Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO

V

Control room

Velín je iné označenie pre dozorňu v elektrárni (pozri heslo Dozorňa v elektrárni, Bloková dozorňa).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind power plant

Rozhodujúcim faktorom využívania veternej energie je priemerná rýchlosť vetra za rok. Minimálna priemerná ročné rýchlosť vetra by pre efektívnu prevádzku má byť aspoň 4,8 m.s-1 a viac. Ideálne veterné podmienky však poskytujú morské pobrežia, kde priemerná rýchlosť vetra bežne dosahuje 8 až 10 m.s-1. Také lokality sa nachádzajú veľmi často v horách a v prímorských krajoch. Zatiaľ čo výstavba rozsiahlych veterných parkov v horách môže narážať na estetické hľadiská a bude evidentne nežiaduca v národných parkoch a chránených oblastiach, prímorské oblasti sú veľmi perspektívne. Výhodou je široká škála výkonov, od niekoľko sto wattov pre domáce použitie až po niekoľko tisíc kilowattov pre výrobu elektrickej energie do rozvodnej siete, pri malých výkonoch ľahká údržba, obsluha, montáž a demontáž, dajú sa kombinovať s inými elektrárňami, napr. s fotovoltickou. Ekologickými výhodami veterných elektrárni sú: nevytvárajú emisie a odpady, nevyžadujú palivo, minimálna zastavaná plocha, recyklovateľnosť konštručných materiálov. Ich nevýhodou je, že výkon elektrárne závisí od rýchlosti vetra, hlučnosť, vplyv na flóru, rušenie elektromagnetického signálu, ohrozovanie vtákov a netopierov. Účinnosť veterných elektrární sa pohybuje v rozmedzí 30% až 45% v závislosti od konštrukcie a použitých materiálov (pozri heslá Súčiniteľ rýchlobežnosti a Účinnosť veterného turbogenerátora). Životnosť je 20 až 25 rokov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind energy

Veterná energia je dôsledkom nerovnomerného ohrievania zemského povrchu Slnkom. Ohrievaním vzduchu a jeho následným stúpaním do výšky dochádza k prúdeniu vzdušnej masy okolo Zeme. Energia vetra patrí k najstarším vedome využívaným obnoviteľným zdrojom energie. Vo veterných elektrárňach dochádza k premene energie prúdenia vzduchu na elektrinu.

 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind turbine

Vo veternej turbíne sa uskutočňuje premena veternej energie na energiu mechanickú (rotácia hriadeľa). Turbína je roztáčaná vetrom prúdiacim cez lopatky turbíny.V roku 1930 stál Francúz George Darrieus pri kolíske vynálezu veternej turbíny so zvislou osou, ktorej funkcia je nezávislá od smeru prúdiaceho vetra (pozri heslo Darrieusov rotor). Zvislé listy môžu byť upevnené buď rovnobežne s osou rotora v špeciálnom ráme (napr. dvojlistový rotor Darrieus-H alebo trojlistový variant), či do oblúku v tvare luku, ktorého tetivu tvorí os rotora (Darrieus fí). (Pozri heslo Súčiniteľ rýchlobežnosti) .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind Park

Veterné elektrárne možno stavať buď jednotlivo, alebo sa združujú do parkov (niekedy sa používa termín veterné farmy). Veterné parky majú desiatky až stovky jednotiek, v ojedinelých prípadoch dokonca niekoľko tisíc. 

 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind turbine generator

Veterný turbogenerátor je základná časť veternej elektrárne, v ktorej dochádza k premene kinetickej energie vetra na mechanickú prácu rotora a naelektrickú energiu. Obvykle pozostáva z veternej turbíny, prevodovky a elektrického generátora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Multiphase system

Viacfázová sústava je sústava obsahujúca sínusové veličiny rovnakej frekvencie, medzi ktorými je konštantný fázový posun o 2π/n, kde n je počet fáz. V elektroenergetike sa ako viacfázová sústava bežne používa trojfázová sústava, ktorá vytvára točivé magnetické pole umožňujúce jednoduchú a lacnú konštrukciu elektrických strojov (motorov).

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Stator winding

Vinutie statora tvoria závity izolovaného vodiča, ktorým preteká elektrický prúd. Magnetická väzba vinutia statora s rotoromelektrického stroja spôsobuje, že stroj vyrába elektrickú energiu alebo koná mechanickú prácu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Vitrification

Vitrifikácia je spôsob úpravy kvapalných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda spočíva vo výrobe špeciálnych skiel alebo sklokeramiky z kvapalného rádioaktívneho odpadu a sklovitých materiálov pri teplote 900 až 1 200 °C. Výhodou metódy je veľmi nízka vylúhovateľnosť a vysoká objemová redukcia výsledného produktu. Nevýhodou je nutnosť použitia pomerne zložitej technológie (porovnaj s bitúmenáciou a cementáciou).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Internal consumption

Vlastná spotreba výrobnej jednotky je elektrická energia potrebná na prevádzku pomocného a prídavného zariadenia výrobnej jednotky (napr. na úpravu vody, napájanie vody pre parogenerátor, dodávku čerstvého vzduchu a paliva, odlučovanie popolčeka z dymových plynov), okrem strát na blokových transformátoroch (generátorové transformátory). Treba rozlišovať vlastnú spotrebu počas prevádzky a počas nábehu a odstávky. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO