Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  (Ďalší)
VŠETKO

D

Darrieus rotor

Darrieusov rotor sa skladá sa z dvoch alebo troch krídel, rotujúcich okolo zvislej osi, ktoré majú súmerný aerodynamický profil. Rotor pracuje, obdobne ako pri vrtuľových elektrárňach, na vztlakovom princípe, a patrí medzi rýchlobežné veterné stroje. Účinnost je v rozsahu 35–38 %. Výhodou jeho konštrukcie je, že nie je nutné ho natáčať proti vetru, generátor a ďalšie súčasti sa dajú uložiť pod stožiar a má nižšie nároky na váhu a vyváženie stožiara. Nevýhodou je problémovejšia regulácia a rozbeh pri slabšom vetre. Darrieusove rotory rozdeľujeme podľa tvaru krídel na rotor so zakrivenými krídlami (Φ - rotor) a rotory s priamymi listami (H  rotor a Δ rotor).

Dose (radiation)

Radiačná dávka predstavuje podiel množstva energie ionizujúceho žiarenia, pohltenej anorganickou látkou, a hmotnosti tejto látky. Ide o základnú veličinu charakterizujúcu pôsobenie ionizujúceho žiarenia na látku. Jednotkou dávky je jeden gray (Gy), čo je jeden joule pohltený jedným kg látky (1 Gy = 1 J/1 kg). Mimosústavová jednotka je 1 rad, pričom 100 radov = 1 Gy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik/

Denitrification

Denitrifikácia je jedna z metód na znižovanie škodlivých emisií produkovaných elektrárňami. Jedná sa o odstránenie oxidov dusíka (NOx) zo spalín primárnou a sekundárnou metódou. Primárna metóda zabraňuje vzniku oxidov dusíka (NOx) konštrukciou kotla a riadením spaľovania. Sekundárna metóda rozkladá vzniknutý oxid dusíka (NOx) na dusík a vodu selektívnou katalytickou reakciou v špeciálnom reaktore.

Daily load curve

Elektrizačná sústava je vysoko dynamický systém, ktorého stav sa neustále mení. Elektrina je špecifická komodita, ktorá sa nedá v súčasnosti vo väčších množstvách  uskladniť pre jej neskoršie využitie a v každom časovom okamihu musí platiť v sústave výkonová bilancia činných a jalových výkonov. Vzhľadom k neustálej dynamickej premenlivosti spotreby elektrickej energie vychádza proces plánovania zaťaženia elektrizačnej sústavy z priebehu zaťaženia sústavy za 24 hodín, ktoré je charakterizované denným diagramom zaťaženia (DDZ).

Pri odhade budúceho zaťaženia sústavy je nutné  počítať s mnohými faktormi.

  1. Prvým faktorom je hodnota  zaťaženia za predchádzajúce obdobie.
  2. Ďalej sú to očakávané meteorologické podmienky a to predovšetkým teplota vzduchu. Pomocou týchto údajov je možné kvalifikovane odhadnúť zaťaženie v nasledujúcom roku.

Pre stanovenie predpokladaného zaťaženia sústavy je teda charakteristický DDZ toho dňa, v ktorom sa vyskytol v sústave v danom roku najväčší a najmenší výkon. Ak nie je v procese plánovania zaznamenaná významná udalosť, ktorá by mohla zreteľne ovplyvniť zaťaženie sústavy, tak potom celoročné hodnoty sa potom budú pohybovať v tomto rozmedzí maximálneho a minimálneho zaťaženia.

Základné pásmo predstavuje konštantný nemenný výkon (je to energia odobraná zo sústavy po dobu 24 h pri nemennom konštantnom výkone). Typickým zdrojom pracujúcim do základného pásma sú jadrové elektrárne.

Pološpičkové pásmo je pásmo zaťaženiam ktoré sa nachádza medzi stredným (Pstr) a minimálnym zaťažením (Pmin). Stredné zaťaženie je taký konštantný výkon v sústave, pri ktorom by sa spotrebovalo celé množstvo energie.

Špičkové pásmo sa nachádza medzi stredným zaťažením a maximálnym zaťažením sústavy (Pmax). Špičkové pásmo tvoria väčšinou prečerpávacie vodné elektrárne a zdroje, ktoré sú schopné svoj výkon na výstupe rýchlo prispôsobovať aktuálnym požiadavkám sústavy. V súčasnosti nadobúdajú  význam aj paroplynové elektrárne. Sú schopné pracovať vo všetkých troch pásmach, majú veľký regulačný rozsah a schopnosť rýchlo reagovať na zmenu zaťaženia.

 

Deponie

Deponát je zmes popola a energosadrovca navlhčená asi 25 % vody. Takto spracovaná hmota má iba mierne zníženú vyluhovateľnosť škodlivín oproti pôvodným zložkám. Vďaka rôznej veľkosti častíc popolčeka, trosky a energosadrovca je asi desaťkrát znížená priepustnosť vrstvy v porovnaní s vrstvami samostatných zložiek deponátu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Derivative hydroelectric power

Pri derivačnej vodnej elektrárni je hydroenergetický spád vytvorený prevažne derivačným kanálom. Najnižšie hodnoty spádu v derivačných elektrárniach bývajú okolo 10 m, najvyššie 200 m a viac.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Derivation canal

Na využitie energie vodného toku treba sústrediť spád na niektorom mieste využívaného úseku. Najčastejším je vzdutie hladiny vybudovaním hate alebo priehrady v koryte vodného toku. Inou možnosťou je odvedenie časti toku derivačným kanálom, ktorého sklon je menší než priemerný sklon riečiska, čím sa na konci derivačného kanála vytvorí spád medzi týmto kanálom a pôvodným riečiskom (pozri heslo Akumulačná vodná elektráreň)

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

 

Deuterium

Deutérium (ťažký vodík) je izotop vodíka (pozri heslo Vodík), ktorý má významné využitie v jadrovom priemysle kvôli svojim výborným moderačným vlastnostiam (spomaľuje rýchlosť neutrónov). V atóme deutéria je 1 protón, 1 elektrón a 1 neutrón. Jadro deutéria skladajúce sa z jedného protónu a jedného neutrónu sa volá deuterón - je súčasťou molekuly ťažkej vody D2O. S ohľadom na malú absorpciu neutrónov je ťažká voda lepším moderátorom než ľahká voda. Okrem jadrovej techniky sa deutérium a jeho zlúčeniny používajú napr. v spektroskopii, v lekárstve, pri štúdiu mechanizmov chemických reakcií a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Consumption diagram

Diagram odberu je postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny obyčajne stanovené v MW pre zvolený časový interval (napr. 24 hodnôt pre denný diagram odberu/dodávky). 

Load curve

Diagram zaťaženia predstavuje dôležité grafické znázornenie závislosti elektrického výkonu od času. V praxi sa využíva závislosť elektrického výkonu elektrárne, časti energetickej sústavy, sústavy ako celku a podobne. Sledovaným obdobím môže byť deň (24 hodín), týždeň a podobne (pozri heslo Denný diagram zaťaženia). 

Dielectric

Dielektrikum je nevodič – prostredie s vysokým merným odporom (minimálne 1010 W/cm). Vložením do elektrostatického poľa dôjde k polarizácii dielektrika. Jedná sa o elektrický izolátor s niektorými významnými fyzikálnymi vlastnosťami, dôležitý pri praktických aplikáciách.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Diesel generator

Dieselgenerátor je elektrický stroj slúžiaci na výrobu elektrickej energie, pričom ako pohon sa používa vznetový (dieselový) motor. Prakticky všetky dieselgenerátory produkujú striedavý elektrický prúd a ide teda o dieselalternátory. Tieto zariadenia sa používajú v elektrárňach ako zdroje zabezpečeného napájania dôležitých systémov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dispatching control

