrického a magnetického poľa. Jalová elektrická energia nie je ušľachtilou formou energie, i keď sa využíva napríklad pri chode motorických zariadení, alebo premene na svetelnú energiu v žiarivkách (pri využívaní tejto zložky elektrickej energie je spotreba činnej elektrickej energie cca 5-krát nižšia).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Reactive power

Jalový elektrický výkon je jednou zo zložiek zdanlivého výkonu (pozri heslá  Zdanlivý elektrický výkon a Činný elektrický výkon). Označuje sa Q, jeho jednotkou je reaktančný voltampér (VAr). Platí Q = U.I.sinφ (kde U je napätie, I prúd, a φ fázový posun prúdu a napätia). Jakový výkon nevykonáva prácu. Jalový výkon má v elektrotechnike veľmi dôležitý význam. Je možné ho vyjadriť napríklad magnetizačným prúdom, ktorý je potrebný na vytvorenie magnetického poľa, resp. kapacitným prúdom pri nabíjaní kapacít. Jalový výkon je teda elektrický výkon potrebný na vytvorenie magnetických polí (napr. v motoroch alebo transformátoroch) alebo elektrických polí (napr. v kondenzátoroch). Môže mať indukčný alebo kapacitný charakter. Vzniká pri pripojení kapacitnej alebo indukčnej záťaže. Tento výkon si vymieňa zdroj a záťaž a zpôsobuje v časti periódy zápornú hodnotu okamžitého výkonu. 

Single circuit nuclear power plant

Jednookruhová jadrová elektráreň je jadrová elektráreň, ktorá má spoločný okruh chladiva a pracovného média. Para, vznikajúca v reaktore, expanduje v turbíne, kde vykonáva prácu. Po kondenzácii pary v kondenzátore sa dopravuje čerpadlom znova do reaktora. Takýmto spôsobom sa okruh média i chladiva a moderátora uzatvára. Reaktor môže pracovať s prirodzenou cirkuláciou chladiva, alebo s nútenou cirkuláciou chladiva v reaktore. V jednookruhových typoch všetky zariadenia pracujú v rádioaktívnych podmienkach, čo komplikuje ich prevádzku. No ich veľkou výhodou je jednoduchosť a ekonomickosť v porovnaní s dvojkruhovými typmi jadrových elektrární.

Direct voltage

Jednosmerné elektrické napätie je skalárna veličina charakterizovaná veľkosťou napätia s jednoznačne určeným a nemenným smerom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Direct electrical quantities

Jednosmerné elektrotechnické veličiny sú skalárne veličiny charakterizované ich veľkosťou s jednoznačne určeným a nemenným smerom. Ak sú jednosmerné elektrické veličiny nemenné v čase a priestore, tak sa tým nemení ani magnetické a elektrické pole, preto sa jav elektromagnetickej indukcie neprejaví.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Direct electric current

Jednosmerný elektrický prúd je skalárna veličina charakterizovaná veľkosťou prúdu s jednoznačne určeným a nemenným smerom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Direct current motor

Jednosmerný motor je točivý elektrický stroj, v ktorom sa privádza jednosmerný elektrický prúd na komutátor aj do vinutia statora. Charakteristickou vlastnosťou jednosmerných strojov je, že motor odoberá z elektrickej siete iba prúd potrebný na krytie mechanického zaťaženia. Podľa zapojenia cievok statora s cievkami rotora rozoznávame jednosmerné motory:

 • sériové,
 • derivačné (paralelné zapojenie),
 • kompaundné (časť statorového vinutia zapojená do série, časť paralelne)
 • motory s cudzím budením.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Direct current machine

Jednosmerný stroj je točivý elektrický stroj na jednosmerný elektrický prúd. Ak je do jednosmerného stroja privádzaná elektrická energia, pracuje ako elektrický jednosmerný motor. Ak je stroju dodávaná mechanická energia otáčaním rotora, pracuje ako generátor jednosmerného elektrického prúdu – dynamo.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Iodine

Jód je chemický prvok skupiny VII B s atómovým číslom 53, relatívnou atómovou hmotnosťou 126,904, teplotou topenia 113,5 °C a hustotou 4 934 kg.m-3. Jedná sa o halogén, ktorý kryštalizuje vo forme tmavofialových doštičkových kryštálikov. V jadrových reaktoroch vzniká pri štiepení a rozpadoch niektorých produktov celý rad izotopov jódu. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sa najväčšia pozornosť venuje izotopu jódu 131 s polčasom rozpadu 8 dní.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

K

Underground cable line

Káble sa používajú na rozvod elektrickej energie v mestách, na sídliskách, v priemyselných závodoch a pod. Káble sa ukladajú do zeme alebo sú zavesené vo vzduchu, uloženém na káblových lávkach, na roštoch, v kanáloch a pod. Káble môžeme rozdeliť podľa konštrukcie na jednožilové, viacžilové, symetrické a nesymetrické, podľa účelu na silové (na prenos veľkých výkonov) a komunikačné a z hľadiska prenášaných kmitočtov káble nízkofrekvenčné (do 10 kHz) a vysokofrekvenčné (asi 12 kHz až 12 MHz).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cadmium

Kadmium (Cd) je neušľachtilý kov (chemický prvok VII B skupiny), ktorý sa získava predovšetkým elektrolyticky. Jedná sa o biely, lesklý, ťažný kov s relatívnou atómovou hmotnosťou 112,41, teplotou topenia 320,9°C a hustotou 8650 kg.m-3. Používa sa pri výrobe elektród do alkalických, niklovo-kadmiových akumulátorov a v jadrovej technike ako absorbátor neutrónov. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kalin  cycle

Súčasná generácia paroplynových zariadení dosahuje čistú účinnosť 55 %. Budúce generácie energetických technológií umožnia prelomenie hranice 60%. Kalinov cyklus dovoľuje dosiahnuť účinnosť vyššiu ako 60 % a dokonca sa priblížiť k teoretickej hranici danej Carnotovým cyklom (70 až 80 %). Kalinov cyklus využíva zmes čpavku a vody s meniacimi sa bodmi varu. V obehu sa mení zloženie zmesi kvôli minimalizácii teplotných rozdielov.

Kalinov cyklus sa skladá z jednotlakového kotla na odpadové teplo, kde prebieha vyparovanie a prehrievanie zmesi, medzichladiča, ktorý hradí deficit v spotrebe tepla a je umiestnený medzi stredotlakovým a nízkotlakovým dielom turbíny, a destilačného a kondenzačného subsystému, do ktorého pracovná látka vstupuje v stave suchých nasýtených pár a kondenzuje v širokom rozsahu teplôt. Kalinov cyklus nájde uplatnenie pri všetkých paroplynových obehoch i technológiách čistého uhlia, pretože výrazne zvyšuje účinnosť obehu a znižuje prevádzkové náklady. Umožňuje využitie v širokom rozsahu výkonov (20 až 250 MWe) spaľovacích turbín a je vhodný i na kogeneráciu. Výkon Kalinovho cyklu je približne o 25 % vyšší ako pri dvojtlakovom Rankinovom cykle a o 15 až 18 % vyšší než pri trojtlakovom Rankinovom cykle. Vývoj Klinovho cyklu sa uskutočnil na demonštračnej jednotke 3 MWe v Canoga Park v Kalifornii, kde prebiehali skúšobné testy počas 4 000 h.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Canada Deuterium Uranium

Na kanadskom ťažkovodnom reaktore typu CANDU (Canada Deuterium Uranium) je založená jadrová energetika Kanady.

Reaktor typu CANDU využíva prírodný urán ako jadrové palivo chladivommoderátorom je ťažká voda. Aktívna zóna reaktora CANDU je v horizontálne valcovej nádrži z nehrdzavejúcej ocele, , ktorá je naplnená moderátorom -ťažkou vodou. Vonkajší povrch nádrže je obklopený betónovou vodotesnou konštrukciou, v ktorej sa nachádza voda tvoriaca tepelnú a biologickú ochranu.

Tento typ reaktora je fyzikálne veľmi stabilný a bezpečný. Bol skonštruovaný pre podmienky Kanady, ktorá má veľké zásoby uránu a dostatočné kapacity na výrobu ťažkej vody. Kanada „vyváža“ svoju reaktorovú technológiu aj do zahraničia, ako napríklad do Rumunska, kde bol v decembri 1996 uvedený do komerčnej prevádzky 1. blok päťblokovej JE Cernavoda (alebo tiež Černa Voda). Ďalšími krajinami, kde sú v prevádzke rôzne modifikácie tohto typu reaktora, sú India, Južná Kórea a Argentína. Cez nádrž s ťažkou vodou prechádzajú horizontálne pracovné kanály, v ktorých sú uložené palivové kazety. Výmena paliva sa realizuje počas prevádzky reaktora tak, že sa z jednej strany kanála vkladá čerstvá kazeta a vyhorená kazeta sa tým z druhej strany vytlačí. Chladivo ťažká voda – preteká kanálmi, v parogenerátore odovzdáva svoje teplo pracovnej látke sekundárneho okruhu (zvyčajne obyčajnej vode) a vracia sa späť do reaktora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Channel reactor with high power

Reaktor sovietskeho typu RBMK (Reaktor bolšoj moščnosti kanalnyj) je jadrový reaktormoderovaný grafitom a chladený ľahkou vodou. Použitie grafitu ako moderátora dovoľuje využiť ako jadrové palivo slabo obohatený urán. Jadrové elektrárne s týmto typom reaktora v súčasnosti pracujú už iba v Rusku a v Litve. Do roku 1986 predstavovali reaktory RBMK najdynamickejšiu zložku sovietskej jadrovej energetiky. Vo výstavbe boli jednotky s výkonom až 1 500 MW. Černobyľská havária na Ukrajine však ukázala, že RBMK má celý rad principiálnych nedostatkov (najväčším nedostatkom bola jeho výkonová nestabilita spôsobená kladným výkonovým koeficientom reaktivity) a ich ďalší rozvoj sa prakticky zastavil.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kaplan turbine

Kaplanova turbína je pretlaková turbína (tlak pred obežným kolesom je väčší ako za obežným kolesom). V základnom vyhotovení je výborne regulovateľná natáčaním lopatiek. Napriek tomu, že je výrobne náročná, patrí u nás medzi najrozšírenejšie turbíny. Dosahuje veľmi vysokú účinnosť až 96 %. Používa sa pri veľkých prietokoch a malých spádoch od 1,5 m až do 75 m.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cation

Kladne nabitý katión (Na +, Cu2+, Ce4+) vznikne, keď elektricky neutrálny atóm stratí ionizáciou elektrón. Katión sa v elektrickom poli pohybuje k záporne nabitej elektróde (katóde). Katióny z katódy prijímajú elektróny – redukujú sa.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cathode

Katóda je záporná elektróda. Pri elektrochemických procesoch priťahuje ióny s kladným nábojom – katióny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kinetic energy

Kinetická energia je spojená s pohybom (napr. auta alebo strely). Teleso má kinetickú energiu 1 joule, ak má hmotnosť 2 kg a pohybuje sa rýchlosťou 1 m/s.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kirchhoff's laws

Kirchhoffove zákony predstavujú spolu s Ohmovým zákonom základy teórie elektrických obvodov. Jeho prvý zákon hovorí, že súčet prúdov prichádzajúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov vychádzajúcich z uzla. Podľa druhého zákona sa súčet súčinov odporu a prúdu pre každý elektrický prvok v obvode rovná elektromotorickému (napájaciemu) napätiu použitému v obvode. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Classical power plant

Klasická elektráreň je elektráreň, v ktorej sa elektrická energia vyrába premenou z tepelnej energie získanej spaľovaním fosílnych palív. Tepelná energia sa generuje v kotle, kde vzniká para poháňajúca turbínu, v ktorej sa tepelná energia mení na kinetickú a tá sa v alternátore mení na energiu elektrickú. Zároveň sa časť vyrobenej tepelnej energie môže odvádzať na priame použitie. Funkčne tvoria klasickú elektráreň hlavné súbory zariadení (kotol, parná turbína, alternátor atď.) a pomocné súbory zariadení (kondenzácia, regenerácia, chemická príprava vody, systém kontroly a riadenia, regulácia, likvidácia odpadov atď.).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

The coefficient of utilization of installed capacity

Koeficient využitia inštalovaného výkonu je pomer skutočne vyrobenej elektrickej energie k množstvu elektrickej energie, ktorú by blok vyrobil pri prevádzke s inštalovaným elektrickým výkonom. Koeficient využitia inštalovaného výkonu sa obvykle vzťahuje k jednému kalendárnemu roku a vyjadruje sa buď hodnotou od 0 do 1 alebo percentom. Hodnota koeficientu využitia inštalovaného výkonu závisí jednak od typu elektrárne a jej zaťaženia (pozri heslo diagram zaťaženia) a v rámci týchto charakteristík od kvality jej prevádzky.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik  

Cogeneration

Kogenerácia je kombinovaný proces výroby elektrickej energie a využiteľného tepla, často prebieha v paroplynových zariadeniach. Kogeneračná jednotka spaľujúca zemný plyn sa skladá zo spaľovacej plynovej turbíny, spalinového kotla a z parného turbostroja. Teplo s nízkou teplotou sa využíva na ohrev úžitkovej vody a na kúrenie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik  

Coke

Koks sa vyrába v koksárňach karbonizáciou uhlia, zahrievaním bez prístupu vzduchu. Koks sa potom z časti dopravuje do hutí, kde zohráva dôležitú úlohu pri tavení železa na výrobu ocele. Z časti sa rozváža ako najkvalitnejšie palivouhlie.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_k/

Collector

Kolektor je všeobecne zberač alebo zberná komora a v odbore výroby elektrickej energie sa používa v dvoch významoch. Po prvé je to potrubie s väčším priemerom, do ktorého ústia potrubia s menším priemerom, napr. kolektor pary alebo kolektor napájacej vody. Druhým významom je slnečný kolektor, t. j. zariadenie, ktoré slúži na zachytávanie slnečnej žiarivej energie a na jej premenu na iné formy energie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wheel excavator

Kolesové rýpadlo je zariadenie, ktoré sa používa na odstránenie nadložných vrstiev horniny nad uhoľným slojom v povrchových baniach (na túto činnosť sa tiež používa tzv. korečkové rýpadlo). Takisto sa používa na ťažbu uhlia v baniach.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Voltage fluctuations

Je nepravidelná zmena napätia (cyklická zmena obalovej krivky napätia), ktorá ovplyvňuje kvalitu dodávky elektrickej energie. Kolísanie napätia by nemalo presiahnuť na dohodnutých miestach predpísané tolerancie.

 

 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

 Composite generation of electricity and heat

Kogenerácia je spôsob hospodárneho využitia primárnych energetických zdrojov. Výhoda kombinovaného spôsobu výroby vyplýva z jeho tepelných vlastností - nižšia merná spotreba tepla v palive a vyššia tepelná účinnosť tepelného obehu kombinovanej výroby. Princíp kombinovanej výroby elektriny a tepla je taký, že najskôr sa vyrobí elektrická energia a potom sa nízkopotenciálna tepelná energia odovzdáva zákazníkom, napr. spaľovacia turbína s výmenníkom (kotlom) využívajúcim teplo z výfukových plynov. U menších spotrebiteľov elektriny a tepla sa často presadzujú spaľovacie piestové motory na zemný plyn poháňajúci alternátor, s využitím odpadového tepla.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Combined cycle

Kombinovaný cyklus je vzájomné prepojenie tepelných obehov spaľovacej a parnej turbíny. V spaľovacej turbíne sa tepelná energia z výfukových plynov odvádza do výmenníka (alebo kotla s prídavným spaľovaním) na výrobu prehriatej pary, ktorou sa poháňa parná turbína. Parturbína môže byť kondenzačná alebo v prípade kogenerácie protitlaková odberová s následnou dodávkou tepla. Takto usporiadané elektrárne majú vyššiu účinnosť ako elektrárne iba so spaľovacími turbínami, výhodu v rýchlom nadbiehaní za studeného stavu a disponujú vysokou pružnosťou zmien výkonu spaľovacích turbín.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Combined PEN conductor

Kombinovaný vodič je uzemnený vodič, ktorý súčasne plní funkcie ochranného a neutrálneho (stredného) vodiča.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Compact fluorescent lapms

Kompaktné žiarivky sú žiarivky, ktoré majú elektronický predradník zabudovaný do pätice. Ich výhodou je, že nimi môžeme priamo nahradiť žiarovky v existujúcich svietidlách (majú rovnakú päticu ako žiarovky).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Compensation of power factor

Kompenzácia účinníka slúži na vylepšenie účinníka elektrického obvodu. Napríklad elektrický obvod s výrazne induktívnym charakterom sa zaradením kompenzačných kondenzátorov zmení na takmer činnú záťaž. Neodoberá tak zo siete zbytočne veľký jalový prúd (pozri jalový výkon) a napájacie vodiče môžu mať menší prierez, zlepší sa účinnosť využitia energie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Compensator

Kompenzátor je zariadenie určené na kompenzáciu jalového výkonu v elektrizačnej sústave. Kompenzácia zmenšuje straty a úbytok napätia vo vedení a súčasne dovoľuje elektrické vedenie a transformátory dimenzovať na menší zdanlivý výkon.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Pressurizer

Kompenzátor objemu je jedným z dôležitých častíc primárneho okruhu jadrovej elektrárne. Zmena výkonu reaktora je sprevádzaná prechodnou alebo trvalou zmenou strednej teploty chladiva a v uzavretom okruhu i zmenou tlaku chladiva. Veľké zmeny tlaku sú z hľadiska spoľahlivej prevádzky jadrových elektrární nežiaduce a preto sa na ich obmedzenie používa kompenzátor objemu. Najčastejšie ho tvorí samostatná nádoba s uzavretým pomocným objemom a s plynovým alebo parným vankúšom nad hladinou chladiva, ktorá je priamo pripojená k primárnemu okruhu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Compressor

Kompresor je stroj, v ktorom prebieha stláčanie plynu, pričom kompresný pomer (pomer výstupného a vstupného tlaku) je väčší ako 3. V piestovom a rotačnom kompresore sa nasávaný plyn stláča zmenšovaním jeho objemu. V odstredivých strojoch (turbokompresoroch) sa plyn urýchľuje v obežnom kole pôsobením odstredivých síl a v difúzore stláča ako dôsledok premeny kinetickej energie na tlakovú.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Commutation

Komutácia je proces usmerňovania striedavého elektrického napätia a prúdu na jednosmerné. V magnetickom poli dynama sa otáča závit a v ňom sa indukuje napätie. Ak pripojíme závit k dvom poloviciam krúžku (lamelám), ku ktorým sú pripojené kefky, získame jednosmerný elektrický prúd. Kefky sa nepohybujú a záporná kefka je stále spojená s vodičom, ktorý prechádza pod severným pólom. Kladná kefka je neustále pripojená k vodiču prechádzajúcemu pod južným pólom. Následkom toho teda od kefiek prechádza prúd stále tým istým smerom. Pri komutácii dochádza v cievke k zmene smeru prúdu (následok otáčania rotora). Na zlepšenie komutácie sa medzi hlavné póly ešte umiestňujú úzke pomocné póly s komutačným vinutím.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Commutator

Komutátor je zariadenie umiestnené na hriadeli dynama. Skladá sa z niekoľkých vzájomne izolovaných medených lamiel, ku ktorým vedú konce cievok navinutých na jednotlivé segmenty rotora a cez ktoré sa uzatvára elektrický okruh. Priamo na komutátor dosadajú uhlíkové zberacie kefky, slúžiace na prepojenie prívodných vodičov s cievkami. Otáčaním rotora sú do obvodu postupne zapojované ďalšie cievky a tým plní komutátor vlastne funkciu usmerňovača. Čím viac lamiel komutátor má, tým je výstupné jednosmerné napätie stabilnejšie (t. j. menej zvlnené).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The concentration gradient in hydropower plants

Výkon vodných elektrární určuje hydroenergetický spád a prietok. Čím väčší spád sa využíva, tým menšie sú merné investičné náklady na 1 kW inštalovaného výkonu a tým menšie sú i prevádzkové náklady na 1 kWh vyrobenej elektrickej energie.

Čo najväčšia koncentrácia spádu je teda základnou podmienkou hospodárnosti výstavby vodnej elektrárne a dá sa docieliť nasledujúcimi spôsobmi:

a) pomocou priehrady alebo hrádze,

b) využitím derivácie (obtoku)

c) prečerpávaním

d) využitím prílivu a odlivu na pobreží morí

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

End segment

Časť elektrickej ochrany. Vykoná tzv. vybavenie ochrany – vypnutie, odpojenie poškodeného úseku a pomocnými kontaktmi zopne pomocné obvody, ktoré vykonajú požadované úkony (signalizáciu, odbudenie generátora, uzavretie prívodu vody k turbíne a pod.).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Condensation

Proces zmeny plynného skupenstva na kvapalné (napr. pary na vodu).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Capacitor

Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita. Jedná sa o pasívny prvok elektrických obvodov tvorený sústavou dvoch vodičov oddelených dielektrikom (izolantom). Kondenzátory sa zaraďujú do obvodov s cieľom zvýšiť ich kapacitu. Technicky sú kondenzátory bližšie špecifikované podľa rozsahu kapacity a napätia, na ktoré sú určené.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Container

Kontajnery pre rádioaktívne odpady, vrátane vyhoreného jadrového paliva, predstavujú prostriedky, v ktorých sa uskutočňuje najmä ich transport, dočasné skladovanie i trvalé uloženie. O kontajneroch hovoríme pokiaľ majú objem nad 1 m3, do tohto objemu ide o rôzne obaly, sudy, a podobne. Kontajnery bránia predovšetkým úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia a taktiež chránia obsah pred zásahmi zvonka. Keďže rádioaktívne odpady, s ktorými treba manipulovať majú hmotnosť od niekoľkých gramov (najmä inštitucionálne odpady), až po desiatky ton (vyhorené palivo), tak aj obaly a kontajnery pre RAO majú najrôznejšie rozmery a konštrukciu. Asi najbežnejšie sa pre transport nízko a stredne aktívnych odpadov využívajú 200 l sudy a rôzne typy betónových kontajnerov. Naproti tomu, kontajnery pre vyhorené jadrové palivo, sú vyrobené z hrubostennej ocele, majú vlastné systémy detekcie únikov z nich a ich hmotnosť môže dosahovať až 100 ton. Naviac sú na tieto kontajnery kladené vysoké požiadavky z hľadiska mechanickej, tepelnej a tesnostnej odolnosti, a tak ich konštrukcia vydrží i náraz lokomotívy, či pád dopravného lietadla.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Containment

Ochranný obal zo železobetónu okolo reaktora a primárneho okruhu. Kontajnment zabraňuje „voľnému“ šíreniu rádioaktívnych látok do okolia pri haváriách primárneho okruhu spojených s porušením jeho celistvosti.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Contamination

Kontaminácia je znečistenie alebo zamorenie objektov alebo ovzdušia škodlivými alebo nebezpečnými látkami (jedovatými, rádioaktívnymi, choroboplodnými a podobne). Proces odstránenia kontaminácie sa nazýva dekontaminácia. Pri kontaminácii ľudí rozlišujeme kontamináciu vonkajšiu, ktorá sa odstraňuje hygienickou očistou a kontamináciu vnútornú, ktorej odstránenie je komplikované a závisí od druhu kontaminácie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Contracted amount of heat

(Zakontrahovaná výroba alebo dodávka) – objednané množstvo tepla, ktoré je vopred dohodnuté alebo potvrdené odberateľmi (stanovuje sa pre určité časové obdobie, spravidla jeden rok).

Boiler

Kotol je otvorená alebo uzavretá nádoba slúžiaca na ohrievanie a spracovanie kvapalín. Potrebné teplo sa získava spaľovaním paliva v tavenisku kotla alebo sa privádza teplonosnou látkou (parou, horúcou vodou), prípadne sa vykuruje elektrickým prúdom. Najbežnejšie kotly sú v klasických uhoľných parných elektrárňach, kde predstavujú najväčšie zariadenie slúžiace na premenu chemickej energie paliva na tepelnú energiu pary, ktorá sa ďalej využije na výrobu tepla a elektrickej energie. Najdôležitejšími médiami pre prevádzku kotla sú voda a palivo. Voda sa dopravuje do kotla napájacím čerpadlom pod vysokým tlakom, voda sa ohrieva na bod varu a odparuje sa (pozri heslo Parný kotol). Para sa odvádza do prehrievača, v ktorom sa prehrieva nad bod sýtosti za účelom zvýšenia účinnosti tepelného cyklu.

The ring motor

Krúžkový motor má na rotore trojfázové vinutie. Začiatky vinutí sú vyvedené na tri krúžky umiestnené na hriadeli. Na krúžky dosadajú uhlíkové zberacie kefky, pomocou ktorých sa dá do rotorového vinutia zaradiť vhodný odpor a tím zmenšiť záberový prúd motoru, alebo jeho otáčky a zväčšiť záberový moment.

Hüttner, Ľ., Klug, Ľ.: Elektrické stroje, STU v Bratislave, 2005.

The quality of supplied electric power

Kvalitu dodávanej elektrickej energie predstavujú prevádzkové hodnoty systémových veličín garantované prevádzkovateľom PS a prevádzkovateľom DS počas normálneho stavu ES podľa STN EN 50160. 

Quality of electrical power

Kvalita elektrickej energie závisí od prevádzkových hodnôt systémových veličín, ktoré sú garantované prevádzkovateľom siete počas normálneho stavu elektrizačnej sústavy. Európska norma EC 50 160 definuje kvalitatívne parametre elektrickej energie. Tieto hodnoty sa nevzťahujú na prevádzkové situácie pri likvidácii poruchy, pri dočasnom prevádzkovom zapojení počas plánovaných prác a v stavoch núdze. Jednotlivé kvalitatívne ukazovatele špecifikujú:

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Liquid radioactive waste

Kvapalnému rádioaktívnemu odpadu sa v jadrových elektrárňach najprv redukuje objem a ďalej sa upravuje buď bitúmenáciou alebo cementáciou do 200 l sudov, ktoré sú vkladané do vláknobetónových kontajnerov a potom ukladané na úložisku. Ďalšou používanou metódou je vitrifikáciapolymerizácia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Oxygen

Kyslík (O) je chemický prvok skupiny VI B s atómovým číslom 8, relatívnou atómovou hmotnosťou 15,9994, teplotou topenia -218,3 °C a hustotou 1,429 kg.m-3. Jedná sa o bezfarebný plyn, ktorý je nepostrádateľným biogénnym prvkom. Zvyčajne sa skladá z dvojatómových molekúl O2, no v prírode existuje i trojatómová molekula O3, ktorá sa nazýva ozón. Kyslík je súčasťou vzduchu (23,0 hm. %), vody (88,81 hm. %) a prístupnej časti zemskej kôry (47,3 hm. %). Používa sa pri spaľovaní látok na získanie ich energie, pri oxidácii, na autogénne rezanie a zváranie kovov, ako súčasť raketového paliva, v dýchacích prístrojoch atď.  

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Acid rain

Organické  látky  obsahujúce  síru  pri spaľovaní  oxidujú na oxid siričitý SO2 (ide hlavne o uhlie s obsahom síry). Okolo 90 % tohto oxidu uniká spolu so spalinami komínom do ovzdušia, kde pôsobením vlhkosti a slnečného žiarenia z neho vzniká kyselina sírová, ktorá v podobe kyslých dažďov prekysľuje pôdu, znižuje možnosť prísunu živných látok do listov a ihličiek stromov, čo vedie k odumieraniu lesov. Kyslé dažde pôsobia nepriaznivo na všetky živé organizmy, vrátane človeka.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

L

Laser

Názov zariadenia LASER predstavuje umelé slovo z anglického výrazu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zosilenie svetla vynútenou emisiou žiarenia). Samotné zariadenie je prístroj generujúci alebo zosilňujúci koherentný a intenzívny úzky lúč svetla. Podľa prostredia, v ktorom dochádza ku generácii, sa lasery delia na plynové, z pevnej látky, polovodičové a pod. Lasery sa používajú v lekárstve (očné operácie), v polygrafii, na meranie vzdialeností, v spojovacej technike, v metrológii, vo vojenskej technike. Perspektívne sa počíta s jeho využitím v elektrárňach využívajúcich termojadrovú energiu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Laval turbine

Lavalova turbína je prvá rovnakotlaková parná turbína s jedným obežným kolesom s vysokým počtom otáčok a spomaľujúcim ozubeným prevodom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Liberalisation

Liberalizácia znamená uvoľňovanie obmedzení - odstránenie regulačných opatrení. Liberalizácia cien je odstránenie štátneho monopolu a administratívnej tvorby cien. Tvorba cien sa uskutočňuje podľa vzťahu ponuky a dopytu na trhu. Liberalizácia trhu s elektrickou energiou. Znamená odstránenie regulačných opatrení a tým na jednej strane možnosť výberu dodávateľa elektrickej energie, na strane druhej voľnú tvorbu cien podľa vzťahu ponuky a dopytu na trhu. V praxi sa prejavuje najmä zrušením štátneho monopolu na administratívne stanovenie cien. Nemusí pritom znamenať zrušenie štátnej cenovej regulácie - najmä v prechodnom období.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Lignite

Geologicky najmladšie pevné fosílne palivo s relatívne nízkou výhrevnosťou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ljungström regenerative air heater

Tepelný výmenník, ktorého rotor tvoria zväzky zvlneného plechu. Rotor zasahuje jednou polovicou do dymovodu druhou do vzduchovodu predhrievaného plynu. Plechy sú pri pomalej rotácii striedavo obtekané odchádzajúcimi spalinami a predhrievaným vzduchom a kumulované teplo zo spalín sa tým odovzdáva predhrievanému vzduchu.

Pomenovaný je podľa F. Ljungströma (1875–1946), švédskeho vynálezcu a priemyselníka.

●  Otáčky rotora: 3 až 5 za min.,

●  Rýchlosť spalín: 5 až 8 m/s (max. 10),

●  Ohrievač je zostavený zo sekcií vyplnených plechom, s hrúbkou 0,6 až 1,2 mm, šírka štrbiny:  3 až 6 mm.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Impeller

Lopatkové koleso je pomalobežný veterný motor, používaný od poslednej štvrtiny devätnácteho storočia najprv v Amerike, neskôr i v Európe. Na rozdiel od rýchlobežného veterného motora sa maximálna účinnosť dosahuje pri súčiniteli rýchlobežnosti okolo 1. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

M

Magnetic field

Magnetické pole je fyzikálne pole, v ktorom sú veličinami poľa (čiže veličinami priradenými každému bodu poľa) intenzita magnetického poľa H a hustota magnetického toku B. V nejakom bode existuje magnetické pole, ak v tomto bode pôsobí na pohybujúce sa elektrické náboje alebo magnety sila F. Magnetické pole sa prejavuje silovými účinkami magnetickej látky alebo vodiča, cez ktorý preteká elektrický prúd na magnetické látky alebo pohybujúce sa elektricky nabité častice. Veľkosť magnetického poľa sa vyjadruje intenzitou magnetického poľa B, ktorá má jednotku A/m (ampér na meter).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Magnetohydrodynamic generator

Magnetickohydrodynamický generátor alebo tiež generátor MHD je zariadenie na priamu výrobu elektrickej energie z tepelnej energie. Princíp zariadenia je založený na interakcii vodivého média (plyn, kvapalina, plazma, tekutý kov) s  magnetickým poľom, čo vedie k vzniku elektrického napätia. Generátory MHD patria medzi netradičné a hádam aj perspektívne spôsoby výroby elektrickej energie. Ich využitiu v priemysle zatiaľ bráni viacero technických problémov.

Základné druhy MHD:

 • systém s otvoreným cyklom, využívajúci spaliny fosílnych palív,
 • systém s uzatvoreným cyklom, využívajúci vzácne plyny,
 • systém s tekutými kovmi (so sodíkom a s draslíkom).
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Magnetic flux

Magnetický tok Φ alebo tiež magnetický indukčný tok je súhrnný tok magnetickej indukcie prechádzajúci určitou plochou. Základnou jednotkou magnetického toku je weber (Wb = m2.kg.s-2.A-1).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Magnetism

Magnetizmus je schopnosť vzájomného pôsobenia látky a magnetického poľa. Magnetické deje sú priamym následkom elektrických dejov. Pojmom magnetizmus tiež označujeme vedný odbor skúmajúci vznik magnetického poľa a jeho pôsobenie na látky, ako aj pôvod magnetického správania sa jednotlivých látok

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Small hydropower plants

Malé vodné elektrárne sú zdroje elektrickej energie, patriace do skupiny Malých zdrojov energie. Tam patria zdroje (generátory) s inštalovaným výkonom do 10 MW (aj kogeneračné jednotky, veterné elektrárne, solárne generátory a pod.).

Manometer

Manometer je prístroj na meranie tlaku plynu alebo kvapaliny. Výroba pary v kotle je izobarický dej, to znamená, že prebieha pri konštantnom tlaku. Preto je presné určenie tlaku v kotle dôležitým prevádzkovým údajom. Keďže pri nábehu kotla sa mení tlak z atmosférickej hodnoty až na plný prevádzkový tlak, systém merania tlaku musí pracovať spoľahlivo v celom rozsahu, vrátane rezervy danej tlakovou skúškou.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Maxwell's equations

Maxwellove rovnice sú základné rovnice pre elektromagnetické pole a vzťahy medzi jeho charakteristickými veličinami.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Mechanical energy

Mechanická energia je energia pohybujúcich sa telies alebo jednotlivých častíc ako aj energia vzájomného pôsobenia telies. Formou tohto druhu energie je napríklad kinetická energia vody a vetra, potenciálna energia, ...

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

International Atomic Energy Agency (IAEA)

MAAE je medzinárodná vládna odborná organizácia pridružená k OSN, so sídlom vo Viedni. Bola založená roku 1957, pričom bývalé Československo bolo zakladajúcim členom. Činnosť agentúry je zameraná hlavne na podporu a kontrolu využitia jadrovej energie, na využitie rádioaktívnych izotopov v lekárstve, poľnohospodárstve, hydrológii a priemysle, na šírenie vedeckých informácií a technických znalostí, poriadanie odborných kurzov a konferencií, vydávanie publikácií a poskytovanie technickej pomoci a riešenie právnych aspektov využitia jadrovej energie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The International Nuclear Event Scale (INES)

V roku 1991 bola Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) zavedená stupnica Medzinárodná stupnica jadrových udalostí INES. Dôvodom bola potreba pravdivého a zrozumiteľného informovania verejnosti o prevádzke jadrových elektrární a ďalších zariadení palivového cyklu, výskumných reaktoroch a úložiskách vyhoreného paliva a RAO vrátane ich transportu. INES delí nehodové udalosti zásadne na nehody (stupne 1, 2, 3), neohrozujúce okolie a vonkajšie lokality elektrárne a nevyžadujúce žiadne mimoriadne opatrenia, a na havárie (stupne 4, 5, 6, 7), ktoré už v dôsledku väčšieho úniku rádioaktivity do okolia vyžadujú realizovať opatrenia uvedené v prijatých havarijných plánoch. Každá účastnícka krajina je povinná v presne stanovenom termíne informovať koordinačné centrum MAAE o každej nehode a havárii. Absolútna väčšina hlásených udalostí je pod 3. stupňom. Havárie s účinkom na okolie (stupeň 4) sú výnimočné a ako príklad možno uviesť haváriu na JE A1 v Jaslovských Bohuniciach. Havárie stupňa 5 boli dosiaľ na svete len dve: na JE Windscale (Anglicko) a JE Three Mile Island (USA). Havária 6. stupňa nebola žiadna. Najväčšou haváriou tak zostávala do 11. 3. 2011 Černobyľská havária, ktorá mala 7. stupeň. 11. marca 2011 vlna tsunami zničila severovýchod Japonska a poškodila jadrovú elektráreň Fukushima. Japonský úrad pre jadrovú bezpečnosť 12. 4. 2011 zaradil haváriu v jadrovej elektrárni vo Fukušime na 7. – maximálny stupeň stupnice INES.

Medzinárodná stupnica INES jadrových udalostí:

0 – Udalosti bez významu na bezpečnosť

1 – Odchylka od normálnej prevádzky

2 – Poruchay

3 – Vážna porucha

4 – Havária s účinkami v jadrovom zariadení

5 – Havária s účinkami na okolie

6 – Závažná havária

7 – Veľká havária

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Interim storage of spent nuclear fuel

Medzisklad vyhoreného jadrového paliva (MSVP) je zariadenie na dlhodobejšie skladovanie (cca 10 až 50 rokov) vyhoreného jadrového paliva. Ide o skladovanie po jeho vyňatí z tzv. bazénu skladovania pri jadrovom reaktore, pred jeho konečným uložením do hlbinného úložiska. Vyhorené jadrové palivo je vysoko rádioaktívne a naviac uvoľňuje určité množstvo zvyškového tepla. Z toho dôvodu je nevyhnutné skladovať ho tak, aby nepredstavovalo žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie a zároveň je nutné jeho chladenie. Existujú dva základné typy MSVP – mokré medzisklady a suché medzisklady. V oboch typoch MSVP je vyhorené palivo bezpečne uložené v špeciálnych skladovacích kontajneroch. V mokrom medzisklade sa tieto kontajnery nachádzajú v skladovacích bazénoch pod hladinou vody, ktorá zabezpečuje chladenie a ochranu pred ionizujúcim žiarením. V suchom medzisklade sú skladovacie kontajnery uložené na vzduchu a predstavujú novšiu, jednoduchšiu a spoľahlivejšiu technológiu medziskladovania vyhoreného jadrového paliva.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Voltage converter

Menič napätia (prúdu) je transformátor napätia (prúdu). Patrí do skupiny prístrojových transformátorov, ktoré sú určené na napájanie meracích, riadiacich a regulačných, hlásiacich alebo istiacich prístrojov.

Nominal value

Menovité veličiny sú veličiny, na ktoré sa navrhujú stroje, prístroje, vedenia a pod. Ide o veličiny elektrické (prúd, napätie, odpor atď.), tak aj o parametre mechanické, dynamické, tepelné a pod.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Consumption meter (wattmeter)

Merač spotreby elektrickej energie (wattmeter) je jednoduché meracie zariadenie, ktoré analyzuje spotrebu elektriny. Zasunie sa do elektrickej zásuvky a do nej sa potom zastrčí zástrčka elektrického spotrebiča, ktorého spotrebu chceme merať.

Measuring current transformers

Merací transformátor prúdu je prístrojový transformátor, ktorý má za úlohu transformovať prúd na hodnotu vhodnú na meranie alebo ochranu. Musí byť presný predovšetkým v okolí menovitej hodnoty. Naopak, veľká presnosť sa nevyžaduje pri prechodných stavoch (skrat, prepätie a pod.) ako pri istiacich transformátoroch.

Niekedy sa nesprávne používajú názvy menič prúdu namiesto názvov transformátor prúdu. Výkon meracích transformátorov závisí od počtu napájaných meracích prístrojov, od dĺžky spojovacích vodičov a od požadovanej presnosti merania.

Measurement and control

Meranie a regulácia je v elektrárenstve častý pojem. Je to proces určovania veľkosti fyzikálnych veličín (počet otáčok, rýchlosť, tlak, teplota, vlhkosť) a ich porovnávanie s nominálnymi hodnotami. Pri manuálnom procese merania a regulácie sleduje pracovník údaje meradiel a podľa nich nastavuje regulačné orgány (ventily, odpory atď.). Pri automatickom procese ovláda regulačné orgány merací snímač priamo, alebo dáva signál pomocnému systému, ktorý rozvádza pomocnú energiu (tlakovú alebo elektrickú) na výkonné orgány, ktoré ovládajú regulačný orgán.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Grinding circuit

Mlecí okruh je okruh, v ktorom dochádza k rozomletiu tuhého paliva alebo vápenca na jemné častice (pozri heslo vápencová suspenzia). Všetky zariadenia určené na prípravu uhoľného prášku tvoria mlecí okruh. Pred rozomletím sa uhlie suší spalinami alebo horúcim vzduchom. Mlecí okruh s priamym fúkaním prášku do kotla dodáva uhlie zo zásobníka cez podávač do mlyna a odtiaľ cez triedič priamo do horákov. Niekedy sa zaraďuje zásobník prášku, ktorý nevyžaduje kontinuálnu prevádzku mlyna. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Milling equipment

Mlecie zariadenie slúži na mletie uhlia pre kotly spaľujúce uhoľný prach. Zahŕňa všetky časti mlecieho okruhu: zásobník surového uhlia, podávač zaisťujúci dopravu uhlia do mlyna, mlyn, v ktorom sa melie kusové uhlie na prášok, triedič, ktorý podáva hrubé kusy späť do okruhu, a potrubný dopravný systém s ventilátorom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Mill

Uhoľný mlyn je zariadenie, v ktorom sa rozomieľa tuhé kusové palivo (uhlie, event. prímes – vápenec) na jemný prášok.

Rúrový mlyn je v podstate otáčajúci sa vodorovný vypancierovaný valec naplnený oceľovými guľami. 

Kladivový mlyn je v podstate rotors pevnými alebo výkyvnými kladivami.

Krúžkový mlyn je konštruovaný podobne ako veľké axiálne guľôčkové ložisko, ktorého spodný prstenec sa otáča.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Moderator

Moderátor je materiál umiestnený v aktívnej zóne reaktora, ktorý slúži na účinné spomalenie rýchlych neutrónov. Najlepšie spomaľujú neutróny prvky, ktorých hmotnosť jadra je porovnateľná s hmotnosťou neutrónu – teda ľahké jadrá. Výborným moderátorom je vodík a teda aj voda, pretože jedna molekula vody obsahuje 2 atómy vodíka a 1 atóm kyslíka. Výborným moderátorom je tiež ťažká voda, grafit a berýlium. Iné ľahké prvky sa nepoužívajú, pretože neutróny nielen spomaľujú, ale aj pohlcujú. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wet limestone scrubbing

Mokrá vápencová alebo vápenná vypierka je mokrý proces odstraňovania zlúčenín síry zo spalín. Spaliny sú vedené do tzv. „práčky”, do ktorej sa vháňa hmla z vápencového mlieka (namočený zomletý vápenec). Síra sa viaže na vápnik a vzniká energosadrovec

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wet processes

Všeobecne sú to chemické procesy prebiehajúce za prítomnosti vody. Odsírovacie procesy spočívajú v chemickej väzbe síry s vápencom. Podľa spôsobu, akým sa vápenec pridáva, rozlišujeme mokré procesy (vápenec sa pridáva vo forme vápencovej suspenzie) a suché procesy (rozomletý vápenec sa pridáva priamo). Z mokrých procesov sa často používa mokrá vápencová vypierka. Iné metódy sú založené na zachytení oxidu síry vo vodnej suspenzii magnezitu alebo vo vodnom roztoku čpavku. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Acid egg

Monžík Je jednoduché zariadenie často používané v elektroenergetike slúžiace k čerpaniu napr. agresívnych kvapalín. Tvorí ho nádoba, potrubie a rozvodné ústrojenstvo. Rozvodné ústrojenstvo napr. plavákové, ovláda prítok kvapaliny do nádoby a odtiaľ je kvapalina vytláčaná do potrubia tlakovým vzduchom. Nasávanie kvapaliny je možné vytvorením podtlaku v monžiku.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_m/ap_2/

Engine

Motor je hnací stroj, ktorý premieňa privádzanú energiu (hydraulickú, tepelnú, elektrickú) na mechanickú prácu, ktorá sa ďalej využíva na pohon elektrických generátorov, rôznych pracovných strojov a strojných zariadení, na pohon vozidiel, lietadiel a lodí (elektromotor, spaľovací motor, trojfázový indukčný motor, vznetový motor).

Rozdelenie motorov:

 • Podľa druhu privádzanej energie – hydraulické, tepelné, elektrické.
 • Podľa pohybu pracovného prvku – lineárne, rotačné.
 • Podľa princípu využitia energie – objemové, lopatkové, prúdové

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Motor corner

Motor nakrátko má rotorové vinutie trvale nakrátko. Vinutie je zhotovené z masívnych tyčí, spojených po obidvoch stranách vodivými kruhmi.

Hüttner, Ľ., Klug, Ľ.: Elektrické stroje, STU v Bratislave, 2005.

Multiplier

Multiplikačný koeficient je definovaný ako pomer počtu neutrónov jednej generácie k počtu neutrónov predchádzajúcej generácie. Určuje základné stavy štiepnej reakcie:

 • K < 1 – stav podkritický, počet štiepení sa zmenšuje,
 • K = 1 – stav kritický, počet štiepení je konštantný,
 • K > 1 – stav nadkritický, počet štiepení narastá.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

N

Equivalent circuit

Každé elektrické aj strojné zariadenie je možné znázorniť schematicky použitím určitých dohodnutých značiek – nahradiť ho nakresleným elektrickým (potrubným) obvodom - náhradnou schémou. Toto umožňuje jednoduché riešenie prevádzkových stavov daného zariadenia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The cost of the electricity supply

Náklady na dodávku elektriny tvoria náklady na výrobu elektriny a na dopravu elektriny (dodávku elektriny) ku konečnému spotrebiteľovi vrátane nákladov na riadenie elektrizačnej sústavy a systémových služieb a nákladov na vlastnú spotrebu.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

The cost of the electrical work

Náklady na elektrickú prácu zahŕňajú náklady závislé od spotreby elektrickej energie. Obsahujú napríklad palivové náklady, náklady na vodu, náklady na stratenú elektrinu vo vedeniach a pod..

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

The cost of the electrical power

Náklady na elektrický výkon sú v podstate stálou zložkou výrobných nákladov na dodávku elektriny, ktorá zahŕňa náklady na udržanie pohotovosti energetickej sústavy vzhľadom na dodávku energie, teda náklady nezávislé od množstva dodanej energie (sem patria odpisy, úroky, mzdy, materiál, réžie, náklady na straty výkonu a pod.). Skladajú sa z časti zdrojovej a časti sieťovej (prenos + distribúcia + systémové služby) a závisia od porovnania maxima odberu s maximom elektrizačnej sústavy. 

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Costs of losses

Straty prenášaného výkonu na vedeniach sú závislé od kvadrátu prenášaného výkonu a sú imanentným dôsledkom dopravy elektriny vedením. Na výrobu tejto elektriny, ktorá sa stratí pri doprave, je nutné vynaložiť určité náklady - náklady na straty, podobne ako na elektrinu užitočne spotrebovanú.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Cost of electricity production

Pri vyjadrovaní nákladov výroby elektriny je nutné rešpektovať dve základné zložky nákladov odlišného charakteru, a to stálu zložku, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s udržaním pohotovosti zdrojov elektrizačnej sústavy, t.j. náklady nezávislé od výroby elektrickej energie. Sem patria väčšinou odpisy, úroky, mzdy, materiál, réžia a pod.

Premenná zložka zahŕňa náklady závislé od výroby elektriny a obvykle sa redukuje na palivové náklady, teda na tzv. palivovú zložku. Do premennej zložky by mala patriť malá časť niektorých ďalších nákladov, napr. miezd, nákladov na pomocný materiál, bežné opravy, chladiacu vodu a pod. Pre ich malý podiel v premenných nákladoch ich však zvyčajne zahrnieme do stálych nákladov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Purchases of electricity

Nákup elektriny bilančne zachytáva toky elektrickej energie medzi subjektmi podnikajúcimi v energetike, t.j. výrobcami, distributérmi a obchodníkmi s elektrinou.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Purchase price

Nákupná cena je cena na zabezpečenie tovaru a služieb. Nákupná cena by mala byť nižšia ako cena predajná, aby mohol z tohto kladného rozdielu obchodník hradiť svoje náklady a dosahovať zisk.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Feedwater

Napájacia voda je chemicky upravená destilovaná voda, ktorá slúži v parnej elektrárni ako pracovná látka tepelného obehu. Pri prevádzke elektrárne napájacia voda vzniká kondenzáciou pary v kondenzátore, odkiaľ je dopravovaná napájacím čerpadlom do kotla.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Supply pump

Napájacie čerpadlo je čerpadlo dopravujúce napájaciu vodu z kondenzátora do kotla alebo parného generátora. Najčastejšie sa používajú odstredivé radiálne alebo diagonálne čerpadlá v horizontálnom usporiadaní. Keďže výpadky napájacích čerpadiel sú veľmi nebezpečné, používa sa zálohovanie (niekoľko paralelne pracujúcich čerpadiel).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Supply line

Napájacie vedenie je vedenie určené na pripojenie jedného alebo viacerých zákazníkov vybočením zo siete (prenosovej alebo rozvodnej). V sieťach nn sa napájacie vedenie označuje ako prípojka.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

National Nuclear Fund

Účelom zriadenia a činnosti jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky podľa § 7 určené na záverečnú časť jadrovej energetiky v dostatočnom množstve a transparentným a nediskriminačným spôsobom poskytovať tieto prostriedky osobám uvedeným v § 10 ods. 1 na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na účely podľa § 9 ods. 1 za podmienok uvedených v § 10 a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody.

Non-renewable energy sources

Neobnoviteľné zdroje energie sú zdroje energie, ktoré sú v čase a priestore z pohľadu dĺžky ľudského života a potrieb spoločnosti vyčerpateľné. Delíme ich na primárne zdroje energie (uhlie, ropa, plyn, rašelina, uránová ruda...) a sekundárne zdroje energie (napríklad produkty štiepnej reakcie v reaktoroch 235U alebo 239Pu vzniknuté z 238U, alebo plyny z technologických procesov ako je svietiplyn). Výhodou neobnoviteľných zdrojov energie je vysoká výkonová hustota a vysoká výkonová pohotovosť. K nevýhodám patrí negatívny dopad na životné prostredie a obmedzené zásoby.

Unconventional energy sources

Netradičný zdroj energie je zdroj využívajúci netradičné formy (druhy) energie. Označuje sa aj ako alternatívny zdroj. Výhodou je prakticky neobmedzené čerpanie. V súčasnosti sa netradičné zdroje využívajú málo. Patria sem solárna energia, veterná energia, energetické využívanie biomasy, využívanie energie oceána, geotermálna energia, energia jadrovej fúzie.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Neutral (N)

Pracovný vodič je vodič pripojený k neutrálnemu bodu siete, schopný prispieť k prenosu elektrickej energie.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Independent producers

Nezávislí výrobcovia elektrickej energie sú výrobcovia, označovaní podľa smernice 96/92/EC, ako výrobcovia elektrickej energie, ktorí nevykonávajú žiadne prenosové alebo distribučné činnosti na území pokrývanom elektrizačnou sústavou, v ktorej ona pôsobí. Medzi nezávislých výrobcov patria napríklad závodné elektrárne (autorproducers)

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php
.

The low tariff (NT)

Nízka tarifa (NT) je časové pásmo, keď je zaťaženie elektrickej rozvodnej siete nižšie. V tejto dobe sú zvyčajne aj nižšie náklady na výrobu a prenos elektriny. Energetické spoločnosti preto motivujú odber v tomto čase nižšou cenou.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Low voltage

Nízke napätie (nn) je označenie pre nízke napätie v rozmedzí od 50 V do 1000 V.

