Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  (Ďalší)
  VŠETKO

D

Darrieus rotor

Darrieusov rotor sa skladá sa z dvoch alebo troch krídel, rotujúcich okolo zvislej osi, ktoré majú súmerný aerodynamický profil. Rotor pracuje, obdobne ako pri vrtuľových elektrárňach, na vztlakovom princípe, a patrí medzi rýchlobežné veterné stroje. Účinnost je v rozsahu 35–38 %. Výhodou jeho konštrukcie je, že nie je nutné ho natáčať proti vetru, generátor a ďalšie súčasti sa dajú uložiť pod stožiar a má nižšie nároky na váhu a vyváženie stožiara. Nevýhodou je problémovejšia regulácia a rozbeh pri slabšom vetre. Darrieusove rotory rozdeľujeme podľa tvaru krídel na rotor so zakrivenými krídlami (Φ - rotor) a rotory s priamymi listami (H  rotor a Δ rotor).

Dose (radiation)

Radiačná dávka predstavuje podiel množstva energie ionizujúceho žiarenia, pohltenej anorganickou látkou, a hmotnosti tejto látky. Ide o základnú veličinu charakterizujúcu pôsobenie ionizujúceho žiarenia na látku. Jednotkou dávky je jeden gray (Gy), čo je jeden joule pohltený jedným kg látky (1 Gy = 1 J/1 kg). Mimosústavová jednotka je 1 rad, pričom 100 radov = 1 Gy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik/

Denitrification

Denitrifikácia je jedna z metód na znižovanie škodlivých emisií produkovaných elektrárňami. Jedná sa o odstránenie oxidov dusíka (NOx) zo spalín primárnou a sekundárnou metódou. Primárna metóda zabraňuje vzniku oxidov dusíka (NOx) konštrukciou kotla a riadením spaľovania. Sekundárna metóda rozkladá vzniknutý oxid dusíka (NOx) na dusík a vodu selektívnou katalytickou reakciou v špeciálnom reaktore.

Daily load curve

Elektrizačná sústava je vysoko dynamický systém, ktorého stav sa neustále mení. Elektrina je špecifická komodita, ktorá sa nedá v súčasnosti vo väčších množstvách  uskladniť pre jej neskoršie využitie a v každom časovom okamihu musí platiť v sústave výkonová bilancia činných a jalových výkonov. Vzhľadom k neustálej dynamickej premenlivosti spotreby elektrickej energie vychádza proces plánovania zaťaženia elektrizačnej sústavy z priebehu zaťaženia sústavy za 24 hodín, ktoré je charakterizované denným diagramom zaťaženia (DDZ).

Pri odhade budúceho zaťaženia sústavy je nutné  počítať s mnohými faktormi.

  1. Prvým faktorom je hodnota  zaťaženia za predchádzajúce obdobie.
  2. Ďalej sú to očakávané meteorologické podmienky a to predovšetkým teplota vzduchu. Pomocou týchto údajov je možné kvalifikovane odhadnúť zaťaženie v nasledujúcom roku.

Pre stanovenie predpokladaného zaťaženia sústavy je teda charakteristický DDZ toho dňa, v ktorom sa vyskytol v sústave v danom roku najväčší a najmenší výkon. Ak nie je v procese plánovania zaznamenaná významná udalosť, ktorá by mohla zreteľne ovplyvniť zaťaženie sústavy, tak potom celoročné hodnoty sa potom budú pohybovať v tomto rozmedzí maximálneho a minimálneho zaťaženia.

Základné pásmo predstavuje konštantný nemenný výkon (je to energia odobraná zo sústavy po dobu 24 h pri nemennom konštantnom výkone). Typickým zdrojom pracujúcim do základného pásma sú jadrové elektrárne.

Pološpičkové pásmo je pásmo zaťaženiam ktoré sa nachádza medzi stredným (Pstr) a minimálnym zaťažením (Pmin). Stredné zaťaženie je taký konštantný výkon v sústave, pri ktorom by sa spotrebovalo celé množstvo energie.

Špičkové pásmo sa nachádza medzi stredným zaťažením a maximálnym zaťažením sústavy (Pmax). Špičkové pásmo tvoria väčšinou prečerpávacie vodné elektrárne a zdroje, ktoré sú schopné svoj výkon na výstupe rýchlo prispôsobovať aktuálnym požiadavkám sústavy. V súčasnosti nadobúdajú  význam aj paroplynové elektrárne. Sú schopné pracovať vo všetkých troch pásmach, majú veľký regulačný rozsah a schopnosť rýchlo reagovať na zmenu zaťaženia.

 

Deponie

Deponát je zmes popola a energosadrovca navlhčená asi 25 % vody. Takto spracovaná hmota má iba mierne zníženú vyluhovateľnosť škodlivín oproti pôvodným zložkám. Vďaka rôznej veľkosti častíc popolčeka, trosky a energosadrovca je asi desaťkrát znížená priepustnosť vrstvy v porovnaní s vrstvami samostatných zložiek deponátu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Derivative hydroelectric power

Pri derivačnej vodnej elektrárni je hydroenergetický spád vytvorený prevažne derivačným kanálom. Najnižšie hodnoty spádu v derivačných elektrárniach bývajú okolo 10 m, najvyššie 200 m a viac.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Derivation canal

Na využitie energie vodného toku treba sústrediť spád na niektorom mieste využívaného úseku. Najčastejším je vzdutie hladiny vybudovaním hate alebo priehrady v koryte vodného toku. Inou možnosťou je odvedenie časti toku derivačným kanálom, ktorého sklon je menší než priemerný sklon riečiska, čím sa na konci derivačného kanála vytvorí spád medzi týmto kanálom a pôvodným riečiskom (pozri heslo Akumulačná vodná elektráreň)

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

 

Deuterium

Deutérium (ťažký vodík) je izotop vodíka (pozri heslo Vodík), ktorý má významné využitie v jadrovom priemysle kvôli svojim výborným moderačným vlastnostiam (spomaľuje rýchlosť neutrónov). V atóme deutéria je 1 protón, 1 elektrón a 1 neutrón. Jadro deutéria skladajúce sa z jedného protónu a jedného neutrónu sa volá deuterón - je súčasťou molekuly ťažkej vody D2O. S ohľadom na malú absorpciu neutrónov je ťažká voda lepším moderátorom než ľahká voda. Okrem jadrovej techniky sa deutérium a jeho zlúčeniny používajú napr. v spektroskopii, v lekárstve, pri štúdiu mechanizmov chemických reakcií a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Consumption diagram

Diagram odberu je postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny obyčajne stanovené v MW pre zvolený časový interval (napr. 24 hodnôt pre denný diagram odberu/dodávky). 

Load curve

Diagram zaťaženia predstavuje dôležité grafické znázornenie závislosti elektrického výkonu od času. V praxi sa využíva závislosť elektrického výkonu elektrárne, časti energetickej sústavy, sústavy ako celku a podobne. Sledovaným obdobím môže byť deň (24 hodín), týždeň a podobne (pozri heslo Denný diagram zaťaženia). 


Stránka:  1  2  3  4  (Ďalší)
  VŠETKO