Dispečerské riadenie je kontinuálne zabezpečovanie rovnováhy medzi spotrebou a výrobou elektrickej energie s prihliadnutím na efektívnosť a spoľahlivosť technologického procesu jej výroby a rozvodu, pri rešpektovaní ekonómie prevádzky energetických diel, ochrany životného prostredia a dodržaní zásad medzinárodnej energetickej spolupráce. Cieľom je zabezpečovanie plynulého zásobovania odberateľov elektrickou energiou v stanovenej kvalite. Energetické organizácie, alebo ostatné organizácie pre túto činnosť zriaďujú samostatné dispečerské pracoviská. Do dispečerského riadenia patrí príprava prevádzky, operatívne riadenie prevádzky, analýza a hodnotenie prevádzky. Dispečerské riadenie prevádzky sa vykonáva formou priameho a nepriameho riadenia.

Dispatching of the transmission system

Dispečing prenosovej sústavy riadi prevádzku prenosovej sústavy v reálnom čase, zabezpečuje trvalú rovnováhu medzi výrobou (zdroje, dovoz, vývoz, tranzit) a spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave (ES) SR ako celku a zabezpečuje aj výmenu elektrickej energie v medzinárodnom meradle.

Power distribution

Distribúcia elektriny je preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia. Za distribúciu sa teda považuje dodávka elektrickej energie koncovým spotrebiteľom: domácnostiam, menším až väčším hospodárskym subjektom. Prenos a distribúcia sa uskutočňuje prostredníctvom elektrických vedení, elektrických staníc, transformátorov a iných zariadení.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Distribution power substation

Distribučná stanica je elektrická stanica, ktorá je súčasťou distribučnej elektrizačnej sústavy (ES). Zabezpečuje rozvod elektrickej energie do určitej oblasti, resp. zásobuje elektrinou väčšie množstvo zákazníkov s rozdielnym stupňom dôležitosti. Distribučné stanice možno rozdeliť podľa funkcie na transformovne, spínacie stanice, meniarne, kompenzačné stanice.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Distribution system

Distribučná sústava (DS) predstavuje vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy; elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, pokiaľ takéto elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu Európskej únie alebo s prenosovou sústavou tretích štátov. Lokálna distribučná sústava (LDS) je distribučnou sústavou menšieho rozsahu (ročný objem distribúcie nepresahuje 1500 GWh a je pripojených najviac 100 000 odberných miest), ktorá je zvyčajne pripojená do nadradenej regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ LDS je právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia.

Temporarily radioactive waste

Dočasne rádioaktívny odpad obsahuje iba rádionuklidy s veľmi krátkym polčasom rozpadu. Býva skladovaný na pracoviskách s rádioaktívnymi látkami počas doby, kým aktivita poklesne pod prípustnú úroveň, ktorá je stanovená osobitnými predpismi (zvyčajne 10 polčasov rozpadu prítomného rádionuklidu). Po uplynutí tejto doby môže byť odstránený ako nerádioaktívny odpad.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy supply with a subscription

O dodávke proti platbe vopred sa hovorí vtedy, keď sa odber elektrickej energie uskutoční až po vhodení peňazí (zadaní zakúpeného číselného kódu či priložení magnetickej /čipovej/ karty) do špeciálneho elektromeru. Tento zvláštny spôsob zúčtovania je známy aj pod označením predplatná tarifa alebo tarifa proti platbe vopred.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Agreed 1 / 4h maximum

Hodnota štvrťhodinového elektrického výkonu (maximálny odoberaný výkon počas 15 minút) dohodnutá v odberovom diagrame u zákazníkov s tzv. nepárnymi sadzbami A1, B1, B3 a ich odvodenými sadzbami A1a, A1b, A1c, A1d a B1a. Dohodnuté 1/4 h maximum u týchto zákazníkov sa na účel fakturácie kontroluje meraním v dňoch pondelok až nedeľa celých 24 hodín denne.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Underground service

Domová prípojka je vedenie odbočujúce z rozvodnej siete do odberného zariadenia odberateľa.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Transportation of crude oil

Ropa sa z miest jej ťažby do miest spotreby dopravuje prakticky tromi spôsobmi – po železnici v cisternových vagónoch, ropovodmi alebo vodnou cestou v tankeroch. Celková dĺžka všetkých ropovodov na svete predstavuje rádovo státisíce kilometrov. K najznámejším svetovým ropovodom patria Big Inch v USA, dlhý 2 190 km a vedúci od nálezísk v Texase do rafinérie v Pensylvánii, kanadský ropovod spoločnosti Interprovincial, ktorý vedie z Edmontonu v Kanade cez Chicago v USA do kanadského Montrealu a meria 3 787 km, ropovod Trans Arabian s dĺžkou 1 700 km, vedúci z oblasti Bahrajnu v Perzskom zálive cez Saudskú Arábiu k Stredozemnému moru, aljašský ropovod, ktorý vedie od ložísk v zátoke Prudhoe na severe do prístavu Valdez na juhu a má dĺžku 1 287 km. Za najdlhší ropovod na svete je označovaný ruský ropovod Družba s dĺžkou 5 502 km. Vychádza z Kujbyševa na Volge a vedie na západ, v bieloruskom Mozyre sa delí na dve vetvy – severná smeruje do Poľska a bývalej NDR, južná cez Užhorod na Slovensko, kde sa v Šahách opäť rozdeľuje na tri vetvy: jedna vedie do Bratislavy, druhá do Zálužia pri Moste v ČR a tretia do Budapešti.

Transportation of coal

Uhlie sa na väčšie vzdialenosti väčšinou prepravuje v nákladných vagónoch po železnici, menšie množstvo na nákladných lodiach po riekach a moriach. Tejto doprave chýba terénna prispôsobivosť, úspornosť a nepretržitá prevádzkyschopnosť ropovodov a plynovodov. Priemyselné centrá s najväčšou spotrebou energie získavanej z uhlia však väčšinou už vznikali v blízkosti uhoľných baní, takže nebolo potrebné realizovať dopravu na veľkú vzdialenosť. Problémy s dopravou uhlia nastávajú hlavne v zime, keď uhlie samotné zamŕza a musí sa nechať rozmrazovať vo vykurovaných priestoroch alebo pomocou rôznych rozmrazovacích zariadení

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transport of natural gas

Plyn sa z miesta ťažby do miesta spotreby prepravuje plynovodmi (povrchovými a podmorskými) a po mori v skvapalnenej forme špeciálnymi tankermi. Skvapalnenie zemného plynu na dopravu v špeciálnych tankeroch sa v týchto prípadoch realizuje ešte pred plnením do tankerov schladením na -161 až -169 °C podľa objemu dusíka. To umožní zmenšiť objem plynu na 1/630. Tanker potom musí túto teplotu plynu udržiavať, a tak pripomína akúsi veľkú plávajúcu termosku. Prvú takúto loď postavili Japonci v roku 1973. Divy techniky predstavujú taktiež plynovody budované v nesmierne ťažkých podmienkach na Aljaške a na ruskom severe.            

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electricity demand

Dopyt po elektrickej energii je očakávaná spotreba pri určitých (klimaticky normálnych, cenových) podmienkach. Dopyt nie je totožný s konečnou spotrebou, líši sa o spotrebu energetických procesov (ťažba a úprava palív, výroba a doprava tepla), neobsahuje vlastnú spotrebu, spotrebu na čerpanie ani straty v sieťach.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electricity import

Dovoz elektriny predstavuje množstvo elektriny dodanej zo susedných sústav do vlastnej sústavy v danom období.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Dosimeter 

Dozimeter je merač množstva energie röntgenových alebo rádioaktívnych lúčov na jednotku plochy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Control room at the power plant

Dozorňa (alebo tiež velín) v elektrárni predstavuje miesto, odkiaľ sa diaľkovo riadi, ovláda a kontroluje celý technologický proces výroby elektrickej energie. Vzhľadom na to, že tento proces je veľmi zložitý, je v elektrárni niekoľko dozorní, z ktorých sa riadi určitá časť výroby. Tak napríklad v jadrovej elektrárni je bloková dozorňa, núdzová dozorňa, dozimetrická dozorňa, elektrická dozorňa, tzv. spoločná dozorňa a ďalšie. Obsluhu každej dozorne tvoria operátori.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Slag crusher

Drvič trosky je zariadenie na rozdrvenie stuhnutej trosky na malé čiastočky, umožňujúce ďalšiu manipuláciu. Pri prudkom ochladení prehriatej roztavenej trosky, vytekajúcej z výtavného ohniska, troska granuluje na drobné častice, uľahčujúce ďalšiu manipuláciu. Pretože granulácia trosky pôsobením vody nie je úplne spoľahlivá, býva súčasťou granulačného zariadenia ešte drvič, ktorý rozbíja väčšie kusy trosky, ktorá sa doposiaľ nerozpadla pod vplyvom vnútorného napätia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Blower

Dúchadlá patria medzi stroje na stláčanie plynu z atmosférického tlaku na tlak najviac do 0,3 MPa. Podľa pomeru výstupného a vstupného tlaku (tlakový pomer) rozlišujeme ventilátory (tl. pomer menší než 1,1), dúchadlá (tl. pomer 1,1 až 3) a kompresory(tl. pomer väčší než 3). Ide o rotačné stroje, ktoré premieňajú kinetickú energiu rotora na tlakovú (vnútornú) energiu plynu. Podľa konštrukcie sa dúchadlá rozdeľujú na piestové – pri nich je pohyb piestu priamočiary alebo otáčavý (rotačný) – a lopatkové (turbínové) – tu je pracovným orgánom obežné lopatkové koleso. Lopatkové dúchadlo môže byť radiálne, diagonálne alebo axiálne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Double circuit nuclear power plant

Dvojokruhová jadrová elektráreň má okruh chladiva oddelený od okruhu pracovného média. Okruh chladiva nazývame primárnym okruhom a okruh pracovného média sekundárnym okruhom. V takýchto typoch jadrových elektrárni sa reaktor chladí chladivom, ktoré sa pretláča cez reaktorparogenerátor cirkulačným čerpadlom, respektíve turbokompresorom. V prvom okruhu je kompenzátor objemu, lebo objem chladiva závisí od jeho teploty, ktorá sa počas prevádzky mení. Paraparogenerátora postupuje do turbíny, potom do kondenzátora a kondenzát sa čerpadlom dodáva do parogenerátora. V tomto prípade na rozdiel od jednookruhovej jadrovej elektrárne, druhý okruh nie je rádioaktívny, čo zjednodušuje prevádzku elektrárne.

.

Dynamic stability

Dynamická stabilita predstavuje schopnosť elektrizačnej sústavy (ES) udržať synchrónnu prevádzku generátorov po prechodových dejoch, pri ktorých sú zmeny elektrických veličín veľké a rýchle (napr. skraty)

Dynamic stability 

Predstavuje schopnosť ES udržať synchrónnu prevádzku generátorov po prechodových dejoch, pri ktorých sú zmeny elektrických veličín veľké a rýchle (napr. skraty). 

Dynamo

Dynamo je elektrický stroj – generátor, ktorý mení mechanickú energiu na elektrickú energiu, a vyrába tak jednosmerný elektrický prúd a napätie. Mechanickú energiu dodáva vodná alebo parná turbína v elektrárni, spaľovací motor alebo aj ľudská sila (napr. v prípade dynama na bicykli). Činnosť dynama je založená na elektromagnetickej indukcii. Budiaci prúd v statorovom vinutí vyvolá v statore magnetický tok. Vo vinutí rotora sa pri jeho otáčaní v  magnetickom poli indukuje striedavé elektrické napätie, ktoré sa komutátorom, upevneným na hriadeli rotora, mení na napätie jednosmerné. Z komutátora sa jednosmerné napätie odvádza kefami do svorkovnice stroja, odkiaľ sa odoberá potrebný elektrický prúd.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  4  (Ďalší)
VŠETKO