Low level waste

Ako nízkoaktívny označujeme rádioaktívny odpad obsahujúci rádionuklidy v malom množstve. Pri manipulácii a preprave nevyžaduje tento druh rádioaktívneho odpadu tienenie ani chladenie a môže byť trvalo uložený v úložisku povrchového typu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Support cylinder core

Nosný valec aktívnej zóny umožňuje stabilné upevnenie palivových článkov, regulačných tyčí, meracích kanálov atď. v aktívnej zóne. Iný názov pre nosný valec je kôš aktívnej zóny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nucleon

Nukleón je spoločný názov pre častice jadra atómu - neutrón a protón.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_n/

Neutral wire

Vodič jednofázovej sústavy vodivo spojený so zemou, t.j. jeho napätie proti zemi je nulové. Funkciou nulového vodiča je uzatvárať prúdový obvod, ale často plní funkciu ako ochranný vodič pri ochrane nulovaním v rozvodoch nn. Druhý vodič jednofázovej sústavy sa nazýva fázový vodič alebo fáza.

Vo viacfázovej sústave sa pri spojení do hviezdy používa vodič, ktorý je pripojený na stred vinutia a hovorí sa mu stredný vodič. Ak je tento stredný vodič uzemnený, potom plní funkciu nulového vodiča.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

O

Impeller

Obežné koleso je zaužívaný názov pre rotujúcu pracovnú časť rotačných lopatkových strojov. Pri prietoku pracovnej látky cez lopatky obežného kolesa dochádza k premene energie. Čerpadlá a turbíny sú príkladom rotačných lopatkových strojov s obežnými kolesami. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Renewable energy sources

Obnoviteľné zdroje energiezdroje energie, ktoré sa neustále obnovujú, sú nevyčerpateľné, sú čisté, t.j. životné prostredie zaťažujú len nepatrne. Patrí medzi ne energia slnečná, vodná, veterná, geotermálna a biomasa

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Enriched fuel

Obohatené palivo je jadrové palivo s väčším než prírodným (0,71 %) obsahom izotopu U 235.Podľa stupňa obohatenia rozlišujeme slabo obohatené palivo (1 – 5 %), stredne obohatené palivo (5 – 10 %) a silne obohatené palivo (10 – 90 %). V energetických jadrových reaktoroch sa používa slabo obohatené palivo. Stredne a silne obohatené palivo sa používa vo výskumných reaktoroch. Vyhorené jadrové palivo, ktoré má nižší než prírodný obsah izotopu U 235, sa nazýva ochudobnené palivo.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steel pressure vessel

Oceľová tlaková nádoba je nádoba z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, v ktorej je uzatvorená kvapalina s vysokým tlakom (12 - 16 MPa).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Valuation of electricity

Oceňovanie elektriny závisí od účelu oceňovania. Ak ide o oceňovanie s cieľom vypočítať ekonomickú efektívnosť investícií (podnikateľských zámerov) a rozhodovať o nich, treba cenu elektriny v projektových variantoch stanovovať na báze dlhodobých marginálnych nákladov, a v žiadnom prípade nie na základe priemerných nákladov elektrizačnej sústavy odvodených z historických zriaďovacích cien. Elektrina je neskladovateľný druh tovaru a výroba sa musí v každom okamihu rovnať spotrebe (vrátane strát). Preto musia byť zabezpečené a udržiavané dostatočné kapacity v elektrárni, ale aj sieťach, aby bolo možné pokryť špičkový dopyt po elektrine, aj keby v poslednom čase roka boli tieto kapacity nevyťažené. Z tohto dôvodu je správne, aby cena elektriny bola zostavovaná v podobe minimálne dvojzložkovej tarify: so stálou zložkou, ktorá je úmerná maximálnemu výkonu odobratému v špičke elektrizačnej sústavy a vyjadruje sa v peňažných jednotkách na jednotku výkonu, napr. (Eur/kW) a s premennou zložkou, ktorá je úmerná odobratej elektrickej energii a vyjadruje sa v peňažných jednotkách na jednotku elektrickej práce, napr. (Eur/kWh). Cena za elektrinu musí ďalej rešpektovať:

 • náklady na dopravu od zdroja do miesta spotreby, teda sa musí zvýšiť o náklady na vedenia a náklady na straty v týchto vedeniach - to sa v tarifách premieta pomocou definícií skupín zákazníkov, ktorí sa líšia napäťovou hladinou, na ktorú sú títo zákazníci pripojení,
 • palivové náklady zdrojov, ktoré sú zapojené do krytia zaťaženia v danej prevádzkovej hodine denného, týždenného a ročného diagramu zaťaženia - toto odstupňovanie má aj nepriamu regulačnú funkciu u zákazníkov, keď pôsobí na znižovanie priemerných nákladov v elektrizačnej sústave tak, že odbery sú rovnomerné,
 • dodávku jalovej energie, vyššej alebo nižšej ako normatívne zabezpečenie dodávky výkonu, prekročenie či nevyužitie zmluvného výkonu a práce, potrebu regulačného výkonu (alebo naopak dodávku v prípade, kde je na požiadanie dodávateľa zákazník schopný zvýšiť či znížiť okamžitú spotrebu) a pod.

  Určitým doplnkom taríf je tzv. pripojovací poplatok, ktorý by mal rešpektovať zvýšené investičné náklady dodávateľa v prípade pripojenia nového zákazníka či trvalého zvýšenia maximálneho odoberaného výkonu.

 http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Protective conductor (PE)

Ochranný vodič je vodič, s ktorým sa pri niektorých opatreniach na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom vyžaduje elektrické spojenie s každou z týchto častí:

• neživé časti,

• cudzie vodivé časti,

• hlavná uzemňovacia svorka, uzemňovač,

• uzemnený bod zdroja alebo umelý neutrálny bod.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Protective relay

Ochrany siete predstavujú systém ochrán, ktorý pri poruche obmedzuje následky poškodenia siete a bráni šíreniu poruchy. 

Source protection

Ochrany zdroja predstavujú systém ochrán zdroja zabraňujúci jeho poškodeniu a šíreniu poruchy do prenosovej alebo distribučnej sústavy. 

Collection and supply of electricity

Odber a dodávka elektrickej energie sa uskutočňuje na základe uzavretej zmluvy medzi obchodnými partnermi. Jej súčasťou je časový harmonogram odberu zo siete v kWh alebo MWh dohodnutý pre každé jednotlivé meracie miesto zvlášť. Tým je vymedzený predmet a čas plnenia dodávky elektrickej energie. Spôsob stanovenia odberu a dodávky je definovaný v zmluve o pripojení k energetickej sústave (ES). Obchodné zmluvy musia pri definovaní obchodných vzťahov rešpektovať schémy a vzorce meracieho miesta v zmysle zmluvy o pripojení k ES. 

Power take-off

Odber elektrickej energie predstavuje spotrebu elektriny zákazníkmi (sumárnu i individuálnu), ktorí sú k danej elektrizačnej sústave pripojení. Môže ísť o odber v danom okamihu (MW), resp. o odber za určité obdobie (deň, mesiac, rok) (MWh). Z hľadiska kategórií spotreby ide o netto spotrebu (bez vlastnej spotreby, strát v sieťach, spotreby na čerpanie v prečerpávajúcich vodných elektrárňach (PVE)).
V bilanciách elektrickej energie sa odber elektrickej energie člení na veľkoodber (VO), maloodber (MO, resp. maloodber podnikateľský MOP a maloodber domácností MOO), užitočnú spotrebu závodných elektrární (ZE) (i vlastník výrobného zdroja môže byť odberateľom) a ostatnú spotrebu elektriny v zariadeniach výrobcov a distributérov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electricity consumer

Za odberateľa elektriny (zákaznika) sa zvyčajne označuje koncový používateľ elektrickej energie, ktorý nakupuje elektrinu pre svoju vlastnú spotrebu (na výrobu tovaru a služieb alebo pre osobnú spotrebu) - v takomto prípade je tento pojem totožný s pojmom konečný spotrebiteľ.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Offtake point

Odberné miesto obecne označuje miesto (lokalitu), odkiaľ sa elektrina odoberá. Obvykle je totožné s miestom, kde sa meria odber (spotreby). Odber jedného odberateľa sa môže merať aj na niekoľkých odberných miestach.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Deviation

Odchýlka v energetike predstavuje rozdiel dohodnutého množstva elektriny a skutočne dodaného množstva elektriny, ktorý vzniká v danom časovom úseku.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Separability

Odlučivosť je percentuálny podiel tuhých častíc odlúčených zo znečisteného plynu. Odlučivosť cyklónových odlučovačov dosahuje v závislosti od usporiadania okolo 90 %. Odlučivosť elektrostatických odlučovačov dosahuje viac ako 99 %

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Precipitator of fly ash

Odlučovač popolčeka je zariadenie, v ktorom dochádza k odlúčeniu popolčeka zo spalín. V moderných kotloch na mleté uhlie vzniká jemný popolček, unášaný spalinami. Pokiaľ sa nemá dostať komínom do ovzdušia, je potrebné spaliny vyčistiť a popolček odlúčiť. V súčasnej dobe sa používajú predovšetkým elektrostatické filtre, zachytávajúce viac ako 99 % popolčeka. Mechanické odlučovače sú účinné najmä na odlučovanie hrubších častíc. Pre menšie objemy spalín sa môžu použiť textilné filtre.  

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Separation of fly ash and flue gas cleaning

Odlučovanie popolčeka a čistenie spalín je vlastne odstraňovanie tuhých častíc a škodlivých plynných produktov (predovšetkým SO2 a NOx) zo spalín. Zákon o ovzduší z roku 1991 zaväzuje prevádzkovateľov uhoľných elektrární tak prevádzkovať zariadenie, aby sa dodržali maximálne prípustné koncentrácie škodlivín v exhaláciách. To znamená, že nevyhovujúce elektrárne sa musia k stanovenému termínu odstaviť alebo dovybaviť výkonnými odlučovačmi popolčeka a systémom čistenia spalín.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Heat exchanger station

Odovzdávacia stanica tepla (OST) slúži na prispôsobenie tlaku a teploty vyhrievacieho média podmienkam vhodným pre vnútorné domové rozvody a radiátory. Súčasne sa tu ohrieva teplá úžitková voda pre zásobované objekty. Systém regulácie umiestnený v OST naviac riadi vykurovanie podľa klimatických podmienok a dennej doby. Odovzdávacie miesto je miesto odovzdania elektriny od výrobcu do prenosovej alebo distribučnej sústavy, alebo miesto odovzdania elektriny medzi prenosovou a distribučnou sústavou, alebo medzi dvoma distribučnými sústavami. 

Waste heat

Ako „odpadové teplo” označujeme teplo, vznikajúce pri technologických procesoch, pre ktoré sa v priebehu procesu nenájde využitie. Zahŕňa sa do strát energie. Odpadové teplo môže byť viazané na najrôznejšie teplonosné prostredie, najčastejšie vodu, vzduch alebo spaliny. Niekedy sa dá odpadové teplo využiť na vykurovanie, prípadne na výrobu pary a elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Disconnector

Odpájač je elementom elektrickej siete, ktorý slúži na viditeľné rozpojenie elektrických obvodov alebo viditeľné odpojenie elektrického zariadenia od elektrického napájania v stave, keď boli tieto už predtým odpojené vypínačom. Ide o bezpečnostnú funkciu pri práci na vypnutom (odpojenom) elektrickom zariadení.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Switch-disconnector

Odpínač je elementom elektrickej siete. Je to vlastne výkonový odpojovač, ktorý umožňuje vypínať elektrické obvody pri plnom zaťažení.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Disconnectors

Odpojovače sú spínacie prístroje, ktoré slúžia na viditeľné odpojenie elektrického zariadenia od napätia. Odpojovačmi možno spínať len obvody bez záťaže (bez prúdu).

Odpojovače delíme:

1. podľa poctu pólov:

 • jednopólové,
 • trojpólové,

2. podľa ovládania:

 • ručne s izolačnou tyčou s
 • ručne pomocou pákového mechanizmu,
 • stlačeným vzduchom (staršie typy odpojovačov), 
 • elektrickým motorom,

3. podľa účelu:

 • prípojnicové (nemajú uzemňovacie nože)
 •  vývodové (majú uzemňovacie nože).

4. podľa vyhotovenia:

 •  na vonkajšiu montáž
 • na vnútornú montáž.

Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Elektrické stanice. Bratislava: STU FEI, 2001.

Resistivity of power line

Odpor vedenia je základný elektrický parameter vedenia a vyjadruje schopnosť vedenia klásť odpor prietoku elektrického prúdu. Je tvorený odporom vodičov a zeme (v prípade spätnej cesty prúdu zemou).

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Desulfurization unit

Odsírovacou jednotkou nazývame zariadenie, ktoré sa inštaluje medzi kotol a komín uhoľnej elektrárne, úlohou ktorého je zachytiť SO2 v spalinách. Účelom odsírovacieho zariadenia je teda odsírenie spalín. Procesy odsírovania spalín patria medzi najrozšírenejšie spôsoby znižovania emisií SO2. Vo svete je známych asi 200 odsírovacích metód, ktoré sú v rôznych štádiách vývoja, či realizácie. Medzi výhody odsírovacích jednotiek patrí, že sa môžu použiť v existujúcich, ako aj v novovybudovaných zariadeniach. Väčšinu odsírovacích procesov je možné zaradiť až na koniec spaľovacieho cyklu, t.j. za kotol, a tým prakticky nezasahovať do výroby elektrickej energie a tepla. Odsírovacie jednotky sú schopné pracovať v pomerne širokom rozsahu kvality a množstva odsírovaných spalín.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Flue gas desulphurisation

Odsírovanie spalín je odstraňovanie SO2 zo spalín. Pri odsírovaní spalín sa do prúdu spalín privádza absorpčná látka viažuca síru (vápenec, magnezit, dolomit). Vzniknuté zlúčeniny síry sa potom zo spalín odstraňujú. Suché procesy pracujú s aditívami pridávanými do spalín vo forme suchého prášku, mokré procesy sú založené na zachytávaní oxidov síry vo vodnej suspenzii (napr. mokrá vápencová vypierka).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ohm's Law

Ohmov zákon je základný zákon elektrických obvodov. Udáva vzťah medzi elektrickým napätím U a elektrickým prúdom I, ktorý pri danom napätí preteká vodičom s elektrickým odporom R. Zákon R = U/I platí pre jednosmerné prúdy v kovoch a elektrolytoch.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fireplace

V ohnisku prebieha spaľovanie paliva a uvoľňovanie chemickej energie, skrytej vo fosílnych palivách. Uvoľnenú tepelnú energiu prijímajú spaliny a odovzdávajú ju ďalším teplovýmenným plochám. Kusové palivo sa spaľuje v roštovom ohnisku, rozomleté uhlie v práškovom ohnisku atď. Analogické termíny sú spaľovacie zariadenie, spaľovací priestor, spaľovacia komora a pod..

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Air heater

Ohrievač vzduchu je tepelný výmenník využívajúci teplo odchádzajúcich spalín na zohriatie spaľovacieho vzduchu privádzaného do spaľovacej komory kotla. Podľa spôsobu prenosu tepla rozlišujeme rekuperačné a regeneračné ohrievače. V rekuperačnom ohrievači sú spaliny od ohrievaného vzduchu oddelené pevnou stenou, v regeneračných ohrievačoch sa teplo prenáša prostredníctvom akumulačnej časti, ktorá je striedavo ohrievaná spalinami a ochladzovaná vzduchom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Lead accumulator

Princíp oloveného akumulátora spočíva v premene elektrickej energie na chemickú energiu akumulátorového média. Olovený akumulátor sa skladá z párov olovených dosiek, ponorených do nádoby s roztokom kyseliny sírovej. Na doskách nenabitého akumulátora sa usadí účinkom kyseliny síran olovnatý PbSO4. Pripojením jednosmerného elektrického napätia pri nabíjaní sa na kladnej elektróde vytvára červenohnedý oxid olovičitý PbO2, záporná elektróda sa pokryje tmavo šedou vrstvou hubovitého olova. Tým sa nabitý akumulátor premenil na galvanický článok. Elektrolyt zhustne a na svorkách páru elektród nameriame napätie 2,1 V. Pri vybíjaní, po spojení svoriek elektród cez záťaž, začne prebiehať opačná chemická reakcia ako pri nabíjaní. V súčasnosti vyrábané akumulátory sú kompaktné. Nádobky majú vyplnené väčším počtom párov doštičiek oddelených pórovitými separátormi. Podľa počtu článkov na uzatvorenom povrchu, prepojených olovenými spojkami, produkujú napätie 6, 12, 24 nebo 48 V. Dosahujú vynikajúcu účinnosť okolo 80 %. Najrozšírenejšie automobilové akumulátory 12 V majú kapacitu 50 Ah (ampérhodín) a ich životnosť je až 500 nabíjacích cyklov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Plumbum

Olovo (Pb - Plumbum) je chemický prvok skupiny IV B, s atómovým číslom 82, s relatívnou atómovou hmotnosťou 207,2, teplotou topenia 327 °C a hustotou 11 350 kg.m-3. Jedná sa o modrobiely mäkký ťažný kov, ľuďom známy už od praveku. Vyrába sa najčastejšie z galenitu. Na vzduchu sa pokrýva tenkou vrstvou oxidu. Používa sa napríklad na výrobu olovených akumulátorov, elektrických káblov, rúrok, v chemických zariadeniach a v zliatinách, ako materiál ochranných krytov proti ionizujúcemu žiareniu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Eligible customer

Oprávnený odberateľ označuje odberateľa elektriny, ktorý je z legislatívy oprávnený uzavrieť zmluvu o dodávke a odbere elektriny s ľubovolným dodávateľom.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Optimization in energy

Optimalizácia predstavuje organizovanie technických a ekonomických systémov a procesov takým spôsobom, aby sa dosiahol stanovený cieľ – optimum – pri zvážení všetkých vedľajších podmienok. V energetike, kde je cieľom výroba elektrickej energie a tepla, je potrebné pri optimalizácii systémov a procesov vziať do úvahy aspekty technické, ekonomické, ekologické, bezpečnostné a podobne. Ďalšia definícia optimalizácie hovorí, že je to proces výberu najvhodnejšieho variantu zo všetkých možných. Z hľadiska ekológieje to dôležitý proces hodnotenia javov v zhoršujúcom sa životnom prostredí.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Organic Rankine Cycle (ORC)

Je to elektrárenský kondenzačný cyklus, ktorý používa namiesto vody, resp. vodnej pary ako pracovnú látku v primárnom okruhu zmes organických zlúčenín ( silikónový olej), ktoré sú svojimi termodynamickými vlastnosťami vhodné k použitiu v tepelnom obehu. Výhodou oleja je, že pri danej teplote (napr. 300 °C) sa udrží v kvapalnom stave pri pomerne nižšom tlaku ako voda. Vo výparníku predáva olej teplo do sekundárneho okruhu, kde sa pracovná organická látka vyparuje, dosahuje väčšieho tlaku ako má olej a organické pary sú vedené do parnej turbíny, kde expandujú. Para je za turbínou vedená do kondenzátora, kde kondenzuje po odobraní výparného tepla chladiacou vodou, ktorá potom dodáva teplo do objektov prepojených na túto tepelnú sieť. Organické látky použité ako náhrada vody v sekundárnom tepelnom obehu musia samozrejme splňovať prísne predpisy a normy vzťahujúce sa k životnému prostrediu. Typické využitie ORC sa ponúka v spojení s kotlami na biomasu, kde je primárna energia v palive využitá na výrobu tepla, ale i elektrickej energie.

el

http://www.tzb-info.cz/2455-biomasa-efektivni-palivo-pro-orc-technologii

Oscilloscope

Osciloskop je elektronický merací prístroj, ktorý umožňuje vizuálne pozorovanie časovo rozvinutých priebehov elektrických veličín alebo aj iných veličín, ktoré sa dajú premeniť na elektrický signál. Umožňuje merať rôzne parametre týchto signálov : tvar, veľkosť, frekvencia, fázové pomery medzi signálmi.

https://sites.google.com/site/mmmulttech/home/1-Charakteristika

Island

Ostrov je časť elektrizačnej sústavy elektricky oddelená od prepojenej sústavy - je to v podstate stav núdze, ktorý treba čo najrýchlejšie previesť do normálneho stavu prifázovaním k prepojenej sústave.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Air warming

Proces postupného otepľovania ovzdušia na našej planéte je spojený najmä s negatívnym vplyvom priemyselnej činnosti človeka na životné prostredie. Ide nielen o zvyšovanie priemernej teploty, ale hlavne o celý rad súvisiacich klimatických zmien, ktoré môžu dramaticky zmeniť život ľudí v určitých oblastiach. Otepľovanie ovzdušia súvisí s tzv. skleníkovým efektom, pri ktorom sa v atmosfére zhromažďujú skleníkové plyny (napr. oxid uhličitý a ďalšie), zabraňujúce vyžarovaniu tepla zo Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Control of distribution systems

Ovládanie v distribučných sústavách je súčasť riadenia distribučnej sústavy, kde sa na základe vysielania povelov z hlavnej stanice (riadiacej, ovládacej) do riadeného objektu (napr. podružnej stanice) uskutočňujú spravidla kvalitatívne zmeny, napr. zapínanie a vypínanie strojov, prípojok, spúšťanie a odstavovanie vodných turbín a pod.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Carbon dioxide

Oxid uhličitý CO2  je bezfarebný, nehorľavý plyn bez zápachu, ktorý je bežne prítomný v atmosfére. Vzniká najmä pri spaľovaní fosílnych palív, pri dýchaní živých organizmov a pri rozklade rastlín a živočíchov. Priemerná koncentrácia CO2 vo vzduchu stále rastie, čo má negatívny dopad na znečisťovanie ovzdušia. Najväčší vplyv na zvyšovanie CO2 má najmä výroba elektrickej energie, priemysel a doprava.

Nitrogen oxides

Oxidy dusíka patria medzi škodlivé látky, ktoré sa môžu dostať spalinami do vzduchu. Zvyšujú škodlivé účinky oxidu siričitého a rovnako napádajú sliznice dýchacích orgánov a devastujú lesy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Sulfur oxides

Oxidy síry patria medzi najškodlivejšie látky, ktoré sa môžu dostať spalinami do vzduchu. Hlavným zástupcom je oxid siričitý SO2. Jeho koncentrácia je indikátorom znečištenia vonkajšieho ovzdušia. Dochádza k negatícnemu pôsobeni na horné dýchacie cesty. Nebezpečnější je oxid sírový SO3. Je dráždivější. Typicky sa objevuje při husté hmle. Zspôsobuje kontrakcie hladkej svaloviny dýchacích ciest, a to už v malých koncentraciách. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Indication of the different types of reactors

TYP

Plný význam

Slovenský pojem

AGR

Advanced Gas Cooled, 
Graphite Moderated Reactor

pokročilý plynom chladený, gafitom moderovaný reaktor

BWR

Boiling Light Water Cooled 
and Moderated Reactor

varný, ľahkou vodou chladený
a moderovaný reaktor

FBR

Fast Breeder Reactor

rýchly množivý reaktor

GCR

Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor

plynom chladený, grafitom moderovaný reaktor

HTGR

High Temperature, Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor

vysokoteplotný, plynom chladený a grafitom moderovaný reaktor

HWGCR

Heavy Water Moderated, Gas Cooled Reactor

ťažkou vodou moderovaný a plynom chladený reaktor

LWGR

Light Water Cooled, Graphite Moderated Reactor

ľahkou vodou chladený, grafitom moderovaný reaktor

PHWR

Pressurized Heavy Water Moderated and Cooled Reactor

tlakovou ťažkou vodou moderovaný a chladený reaktor

PWR

Pressurized Light Water Moderated and Cooled Reactor

tlakovou ľahkou vodou chladený
a moderovaný reaktor

SGHWR

Steam Generating Heavy Water Reactor

varný ťažkovodný reaktor

WWER
(VVER)

Vodo -Vodjanoj Energetičeskij Reaktor

tlakovou ľahkou vodou chladený
a moderovaný reaktor

RBMK

Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj

ľahkou vodou chladený, grafitom moderovaný reaktor

KS

pozri poznámku 1

plynom chladený (CO2), ťažkou vodou moderovaný reaktor

Poznámka 1: Reaktor KS 150 bol prevádzkovaný v prvej československej jadrovej elektrárni A1 v lokalite Jaslovské Bohunice.


Marking of conductors

Označovanie izolovaných vodičov v striedavej sústave písmenami a farbami:

 • fázový vodič: písmená L1,L2,L3; farby: čierna, hnedá, sivá.
 • neutrálny vodič: N svetlomodrá
 • ochranný vodič: PE zeleno-žltá
 • kombinovaný PEN vodič zeleno-žltá so svetlomodrým pruhom na koncoch

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

P

Fuel

Palivo je pevná, kvapalná alebo plynná látka, z ktorej sa spaľovaním uvoľňuje tepelná energia. Výnimku tvorí jadrové palivo, z ktorého sa teplo uvoľňuje dôsledkom jadrových reakcií. Najčastejšie sa používajú fosílne palivá (uhlie, vykurovacie oleje vyrábané z ropy, zemný plyn) alebo palivá na báze biomasy (drevo, poľnohospodárske odpady, bioplyn).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel (nuclear)

Podľa chemickej väzby štiepneho materiálu (uránu) môže byť palivom karbid, kov, fluorid, oxid, nitrid, silicid (pozri heslo Jadrové palivo). Podľa obsahu U 235 rozlišujeme palivo prírodné (0,71 %) a obohatené (obsah U 235 je väčší ako 0,71 %). Geometrická forma paliva je rôznorodá, najčastejšie sú to valcové palivové tablety narovnané do hermetického povlaku (palivová tyč).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel assembly

Montáž palivových tyčí do tzv. palivovej kazety uľahčuje manipuláciu s jadrovým palivom. Jedna palivová kazeta obsahuje až 300 palivových tyčí.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel tablet

Palivová tableta je najčastejšia geometrická forma jadrového paliva. V tejto geometrickej forme je palivo ukladané do palivových tyčí a tie sú spájané do palivových kaziet.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel rod

Palivová tyč je hermeticky uzatvorená rúrka naplnená palivovými tabletami. Zväzok palivových tyčí tvorí palivovú kazetu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel pump

Palivočerpadlo je čerpadlo dopravujúce palivový olej vysokým tlakom do horákov. Vstupný pretlak paliva musí zaistiť jeho dokonalé rozprášenie. Kapacita čerpadla je určená výkonom kotla. Vstupný pretlak paliva môže byť:

 • tlakové rozprašovanie: 3,2 až 5 MPa,
 • parné rozprašovanie: 0,6 až 1,6 MPa.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel blower

Palivodúchadlo je dúchadlo dopravujúce zemný plyn s potrebným tlakom do horákov. Vstupný pretlak musí zaistiť dokonalé zmiešanie plynu so spaľovacím vzduchom. Vstupný pretlak plynu býva 40 až 300 MPa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel economy

Palivovým hospodárstvom jadrových elektrární a elektrární spaľujúcich fosílne palivá nazývame prevádzky elektrární, v ktorých sa palivo do elektrární prijíma, kontroluje a upravuje na jeho použitie, prípadne sa zaisťuje aj manipulácia po využití jadrového paliva, zameraná na jeho bezpečné dočasné skladovanie na území elektrárne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel assembly

Palivový článok je elektrochemické zariadenie, ktoré počas reakcie premieňa chemickú energiu paliva priamo na energiu elektrickú Pojem „palivový článok” sa zvyčajne nie úplne presne používa na označenie jadrového paliva vo forme palivovej kazety, palivovej tyče, palivovej gule.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel cycle

Palivovým cyklom sa označuje postupnosť technologických procesov spojených s využitím paliva. Začína ťažbou, transportom, úpravou, využitím a končí prepracovaním alebo konečným uložením odpadov. Jestvujú dva principiálne odlišné cykly – otvorený palivový cyklus a uzavretý palivový cyklus.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam

Všeobecne predstavuje para plynné skupenstvo látky s teplotou nižšou ako je kritická teplota. Para sa dá skvapalniť jednoduchým zvýšením tlaku bez ochladenia. V elektrárenstve má zvláštny význam vodná para, ktorej energia sa v jadrových elektrárňach a v elektrárňach spaľujúcich fosílne palivá využíva na roztočenie parnej turbíny a následne na výrobu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam power plant

Výraz „parná elektráreň” sa často nepresne používa na označenie klasickej elektrárne. Je potrebné si však uvedomiť, že aj jadrová elektráreň je z hľadiska používaného média (pary) v sekundárnom alebo aj terciárnom okruhu parnou elektrárňou.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam turbine

Parná turbína je tepelný lopatkový rotačný motor, v ktorom sa mechanická energia získava expanziou vodnej pary v jednom alebo postupne v niekoľkých turbínových (tlakových) stupňoch, tvorených rozvádzacím a obežným kolesom s vencom lopatiek. Turbína sa spravidla nachádza na spoločnom hriadeli s elektrickým generátorom – spoločne tvoria tzv. turbogenerátor. Na zvýšenie účinnosti bývajú zvyčajne veľké parné turbíny rozdelené na niekoľko dielov - vysokotlakový a nízkotlakový, prípadne aj strednotlakové stupne. Medzi nimi môže byť aj regenerátor pary, ktorý znova ohreje expanziou vychladenú paru, čím zväčší (za cenu dodania relatívne malého množstva energie) jej objem.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam heating

Parné vykurovanie je spôsob ústredného, prípadne diaľkového vykurovania, v ktorom vykurovacím médiom je vodná para. Para privedená parným potrubím kondenzuje vo vykurovacích telesách, kondenzát sa vracia kondenzátovým potrubím späť do kotla. Nevýhodou parného vykurovania je vysoká povrchová teplota vykurovacích telies a zložitejšia regulácia vykurovacieho výkonu. Parné vykurovanie:

 • podtlakové – tlak pod 0,1 MPa,
 • nízkotlakové – tlak 0,1 až 1,15 MPa,
 • vysokotlakové – tlak nad 1,15 MPa.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam drum

Parný bubon je valcová horizontálna oceľová tlaková nádoba, v ktorej dochádza k separácii nasýtenej pary. V moderných strmorúrových kotlochstráca bubon funkciu vlastnej výparnej plochy a tvorí spojovací prvok pre varnice a zavodňovacie rúrky, ktoré sú k nemu privarené. Je tepelne izolovaný a umiestňuje sa často mimo spaľovací priestor a mimo ťahy kotla. Bubon zaisťuje recirkuláciu vody vo varniciach (prirodzený obeh). V  prietlačných kotloch bubon odpadá.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam cycle

Parný cyklus je tepelný obeh premeny tepla na mechanickú energiu, s ktorým pracujú parné elektrárne. Skladá sa z izobarického ohrevu vody na teplotu varu, vyparovania vody, ohrevu pary na pracovnú teplotu a expanzie pary v  turbíne. Obeh je ukončený kondenzáciou pary na vodu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam boiler

Parný kotol je energetické zariadenie určené na výrobu pary. Skladá sa zo spaľovacieho zariadenia (ohnisko) a parného generátora. Do parného generátora sa privádza napájacia voda a výsledným produktom je para. Kotly sa rozdeľujú podľa typu ohniska(roštové, práškové granulačné, práškové výtavné, fluidné), podľa konštrukcie parnej časti (valcové, strmorúrové) a podľa obehu (prirodzený obeh, nútený obeh).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam boiler with dry outbreak

Parný kotol s granulačným ohniskom je parný kotol spaľujúci rozomleté uhlie. Teplota spaľovacieho procesu je volená tak, že čiastočky zhoreného paliva (popolček) sa v prúde spalín síce natavujú, ale rýchlo chladnú a granulujú. Zhromažďujú sa čiastočne vo výsypkách jednotlivých ťahov kotla a v odlučovači popolčeka. Časť jemného popolčeka však uniká so spalinami do ovzdušia a tvorí škodlivé exhalácie

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam boiler with a wet bottom outbreak

Parný kotol s výtavným ohniskom je kotol pracujúci s vyššou spaľovacou teplotou, umožňujúcou úplné roztavenie popolčeka a vznik roztavenej trosky. Troska sa odvádza z ohniska výtokovým otvorom do granulačnej nádrže.

Steam Engine

Parný stroj je tepelný piestový motor meniaci tepelnú energiu vodnej pary na mechanickú prácu odvádzanú priamo z piestnej tyče (parné čerpadlo), alebo najčastejšie prostredníctvom kľukového mechanizmu z hriadeľa. V súčasnosti sa parné stroje používajú už len ojedinelo (parné lokomotívy, lokomobily), pretože boli nahradené parnými turbínami, spaľovacími motormi, elektromotormi.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam Generator

Parogenerátor je bežne používaný výraz pre parný generátor. Parný generátor je tepelný výmenník produkujúci paru, ktorá poháňa turbíny. V parných generátoroch jadrových elektrární vzniká para na teplých rúrkach, ktorými preteká voda 1. okruhu. Z parného generátora para postupuje ďalej do turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combined cycle power plant

Paroplynová elektráreň je elektráreň pracujúca v paroplynovom cykle. Paroplynové elektrárne potrebujú na svoju prevádzku kvapalné alebo plynné palivo. Podľa druhu paliva rozlišujeme potom elektráreň na vykurovací olej, zemný plyn alebo splynené uhlie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combined cycle

V paroplynovom cykle sa na zvýšenie účinnosti parného cyklu využívajú spaliny obvykle zo spaľovacích turbín. Pre účinnosť tepelných cyklov platí, že je tým vyššia, čím je vyššia stredná teplota, pri ktorej privádzame teplo do obehu, a čím je nižšia stredná teplota, pri ktorej teplo z obehu odvádzame. Účinnosť tepelného cyklu môžeme zvýšiť spojením parného a plynového cyklu s využitím ich špecifických vlastností. Samotný výraz „paroplynový cyklus“ je vlastne zjednodušený, pretože z termodynamického hľadiska ide o dva obehy: parný a plynový.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam pipe

Parovod je potrubie zabezpečujúce dopravu pary z parného generátora alebo kotla do turbíny

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Passive safety systems

Pasívne bezpečnostné systémy sa vyznačujú tým, že ich fungovanie nie je závislé od dodávky energie zvonku a že ich nie je nutné spúšťať a ovládať pomocou riadiaceho signálu. Sú stále funkčné, spĺňajú kritériá vysokej spoľahlivosti a dajú sa pomerne ľahko udržiavať.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Belt conveyor

Pásový dopravník je zariadenie umožňujúce plynulý transport paliva zo skládky do zásobníka. Hlavnou súčasťou pásového dopravníka je nekonečný gumový pás poháňaný elektromotorom. Na vrchnú časť pásu sa na jednom konci privádza dopravovaný materiál, na druhom konci sa materiál vysýpa. Prepravná kapacita je daná šírkou a rýchlosťou pásu. Na dopravu na väčšie vzdialenosti sa môže použiť niekoľko pásových dopravníkov.


Track planar grid

Pevný rošt s ručnou obsluhou stačil len do tej doby, pokiaľ pracovali parné stroje s malým výkonom. S rastom výkonu bolo potrebné rošty mechanizovať. Medzi úspešné konštrukcie patrí pásový rovinný rošt. Skladá sa z dvoch článkových reťazí prepojených naprieč rámami, do ktorých sú zasunuté roštnice. Vrstva paliva na rošte sa reguluje hradlom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pellets

Peletky predstavujú palivo rastlinného pôvodu – fytopalivo. Vyrábajú sa lisovaním z dreveného odpadu, dreva, pilín, resp. iných rastlín. Patria medzi ekologické obnoviteľné zdroje energie pre vykurovanie.

Pelton turbine

Peltonova turbína je rovnakotlaková vodná turbína s dotyčnicovým ostrekom obežného kolesa pre veľké spády. Rozvádzačom je dýza na prívodnom potrubí, z ktorej voda vystupuje kruhovitým lúčom a dopadá na miskovité lopatky obežného kolesa. Podľa prietoku sú vyrábané Peltonove turbíny s jednou, dvoma a tromi dýzami (vodorovné) alebo až so šiestimi dýzami (zvislé).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Perpetum mobile

Perpetum mobile je večný motor. Perpetum mobile prvého druhu je hypotetické zariadenie, ktoré by vykonávalo prácu „z ničoho“, t.j. bez dodania energie. Zákon zachovania energie takú možnosť vylučuje. Perpetum mobile druhého druhu by malo byť zariadenie trvalo pracujúce na základe odberu tepla z chladnejšieho okolia. To ale vylučuje druhá veta termodynamická.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Petersen Coils

Používa sa pri elektrických sieťach s neúčinne uzemneným uzlom transformátora jej úlohou je pri poruche obmedziť poruchový prúd kapacitného charakteru. Hlavnú úlohu pre odstránenie poruchového prúdu má indukčná reaktancia Petersonovej cievky, pričom cievka je pripojená medzi neutrálny bod elektrickej siete a zem. Hodnota indukčnej reaktancie je naladená tak, aby sa dosiahla celková minimalizácia kapacitného prúdu v mieste poruchy.

http://www.hvpower.co.nz/TechnicalLibrary/RE+DS/Petersen%20Coils%20%20Basic%20Principle%20and%20Application.pdf

Solid radioactive waste

Pevný rádioaktívny odpad vzniká napríklad pri prevádzke jadrového reaktora - ide predovšetkým o filtre, rôzne opotrebované časti strojného zariadenia, poškodené a zamorené meracie prístroje, náradie, odrezky armatúr, laboratórne pomôcky a podobne. Špecifický problém predstavujú aktivované časti zariadení a budov po ukončení prevádzky jadrovej elektrárne. Do pevných rádioaktívnych odpadov sa niekedy započítava aj vyhorené jadrové palivo, pokiaľ ho vôbec považujeme za odpad. Po zvládnutí zodpovedajúcich technológií prepracovania môže totiž toto vyhorené palivo predstavovať cennú surovinu. Objem pevných rádioaktívnych odpadov je pri úprave redukovaný a odpady sú vo vhodných kontajneroch ukladané do zodpovedajúcich úložísk.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pilot node

Pilotný uzol je uzol prenosovej sústavy, v ktorom sa udržiava sekundárnou reguláciou žiadané napätie. 

Smoke tube boiler

Plamencový kotol je starší typ kotla používaný v uhoľných elektrárňach. Plamencom sa nazýva vlnitá rúrka, umiestnená do vnútra kotla. Roštové ohnisko je vo vnútri plamenca a plamenec je obklopený vodou kotla. Tieto kotly mali väčšiu výhrevnú plochu pri zachovaní rovnakej veľkosti bubna ako pri kotloch valcových.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Plasma 

Z fyzikálneho hľadiska plazmu predstavujú častice (atómy, molekuly, ióny, elektróny) bez pevnej vzájomnej väzby, z ktorých aspoň niektoré majú elektrický náboj, pričom v dostatočne veľkom objeme je súčet kladných a  záporných elektrických nábojov nulový. Plazma je označovaná ako štvrté skupenstvo hmoty a vzniká ionizáciou plynu a to napríklad vysokou teplotou alebo elektrickým výbojom (bleskom alebo žiarením laseru). Pohyb plazmy v  elektromagnetickom poli študuje magnetohydrodynamika. Väčšina hmoty vo vesmíre je v stave plazmy.


Gas industry

Plynárenstvo predstavuje odbor zaoberajúci sa výrobou, rozvodom, skladovaním a distribúciou kvapalného plynu, skvapalňovaním zemného plynu, jeho skladovaním a využitím.


Gaseous radioactive waste

Plynný rádioaktívny odpad vzniká pri prevádzke jadrového reaktora a obsahuje najmä rádionuklidy inertných plynov a jódu s krátkym polčasom rozpadu. Po zadržaní v čistiacom systéme dochádza k rozpadu väčšiny rádionuklidov a po vyčistení je vzduch vypúšťaný ventilačným systémom. Prípustné koncentrácie rádionuklidov vo vypúšťanom vzduchu sú stanovené zvláštnymi predpismi.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Feeder

Podávač je Zariadenie umožňujúce v systéme transportu paliva potrebné dávkovanie. Podávač surového uhlia váži a podáva uhlie zo zásobníka do mlyna. Najrozšírenejším typom je reťazový podávač (redler). Podávače práškového uhlia vážia a podávajú uhoľný prášok do práškového potrubia, ktorým sa prášok pneumaticky primárnym vzduchom dopravuje do horákov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Floor heating

Podlahové vykurovanie je vykurovací systém umiestnený v podlahovej časti priestoru.

Terms for connection to the transmission system

Pripojovacie podmienky k prenosovej sústave sú podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa mohlo uskutočniť pripojenie používateľa k prenosovej sústave. Základné podmienky platné pre všetkých používateľov prenosovej sústavy sú dostupné miesto pripojenia a neprekročenie prenosovej schopnosti siete.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Support services

Podporné služby sú služby, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR nakupuje na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR , pričom výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny.

http://www.sepsas.sk/seps/Podporne_sluzby.asp?kod=269

Standby mode

Pohotovostný stav spotrebičov, ktorý zabezpečí po zapnutí okamžitý nábeh spotrebiča na plný výkon. Tento režim je typický pre spotrebiče s diaľkovým ovládaním.

Fuse

Poistka je elektrotechnické ochranné zariadenie (pozri heslo elektrická ochrana) proti skratu a prekročeniu prípustného príkonu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Half-life

Polčas rozpadu je doba, počas ktorej sa polovica z prítomných rádionuklidov zmení (rozpadne).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Half Peak Power

Pološpičková elektráreň pracujúca v režime pološpičkového zaťaženia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Half Peak hydroelectric power

Vodná elektráreň pracujúca v režime pološpičkového zaťaženia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Semi-peak-load

Pološpičkové zaťaženie je časť zaťaženia medzi základným a špičkovým zaťažením. Túto časť zaťaženia je vhodné pokrývať klasickými elektrárňami a veľkými vodnými elektrárňami, t.j. elektrárňami s veľkým výkonom, pomerne vysokou účinnosťou a s možnosťou dostatočne rýchlych zmien výkonu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Semiconductors

Polovodiče (či presnejšie elektrónové polovodiče) sú nekovy s elektrónovou vodivosťou. Od kovov sa odlišujú predovšetkým malou elektrickou vodivosťou a obrátenou závislosťou vodivosti od teploty (na rozdiel od kovov, vodivosť s teplotou rastie). U niektorých polovodičov dochádza absorpciou svetla k uvoľňovaniu vodivostných elektrónov (vnútorný fotoelektrický jav).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Polymerization

Polymerizácia je pomerne nový spôsob úpravy kvapalných (mokrých pevných) rádioaktívnych odpadov, vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda je založená na zabudovaní odpadov do umelých hmôt ako polyester alebo epoxidová živica. Výhodou metódy je nízka vylúhovateľnosť rádionuklidov a chemická stabilita výsledného produktu. Nevýhodou sú vysoké náklady a relatívne zložitá technológia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pool

Pool je článok trhu s elektrinou, ktorý zabezpečuje vyrovnávanie okamžitej ponuky a dopytu po elektrine, pretože zmluva medzi výrobcom a oprávneným zákazníkom nemôže plne zabezpečiť okamžitú rovnováhu medzi ponukou a dopytom.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Ash

Popol tvorí tuhý minerálny zbytok po spálení paliva, ktorý vznikne oxidáciou a  rozkladom popolovín. Jemné čiastočky popola, vzniknuté spaľovaním práškového uhlia, tvoria popolček. Pri vyšších teplotách popol mäkne, speká sa a tvorí škvaru, pri prekročení teploty tavenia tvorí tekutú trosku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fly ash

Popolček sú jemné čiastočky popola vzniknuté spaľovaním práškového uhlia. Popolček vzniká v spaľovacom priestore a je unášaný spalinami do ďalších ťahov kotla. Zo spalín sa odstraňuje cyklónmi a elektrostatickými filtrami. Pomocou pneumatických alebo hydraulických systémov sa dopravuje na skládku popolčeka.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Crude ash

Popoloviny sú nespáliteľná tuhá zložka paliva. Podľa druhu uhlia sa obsah popoloviny pohybuje v rozmedzí 20 až 40 %. Z hľadiska chemického zloženia sú to oxidy kremíka, hliníka, železa, vápnika a pod. Popoloviny však obsahujú aj určité množstvo rádioaktívnych látok (napr. produkty rozpadových radov uránu) a emisie elektrární spaľujúcich uhlie sú do určitej miery rádioaktívne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Comparison of fuel consumption and waste production in the operation of nuclear and coal-fired power

 

Comparison of thermal efficiency in electricity generation

 

Fault in the power system

Poruchy v energetickej sústave (ES) sú stavy vyvolané v zariadeniach, v ktorých došlo k strate jednej alebo viacerých základných funkcií a to spôsobom, ktorý vyžaduje opravu. Poruchy v ES sa delia na poruchy na výrobnom zariadení (elektrárne) vedú k narušeniu výkonovej bilancie a následnému pôsobeniu regulačných procesov v prípade elektrární vedúcich k jej vyrovnaniu a poruchy na zariadení rozvodu vedú k zmene zapojenia sústavy. Zvláštnym prípadom je tzv. systémová porucha, ktorá je vždy sprevádzaná obmedzením spotreby a výroby a spravidla vedie k rozdeleniu sústavy na ostrovy s následným pôsobením frekvenčného odľahčovania. Porucha môže alebo nemusí byť sprevádzaná obmedzením výroby alebo spotreby. Pokiaľ je porucha sprevádzaná obmedzením výroby alebo spotreby, hovoríme o výpadku. Čas výpadku sa vždy maximálne rovná času poruchy, ale spravidla býva podstatne menší.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Potential

Úplne všeobecne predstavuje potenciál celkovú schopnosť alebo spôsobilosť na výkon, na poskytnutie energie. Elektrostatický potenciál v danom bode elektrického poľa má význam energie meranej prácou, ktorá sa vykoná proti silám poľa pri prenesení jednotkového elektrického náboja z definovaného miesta (obvykle s nulovým potenciálom) do daného bodu poľa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Potential energy

Teleso má túto energiu vďaka svojej polohe, napr. v gravitačnom poli Zeme. Teleso s hmotnosťou 1 kg má potenciálnu energiu 1 J, keď je 0,1 m nad povrchom Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik          

Surface mine

V povrchovej bani sa uhlie doluje z uhoľných slojov, ktoré sa nachádzajú nie príliš hlboko pod povrchom (až do niekoľkých desiatok metrov). Z povrchu je nutné odviezť všetky nadložné horniny pokrývajúce uhlie a uložiť ich niekde v  blízkosti na tzv. výsypku. Pri obrovských množstvách premiestňovanej zeminy, rozsiahlom a hlbokom uhoľnom lome oblasť povrchového dolovania potom získava vzhľad smutnej mesačnej krajiny. Povrchové dobývanie je však lacnejšie a ekonomickejšie ako dobývanie hlbinné (pozri heslo hlbinná baňa). Dá sa ním vyťažiť skoro 100 % uhoľných zásob, čo je pri hlbinnej ťažbe nemožné. Pokiaľ sa pri ťažbe postupuje uvážlivo, nemusia byť konečné škody na vzhľade krajiny príliš vysoké. Vyťažené povrchové bane je možné rekultivovať tak, aby mohli slúžiť iným účelom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Surface repository

Povrchové úložisko slúži na uloženie nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov s krátkym a stredným polčasom rozpadu (do tridsiatich rokov) na zemskom povrchu. Ochranné stavebné bariéry obvykle zahŕňajú betónové nádrže s  izoláciou proti prenikaniu zrážkových a spodných vôd. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pumped storage hydroelectric power plant

Prečerpávacie vodné elektrárne využívajú prebytok elektrickej energie v dobe nízkej spotreby (najmä v noci) na prečerpanie vody zo spodnej do hornej umelej akumulačnej nádrže. V špičke potom táto voda slúži na výrobu elektriny.

Konštrukčne sa môže realizovať dvoma spôsobmi. Buď turbína prečerpávacej vodnej elektrárne je konštruovaná tak, aby bola schopná pracovať ako čerpadlo, alebo sú inštalované zvláštne čerpadlá (vodná lektráreň Dobšiná).

V oboch prípadoch sa na pohon turbíny aj čerpadla využíva ten istý synchrónny stroj, ktorý pri čerpaní pracuje ako synchrónny motor a pri výrobe ako generátor. Podľa okolností sa hovorí o čerpadlovej alebo turbínovej prevádzke.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pumping power plant Cierny Vah

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je situovaná v dolnej časti údolia rieky Čierny Váh, cca 10 km nad sútokom s Bielym Váhom nad osadou Svarín pri Liptovskom Hrádku. Je to najväčšia prečerpávacia elektráreň na Slovensku. Na svoje fungovanie využíva v čerpadlovej prevádzke prebytok elektrickej energie, spravidla v nočných hodinách. V turbínovej prevádzke potom elektrickú energiu v čase jej najväčšej spotreby vyrába. Akumulačný obsah hornej nádrže stačí na šesť hodín prevádzky elektrárne a je možné ju naplniť za osem hodín. Elektráreň je úplne automatizovaná a diaľkovo ovládaná.

Transfer pump

Prečerpávacie čerpadlo, alebo tiež akumulačné čerpadlo, sa využíva v prečerpávacích vodných elektrárňach. Toto čerpadlo tvorí s turbogenerátorom hydroagregát prečerpávacej vodnej elektrárne. V čase nízkej spotreby (v noci) sa využíva prebytok elektrickej energie na načerpanie vody čerpadlom do umelej akumulačnej nádrže. V špičke potom táto voda vyrába elektrinu, keď reverzný hydroagregát pracuje ako turbogenerátor a produkuje elektrickú energiu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transient response

Prechodový jav je rýchly, spojito prebiehajúci jav, nastávajúci pri náhlom zapnutí alebo prerušení (zmene) elektrického prúdu v elektrickom obvode alebo pri náhlych zmenách iných fyzikálnych veličín určitého technologického procesu. Z hľadiska elektrizačnej sústavy je možné prechodový jav približne definovať ako dej medzi dvoma ustálenými stavmi sústavy. Prechodné javy v systéme sú dočasné zmeny parametrov prevádzky sústavy (f, U, I, P, Q), ktoré sa vyskytujú pri prechode z jedného ustáleného stavu sústavy do druhého, napr. odpínanie, kruhovanie, fázovanie.

Preheater

Predhrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na ohrev pary na pracovnú teplotu. Skladá sa z rúrkových hadov zavesených v niektorom z ťahov kotla. V rúrkach prúdi ohrievaná para, okolo rúrok horúce spaliny. Zvyčajne je zložený z niekoľkých sekcií. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Superheater

Prehrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na opakované ohriatie pary z turbíny na pracovnú teplotu. Para privedená z prihrievača najskôr expanduje v turbíne a potom je opäť odvedená do prihrievača na ohriatie na pracovnú teplotu. Potom opäť expanduje v turbíne. Zaradenie prihrievača sa prejaví zvýšením termickej účinnosti tepelného obehu. Konštrukcia prihrievača je v podstate rovnaká ako konštrukcia prehrievača.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy transformation

Z hľadiska energetiky premena energie je premena primárnej energie (paliva) na formu energie vhodnú na distribúciu alebo konečné použitie (elektrická energia). Jednoducho povedané, je to výroba energie jej premenou. Z fyzikálneho hľadiska však pojem výroba nie je presný, pretože energiu nemožno vyrobiť ani zničiť. Pod pojem premena energie sa zaraďuje aj tzv. transformácia energie, pri ktorej sa nemení forma energie, ale iba jej kvalitatívne charakteristiky. Základný reťazec premeny energie na elektrickú energiu a premena rôznych foriem energie na elektrickú energiu sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.

Transsmision of electric power

Prenos elektrickej energie sa chápe v dvoch významoch - ako prenos elektrickej energie označujúci akúkoľvek dopravu (transport) elektriny z jedného miesta na druhé alebo označujúci dopravu elektrickej energie (elektriny) z miesta výroby (z elektrární) do oblasti spotreby. V SR sa za prenos elektrickej energie považuje transport elektriny prenosovou sústavou tvorenou prenosovou sieťou zvn a vvn 400 kV a 220 kV a vybratými vedeniami 110 kV.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heat transfer

Prenos tepla je z hľadiska elektrárenstva veľmi dôležitý proces, pretože všetky čiastkové procesy vo výrobe elektrickej energiesú s ním určitým spôsobom spojené. Ide o prenos tepla medzi jednotlivými teplonosnými médiami (napr. „odpracovaná” para v parnej turbíne odovzdáva svoje už neužitočné teplo cirkulačnej vode v kondenzátore), tepelné straty tepelných výmenníkov a turbíny, ktoré vlastne predstavujú prenos tepla do okolia a podobne. Výhodné je prenos tepla zintenzívniť a tepelné straty minimalizovať.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transmission capacity

Prenosová kapacita vyjadruje fyzickú prenosovú schopnosť (v kW, alebo kVA) pripojovacieho zariadenia, alebo domovej prípojky, t.j. spojenia medzi distribučnými zariadeniami elektrárenského distribučného alebo výrobného podniku a miestom odovzdania u zákazníka.

Transmission capability

Analytickými výpočtami stanovený činný výkon, ktorý môže byť prenesený cez prenosový profil bez toho, aby bola narušená bezpečnosť prevádzky pri dodržaní kritéria N-1. Prenosová schopnosť je daná maximálnym prenášaným výkonom zmenšeným o zálohy na prenos regulačnej výpomoci na základe princípu solidarity a spoľahlivosti zálohy.


Transmission network

Prenosová sieť (PS) je tvorená zariadeniami na prenos elektrickej energie – konštrukcie stožiarov, elektrické káble, meracie zariadenia a pod

Transmission system

Prenosová sústava je sústava elektroenergetických zariadení s napätím 400 a 220 kV (v SR sa používa aj termín nadradená sústava). Úlohou prenosovej sústavy je poskytovanie prenosových a systémových služieb, vrátane zabezpečenia prenosu elektrickej energie do podriadených distribučných sústav a oprávneným zákazníkom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transmission services

Prenosové služby zabezpečujú prenos elektriny medzi používateľmi prenosovej sústavy a sú súčasťou systémových služieb (spoľahlivá a bezpečná prevádzka sústavy ako celku), ktoré zabezpečujú prevádzkovatelia prenosovej sústavy a prevádzkovatelia distribučnej sústavy pre jednotlivých používateľov.

Overvoltage

Prepätie je prechodné zvýšenie elektrického napätia, ktoré môže ohroziť svojou strmosťou a vrcholovou hodnotou izoláciu. V striedavých sieťach je väčšie ako v jednosmerných sieťach a jeho hodnota je väčšia ako Un (nominálne elektrické napätie).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Reprocessing of spent nuclear fuel

Vyhorené jadrové palivo z najbežnejšie používaných tlakovodných reaktorov obsahuje plutónium (izotop U 238 sa pri prevádzke čiastočne premieňa na Pu 239) a je ho možné prepracovať a vyrobiť z neho nové palivo. Prepracovanie predstavuje proces, pri ktorom sa vyhorené palivo pomerne zložitým a veľmi nákladným technologickým postupom prepracuje tak, že vzniká materiál na nové palivo a zostávajú vysokoaktívne nevyužiteľné zvyšky. Z palivových kaziet sa odstráni ochranný zirkónový obal, palivové články sa rozpustia v kyseline dusičnej a z roztoku sa chemicky oddeľujú jednotlivé zložky. Získané plutónium predstavuje nový a veľmi cenný štiepny materiál. Jedna tona prepracovaného jadrového paliva znamená úsporu dvoch ton prírodného uránu. Zbytky kovového pokrytia palivových článkov sa spracujú ako stredneaktívny odpad. Štiepne produkty sa oddelia a vitrifikujú. Z jednej tony vyhoreného paliva tak vznikne len 115 litrov vysokoaktívneho odpadu prevedeného do formy skla. Prepracovanie si môžu dovoliť iba ekonomicky veľmi silné štáty (Veľká Británia, Francúzsko, Japonsko, Rusko). Prepracované palivo je vždy drahšie ako prírodný urán, avšak v tomto prípade neprichádzame o dôležitú energetickú surovinu. Komerčné prepracovateľské závody: La Hague a Marcoule vo Francúzsku, Sellafield vo Veľkej Británii, Rusko, Japonsko.

.http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pressurized water turbine

Ak nemá dochádzať k určitej strate spádu rovnakotlakej vodnej turbíny umiestnením nad spodnú hladinu, je potrebné na výstup z turbíny pripojiť hermetickú saciu rúru, ponorenú pod hladinu spodnej vody. Tým je tlak vody za obežným kolesom nižší ako pred obežným kolesom a môže byť využitý celý spád. Hranicou na použitie veľkých pretlakových turbín je spád 400 m. Pri väčších spádoch sa môžu použiť rovnakotlakové turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Positive-pressure boiler

Pretlakový kotol pracuje s núteným obehom alebo prietokom vody.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Operation of power system

Prevádzka elektrizačnej sústavy je súhrnné označenie pre všetky aktivity v elektrizačnej sústave súvisiace s výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie v danom čase (časovom intervale). Cieľom prevádzky elektrizačnej sústavy je zabezpečenie požadovaného objemu elektrickej energie v požadovanej kvalite v každom okamihu. Z hľadiska riadenia rozumieme pod prevádzkou elektrizačnej sústavy postupnosť stavov elektrizačnej sústavy, pričom pod pojmom stav rozumieme množinu veličín sledovaných v každom okamihu v elektrizačnej sústave.

Operation Handbook

Súbor prevádzkových pravidiel technického a organizačného charakteru, určený prevádzkovateľom prenosových sústav kontinentálnej Európy.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=P

Direct protection

Priama ochrana je časť elektrickej ochrany. Meria kontrolovanú veličinu v plnom rozsahu, to znamená, že kontrolovaná veličina (napr. prúd) prejde cievkou v plnom rozsahu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dam

Priehrada je vzdúvadlo vybudované naprieč údolim rieky, ktorým sa vytvára umelá vodná nádrž na trvalé zadržiavanie veľkého množstva vody pre rôzne vodohospodárske účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Lattice water power

V širšom zmysle slova predstavuje priehradová vodná elektráreň energetické vodné dielo spojené s priehradou. Vodná elektráreň a priehrada sa budujú ako celkom oddelené hydrotechnické stavby alebo ako objekty čiastočne alebo úplne zlúčené. Z tohto hľadiska rozoznávame priehradové vodné elektrárne so strojovňou umiestnenou v telese priehrady alebo pod priehradou mimo jej prepadových blokov. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

 

Conductor cross-section

Prierez vodiča je určovaný pre vodiče elektrického vedenia nn a vn (nízkeho a vysokého napätia) z hľadiska prúdového zaťaženia a pevnosti. Prierezy vodičov elektrických vedení vvn sú obmedzené z hľadiska strát korónou. Pri výbere sa prihliada aj na miestne podmienky trás vedení (napr. oblasť s námrazou), na usporiadanie vodičov, počet vodičov v zväzku, dĺžku úseku, rušenie telekomunikačných zariadení a na investičné náklady, cenu elektriny a pod. Vodič musí byť dostatočne dimenzovaný aj so zreteľom na mechanické pôsobenie skratov, zvyčajne pri prípojniciach v rozvodniach a rozvádzačoch, káblových vedeniach a niekedy aj na vonkajšom vedení. Pritom záleží na veľkosti skratového výkonu, ktorý sa môže v danom mieste vyskytnúť.

Flow hydroelectric power

Prietoková vodná elektráreň využíva periodickú zmenu výšky hladiny morí, ktorú nazývame príliv a odliv a ktorá vzniká vzájomným gravitačným pôsobením Zeme, Mesiaca a Slnka.

Ekonomické využitie energie prílivu a odlivu vyžaduje vhodný tvar pobrežia a aspoň šesťmetrový rozdiel hladín. Prvá moderná prílivová elektráreň bola uvedená do prevádzky v ústí rieky Rance v Bretani vo Francúzsku, a to už v roku 1967. Elektráreň pracuje ročne 2 200 hodín a dodáva do siete 540 GWh elektrickej energie ročne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Connection to the network

Prifázovanie je proces pripájania alternátora do elektrickej siete. Pritom musí byť splnený celý rad podmienok, ako je rovnaké napätie, rovnaká fáza, rovnaký sled fáz a rovnaká frekvencia alternátora a siete.

Prifázovanie sa vykoná automatickým zariadením, ktoré vo vhodnom okamžiku samo alternátor k sieti pripojí. Prifázovaný alternátor beží naprázdno, t.j. nedodáva do siete žiadny výkon. Až zvýšením zaťaženia, čiže dodaním väčšieho množstva mechanickej energie do turbíny, alternátor začne dodávať do siete požadovanú elektrickú energiu. Pri zvýšení budiaceho prúdu alternátor dodáva do siete tzv. jalový výkon, ktorý zlepšuje kvalitu a stabilitu siete.

Reheaters

Prihrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na opakované ohriatie pary z turbíny na pracovnú teplotu.

Para privedená z prihrievača najskôr expanduje v turbíne a potom je opäť odvedená do prihrievača na ohriatie na pracovnú teplotu. Potom opäť expanduje v turbíne. Zaradenie prihrievača sa prejaví zvýšením termickej účinnosti tepelného obehu. Konštrukcia prihrievača je v podstate rovnaká ako konštrukcia prehrievača.

Electric input

Príkon je vstupný výkon zariadenia (spotrebiča). Príkon je vyšší ako užitočný výkon elektrického spotrebiča o straty vzniknuté premenou elektrickej energie na teplo. Pri elektrických spotrebičoch sa zvyčajne medzi menovitými hodnotami uvádza príkon (nie užitočný výkon), ktorým spotrebič zaťažuje elektrizačnú sústavu. Účinnosť zariadenia určuje vzťah medzi príkonom a výkonom, ktorý je vyjadrený ako podiel užitočného výkonu a príkonu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Tidal water power

Vzájomným gravitačným pôsobením Zeme, Mesiaca a Slnka dochádza k periodickej zmene výšky hladiny morí, ktorú nazývame príliv a odliv. Ekonomické využitie energie prílivu a odlivu vyžaduje vhodný tvar pobrežia a aspoň šesťmetrový rozdiel hladín (pozri heslo Prietoková vodná elektráreň).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary energy

Primárna energia je energia, ktorá neprešla žiadnym procesom výroby alebo transformácie. Vo všeobecnosti sem zaraďujeme teplo obsiahnuté v palivách, vodnú energiu, veternú energiu, slnečnú energiu a geotermálnu energiu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary active power control

Primárna regulácia činného výkonu predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú rovnováhu medzi výrobou a spotrebou. Je odvodená iba od zmeny frekvencie v porovnaní s požadovanou. 

Primary Voltage regulation

Primárna regulácia napätia zabezpečuje udržiavanie napätia na svorkách generátora.

Primary energy sources

Primárne energetické zdroje sú prírodné energetické zdroje, ktoré vznikli vplyvom geologického vývoja zeme alebo vplyvom iných prírodných procesov (slnko, vietor, voda, geotermálna energia, príťažlivosť Mesiaca - slapové elektrárne). Primárne zdroje používané pri výrobe elektrickej energie sa delia na neobnoviteľné (fosílne palivá - tuhé, plynné, kvapalné), obnoviteľné (vodná energia, veterná energia, slnečná energia, tepelné čerpadla, biomasa, jadrová energia, palivové články, bioplyn). 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary circuit

Primárny okruh je zmes paliva a spaľovacieho vzduchu, dodávaná horákmi do spaľovacieho priestoru. Spaľovací vzduch sa predhrieva využitím tepla odchádzajúcich spalín. Konštrukcia horákov zabezpečuje dokonalé premiešanie primárnej zmesi. Pre dokonalé spálenie horľaviny sa do kotla privádza ešte predhriatý sekundárny vzduch. Teplota spaľovacieho vzduchu: 250 až 400 °C. Spotreba vzduchu na spálenie 1 kg hnedého uhlia: 2 až 3 m3.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary circuit - hot leg

Horúca vetva potrubia primárneho okruhu zabezpečuje transport tepelného média z reaktora do parného generátora. Táto časť potrubia vedie vodu zohriatú v reaktore, preto sa nazýva „horúca vetva”. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary circuit - cold leg

Studená vetva potrubia primárneho okruhu zabezpečuje transport tepelného média z parného generátora do reaktora. Táto časť potrubia vedie vodu ochladenú v parnom generátore, preto sa nazýva „studená vetva”.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary combustion air

Spaľovací vzduch privádzaný do ohniska spoločne s palivom. Primárny spaľovací vzduch sa predhrieva teplom odchádzajúcich spalín a privádza sa do horákov, kde sa mieša s palivom (práškové uhlie, vykurovací olej, zemný plyn). Do ohniska sa ďalej privádza sekundárny spaľovací vzduch, ktorý zaisťuje čo najlepšie spálenie horľaviny.

 • spotreba spaľovacieho vzduchu – hnedé uhlie: 2 až 3 m3/kg. 
 • teplota primárneho spaľovacieho vzduchu 250 až 400 °C
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Preparation of operation

Je plánovanie výroby a prevádzky sietí v rôznych časových predstihoch (rok, mesiac, deň) s cieľom zaistenia spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky ES.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=P

Natural radioactivity

Prirodzenou rádioaktivitou sa nazýva spontánny rozpad rádionuklidov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Natural circulation

Cirkulácia pracovnej látky (vody) v uzavretej slučke, vyvolaná rozdielom merných hmotností v studenej a horúcej vetve slučky. V kotloch s prirodzeným obehom dochádza k recirkulácii vody výparníkom, pričom sa vzniknutá para oddeľuje v bubne. S rastúcim tlakom však intenzita cirkulácie prirodzeného obehu klesá a nad 18 MPa treba zaradiť medzi bubon a kolektory obehové čerpadlo (nútený obeh). Prietlačné kotly takisto pracujú s obehovým čerpadlom, ale bez recirkulácie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Third party access to networks

Ide o model trhu s elektrinou, ktorý umožňuje uzavrieť kontrakt na dodávku elektriny na základe slobodne dohodnutých zmlúv, a teda umožňuje výrobcom, autorizovaným dodávateľským podnikom a oprávneným zákazníkom prístup k sieťam.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Pressurized Water Reactor

PWR - tlakovou ľahkou vodou chladený a moderovaný reaktor je z hľadiska energie neutrónov vyvolávajúcich štiepenie paliva tepelný reaktor. Moderátorom a chladivom je obyčajná voda udržiavaná v kvapalnom skupenstve vysokým tlakom. Preto nazývame tento typ aj „tlakovodný”. V súčasnosti sú PWR najrozšírenejším typom reaktorov na svete.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

R

Rationalization of electricity consumption

Cieľom racionalizácie spotreby elektrickej energie je optimalizovať energetickú spotrebu. Pojem teda zahŕňa nielen klasickú úsporu elektrickej energie, ale aj jej optimálne a čo najúčinnejšie využitie tak, aby boli pokryté naše potreby, ale aby sa zároveň energiou zbytočne neplytvalo. Ako najjednoduchší príklad racionálnej spotreby elektrickej energie môžeme uviesť využitie kompaktných žiariviek namiesto „obyčajných” žiaroviek. Pri rovnakej svietivosti a omnoho dlhšej životnosti (cca 8- až 16-krát) majú kompaktné žiarivky výrazne nižšiu spotrebu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactivity

Rádioaktivita predstavuje prirodzený alebo umelo navodený rozpad jadra atómu sprevádzaný vyslaním rádioaktívneho žiarenia (alfa, beta, alebo gama). Podľa toho, či ide o rozpad prvku voľne sa nachádzajúceho v prírode, alebo umelo vytvoreného v jadrových zariadeniach, rozlišujeme prirodzenú a umelú rádioaktivitu. Z hľadiska účinkov nie je medzi nimi žiadny rozdiel.

Pod pojmom radiaktivita môžeme rozumieť aj rádioaktívne žiarenie (žiarenie vznikajúce v dôsledku rádioaktívneho rozpadu), resp. schopnosť vysielať rádioaktívne žiarenie. Charakterizujeme ňou napr. aj prítomnosť  rádioaktívnych látok (rádioaktivita pôdy).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactivity

Rádioaktívne žiarenie sprevádza premeny jadra atómu. Rozlišujeme tri druhy rádioaktívneho žiarenia – alfa, beta a gama. Žiarenie alfa predstavuje vysielanie častíc alfa (héliových jadier) z jadra atómu v ktorom sa tým zmenší počet protónov aj neutróv – dochádza k transmutácii prvku. Alfa žiarenie má silnú ionizujúcu schopnosť. Žiarenie beta predstavuje vysielaniečastíc beta (elektrónov alebo pozitrónov) z jadra atómu a tým k zmene jeho protónového čísla. Žiarenie gama jeelektromagnetické žiarenie, teda prúd fotónov. Pri tomto žiarení sa jadro atómu nemení, len sa zníži jeho vnútorná energia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactive waste

Rádioaktívny odpad je nevyužiteľný materiál v pevnom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ktorý pre obsah rádionuklidov v ňom, alebo pre kontamináciu rádionuklidmi, nie je možné uviesť do životného prostredia. Vzniká pri prevádzke jadrových zariadení, pri ťažbe a úprave rádioaktívnych surovín alebo používaním zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Materiál, v ktorom sú obsiahnuté rádionuklidy v množstve nepresahujúcom limity (hraničné hodnoty), stanovené zvláštnymi predpismi, nie je považovaný za rádioaktívny odpad a môže byť odstránený ako nerádioaktívny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactive element

Ako rádioaktívny označujeme prvok, ktorý vyžaruje rádioaktívne žiarenie. Vznikne tak nový prvok, ktorý je tiež rádioaktívny, alebo je už stabilný (ďalej sa už nerozpadá). Rádioaktívne prvky delíme na prirodzené, ktoré sa nachádzajú v prírode, a na umelé, ktoré vznikli činnosťou človeka v jadrových zariadeniach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radiocarbon

Rádioaktívny uhlík sa vytvára v ľahkovodných reaktoroch jadrovými reakciami s kyslíkom a dusíkom. Tento prvok vzniká neustále aj v prírode reakciami kozmického žiarenia s uhlíkom obsiahnutým v atmosfére. Je prítomný v každom živom organizme. Po odumretí organizmu množstvo rádioaktívneho uhlíka v jeho pozostatkoch v dôsledku rádioaktívneho rozpadu stále klesá. Meraním zbytkového množstva rádioaktívneho uhlíka v odumretom organizme je možné určiť, kedy organizmus odumrel. Túto skutočnosť využíva metóda tzv. uhlíkového datovania veku organizmov.

Radionuclide

Rádionuklid je rádioaktívny nuklid, teda nuklid s jadrami podliehajúcimi rádioaktívnej premene. Rôzne rádionuklidy sú často využívané v lekárstve na diagnostické alebo liečebné účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Raleigh distribution

Rayleighove rozloženie v teórii pravdepodobnosti a štatistiky je spojité rozdelenie pravdepodobnosti pre pozitívnu hodnotou náhodnej veličiny. Prirodzeným príkladom tohto rozloženia je analýza rýchlosti vetra: rýchlosť vetra je premenlivá a v priebehu času sa mení. Časové rozloženie rýchlosti vetra sa vyjadruje stĺpcovým grafom, kde je každej rýchlosti vetra priradený percentuálny podiel času, počas ktorého v sledovanom období vietor vial príslušnou rýchlosťou. Skutočné rýchlostné rozloženie sa dá aproximovať štatistickým Raleighovým rozložením, charakterizovaným strednou rýchlosťou vetra.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Peat

Rašelina predstavuje sedimenty organického pôvodu, vznikajúce z odumretej rastlinnej hmoty pod vodou za nedostatku atmosférického kyslíku. Rašelina je vlastne “predchodca” uhlia a vznikla pri kratšej dobe karbonizácie, nižšom tlaku a teplote asi 150 až 200 °C. Rašelinu možno energeticky využívať, avšak jej význam je malý a využitie má iba lokálny charakter.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_r/

Reactor (nuclear)

Jadrový reaktor je zariadenie určené na uvoľňovanie jadrovej energie a na jej premenu na energiu tepelnú. Zdrojom energie je kontrolovaná štiepna reťazová reakcia v jadrovom palive, ktoré sa tým intenzívne ohrieva. Teplo sa z paliva odvádza pomocouchladiva a ďalej využíva. Jadrové reakcie prebiehajúce v reaktore sú zároveň zdrojom rádioaktívneho žiarenia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Gas-cooled reactors

Reaktory chladené plynom sú tepelné reaktory (štiepenie jadier paliva vyvolávajú predovšetkým tepelné neutróny) moderované grafitom a chladené plynom. Je to najstarší komerčný typ vyvinutý vo Veľkej Británii, pracoval s prírodným uránom a bol chladený CO2. Iným typom reaktorov chladených plynom sú tzv. vysokoteplotné reaktory chladené héliom. Reaktor chladený CO2, ale moderovaný ťažkou vodou, pracoval aj v prvej československej jadrovej elektrárni A1.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Liquid metal cooled reactors

Chladenie tekutým kovom sa používa v reaktoroch využívajúcich na štiepenie uránu rýchle neutróny. Preto sa tiež nazývajú rýchle reaktory alebo množivé reaktory. V týchto reaktoroch je treba používať vysoko obohatené jadrové palivo (minimálne 8 % U 235 alebo minimálne 6 % Pu 239) a tekutý kov (sodík, zliatiny sodíka a draslíka) je jediné médium, ktoré je schopné odviesť uvoľnené teplo. Moderátor sa nepoužíva a ďalšou významnou vlastnosťou týchto reaktorov je schopnosť produkovať „nové” jadrové palivo, hlavne Pu 239 (odtiaľ názov množivé reaktory). Tento typ reaktora v súčasnosti pracuje vo Francúzsku, Kazachstane, Ruskej federácii a Japonsku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Recycling

Recyklácia je opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré už boli na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad, t.j. opätovné využívanie odpadov. Bežne sa recyklujú kovy, ako železo, hliník a meď, sklo, papier, rôzne druhy plastov a iné typy odpadov, ako napríklad elektronický odpad, ktorý sa skladá z viacerých typov materiálov.

Heat recovery

Regenerácia tepla je proces využitia tej časti tepla na ohrev pracovnej látky, ktorá by sa ináč využila len s menším úžitkom alebo by sa odviedla úplne bez úžitku z termodynamického cyklu. Regenerácia sa uskutočňuje vo výmenníku, predhrievači a iných podobných zariadeniach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regenerative air heater

Regeneračný ohrievač vzduchu je tepelný výmenník využívajúci teplo odchádzajúcich spalín z kotlana ohriatie spaľovacieho vzduchu. Súčasťou regeneračného ohrievača je akumulačný prvok, ktorý sa striedavo nahrieva spalinami a ochladzuje nahrievaným vzduchom. Medzi najpoužívanejšie patrí Ljungströmov ohrievač. Akumulačným prvkom je valec zložený z plechov, ktorý sa otáča a je striedavo nahrievaný spalinami chladený vzduchom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pump control

Regulácia čerpadla je proces dosiahnutia žiadaného prietoku. Hydrostatické čerpadlá sa regulujú zmenou počtu otáčok, zmenou veľkosti činného priestoru alebo zmenou dĺžky trvania výtlaku. Hydrodynamické čerpadlá sa regulujú zmenou počtu otáčok a to natáčaním obežných lopatiek (pre vrtuľové čerpadlá), škrtením (privieraním armatúry na výtlaku) alebo obtokom, potrubím z výtlaku do nasávania.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Price regulation

Regulácia cien je štátom stanovená horná alebo spodná hranica ceny nižšia alebo vyššia ako je rovnovážna cena na trhu vo forme tzv. cenového stropu alebo cenovej podlahy. Na Slovensku za reguláciu v oblasti elektrickej energie, plynu, tepla, vodného a stočného zodpovedá ÚRSO.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Control of the compressor

Regulácia kompresora je proces dosiahnutia žiadaného prietoku, t.j. množstva stlačeného plynu do výtlaku. Piestové kompresory sú regulované zmenou počtu otáčok, spojením pracovného priestoru so saním pri výtlačnom zdvihu otvorením sacieho priestoru, zmenou veľkosti škodlivého priestoru alebo privieraním regulačného uzáveru v sacom potrubí (škrtením). Turbokompresory sa regulujú zmenou počtu otáčok, škrtením vo výtlaku, odpúšťaním z výtlaku alebo škrtením v nasávaní.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Voltage regulation and reactive power regulation

Regulácia napätia a regulácia jalového výkonu sú súvisiace procesy v tom, že úlohou napäťovej regulácie je pomocou regulácie jalového výkonu v sieti udržiavať predpísané napätie v pilotných uzloch sústavy. 

Regulation of the steam turbine

Regulácia parnej turbíny je proces vedúci k zmene požadovaného výkonu turbíny podľa jej zaťaženia pri dodržaní daného počtu otáčok. Parná turbína sa reguluje zmenou prietoku a stavu pary vstupujúcej do lopatiek. Podľa spôsobu a podľa vyhotovenia je možné reguláciu rozdeliť na reguláciu kĺzavým tlakom (tlak pary pri rovnakej teplote sa mení reguláciou kotla), škrtením (súčasnou zmenou otvorenia všetkých regulačných ventilov), skupinovou reguláciou (regulačné ventily sa otvárajú postupne s rastom tlaku) a obtokom. Súčasťou regulácie parnej turbíny je zariadenie na rýchle uzatvorenie prívodu pary pri vzniku neprípustných prevádzkových stavov (rýchlouzáverový ventil), napríklad pri strate zaťaženia (pri rozpade siete) by hrozilo nepovolené zvýšenie otáčok a zničenie turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fan control

Regulácia ventilátora je činnosť zameraná na dosiahnutie požadovaného prietoku. Ventilátor sa reguluje zmenou počtu otáčok, škrtením, natáčaním vodiacich lopatiek pred obežným kolesom (tzv. aerodynamická regulácia osových ventilátorov) a zmenou šírky obežného kolesa (posuvným diskom pri radiálnych ventilátoroch).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulation of water turbine

Regulácia vodnej turbíny je činnosť zameraná na zmenu výkonu turbíny podľa jej zaťaženia pri dodržaní daného počtu otáčok. Vodná turbína sa reguluje zmenou prietoku a to zmenou veľkosti prierezu prúdu vody vstupujúceho do obežného kolesa (regulačnou ihlou v Peltonovej turbíne, regulačnou clonou v Bánkiho turbíne), natáčaním lopatiek rozvádzača (Francisova turbína) a súčasným natáčaním lopatiek rozvádzača a obežného kolesa (Kaplanova turbína). Súčasťou regulácie vodnej turbíny môže byť zariadenie na obmedzenie poklesu spádu a zariadenie na obmedzenie vodného rázu pri náhlom uzavretí rozvádzača.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulating energy

Elektrina nutná pre vyregulovanie odchýlky ktorá vznikla v dôsledku nerovnováhy medzi výrobou a spotrebou. Je možné využiť hlavne: Aktiváciou podporných služieb, vyrovnávací trh s elektrickou energiou, nákup regulačnej energie zo zahraničia alebo havarijnú výpomoc zo zahraničia.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=R

Control rods

Regulačnými tyčami sa reguluje výkon jadrového reaktora. Výkon reaktora je priamo úmerný počtu štiepení atómových jadier v palive vyvolaných neutrónmi. Preto regulácia výkonu reaktora sa uskutočňuje reguláciou neutrónového toku (zmenou počtu neutrónov). Z tohto dôvodu sú regulačné tyče z materiálov, ktoré pohlcujú neutróny, teda s vysokými absorpčnými schopnosťami (obsahujú bór alebo kadmium). Zasúvaním týchto tyčí do aktívnej zóny dochádza k poklesu počtu štiepení, prípadne až k zastaveniu reťazovej štiepnej reakcie (pozri heslo Absorpčné tyče). Počet regulačných tyčí závisí od typu reaktora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulated electricity offtake

Regulovaný odberateľ elektriny je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy o dodávke elektriny od dodávateľa, prevádzkujúceho distribučnú sústavu. Opak oprávneného odberateľa, ktorý musí mať na odber elektrickej energie od iného dodávateľa uzavretú zmluvu o distribúcii elektriny.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Reclamation

Rekultivácia je súbor rôznych biologických opatrení a technických úprav, ktorými sa zúrodňujú pôdy znehodnotené prírodnou alebo ľudskou činnosťou. Rekultivácia je významná činnosť najmä pri povrchovej ťažbe uhlia alebo iných materiálov (lomy, pieskovne a podobne). Ak sa pri ťažbe postupuje uvážlivo, nemusia byť konečné škody na tvári krajiny veľmi vysoké. Vyťažené povrchové bane je možné rekultivovať tak, aby mohli slúžiť na iné účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Inspection of electrical appliances

Revízia elektrického spotrebiča súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav spotrebiča z hľadiska bezpečnosti. Musí sa vypracovať doklad o revízii. Revízie elektrických spotrebičov sa vykonávajú vždy po oprave, rekonštrukcii, oprave a pri zistenej chybe a pravidelne normou stanovených lehotách

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Management of the power system

Riadenie elektrizačnej sústavy sa vykonáva dispečerským riadením, ktoré má zvyčajne hierarchickú štruktúru. Hlavným orgánom je ústredný dispečing (pozri heslo Energetický dispečing). Elektrizačná sústava sa riadi tak, aby:

 • celá sústava mala zabezpečené zásobovanie elektrickou energiou všetkých pripojených odberateľov v požadovanom množstve (dostatok výkonu), požadovanej kvalite (dodržanie frekvencie a veľkosti napätia) a v požadovanom čase (v čase skutočnej potreby),
 • dodávka elektrickej energie bola spoľahlivá (trvalá, neprerušovaná dodávka bez porúch) v normatívne predpísanej kvalite (napätie a frekvencie, bez rázov a prepätí) vo všetkých bodoch sústavy,
 • bola zabezpečená čo najhospodárnejšia spolupráca všetkých elektrární zúčastnených na výrobe.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Controlling the operation of the power system of the Slovak  Republic

Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ES SR) sa vykonáva pomocou technických prostriedkov automatizovaného systému dispečerského riadenia ES. Je to nepretržitý proces riadenia prevádzky jednotlivých objektov ES SR z príslušných dispečerských pracovísk. 

Risk

Pod pojmom riziko sa rozumejú predpokladané následky určitej udalosti za jednotku času. Napr. riziko smrteľného úrazu jednotlivca pri dopravnej nehode za rok v USA je 3. Znamená to, že z 10 000 účastníkov dopravnej nehody zomrú v dôsledku smrteľného úrazu traja. Hodnota rizika sa vypočíta ako súčin frekvencie udalosti (t.j. výskyt udalosti za jednotku času) a veľkosti udalosti (t.j. následky na jednu udalosť). Je zaujímavé, že postoj spoločnosti voči riziku, na základe dlhodobých skúseností, je nepriaznivejší k jednej udalosti – k havárii s veľkými následkami ako k veľkému počtu udalostí – k havárii s malými následkami, aj keď ich spoločenské riziko je rovnaké. Ako príklad je možné spomenúť ohlas médií napríklad na veľkú leteckú katastrofu na jednej strane a na každodenné automobilové havárie na strane druhej.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Oil

Ropa je svetložltá až čierna tekutina fosílneho pôvodu. Vznikla rozkladom obrovského množstva odumretých drobných organizmov bez prístupu vzduchu. Je základnou surovinou pre petrochemický priemysel. Ložiská ropy sa vyskytujú v hĺbkach až niekoľko stoviek metrov. Vyrábajú sa z nej pohonné látky, mazut, ale aj plastické hmoty, lieky či kozmetické prípravky.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Oil platform

Ropná plošina je zariadenie, ktoré umožňuje čerpanie ropy z morského dna. Ropa sa ťaží z veľkých hĺbok (až 180 m). Je to technicky veľmi náročná operácia vykonávaná v nepriaznivých klimatických podmienkach. Rozsiahle podmorské ložiská a veľký počet ropných plošín sa nachádza napríklad v Severnom mori, blízko Veľkej Británie a Nórska.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pipeline

Ropovody sú zvárané z oceľových rúr, ktorých najmenší vnútorný priemer býva 30 cm, najväčší až 122 cm. Ropovody sa vedú po povrchu zeme, ale ukladajú sa aj na dno morí do hĺbky až 400 m v betónových ochranných plášťoch. V určitých vzdialenostiach sú na trati ropovodu čerpacie stanice s čerpadlami, tok ropy sa kontroluje meracími prístrojmi, ktoré sledujú množstvo a rýchlosť prietoku ropy. Rýchlosť prúdu býva 1 až 6 m/s. Ropovod je treba denne kontrolovať po celej dĺžke potrubia a musí sa tiež vykonať občasné čistenie. Čistenie sa robí pomocou štetinatého „ježka“, ktorý sa nechá unášať prúdom ropy. Celková dĺžka všetkých ropovodov na svete predstavuje rádovo státisíce kilometrov. K najznámejším svetovým ropovodom patrí 2 190 km dlhý Big Inch v USA (vedie z nálezísk v Texase do rafinérii v Pensylvánii), kanadský ropovod spoločnosti Interprovincial (vedie z Edmontonu v Kanade cez Chicago v USA do kanadského Montrealu a meria 3 787 km), ropovod Trans Arabian s dĺžkou 1 700 km (vedúci z oblasti Bahrajnu v Perskom zálive cez Saudskú Arábiu k Stredozemnému moru), aljašský ropovod (vedie od ložísk v zátoke Prudhoe na severe do prístavu Valdez na juhu a je 1 287 km dlhý). Ako najdlhší ropovod sveta sa označuje ruský ropovod Družba s dĺžkou 5 502 km. Vychádza z Kujbyševa na Volge a vedie na západ, v bieloruskom Mozyru sa delí na dve vetvy – severná smeruje do Poľska a Nemecka, južná cez Užhorod na Slovensko, kde sa v Šahách opäť rozdeľuje na tri vetvy: jedna vedie do Bratislavy, druhá do Zálužia pri Moste v ČR a tretia do Budapešti.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Grid

Rošt je liatinová mreža, na ktorej sa spaľuje uhlie a cez ktorú prepadáva vyhorený popol. Spodnou časťou roštu sa privádza primárny spaľovací vzduch, ktorý ho súčasne chladí. Uhlie sa na rošt dávno v milulosti nahadzovalo ručne a takisto odstraňovanie