Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO

Ú

Repository in underground cavities

Úložisko v podzemných dutinách sú úložiská slúžia k trvalému uloženiu nízko a stredneaktívnych odpadov s krátkym i dlhým polčasom rozpadu alebo s prirodzenými rádionuklidmi. Budujú sa v podzemných dutinách v malej hĺbke. Hlavná izolačná bariéra je tvorená okolitým geologickým prostredím. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

U

Artificial radioactivita

Umelá rádioaktivita predstavuje rozpad nuklidu vyvolaný umelým odovzdaním energie jadru nuklidu tak, že sa tento nuklid stane nestabilným a rozpadne sa s vyslaním žiarenia alfa, beta alebo gama (pozri heslo Rádioaktívne žiarenie). Pokiaľ je aj produkt rozpadu rádioaktívny, vzniká rozpadový rad.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ú

Nuclear Regulatory Authority

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR bol zriadený Národnou radou SR ako nezávislý ústredný orgán štátnej správy zákonom č. 2/1993 Z.z. v januári 1993. Na základe tohto zákona je ÚJD SR zodpovedný za výkon štátneho dozoru nad bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane dozoru nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným palivom, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie a ďalšími fázami palivového cyklu. ÚJD SR ako ústredný orgán štátnej správy vykonáva legislatívnu činnosť a kontrolnú činnosť v oblasti svojej pôsobnosti a stanovuje záväzné kritériá v oblasti jadrovej bezpečnosti. Všetky tieto činnosti ÚJD SR sú definované zákonom č. 130/1998 Z. z. O mierovom využívaní jadrovej energie (tzv. Atómový zákon).

Poslaním ÚJD je taktiež dohliadať na to, aby prevádzka jadrových zariadení neohrozila samotných zamestnancov jadrových zariadení, alebo obyvateľstvo a taktiež aby prevádzka jadrových zariadení nepoškodila životné prostredie, alebo nespôsobila ujmu na majetku. ÚJD pri svojej činnosti využíva výsledky vedy a výskumu ako i medzinárodnú spoluprácu s cieľom dosiahnutia medzinárodne akceptovateľnej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulatory Office for Network Industries

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vznikol v roku 2001 a je orgánom, ktorého poslaním je štátna regulácia v sieťových odvetviach - pri výrobe, výkupe, tranzite a rozvode elektriny, plynu, tepla, výrobe a dodávke pitnej vody a odvedení a čistení odpadovej vody.

Sú to odvetvia, kde chýba prirodzená konkurencia a existuje možnosť zneužitia dominantného postavenia výrobcov a dodávateľov na úkor spotrebiteľov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

U

Uranium 235

U 235 je izotop uránu, štiepiteľný pomalými neutrónmi. Je hlavnou využiteľnou zložkou jadrového paliva v tlakovodných reaktoroch založených na štiepení pomalými neutrónmi. Prírodný urán sa preto musí obohacovať na obsah cca 3 % U 235 aby sa mohol využiť v týchto reaktoroch.

Podľa stupňa obohatenia izotopom U 235 rozdeľujeme urán na:

  • ochudobnený (menej ako 0,71 % – odpad z obohacovacieho procesu),
  • prírodný (0,71 %),
  • slabo obohatený (1 – 5 %),
  • stredne obohatený (5 – 20 %),
  • silne obohatený (20 a viac %).

Energetický výťažok je nasledujúci:

  • prírodný urán – 0,69 TJ/kg,
  • slabo obohatený – 3 až 8,5 TJ/kg,
  • palivo množivých reaktorov – až 52 TJ/kg.

V prírode sa urán vyskytuje vo forme zmesi izotopov označovaných ako U 238 (99,276 %)  a   U 235  (0,718 %)  a  iba  vo  veľmi  malom  množstve  U 234 (0,004 %). Po ostreľovaní U 235  neutrónmi  dojde k štiepnej reakcii (pozri heslo Jadrová reakcia). Ak izotop U 235  absorbuje neutrón vznikne  izotop  U 236.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Uranium 238

U 238 je izotop uránu, ktorý možno štiepiť iba tzv. rýchlymi neutrónmi. Pri zachytení pomalšieho neutrónu jadrom sa U 238 premení na plutónium Pu 239.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Particle accelerator

Urýchľovač častíc je zariadene, ktoré pomocou elektrického poľa urýchľuje elektricky nabité častice. Slúži na výskum v jadrovej fyzike, na výrobu umelýchrádionuklidov a ako zdroj zväzkov urýchlených častíc na rôzne aplikácie napr. v medicíne. Podľa tvaru dráh urýchľovaných častíc sa delia na lineárne a kruhové.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Rectifier

Usmerňovač je elektrotechnické zariadenie, ktoré vedie elektrický prúd iba v jednom smere. Takým spôsobom možno získať jednosmerný elektrický prúd zo striedavého elektrického prúdu. Usmernený prúd je vždy pulzujúci a možno ho vyhladiť pomocou elektrických filtrov alebo elektronickou stabilizáciou

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Ú

Power saving

Úspora energie je zníženie spotreby energie. Keď sa spotrebuje menej elektriny alebo tepla, ušetria sa neobnoviteľné zdroje energie ako je ropa, uhlie alebo zemný plyn a budeme ich môcť využívať dlhšie aj v budúcnosti.

Jednou z možností, ako usporiť veľké množstvo energie, je napr. zminimalizovať odber elektrickej energie potrebnej na osvetlenie výmenou klasických svetelných zdrojov za svetelné zdroje LED a senzorové osvetlenie. Znížiť straty a únik tepla dobrou tepelnou izoláciou domov, bytov, využívať moderné domáce elektrospotrebiče s nízkou spotrebou energie A+++ (pozri heslo Energetický štítok), atď..

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Attenuation program

Útlmový program je program postupného odstavovania zastaraných uhoľných elektrární. V rámci programu zníženia škodlivých emisií môže byť s prihliadnutím na očakávanú zníženú spotrebu elektrickej energie vypracovaný plán postupného odstavovania uhoľných elektrární najmä v tých oblastiach, ktoré trpia nadmernými škodlivými emisiami.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO