Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

E

Electric line

Elektrické vedenie je súbor vodičov, izolačných materiálov a konštrukcií určených na prenos elektrickej energie medzi dvoma bodmi elektrickej siete. Podľa druhu rozoznávame:

  • káblové vedenia, ktoré môžu byť uložené v zemi, na lávkach alebo zavesené na stožiaroch,
  • vonkajšie vedenia, ktorých vodiče sú vedené nad zemou (terénom) zvyčajne pomocou izolátorov a vhodných podperných bodov (stožiarov),
  • vedenia izolované plynom, ktorého vodiče sú zapuzdrené a izolované  stlačeným plynom.

Elektrické vedenia sa delia podľa:

·      účelu na: rozvodné a prenosové,

·      umiestnenia na: vonkajšie, káblové a na elektrickú inštaláciu,

·      menovitého napätia: na mn, nn, vn, vvn, zvn a uvn,

·      prúdovej sústavy na: vedenie jednosmerného a striedavého prúdu.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric heating

Elektrické vykurovanie je spôsob vykurovania využívajúci premenu elektrickej energie na energiu tepelnú (teplo). Elektrické vykurovanie môže pozostávať zo sústavy lokálnych vykurovacích telies, ktoré môžu byť akumulačné, priamovýhrevné ako klasické ústredné kúrenie s potrubným rozvodom tepelného média alebo aj ako podlahové vykurovanie.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric charge

Každá častica, ktorá je elektricky polarizovaná je nositeľom elektrického náboja. Elektrický náboj predstavuje mieru elektrickej polarizácie, teda mieru schopnosti pôsobiť elektrickou silou. Značí sa Q a jeho jednotkou je coulomb (C). Z atomárneho hľadiska je nositeľom záporného náboja elektrón a kladného protón. Napríklad elektrón je záporne nabitá častica, ktorej náboj je približne 1,602×10-9 C. 

Electric resistance

Pri prechode elektrického prúdu materiálom môžu voľné nosiče náboja naraziť na atómy, ktoré tento materiál vedúci prúd tvoria. Pri náraze sa časť pohybovej energie nosiča náboja prenesie na narazený atóm. Čím častejšie sú tieto nárazy, o to viac klesá schopnosť prúdu prechádzať daným materiálom a zároveň odovzdávaním energie narastá teplota samotného prúdovodiča. Každý materiál má inú kryštalickú štruktúru a teda aj inú pravdepodobnosť že dôjde k takýmto zrážkam. Mieru odporu voči schopnosti viesť prúd vyjadruje elektrický odpor. Ďalšou podmienkou na to, aby bol materiál schopný viesť elektrický prúd je, aby obsahoval voľné nosiče náboja, ktorých pohyb elektrický prúd vytvára. Elektrický odpor sa označuje R a jeho jednotkou je (Ω).

Medzi napätím, prúdom a odporom platí vzťah: R = U/I

Odpor jeden ohm je teda odpor, ktorým pri pripojení na napätie jeden volt tečie prúd jeden ampér.

Electric water heating

Elektrický ohrev vody je úprava (ohrev) vody podľa požiadaviek, realizovaná na základe premeny elektrickej energie na energiu tepelnú, určenú na ohrev vody.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric potential

Predmety, ktorých celkový náboj je nenulový (teda majú prevahu buď kladných, alebo záporných nábojov) majú elektrický potenciál. Elektrický potenciál je veličina určená podielom práce, ktorú je potrebné vynaložiť na premiestnenie elektrického náboja a veľkosti elektrického náboja pri jeho premiestnení v elektrikom poli zo vztažného bodu do bodu, v ktorom sa potenciál určuje. Jeho jednotkou je volt (V). Za miesto s nulovým potenciálom (vztažný bod) sa obvykle berie buď nekonečne vzdialený bod (bežné u iných potenciálov, v elektrotechnike obvykle iba v teoretických úlohách), alebo povrch Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electric current

Elektrický prúd je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo elektrického náboja, ktorý prejde prierezom vodiča za jednotku času. Z definície elektrického náboja sa dá spätne určiť, že jeden ampér je prúd ktorý tečie vodičom ak jeho prierezom za jednu sekundu pretečú častice s celkovým nábojom jeden coulomb. Jednotkou prúdu je ampér (A). Je to základná jednotka sústavy SI. V tejto sústave je jeden ampér definovaný takto: Jeden ampér je elektrický prúd, ktorý pri stálom toku dvoma rovnobežnými, priamymi, nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti jeden meter vyvolá medzi vodičmi silový účinok 2.10-7 newton na jeden meter dĺžky.

Elektrický prúd môžeme definovať ako usporiadaný pohyb nosičov elektrického náboja (elektrónoviónov) v látkach v plynnom, kvapalnom alebo v tuhom skupenstve (prípadne aj vo vákuu). Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť nosičov elektrického náboja (voľných častíc s elektrickým nábojom) a utvorenie elektrického poľa v tejto látke. Najčastejšími nosičmi náboja pri prenose elektrickej energie sú voľné elektróny. Elektróny sú častice nabité záporným elektrickým nábojom, prúd preto tečie v smere opačnom toku elektrónov.

Electric discharge

Elektrický výboj je priechod elektrického prúdu plynným prostredím.

Electric power

Elektrický výkon možno definovať prácu elektrického prúdu za jednotku času, čo je možné vyjadriť súčinom napätia a prúdu. Značí sa P a jeho jednotkou je watt (pre 1 fázový výkon P = U.I, pre 3 fázový výkon P = sqrt(3).(U.I). V elektrických obvodoch jednosmerného prúdu sa definuje len činný výkon, definovaný súčinom prúdu a napätia: P = U.I. Pri striedavom prúde definujeme zdanlivý výkon, formálne zhodný s výkonom jednosmerného prúdu: S = U.I. Činný výkon striedavého prúdu definujeme ako: P = U.I.cosφ a len tento výkon možno premeniť na užitočnú prácu. Jalový výkon je definovaný ako súčin: Q = U.I.sinφ. Tento výkon je spotrebovaný na vytvorenie elektrického alebo magnetického poľa a nevykonáva užitočnú prácu. Elektrický výkon vstupujúci do spotrebiča sa označuje ako príkon a v porovnaní s užitočným výkonom je vždy väčší o veľkosť strát. Súčet príkonov všetkých spotrebičov pripojených k vedeniu alebo zdroju prúdu sa označuje ako zaťaženie.

Electricity

Elektrina je súborný názov pre elektrické javy a stavy (napr. elektrický prúd, elektrické napätie, elektrická energia, blesk, ...), čiže javy a stavy vyplývajúce z prítomnosti a toku elektrického náboja.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO