Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO

E

Electric water heating

Elektrický ohrev vody je úprava (ohrev) vody podľa požiadaviek, realizovaná na základe premeny elektrickej energie na energiu tepelnú, určenú na ohrev vody.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric potential

Predmety, ktorých celkový náboj je nenulový (teda majú prevahu buď kladných, alebo záporných nábojov) majú elektrický potenciál. Elektrický potenciál je veličina určená podielom práce, ktorú je potrebné vynaložiť na premiestnenie elektrického náboja a veľkosti elektrického náboja pri jeho premiestnení v elektrikom poli zo vztažného bodu do bodu, v ktorom sa potenciál určuje. Jeho jednotkou je volt (V). Za miesto s nulovým potenciálom (vztažný bod) sa obvykle berie buď nekonečne vzdialený bod (bežné u iných potenciálov, v elektrotechnike obvykle iba v teoretických úlohách), alebo povrch Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electric current

Elektrický prúd je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo elektrického náboja, ktorý prejde prierezom vodiča za jednotku času. Z definície elektrického náboja sa dá spätne určiť, že jeden ampér je prúd ktorý tečie vodičom ak jeho prierezom za jednu sekundu pretečú častice s celkovým nábojom jeden coulomb. Jednotkou prúdu je ampér (A). Je to základná jednotka sústavy SI. V tejto sústave je jeden ampér definovaný takto: Jeden ampér je elektrický prúd, ktorý pri stálom toku dvoma rovnobežnými, priamymi, nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti jeden meter vyvolá medzi vodičmi silový účinok 2.10-7 newton na jeden meter dĺžky.

Elektrický prúd môžeme definovať ako usporiadaný pohyb nosičov elektrického náboja (elektrónoviónov) v látkach v plynnom, kvapalnom alebo v tuhom skupenstve (prípadne aj vo vákuu). Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť nosičov elektrického náboja (voľných častíc s elektrickým nábojom) a utvorenie elektrického poľa v tejto látke. Najčastejšími nosičmi náboja pri prenose elektrickej energie sú voľné elektróny. Elektróny sú častice nabité záporným elektrickým nábojom, prúd preto tečie v smere opačnom toku elektrónov.

Electric discharge

Elektrický výboj je priechod elektrického prúdu plynným prostredím.

Electric power

Elektrický výkon možno definovať prácu elektrického prúdu za jednotku času, čo je možné vyjadriť súčinom napätia a prúdu. Značí sa P a jeho jednotkou je watt (pre 1 fázový výkon P = U.I, pre 3 fázový výkon P = sqrt(3).(U.I). V elektrických obvodoch jednosmerného prúdu sa definuje len činný výkon, definovaný súčinom prúdu a napätia: P = U.I. Pri striedavom prúde definujeme zdanlivý výkon, formálne zhodný s výkonom jednosmerného prúdu: S = U.I. Činný výkon striedavého prúdu definujeme ako: P = U.I.cosφ a len tento výkon možno premeniť na užitočnú prácu. Jalový výkon je definovaný ako súčin: Q = U.I.sinφ. Tento výkon je spotrebovaný na vytvorenie elektrického alebo magnetického poľa a nevykonáva užitočnú prácu. Elektrický výkon vstupujúci do spotrebiča sa označuje ako príkon a v porovnaní s užitočným výkonom je vždy väčší o veľkosť strát. Súčet príkonov všetkých spotrebičov pripojených k vedeniu alebo zdroju prúdu sa označuje ako zaťaženie.

Electricity

Elektrina je súborný názov pre elektrické javy a stavy (napr. elektrický prúd, elektrické napätie, elektrická energia, blesk, ...), čiže javy a stavy vyplývajúce z prítomnosti a toku elektrického náboja.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Power system (ES)

Elektrizačná sústava (ES) je systém určený na výrobu, prenos a rozvod elektrickej energie. Predstavuje funkčný celok, ktorý pozostáva z elektrární, elektrických staníc  (transformovní, rozvodní, kompenzačných a iných staníc), elektrických vedení, riadiacich,.meracích, regulačných a ochranných systémov a pomocných zariadení. Jej súčasťou sú aj ľudia, ktorí priamo zabezpečujú prevádzku elektrizačnej sústavy v reálnom čase (dispečeri, smenová obsluha a údržba) a vytvárajú jej dôležité charakteristiky typu "človek - technika" najmä v oblasti spoľahlivosti, bezpečnosti, ekonomiky a ekologickosti prevádzky. 

Hlavné väzby v ES, ktoré umožňujú plynulé odovzdávanie elektrickej energie, sú elektrické siete spolu s informačným systémom sprostredkujúcim reguláciu a riadenie sústavy. Moderná ES predstavuje v súčasnosti vysoko centralizovaný systém s prepracovanými metódami riadenia.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electrode

Elektróda je časť vodiča, ktorou sa privádza elektrický prúd do danej sústavy (napr. roztoku elektrolytu, plynu, vákua, tuhej látky). Tento pojem zaviedol v 19. storočí anglický chemik a fyzik Michael Faraday ako složenie gréckych slov elektron - jantár a hodos - cesta.

V elektrochémii sa katóda definuje ako elektróda, na ktorej prebieha redukcia, a anóda ako elektróda, na ktorej prebieha oxidácie. Každá z oboch elektród môže mať rôzny náboj podľa toho, či sa jedná o elektrolýzu (na elektródy napätie pripájam), alebo o galvanický článok (napätie vzniká).Electricity equipment

Elektroenergetické zariadenia prestavujú technologické celky určené na výrobu, prenosy, rozvody a spotrebu elektrickej energie. 

Electric Power Dispatching

Elektroenergetický dispečing zabezpečuje podľa uzatvorených zmlúv medzi účastníkmi trhu technickú rovnováhu medzi zdrojmi a potrebou elektriny a bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku elektrizačnej sústavy. Táto je riadená podľa dispečerského poriadku, ktorý vypracúva elektroenergetický dispečing a schvaľuje ministerstvo. Elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vykonáva dispečerské riadenie výroby a spotreby v rámci regulačnej oblasti podľa dispečerského poriadku a je povinný zabezpečovať dodržiavanie pravidiel využívania prepojení elektrizačnej sústavy s elektrizačnými sústavami susedných štátov a odsúhlasovanie a vyhodnocovanie programov výmen elektriny elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky so sústavami susedných štátov. 


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO