Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO

E

Power units

Elektrárenský blok je samostatná energetická jednotka pozostávajúca z parného kotla (alebo z jadrového reaktora aparogenerátora) a turbogenerátora. Niekoľko blokov tvorí spolu s ďalšími potrebnými zariadeniami elektráreň.

Electric energy

Elektrická energia je forma energie, ktorá sa využíva prostredníctvom elektromagnetického poľa. V odbornej literatúre sa často namiesto pojmu elektrická energia používa pojem elektrina. Elektrická energia ako konečná forma energie sa využíva pre jej výhody medzi ktoré patria:

  • jednoduchá premena na iné formy energie,
  • jednoduchý prenos na veľké vzdialenosti,
  • možnosť generovať veľké množstvo tejto formy energie.

Hlavnou nevýhodou elektrickej energie je jej problematická akumulácia. Dá sa akumulovať napríklad v kondenzátoroch, v elektrochemických reaktoroch (napríklad akumulátory) a v prečerpávacích vodných elektrárňach, alebo použiť na výrobu vodíka, ktorý sa neskôr zužitkuje v palivovom článku. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric capacity

Elektrická kapacita je pomer veľkosti elektrického náboja k hodnote elektrického napätia v elektrickom kondenzátore. Meraním bolo zistené, že pri zvyšovaní veľkosti náboja rastie aj hodnota napätí a tak tento pomer zostáva rovnaký. Jednotkou kapacity je Farad.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_e/

Electric power grid

Elektrická sieť je súbor jednotlivých vzájomne prepojených elektrických staníc, vonkajších a káblových elektrických vedení určených na prenos a rozvod elektrickej energie. Slúži ako spojovací článok medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Môže byť klasifikovaná podľa funkcie, spôsobu prevádzky, napätí alebo vlastníckej štruktúry. 

Electric voltage

Elektrické napätie je definované ako rozdiel potenciálov. Z toho vyplýva, že vždy keď hovoríme o napätí je potrebné určiť dva body, medzi ktorými je toto napätie vytvorené, podobne ako je to zobrazené na obrázku V prípade, že napätie je definované len k jednému bodu predpokladá sa, že ide o napätie proti zemi, kde potenciál zeme uvažujeme s hodnotou 0 V.

Electric field

Elektrické pole je možné definovať ako priestor (alebo jeho časť), v ktorom pôsobí elektrická sila. Elektrické pole môžeme definovať ako pole vytvorené elektrickými nábojmi. Ak je pole vybudené elektrickými nábojmi, hovoríme o elektrostatickom poli. Pokiaľ je vybudené pohybujúcimi sa elektrickými nábojmi, hovoríme o elektromagnetickom poli.

Electric line

Elektrické vedenie je súbor vodičov, izolačných materiálov a konštrukcií určených na prenos elektrickej energie medzi dvoma bodmi elektrickej siete. Podľa druhu rozoznávame:

  • káblové vedenia, ktoré môžu byť uložené v zemi, na lávkach alebo zavesené na stožiaroch,
  • vonkajšie vedenia, ktorých vodiče sú vedené nad zemou (terénom) zvyčajne pomocou izolátorov a vhodných podperných bodov (stožiarov),
  • vedenia izolované plynom, ktorého vodiče sú zapuzdrené a izolované  stlačeným plynom.

Elektrické vedenia sa delia podľa:

·      účelu na: rozvodné a prenosové,

·      umiestnenia na: vonkajšie, káblové a na elektrickú inštaláciu,

·      menovitého napätia: na mn, nn, vn, vvn, zvn a uvn,

·      prúdovej sústavy na: vedenie jednosmerného a striedavého prúdu.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric heating

Elektrické vykurovanie je spôsob vykurovania využívajúci premenu elektrickej energie na energiu tepelnú (teplo). Elektrické vykurovanie môže pozostávať zo sústavy lokálnych vykurovacích telies, ktoré môžu byť akumulačné, priamovýhrevné ako klasické ústredné kúrenie s potrubným rozvodom tepelného média alebo aj ako podlahové vykurovanie.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric charge

Každá častica, ktorá je elektricky polarizovaná je nositeľom elektrického náboja. Elektrický náboj predstavuje mieru elektrickej polarizácie, teda mieru schopnosti pôsobiť elektrickou silou. Značí sa Q a jeho jednotkou je coulomb (C). Z atomárneho hľadiska je nositeľom záporného náboja elektrón a kladného protón. Napríklad elektrón je záporne nabitá častica, ktorej náboj je približne 1,602×10-9 C. 

Electric resistance

Pri prechode elektrického prúdu materiálom môžu voľné nosiče náboja naraziť na atómy, ktoré tento materiál vedúci prúd tvoria. Pri náraze sa časť pohybovej energie nosiča náboja prenesie na narazený atóm. Čím častejšie sú tieto nárazy, o to viac klesá schopnosť prúdu prechádzať daným materiálom a zároveň odovzdávaním energie narastá teplota samotného prúdovodiča. Každý materiál má inú kryštalickú štruktúru a teda aj inú pravdepodobnosť že dôjde k takýmto zrážkam. Mieru odporu voči schopnosti viesť prúd vyjadruje elektrický odpor. Ďalšou podmienkou na to, aby bol materiál schopný viesť elektrický prúd je, aby obsahoval voľné nosiče náboja, ktorých pohyb elektrický prúd vytvára. Elektrický odpor sa označuje R a jeho jednotkou je (Ω).

Medzi napätím, prúdom a odporom platí vzťah: R = U/I

Odpor jeden ohm je teda odpor, ktorým pri pripojení na napätie jeden volt tečie prúd jeden ampér.


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO