Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

E

Efficient energy use

Cieľom efektívneho využívania energie je zníženie množstva energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb. Inými slovami, ide o zlepšenie využívania energie.

EIC code

EIC kód je jednotný systém identifikácie účastníkov trhu s elektrinou a plynom naprieč celou Európou. V rámci pôsobenia akéhokoľvek právnického subjektu v oblasti elektriny a plynu je povinností tohoto subjektu požiadať o vydanie EIC kódu, pod ktorým bude vystupovať v rámci celoeurópskeho EDI (electronic data interchange) - teda akákoľvek potreba identifikácie príslušnej spoločnosti pri dátových výmenách medzi TSO-TSO, subjekt-TSO a subjekt-subjekt je riešená práve pomocou EIC kódu, nie názvom spoločnosti.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=E

Electric power plant

Elektráreň je výrobňa, ktorej úlohou je meniť iné formy energie na elektrickú energiu. Podľa použitej formy energie, ktorej premenou získavame elektrickú energiu, delíme elektrárne na:

  • tepelné – využívajú energiu uvoľnenú spaľovaným fosílnych palív napr. uhlie, nafta, plyn a iné,
  • jadrové – využívajú energiu jadrových reakcií,
  • vodné – využívajú energiu vody,
  • ostatné – využívajú slnečnú energiu a jej transformácie.

Power unit

Elektrárenská jednotka je výrobná jednotka, ktorá je schopná samostatnej prevádzky (elektrárenský blok alebo celá elektráreň) pri výrobe elektrickej energie. 

Power units

Elektrárenský blok je samostatná energetická jednotka pozostávajúca z parného kotla (alebo z jadrového reaktora aparogenerátora) a turbogenerátora. Niekoľko blokov tvorí spolu s ďalšími potrebnými zariadeniami elektráreň.

Electric energy

Elektrická energia je forma energie, ktorá sa využíva prostredníctvom elektromagnetického poľa. V odbornej literatúre sa často namiesto pojmu elektrická energia používa pojem elektrina. Elektrická energia ako konečná forma energie sa využíva pre jej výhody medzi ktoré patria:

  • jednoduchá premena na iné formy energie,
  • jednoduchý prenos na veľké vzdialenosti,
  • možnosť generovať veľké množstvo tejto formy energie.

Hlavnou nevýhodou elektrickej energie je jej problematická akumulácia. Dá sa akumulovať napríklad v kondenzátoroch, v elektrochemických reaktoroch (napríklad akumulátory) a v prečerpávacích vodných elektrárňach, alebo použiť na výrobu vodíka, ktorý sa neskôr zužitkuje v palivovom článku. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric capacity

Elektrická kapacita je pomer veľkosti elektrického náboja k hodnote elektrického napätia v elektrickom kondenzátore. Meraním bolo zistené, že pri zvyšovaní veľkosti náboja rastie aj hodnota napätí a tak tento pomer zostáva rovnaký. Jednotkou kapacity je Farad.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_e/

Electric power grid

Elektrická sieť je súbor jednotlivých vzájomne prepojených elektrických staníc, vonkajších a káblových elektrických vedení určených na prenos a rozvod elektrickej energie. Slúži ako spojovací článok medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Môže byť klasifikovaná podľa funkcie, spôsobu prevádzky, napätí alebo vlastníckej štruktúry. 

Electric voltage

Elektrické napätie je definované ako rozdiel potenciálov. Z toho vyplýva, že vždy keď hovoríme o napätí je potrebné určiť dva body, medzi ktorými je toto napätie vytvorené, podobne ako je to zobrazené na obrázku V prípade, že napätie je definované len k jednému bodu predpokladá sa, že ide o napätie proti zemi, kde potenciál zeme uvažujeme s hodnotou 0 V.

Electric field

Elektrické pole je možné definovať ako priestor (alebo jeho časť), v ktorom pôsobí elektrická sila. Elektrické pole môžeme definovať ako pole vytvorené elektrickými nábojmi. Ak je pole vybudené elektrickými nábojmi, hovoríme o elektrostatickom poli. Pokiaľ je vybudené pohybujúcimi sa elektrickými nábojmi, hovoríme o elektromagnetickom poli.


Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO