Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  (Ďalší)
  VŠETKO

V

Electric wire

Vodič je elektrotechnický pojem označujúci látku umožňujúcu vedenie elektrického prúdu. Elektrický vodič musí obsahovať voľné častice s elektrickým nábojem, najčastějšie elektróny, kladné alebo záporné iony. Delia sa na kovy (vodiče I. triedy), elektrolyty (vodiče II. triedy) a polovodiče. V elektrotechnike se pod slovom vodič chápe vodivý drôt, kábel alebo lanko, ktoré sa používajú na vodivé spojenie súčiastok v elektrickom obvode. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydrogen

Vodík (H) je chemický prvok skupiny I A, s atómovým číslom 1, s relatívnou atómovou hmotnosťou 1,00797, teplotou topenia -259,20 °C a hustotou 0,0899 kg.m-3. Vodík je najjednoduchší prvok. Vo voľnej prírode sa atómy vodíka nenachádzajú, pri vzniku atómového vodíka sa okamžite spája do molekuly H2. Molekulový vodík je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu. Je viac ako 14-krát ľahší než vzduch. Vo vode a v rozpúšťadlách je málo rozpustný, pri obyčajnej teplote je málo aktívny. V teple sa zlučuje s mnohými prvkami. S kyslíkom ľahko vytvára výbušnú zmes. Vodík vzniká pri rozklade vody, ropy a zemného plynu. Používa sa na hydrogenizačné účely, napr. výrobu amoniaku, kyseliny chlorovodíkovej, na zváranie a rezanie kovov (kyslíkovo-vodíkovým plameňom), ako raketové palivo, ale môže byť zdrojom energie i pre iné zariadenia, napr. na výrobu elektrickej energie v palivových článkoch. Vodík má 3 izotopy: Prócium, DeutériumTrícium. Prócium, tiež nazývaný ľahký vodík, ktorý je najviac rozšírený vo vesmíre a na Zemi. Obsahuje v atómeprotón a 1 elektrón. Neobsahuje neutrón v atómovom jadre (pozri heslá Deutérium a Trícium).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydro power plant

 Zariadenie, ktoré na výrobu elektrickej energie využíva energiu vodného toku. Funguje na princípe premeny pohybovej energie vody na elektrinu. Vodný prúd roztáča lopatky vodnej turbíny a odovzdáva im svoju energiu. Tá sa mení na mechanickú energiu otáčajúceho sa hriadeľa a následne v elektrickom generátore na elektrinu. Najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku je Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré produkuje elektrinu v množstve zodpovedajúcom 8 % ročnej spotreby Slovenska.

 

Hydropower

Vodná energia je vlastne potenciálna a kinetická energia vodného toku. Tento druh energie sa na jej premenu na elektrickú energiu využíva vo vodných elektrárňach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydro energy

Vzniká pri kolobehu vody na Zemi. Teplo zo Slnka ohrieva zemský povrch a odparuje vodu z oceánov, morí, riek, jazier, z pôdy, zo živočíchov aj z ľudí. Odparená voda sa vo forme vodnej pary dostáva do atmosféry, kde sa vo veľkých výškach tvoria oblaky. Skvapalnená vodná para v oblakoch potom padá na zem vo forme zrážok. Voda stekajúca z hôr v potokoch a riekach odovzdáva pohybovú energiu, ktorú možno rôzne využiť. V súčasnosti sa využíva vodná energia najmä na výrobu elektriny vo vodných elektrárňach.

 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Water reservoir

Prirodzený alebo umelo vytvorený obmedzený priestor, v ktorom sa zadržuje voda v čase jej nadbytku a z ktorého sa odoberá voda v čase jej nedostatku. Prirodzenými nádržami sú napr. jazerá rôzneho pôvodu, umelými nádržami sú vodojemy, rybníky a nádrže na toku, vytvorené umelými priehradami v riečnom údolí. 

Water turbine

Vodná turbína je lopatkový vodný motor meniaci vodnú energiu (potenciálnu energiu vody) na mechanickú prácu na hriadeli. Vodná turbína sa skladá z rozvádzacieho ústroja (rozvádzacieho kolesa, dýzy) usmerňujúceho prietok vody a z obežného kolesa, ktoré vode odoberá energiu. V pretlakových vodných turbínach je navyše sacie potrubie, ktoré vodu zo stroja odvádza (pozri aj heslo Rovnakotlaková vodná turbína). Maximálny zaručený prietok vody vodnou turbínou pri určitom spáde sa nazýva hltnosť.

Turbíny sa rozdeľujú:

  • Podľa premeny energie: rovnakotlaková (Bánkiho, Peltonova turbína), pretlaková (Francisova, Kaplanova turbína)
  • Podľa prietoku vody obežným kolesom: axiálna, tangenciálna
  • Podľa polohy hriadeľa: horizontálna, vertikálna, šikmá.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Water wheel

Vodné koleso je vodný stroj, ktorý využíva polohovú alebo pohybovú energiu vodného toku na premenu na mechanickú energiu. V súčasnosti dosahujú účinnosť η = 0,6 – 0,7. Vodné kolesá sú vhodné na použitie pri nízkych spádoch do 1,5 metra, pri nízkych prietokoch aj pod 0,1 m3.s-1 a vo veľmi znečistených vodách. Podľa konštrukcie vodných kolies, pri ktorých sa mení mechanická energia vody na energiu rotujúceho hriadeľa, sa vodné kolesá delia na korčekové, ktoré využívajú potenciálnu energiu vody a lopatkové, využívajúce kinetickú energiu vody. Podľa miesta nátoku vody sú vodné kolesá s nátokom vrchným, stredným a spodným. Vodné kolesá majú nízke obrátky a preto je pri ich využívaní potrebná prevodovka.

 http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pressurized water reactor

Je to tlakovodný reaktor sovietskej konštrukcie moderovaný a chladený obyčajnou vodou pod pomerne vysokým tlakom. Palivom je nízko obohatený urán vo forme dioxidu uránu. Existujúce vyhotovenia sa líšia výkonom (VVER 440: výkon 440 MW elektrických, VVER 1000: výkon 1 000 MW elektrických). Reaktory VVER 440 sú prevádzkované v jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Overhead electrical network

Sieť tvorená z vonkajších elektrických vedení určených na rozvod elektriny mimo mestských aglomerácií a v miestach bez zvláštnych ekologických obmedzení. Používa sa predovšetkým v sieťach veľmi vysokého napätia a zvlášť vysokého napätia.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  (Ďalší)
  VŠETKO