Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  (Ďalší)
  VŠETKO

V

Overhead lines

Vonkajšie elektrické vedenie predstavuje jeden z najdôležitejších prvkov elektrizačnej sústavy určených na prenos elektrickej energie, ktorého holé vodiče sú vedené nad zemou (terénom) s využitím izolátorov a vhodných podperných bodov - stožiarov. V niektorých prípadoch tvoria vonkajšie vedenie izolované vodiče.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Propeller wind power

Vrtuľa je rýchlobežný typ veterného motora. Počet listov vrtule býva 1 až 4, najčastejšie však 2 alebo 3. Profily vrtule sú charakterizované malým odporom a veľkou aerodynamickou účinnosťou.    

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik  

Discharge tube

Výbojka sa v domácnostiach sa používajú len ojedinele. Napr. sodíkovou výbojkou (s charakteristickým oranžovým svetlom) môžeme osvetliť exteriéry rodinného domu, halogenidovú výbojku môžeme použiť aj na osvetlenie vnútorných priestorov. Výhodou výbojok je ich vyšší merný výkon a dlhšia životnosť.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Spent nuclear fuel

Vyhorené palivo z jadrových reaktorov tvorí menej než 1 % objemu všetkých jadrových odpadov na svete, ale obsahuje viac ako 90 % celkovej rádioaktivity. Jeden reaktor s výkonom okolo 1 000 MW produkuje ročne približne 30 ton vyhoreného paliva. Pretože palivo má vysokú hustotu, predstavuje to objem iba asi 1,5 m3. Palivo vybrané z reaktora obsahuje stále cca 95 % nespotrebovaného uránu, z toho 1 % štiepiteľného U 235 a 1 % štiepiteľného izotopu plutónia Pu 239. Ostatné štiepne produkty, ktoré dnes považujeme za odpad, teda predstavujú iba asi 1 200 kg. Hlavný podiel rádioaktivity medzi týmito štiepnymi produktmi majú cézium Cs 137 a stroncium Sr 90, oba s polčasom rozpadu okolo 30 rokov. V dôsledku rádioaktívneho rozpadu vyhorené palivo postupne stráca rádioaktivitu a rôzne rádioizotopy sa stávajú neaktívnymi prvkami (platina, ruthénium, rhódium, paládium, striebro, prvky vzácnych zemín) zaujímavými na spracovanie.

Calorific value

Výhrevnosť je energia, ktorú možno uvoľniť spálením 1 kg paliva. Klasické palivá sa skladajú z horľaviny, popoloviny a vody. Výhrevnosť paliva je daná výhrevnosťou horľaviny. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Power

Výkon je práca vykonaná za jednotku času. Označuje sa písmenom P a jeho jednotkou je watt (W).

Circuit Breakers

Výkonové vypínače sú spínacie prístroje, ktoré slúžia na vypínanie prevádzkových i skratových prúdov. Podľa spôsobu zhášania oblúka rozdeľujeme výkonové vypínače na:

  • olejové;
  • expanzné;
  • expanzné s malým množstvom oleja;
  • tlakovzdušné;
  • vypínače SF6;
  • vákuové. Olejové a expanzné sa v súčasnosti nepoužívajú.

Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Elektrické stanice. Bratislava: STU FEI, 2001.

Heat exchanger

Výmenník tepla je zariadenie, ktoré sprostredkuje výmenu tepla medzi činnými médiami (plyn, kvapalina). Rozoznávajú sa výmenníky povrchové (k výmene tepla dochádza prostredníctvom teplovýmennej plochy), kontaktné (k výmene tepla dochádza na ploche vytvorenej hladinou kvapaliny) a zmiešavacie (dochádza k premiešaniu kvapalín). Medzi výmenníky tepla patrí parný generátor, výparník a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Evaporator

Výmenník tepla, v ktorom sa dodávané teplo využíva na tvorbu pary. Do výparníka vstupuje voda predhriata na teplotu nasýtenia, takže dodávané teplo slúži na tvorbu pary pri stálom tlaku. Voda sa vo výparníku vyparuje pri konštantnej teplote, teplote nasýtenia. Výparník klasického parného kotla pozostáva z vertikálnych trubíc, ktoré ochladzujú spaľovací priestor kotla. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Power switch

Vypínač je spínač, ktorým možno zapnúť a vypnúť elektrický obvod pri zaťažení. Rozoznáva sa spínač ručný a samočinný.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  (Ďalší)
  VŠETKO