Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO

U

Grounding of electrical equipment

Uzemnenie elektrických zariadení je udržanie daného miesta prístroja, zariadenia alebo siete čo najbližšie k potenciálu zeme. Podľa účelu rozlišujeme dva spôsoby uzemnenia:

  • Pracovné uzemnenie je spojenie niektorej živej časti elektrického obvodu so zemou buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom zvodiča prepätia. Ide o uzemnenie uzlov strojov, silových transformátorov, vinutí zhášacích cievok, uzla alebo jedného konca prístrojových transformátorov, zvodičov prepätia. Môže ním trvalo tiecť prúd.
  • Ochranné uzemnenie je priame spojenie vodivých neživých častí zariadení so zemou s cieľom ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, pomocou ktorého sa zaistí bezpečnosť elektrickej inštalácie. Kritériom bezpečnosti je veľkosť dotykového a krokového napätia. Aby bolo uzemnenie elektrických zariadení kvalitné, musí sa obvykle vybudovať celá uzemňovacia sústava, ktorá pozostáva zo zemničov rozličného druhu. Na ich voľbu má vplyv merný odpor zeme, ktorý sa zisťuje meraním. Účinnosť uzemnenia sa kontroluje meraním odporu uzemnenia.
http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Node

Miesto v elektrickom obvode, kde sa stýkajú dve alebo viac vetiev. V podmienkach PS sa tým najčastejšie myslí prípojnica v rozvodni.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=U

V

Vacuum

Vákuum je ideálne prázdne prostredie bez látkovej formy hmoty alebo reálne prostredie, v ktorom je tlak plynu nižší ako atmosférický tlak (101 325 Pa).

Vacuum in the condenser

Kondenzátor v tepelných elektrárňach je zariadenie na skondenzovanie vodnej pary po prechode parnou turbínou. Umožňuje predĺžiť expanziu pary v turbíne až do relatívne hlbokého vákua, čo vedie k zvýšeniu tepelnej účinnosti parného cyklu. V kondenzátore je teda nevyhnutné vytvoriť vákuum, a to z toho dôvodu, aby bol pracovným médiom (parou) optimálne využitý tlakový rozdiel medzi vstupom a výstupom (teda v kondenzátore) z parnej turbíny. Výraz „vákuum” je v tomto zmysle do istej miery nepresný, pretože v skutočnosti ide o tlaky rádovo tisíce Pa (kPa).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

 

Cylindrical steam boiler

Valcový parný kotol je pôvodný valcový kotol z počiatku nášho storočia, ktorý pozostával z ležatého oceľového valca naplneného do polovice vodou a z ohniska, v ktorom sa spaľovalo uhlie. Stena kotla tvorila súčasne teplovýmennú plochu, ohrievanú plameňom a spalinami. Uhlie sa hádzalo na rošt ručne, popol prepadával roštom do popolníka. Sýta para sa z parného priestoru odvádzala parovodom do parného stroja.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Limestone slurry

Vápencová suspenzia (vápencové mlieko) je rozomletý vápenec rozmiešaný s vodou. Používa sa vo forme jemnej hmly na absorpciu síry zo spalinových plynov. Oxid siričitý (SO2) reaguje s vápencom a za prítomnosti oxidačného vzduchu vzniká energosadrovec, ktorý sa ďalej využíva v stavebníctve.
Táto metóda na znižovanie škodlivých emisií - obsahu síry v spalinách produkovaných elektrárňami sa nazýva polosuchá alebo mokrá vápencová metóda (pozri heslo Vápencová metóda). Polosuchá metoda dosahuje účinnosť cca 80 ÷ 90% a to pri využití látkového filtra. V prípade ak je využitý elektrofilter je dosiahnutá účinnosť o cca 10% nižšia. . Mokrá vápencová metóda dosahuje účinnosť 90 ÷ 95%, je ale finančne najnáročnejšia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Limestone

Vápenec je rozšírená sedimentárna hornina s hlavnou zložkou uhličitanu vápenatého, kalcitu (vyše 50 %). Vápenec môže byť rôznofarebný, s prímesou dolomitu, ílovitých minerálov a podobne. Najviac sa používa v hutníckom a chemickom priemysle, pri výrobe cementu a vápna, v elektrárenstve na odsírovanie spalín atď. Vysokopercentné vápence sa používajú pri výrobe skla, cukru, celulózy, dusíka, sódy či karbidu vápnika. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Boiling Water Reactor (BWR)

Varný reaktor je z hľadiska energie neutrónov vyvolávajúcich štiepenie tepelný (pomalý) reaktor. Moderátorom a chladivom je obyčajná voda pod vysokým tlakom, ale na rozdiel od tlakovodných reaktorov sa para vyrába priamo v aktívnej zóne. Ide preto o varný reaktor. V súčasnosti je asi 1/3 všetkých ľahkovodných reaktorov typu BWR.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Vah River cascade

Vážskou kaskádou nazývame sústavu 22 priehrad a vodných elektrární využívajúcich hydroenergetický potenciál Váhu na Slovensku. Okrem energetického využitia má Vážska kaskáda i vodohospodársky význam ako ochrana pred povodňami a zároveň slúži i na rekreáciu a športové činnosti.

Najvyššie je položená horná nádrž prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh a najnižšie je vodná elektráreň Kráľová. Výstavba Vážskej kaskády sa začala okolo roku 1930 (VE Ladce), rozvinula sa po 2. svetovej vojne a pokračuje dodnes (VE Žilina, VE Sereď).

Výstavbou elektrární bol využitý hydroenergetický potenciál Váhu asi na 60 %.

  • Najvyššie položené miesto: horná nádrž PVE Čierny Váh, 1 160 m n. m.
  • Najnižšie položené miesto: VE Kráľová, 124 m n. m.
  • Celkový inštalovaný výkon: 1 515 MW.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Power line

Vedenie je určité usporiadanie vodičov, izolačných materiálov a konštrukcií určených na prenos elektrickej energie medzi dvoma bodmi (uzlami) elektrickej siete. Z hľadiska uloženia ich delíme na vonkajšie vedenia, ktorého vodiče sú vedené nad zemou pomocou izolátorov a vhodných podperných konštrukcií, a káblové vedenia, ktoré sú obvykle vedené pod zemou.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO