Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
VŠETKO

E

Efficient energy use

Cieľom efektívneho využívania energie je zníženie množstva energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb. Inými slovami, ide o zlepšenie využívania energie.

EIC code

EIC kód je jednotný systém identifikácie účastníkov trhu s elektrinou a plynom naprieč celou Európou. V rámci pôsobenia akéhokoľvek právnického subjektu v oblasti elektriny a plynu je povinností tohoto subjektu požiadať o vydanie EIC kódu, pod ktorým bude vystupovať v rámci celoeurópskeho EDI (electronic data interchange) - teda akákoľvek potreba identifikácie príslušnej spoločnosti pri dátových výmenách medzi TSO-TSO, subjekt-TSO a subjekt-subjekt je riešená práve pomocou EIC kódu, nie názvom spoločnosti.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=E

Electric power plant

Elektráreň je výrobňa, ktorej úlohou je meniť iné formy energie na elektrickú energiu. Podľa použitej formy energie, ktorej premenou získavame elektrickú energiu, delíme elektrárne na:

  • tepelné – využívajú energiu uvoľnenú spaľovaným fosílnych palív napr. uhlie, nafta, plyn a iné,
  • jadrové – využívajú energiu jadrových reakcií,
  • vodné – využívajú energiu vody,
  • ostatné – využívajú slnečnú energiu a jej transformácie.

Power unit

Elektrárenská jednotka je výrobná jednotka, ktorá je schopná samostatnej prevádzky (elektrárenský blok alebo celá elektráreň) pri výrobe elektrickej energie. 

Power units

Elektrárenský blok je samostatná energetická jednotka pozostávajúca z parného kotla (alebo z jadrového reaktora aparogenerátora) a turbogenerátora. Niekoľko blokov tvorí spolu s ďalšími potrebnými zariadeniami elektráreň.

Electric energy

Elektrická energia je forma energie, ktorá sa využíva prostredníctvom elektromagnetického poľa. V odbornej literatúre sa často namiesto pojmu elektrická energia používa pojem elektrina. Elektrická energia ako konečná forma energie sa využíva pre jej výhody medzi ktoré patria:

  • jednoduchá premena na iné formy energie,
  • jednoduchý prenos na veľké vzdialenosti,
  • možnosť generovať veľké množstvo tejto formy energie.

Hlavnou nevýhodou elektrickej energie je jej problematická akumulácia. Dá sa akumulovať napríklad v kondenzátoroch, v elektrochemických reaktoroch (napríklad akumulátory) a v prečerpávacích vodných elektrárňach, alebo použiť na výrobu vodíka, ktorý sa neskôr zužitkuje v palivovom článku. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric capacity

Elektrická kapacita je pomer veľkosti elektrického náboja k hodnote elektrického napätia v elektrickom kondenzátore. Meraním bolo zistené, že pri zvyšovaní veľkosti náboja rastie aj hodnota napätí a tak tento pomer zostáva rovnaký. Jednotkou kapacity je Farad.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_e/

Electric power grid

Elektrická sieť je súbor jednotlivých vzájomne prepojených elektrických staníc, vonkajších a káblových elektrických vedení určených na prenos a rozvod elektrickej energie. Slúži ako spojovací článok medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Môže byť klasifikovaná podľa funkcie, spôsobu prevádzky, napätí alebo vlastníckej štruktúry. 

Electric voltage

Elektrické napätie je definované ako rozdiel potenciálov. Z toho vyplýva, že vždy keď hovoríme o napätí je potrebné určiť dva body, medzi ktorými je toto napätie vytvorené, podobne ako je to zobrazené na obrázku V prípade, že napätie je definované len k jednému bodu predpokladá sa, že ide o napätie proti zemi, kde potenciál zeme uvažujeme s hodnotou 0 V.

Electric field

Elektrické pole je možné definovať ako priestor (alebo jeho časť), v ktorom pôsobí elektrická sila. Elektrické pole môžeme definovať ako pole vytvorené elektrickými nábojmi. Ak je pole vybudené elektrickými nábojmi, hovoríme o elektrostatickom poli. Pokiaľ je vybudené pohybujúcimi sa elektrickými nábojmi, hovoríme o elektromagnetickom poli.

Electric line

Elektrické vedenie je súbor vodičov, izolačných materiálov a konštrukcií určených na prenos elektrickej energie medzi dvoma bodmi elektrickej siete. Podľa druhu rozoznávame:

  • káblové vedenia, ktoré môžu byť uložené v zemi, na lávkach alebo zavesené na stožiaroch,
  • vonkajšie vedenia, ktorých vodiče sú vedené nad zemou (terénom) zvyčajne pomocou izolátorov a vhodných podperných bodov (stožiarov),
  • vedenia izolované plynom, ktorého vodiče sú zapuzdrené a izolované  stlačeným plynom.

Elektrické vedenia sa delia podľa:

·      účelu na: rozvodné a prenosové,

·      umiestnenia na: vonkajšie, káblové a na elektrickú inštaláciu,

·      menovitého napätia: na mn, nn, vn, vvn, zvn a uvn,

·      prúdovej sústavy na: vedenie jednosmerného a striedavého prúdu.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric heating

Elektrické vykurovanie je spôsob vykurovania využívajúci premenu elektrickej energie na energiu tepelnú (teplo). Elektrické vykurovanie môže pozostávať zo sústavy lokálnych vykurovacích telies, ktoré môžu byť akumulačné, priamovýhrevné ako klasické ústredné kúrenie s potrubným rozvodom tepelného média alebo aj ako podlahové vykurovanie.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric charge

Každá častica, ktorá je elektricky polarizovaná je nositeľom elektrického náboja. Elektrický náboj predstavuje mieru elektrickej polarizácie, teda mieru schopnosti pôsobiť elektrickou silou. Značí sa Q a jeho jednotkou je coulomb (C). Z atomárneho hľadiska je nositeľom záporného náboja elektrón a kladného protón. Napríklad elektrón je záporne nabitá častica, ktorej náboj je približne 1,602×10-9 C. 

Electric resistance

Pri prechode elektrického prúdu materiálom môžu voľné nosiče náboja naraziť na atómy, ktoré tento materiál vedúci prúd tvoria. Pri náraze sa časť pohybovej energie nosiča náboja prenesie na narazený atóm. Čím častejšie sú tieto nárazy, o to viac klesá schopnosť prúdu prechádzať daným materiálom a zároveň odovzdávaním energie narastá teplota samotného prúdovodiča. Každý materiál má inú kryštalickú štruktúru a teda aj inú pravdepodobnosť že dôjde k takýmto zrážkam. Mieru odporu voči schopnosti viesť prúd vyjadruje elektrický odpor. Ďalšou podmienkou na to, aby bol materiál schopný viesť elektrický prúd je, aby obsahoval voľné nosiče náboja, ktorých pohyb elektrický prúd vytvára. Elektrický odpor sa označuje R a jeho jednotkou je (Ω).

Medzi napätím, prúdom a odporom platí vzťah: R = U/I

Odpor jeden ohm je teda odpor, ktorým pri pripojení na napätie jeden volt tečie prúd jeden ampér.

Electric water heating

Elektrický ohrev vody je úprava (ohrev) vody podľa požiadaviek, realizovaná na základe premeny elektrickej energie na energiu tepelnú, určenú na ohrev vody.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric potential

Predmety, ktorých celkový náboj je nenulový (teda majú prevahu buď kladných, alebo záporných nábojov) majú elektrický potenciál. Elektrický potenciál je veličina určená podielom práce, ktorú je potrebné vynaložiť na premiestnenie elektrického náboja a veľkosti elektrického náboja pri jeho premiestnení v elektrikom poli zo vztažného bodu do bodu, v ktorom sa potenciál určuje. Jeho jednotkou je volt (V). Za miesto s nulovým potenciálom (vztažný bod) sa obvykle berie buď nekonečne vzdialený bod (bežné u iných potenciálov, v elektrotechnike obvykle iba v teoretických úlohách), alebo povrch Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electric current

Elektrický prúd je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo elektrického náboja, ktorý prejde prierezom vodiča za jednotku času. Z definície elektrického náboja sa dá spätne určiť, že jeden ampér je prúd ktorý tečie vodičom ak jeho prierezom za jednu sekundu pretečú častice s celkovým nábojom jeden coulomb. Jednotkou prúdu je ampér (A). Je to základná jednotka sústavy SI. V tejto sústave je jeden ampér definovaný takto: Jeden ampér je elektrický prúd, ktorý pri stálom toku dvoma rovnobežnými, priamymi, nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti jeden meter vyvolá medzi vodičmi silový účinok 2.10-7 newton na jeden meter dĺžky.

Elektrický prúd môžeme definovať ako usporiadaný pohyb nosičov elektrického náboja (elektrónoviónov) v látkach v plynnom, kvapalnom alebo v tuhom skupenstve (prípadne aj vo vákuu). Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť nosičov elektrického náboja (voľných častíc s elektrickým nábojom) a utvorenie elektrického poľa v tejto látke. Najčastejšími nosičmi náboja pri prenose elektrickej energie sú voľné elektróny. Elektróny sú častice nabité záporným elektrickým nábojom, prúd preto tečie v smere opačnom toku elektrónov.

Electric discharge

Elektrický výboj je priechod elektrického prúdu plynným prostredím.

Electric power

Elektrický výkon možno definovať prácu elektrického prúdu za jednotku času, čo je možné vyjadriť súčinom napätia a prúdu. Značí sa P a jeho jednotkou je watt (pre 1 fázový výkon P = U.I, pre 3 fázový výkon P = sqrt(3).(U.I). V elektrických obvodoch jednosmerného prúdu sa definuje len činný výkon, definovaný súčinom prúdu a napätia: P = U.I. Pri striedavom prúde definujeme zdanlivý výkon, formálne zhodný s výkonom jednosmerného prúdu: S = U.I. Činný výkon striedavého prúdu definujeme ako: P = U.I.cosφ a len tento výkon možno premeniť na užitočnú prácu. Jalový výkon je definovaný ako súčin: Q = U.I.sinφ. Tento výkon je spotrebovaný na vytvorenie elektrického alebo magnetického poľa a nevykonáva užitočnú prácu. Elektrický výkon vstupujúci do spotrebiča sa označuje ako príkon a v porovnaní s užitočným výkonom je vždy väčší o veľkosť strát. Súčet príkonov všetkých spotrebičov pripojených k vedeniu alebo zdroju prúdu sa označuje ako zaťaženie.

Electricity

Elektrina je súborný názov pre elektrické javy a stavy (napr. elektrický prúd, elektrické napätie, elektrická energia, blesk, ...), čiže javy a stavy vyplývajúce z prítomnosti a toku elektrického náboja.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Power system (ES)

Elektrizačná sústava (ES) je systém určený na výrobu, prenos a rozvod elektrickej energie. Predstavuje funkčný celok, ktorý pozostáva z elektrární, elektrických staníc  (transformovní, rozvodní, kompenzačných a iných staníc), elektrických vedení, riadiacich,.meracích, regulačných a ochranných systémov a pomocných zariadení. Jej súčasťou sú aj ľudia, ktorí priamo zabezpečujú prevádzku elektrizačnej sústavy v reálnom čase (dispečeri, smenová obsluha a údržba) a vytvárajú jej dôležité charakteristiky typu "človek - technika" najmä v oblasti spoľahlivosti, bezpečnosti, ekonomiky a ekologickosti prevádzky. 

Hlavné väzby v ES, ktoré umožňujú plynulé odovzdávanie elektrickej energie, sú elektrické siete spolu s informačným systémom sprostredkujúcim reguláciu a riadenie sústavy. Moderná ES predstavuje v súčasnosti vysoko centralizovaný systém s prepracovanými metódami riadenia.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electrode

Elektróda je časť vodiča, ktorou sa privádza elektrický prúd do danej sústavy (napr. roztoku elektrolytu, plynu, vákua, tuhej látky). Tento pojem zaviedol v 19. storočí anglický chemik a fyzik Michael Faraday ako složenie gréckych slov elektron - jantár a hodos - cesta.

V elektrochémii sa katóda definuje ako elektróda, na ktorej prebieha redukcia, a anóda ako elektróda, na ktorej prebieha oxidácie. Každá z oboch elektród môže mať rôzny náboj podľa toho, či sa jedná o elektrolýzu (na elektródy napätie pripájam), alebo o galvanický článok (napätie vzniká).Electricity equipment

Elektroenergetické zariadenia prestavujú technologické celky určené na výrobu, prenosy, rozvody a spotrebu elektrickej energie. 

Electric Power Dispatching

Elektroenergetický dispečing zabezpečuje podľa uzatvorených zmlúv medzi účastníkmi trhu technickú rovnováhu medzi zdrojmi a potrebou elektriny a bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku elektrizačnej sústavy. Táto je riadená podľa dispečerského poriadku, ktorý vypracúva elektroenergetický dispečing a schvaľuje ministerstvo. Elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vykonáva dispečerské riadenie výroby a spotreby v rámci regulačnej oblasti podľa dispečerského poriadku a je povinný zabezpečovať dodržiavanie pravidiel využívania prepojení elektrizačnej sústavy s elektrizačnými sústavami susedných štátov a odsúhlasovanie a vyhodnocovanie programov výmen elektriny elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky so sústavami susedných štátov. 

Power engineering

Elektroenergetika je súčasťou energetiky, ktorú možno chápať buď vo význame priemyselného odvetvia, alebo vo význame vednej disciplíny. Elektroenergetika sa zaoberá problematikou výroby elektrickej energie z primárnych zdrojov energie, rozvodom elektrickej energie a jej využitím.

Electrolyte

Elektrolyt je kvapalina, v ktorej dochádza k štiepeniu molekúl na ióny – záporné anióny a kladné katióny. K rozkladu elektrolytu dochádza vplyvom jednosmerného elektrického prúdu. Elektrické pole medzi elektródami pripojenými k zdroju napätia spôsobí, že sa anióny pohybujú ku anóde a katióny ku katóde. Elektrickú vodivosť elektrolytu spôsobuje usporiadaný pohyb iónov, pričom elektrolyt pôsobí navonok ako elektricky neutrálny. Elektrolyt ma tzv. iónovú vodivosť, ktorá umožňuje, že v elektrickom poli medzi elektródami v elektrolyte prechádza prúd.

Electromagnetic energy

Energia elektromagnetického poľa, ktorá môže byť pri jeho zmene odovzdávaná napríklad nabitým časticiam. 

Electromagnetic radiation

Elektromagnetické žiarenie sa prejavuje elektromagnetickými vlnami, ktoré sa v prostredí šíria konečnou rýchlosťou, závisiacou od vlastností prostredia.

Existenciu týchto vĺn predpovedal v roku 1832 anglický fyzik M. Faraday a ďalší anglický fyzik G. Maxwell v roku 1865 teoreticky dokázal, že elektromagnetické vlny sa od zdroja šíria na všetky strany. Teória G. Maxwella dovolila jednotne pristúpiť k opisu rádiových vĺn, optického žiarenia, röntgenového žiarenia, žiarenia gama. Ukázalo sa, že všetky druhy žiarenia sú elektromagnetické vlny s rôznou vlnovou dĺžkou (lambda).

Šírenie elektromagnetických vĺn je neustálou súčasťou nášho života. Existuje široké spektrum elektromagnetických vĺn. Od slnečného svetla, rádiových a televíznych signálov, cez mikrovlnné žiarenie radarových systémov až po röntgenové alebo kozmické žiarenie. Elektromagnetické vlny sa využívajú v rádiovej technike, pri rádiolokácii, televíznom  prenose, v medicíne, biológii, fyzike, astronómii a v ďalších oblastiach vedy a techniky.

Electric supply meter

Elektromery sa pripájajú sa v distribučných sieťach vvn (veľmi vysoké napätie) a vn (vysoké napätie) na vyhradené jadrá prístrojových transformátorov prúdu (PTP) a prístrojových transformátorov napätia (PTN), ktoré musia mať rovnakú alebo vyššiu triedu presnosti ako elektromery. PTP a PTN sú tiež určenými meradlami a spolu s elektromermi a pňvodmi tvoria merací obvod, v ktorom musí byť inštalovaná aj skúšobná svorkovnica. Do tohto obvodu nesmie byť pripojené žiadne iné zariadenie bez súhlasu prevádzkovateľa obchodného merania. 

Emissions

Emisia škodlivín je vypúšťanie škodlivých znečisťujúcich látok do ovzdušia. Škodliviny vznikajú takmer pri všetkých priemyselných výrobách. Medzi emisie patria napr. oxidy uhlíka, dusíka, síry, výfukové plyny – vrátane ťažkých kovov (olovo, ortuť), popolček alebo prach. Napríklad tepelné elektrárne produkujú veľké množstvo spalín z ktorých je potrebné odseparovať predovšetkým oxidy dusíka a síru, ktorá spôsobuje kyslé dažde. Obsah síry v palive závisí od druhu paliva a miesta ťažby. Uhlie obsahuje v priemere 1 až 3 % síry. V palive sa síra vyskytuje v rôznych formách. V pyritickej forme (FeS2) sa nachádza 30 až 70 % síry. V tejto forme ma síra väčšiu mernú hmotnosť ako uhlie, čo sa využíva na fyzikálnu separáciu síry. Zomleté palivo je premývané prúdom vody, ktorá unáša ľahké čiastočky paliva, zatiaľ čo ťažšia síra vo forme pyritu zostavá na dne. Týmto spôsobom sa dá znížiť obsah pyritu o 30 až 60 %.

Endothermic reaction

Pre uskutočnenie endotermickej reakcie (chemickej, jadrovej) musíme dodávať energiu (najčastejšie tepelnú) v opačnom prípade sa jedná o reakciu exotermickú.

Energy legislation

Energetická legislatíva je súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.), ktorými štát upravuje podnikanie v oblasti energetiky. Základná právna norma býva obvykle označovaná ako energetický zákon

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy intensity

Energetická náročnosť je podiel spotreby energie na pridanej hodnote vytvorenej podnikom či ekonomikou (štátom). V prípade ekonomiky sa pridaná hodnota meria spravidla ako hrubý domáci produkt (HDP). Je to súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.). Veľmi vysoká energetická náročnosť je najmä v krajinách, ktoré sú svetovými producentmi zdrojov energie, ako je Saudská Arábia, Nórsko, Rusko, či Austrália. Zvlášť vysokú energetickú náročnosť majú aj krajiny Severnej Ameriky. 

Energy Policy

Energetická politika je súbor pravidiel a podmienok, ktorými štát ovplyvňuje (usmerňuje) podnikanie v odvetví energetiky a stanovuje priority, ciele, termíny, záväzky a nástroje vzťahujúce sa na energetiku v súlade s potrebami hospodárskeho a spoločenského rozvoja vrátane ochrany životného prostredia. Praktické uplatňovanie zabezpečuje nadväzujúca energetická legislatíva, ktorú v širších súvislostiach zahŕňa pojem energetická politika.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy unite

Základnou jednotkou energie v SI sústave je 1 joule [J]. Je to práca, ktorú vykoná sila 1 N (Newton) na dráhe 1 m. Používa sa predovšetkým v systémoch zásobovania teplom. Energiu môžeme vyjadriť aj ako výkon pôsobiaci určitú časovú jednotku. Základnou jednotkou je wattsekunda [Ws], pričom platí, že 1 J = 1 Ws. V elektroenergetike sa najčastejšie používa ako jednotka energie watthodina [Wh], veľmi často sa tiež používajú násobky základnej jednotky, z ktorých najbežnejšie sú 1 kWh (kilowatthodina), 1 MWh (megawatthodina), 1 GWh (gigawatthodina), 1 TWh (terawatthodina).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy crops

Energetické rastliny sú cielene pestované rastliny, ktoré sa využívajú na energetické účely. Môžu sa využívať na výrobu elektriny, tepla aj na pohon vozidiel. Na výrobu pohonných hmôt sa využíva najmä repka olejná.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Energy sources

Energetické zdroje ako zdroje ako materiály (suroviny, napr. palivá), prírodné objekty alebo javy, z ktorých možno procesom premeny získať užitočnú energiu. Primárne zdroje sú zdroje, ktoré sa získavajú priamo v prírode, a sú nimi predovšetkým vodná energia, fosílne palivá, izotopy uránu a pod.

Energetické zdroj ako zariadenia, kde sa tento pojem chápe ako zariadenie (alebo súbor zariadení) určené na premenu primárnej energie na formu vhodnú na prenos alebo priame použitie. V elektroenergetike chápeme pod zdrojom elektrickej energie predovšetkým elektrárne.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy Audit

Energetický audit je vo všeobecnosti  prieskum efektivity a účelnosti súčasnej spotreby všetkých foriem energie v sledovanom objekte. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia, ktoré vedú k zníženiu výrobnej a nevýrobnej spotreby energie a robí jej ekonomické vyhodnotenia.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy label

Energetický štítok je označenie výrobku (najmä elektrospotrebičov), z ktorého je možné vyčítať základné údaje o spotrebe energie, účinnosti alebo hlučnosti spotrebiča. Najdôležitejším údajom je spotreba elektrickej energie. Podľa energetickej náročnosti môže byť spotrebič zaradený do triedy A až G, pričom A (A+++) označuje najnižšiu spotrebu elektriny.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

 

Power engineering

Energetika je vedný odborr, ktorý sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov a zásob energie a tiež priemyselné odvetvie dodávajúce energiu. Úlohou energetiky je riešiť technické, ekonomické a ekologické problémy sprevádzajúce získavanie energie z prírodných zdrojov a jej premenu na využiteľné formy, vrátane transportu a skladovania energie.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Energy

Max Planck charakterizoval energiu ako schopnosť systému produkovať externú aktivitu (prácu). Podľa Einsteinovho vzťahu E = m.c2 je energia ekvivalentom hmoty (E je energia, m je hmotnosť a c je rýchlosť svetla). Nositeľom energie nie je len látková hmota, ale aj fyzikálne polia. Rozlišujeme nasledujúce formy energie: mechanická energia, tepelná energia (teplo), chemická energia, energia fyzikálnych väzieb, energia elektromagnetického vlnenia, elektrická energia (elektrina). Priama premena jednej formy energie na druhú je možná, nie však vo všetkých prípadoch. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy from biomass

Energia biomasy má svoj pôvod v slnečnom žiarení a fotosyntéze. Biomasa môže byť využitá na výrobu elektriny, tepla a môže tiež slúžiť na pohon vozidiel. Elektrickú energiu získame z biomasy jej spaľovaním a výrobou pary, ktorá poháňa parnú turbínu. Podobne, ako je to v klasických tepelných elektrárňach. Novšou metódou je spaľovanie biomasy bez prístupu vzduchu, teda splyňovanie alebo výroba bioplynu. Vyrobený bioplyn je využitý v spaľovacej plynovej turbíne alebo plynovom motore, ktoré poháňajú elektrický generátor.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

European Energy Charter

Európska energetická charta je politická deklarácia, stanovujúca základné pravidlá podnikania v energetike v Európe, prijatá v EÚ roku 1994.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php


Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
VŠETKO