Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO

T

Turbocharger

Turbokompresor je rotačný lopatkový stroj na stláčanie vzdušnín, s pomerom celkového výstupného tlaku k vstupnému väčším než 4. Energia sa privádza do vzdušniny pri prietoku mechanicky poháňaným obežným kolesom turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Turbo engine

Turbomotor je rýchlobežný dvojpólový synchrónny motor na pohon kompresorov a odstredivých čerpadiel s podobnou konštrukciou ako turboalternátor

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pricing

Pri tvorbe ceny za elektrinu sa vychádza z dlhodobých marginálnych nákladov na výrobu a dopravu elektrickej energie. Trh s dodávkou elektrickej energie je väčšinou silne monopolizovaný vplyvom dosahovania úspor z rozsahu prirodzeného monopolu ako prenášateľa a distributéra elektriny. Z tohto dôvodu býva nutná štátna regulácia cien predovšetkým pre malých zákazníkov, ktorí nemajú ekonomickú silu brániť sa diktátu monopolného dodávateľa.

Cena elektriny sa teda tvorí na základe:

  1. priemerných nákladov dodávateľskej firmy, ku ktorým je pripočítaný primeraný výnos účelne investovaného kapitálu (čo je účelný a čo zbytočne investovaný kapitál, rozhoduje buď priamo trh, a/alebo regulátor),
  2. marginálnych nákladov dodávateľa, ktoré sú opäť pod trhovou kontrolou alebo kontrolou regulátora. Obidve metódy by mali dlhodobo viesť k rovnakému výsledku (primeraný výnos účelne investovaného kapitálu sa totiž rovná rozdielu medzi priemernými a marginálnymi nákladmi dodávateľa), pretože pokiaľ bude cena stanovená ako príliš vysoká, dopyt bude obmedzený a dôjde k nevyužívaniu už inštalovaných zdrojov a sietí sústavy. Pokiaľ bude cena stanovená príliš nízko, zdroje a siete sústavy nebudú postačovať na pokrytie príliš vysokého dopytu. Rigidnou reguláciou ceny elektriny pre domácnosti došlo k veľkému rozvoju dopytu po elektrine v domácnostiach, k prírastkom nových odberov, pričom táto dodávka bola a zatiaľ ešte stále do určitej miery je krížovo dotovaná z tržieb za elektrinu pre podnikateľské subjekty. To viedlo a vedie aj k malej aktivite distribučných spoločností smerom k domácnostiam, predovšetkým z hľadiska rekonštrukcie sietí nn.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Ú

Power factor

Účinník je pomer činného a zdanlivého výkonu (pozri heslo Zdanlivý výkon). Je to kosínus uhla (cosφ) medzi vektorom napätia a prúdu v obvodoch striedavého prúdu. Vyjadruje, akú veľkú časť zdalivého výkonu možno premeniť na užitočnú energiu. Účinník je bezrozmerný a jeho hodnota sa pohybuje od nuly do jednej, pričom jednotkový účinník znamená, že celý výkon je činný (fázový posun je nulový), nulový účinník znamená, že celý výkon je jalový, t.j. záťaž je čisto kapacitná alebo čisto indukčná a fázový posun je teda ± 90°. Nízke hodnoty účinníku znamenajú v obvode vysoké straty energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Efficiency

Účinnosť η (eta) je definovaná v prípade zariadení určených na premenu a prenos energie ako podiel výkonu k príkonu. Je to bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje ako blízko k ideálnemu procesu prebieha proces v hodnotenom stroji, alebo zariadení. Ideálny proces má účinnosť 100 %. Doplnok účinnosti do 100 % hodnotí veľkosť strát procesu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Efficiency of wind turbine generator

Účinnosť veterného turbogenerátora je pomer získanej mechanickej práce rotora a kinetickej energie vetra prechádzajúceho plochou opísanou vrtuľou turbogenerátora. Teoreticky dosiahnuteľná účinnosť rastie so súčiniteľom rýchlobežnosti turbíny a jej maximálna hodnota predstavuje 59 % (pozri heslo Súčiniteľ rýchlobežnosti). Maximálna dosiahnuteľná účinnosť v súčasnosti využívaných systémov: holandský veterný mlyn 18 %, americký mnoholistový rotor 30 %, rotor Darrieus 46 % a moderný dvojlistový rotor 48 % .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

U

Coal

Uhlie je tuhé fosílne palivo, pozname čierne a hnedé uhlie (pozri heslá Čierne uhlie a Hnedé uhlie) a najkvalitnejšie uhlie sa nazýva antracid. Antracit sa vyznačuje najvyšším obsahom uhlíkai (92,1 až 98 %) a vysokou výhrevnosťou 26 - 33 MJ/kg. Uhlie pokrýva tretinu svetovej spotreby energie. Používa sa predovšetkým na výrobu elektriny (v tepelných elektrárňach) a na kúrenie. Zásoby uhlia sú pomerne bohaté. Spomedzi fosílnych palív práve uhlie najväčšmi znečisťuje ovzdušie – produkuje o 25 % oxidu uhličitého viac ako ropa a o 40 % viac ako zemný plyn. Prspektívne sú čisté technológie uhlia ako je IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) zamerané na maximálne využitie uhlia ako primárneho zdroja energie s minimálnymi negatívnymi účinkami na životné prostredie (pozri heslo Čisté technológie uhlia). 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal-fired steam power plants

Uhoľné parné elektrárne sú elektráre, ktoré využívajú teplo uvoľnené spaľovaním uhlia na výrobu elektrickej energie. K tomu využívajú parný cyklus. Najrozšírenejším súčasným typom sú elektrárne spaľujúce práškové uhlie v granulačnom ohnisku. Hlavným problémom zostáva negatívny vplyv na životné prostredie (exhalácia popolčeka, oxidov síry a dusíka).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal seam

Uhlie sa nachádza vo vrstvách s hrúbkou od niekoľkých milimetrov až po desiatky metrov. Uhoľné vrstvy sa všeobecne nazývajú uhoľné sloje a môžu sa dobývať rôznymi spôsobmi. Rozlišuje sa ťažba uhlia v povrchových a hlbinných doloch.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ú

Radioactive waste repository

Úložisko rádioaktívnych odpadov alebo vyhoreného jadrového paliva je priestor, objekt alebo zariadenie na povrchu alebo v podzemí slúžiace na ukladanie rádioaktívnych odpadov. Vybavenie úložiska musí umožňovať izoláciu uložených odpadov, ich kontrolu a ochranu životného prostredia. Izolácia odpadov od životného prostredia je zabezpečovaná pomocou viacbariérového systému.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO