Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

E

Power system (ES)

Elektrizačná sústava (ES) je systém určený na výrobu, prenos a rozvod elektrickej energie. Predstavuje funkčný celok, ktorý pozostáva z elektrární, elektrických staníc  (transformovní, rozvodní, kompenzačných a iných staníc), elektrických vedení, riadiacich,.meracích, regulačných a ochranných systémov a pomocných zariadení. Jej súčasťou sú aj ľudia, ktorí priamo zabezpečujú prevádzku elektrizačnej sústavy v reálnom čase (dispečeri, smenová obsluha a údržba) a vytvárajú jej dôležité charakteristiky typu "človek - technika" najmä v oblasti spoľahlivosti, bezpečnosti, ekonomiky a ekologickosti prevádzky. 

Hlavné väzby v ES, ktoré umožňujú plynulé odovzdávanie elektrickej energie, sú elektrické siete spolu s informačným systémom sprostredkujúcim reguláciu a riadenie sústavy. Moderná ES predstavuje v súčasnosti vysoko centralizovaný systém s prepracovanými metódami riadenia.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electrode

Elektróda je časť vodiča, ktorou sa privádza elektrický prúd do danej sústavy (napr. roztoku elektrolytu, plynu, vákua, tuhej látky). Tento pojem zaviedol v 19. storočí anglický chemik a fyzik Michael Faraday ako složenie gréckych slov elektron - jantár a hodos - cesta.

V elektrochémii sa katóda definuje ako elektróda, na ktorej prebieha redukcia, a anóda ako elektróda, na ktorej prebieha oxidácie. Každá z oboch elektród môže mať rôzny náboj podľa toho, či sa jedná o elektrolýzu (na elektródy napätie pripájam), alebo o galvanický článok (napätie vzniká).Electricity equipment

Elektroenergetické zariadenia prestavujú technologické celky určené na výrobu, prenosy, rozvody a spotrebu elektrickej energie. 

Electric Power Dispatching

Elektroenergetický dispečing zabezpečuje podľa uzatvorených zmlúv medzi účastníkmi trhu technickú rovnováhu medzi zdrojmi a potrebou elektriny a bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku elektrizačnej sústavy. Táto je riadená podľa dispečerského poriadku, ktorý vypracúva elektroenergetický dispečing a schvaľuje ministerstvo. Elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vykonáva dispečerské riadenie výroby a spotreby v rámci regulačnej oblasti podľa dispečerského poriadku a je povinný zabezpečovať dodržiavanie pravidiel využívania prepojení elektrizačnej sústavy s elektrizačnými sústavami susedných štátov a odsúhlasovanie a vyhodnocovanie programov výmen elektriny elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky so sústavami susedných štátov. 

Power engineering

Elektroenergetika je súčasťou energetiky, ktorú možno chápať buď vo význame priemyselného odvetvia, alebo vo význame vednej disciplíny. Elektroenergetika sa zaoberá problematikou výroby elektrickej energie z primárnych zdrojov energie, rozvodom elektrickej energie a jej využitím.

Electrolyte

Elektrolyt je kvapalina, v ktorej dochádza k štiepeniu molekúl na ióny – záporné anióny a kladné katióny. K rozkladu elektrolytu dochádza vplyvom jednosmerného elektrického prúdu. Elektrické pole medzi elektródami pripojenými k zdroju napätia spôsobí, že sa anióny pohybujú ku anóde a katióny ku katóde. Elektrickú vodivosť elektrolytu spôsobuje usporiadaný pohyb iónov, pričom elektrolyt pôsobí navonok ako elektricky neutrálny. Elektrolyt ma tzv. iónovú vodivosť, ktorá umožňuje, že v elektrickom poli medzi elektródami v elektrolyte prechádza prúd.

Electromagnetic energy

Energia elektromagnetického poľa, ktorá môže byť pri jeho zmene odovzdávaná napríklad nabitým časticiam. 

Electromagnetic radiation

Elektromagnetické žiarenie sa prejavuje elektromagnetickými vlnami, ktoré sa v prostredí šíria konečnou rýchlosťou, závisiacou od vlastností prostredia.

Existenciu týchto vĺn predpovedal v roku 1832 anglický fyzik M. Faraday a ďalší anglický fyzik G. Maxwell v roku 1865 teoreticky dokázal, že elektromagnetické vlny sa od zdroja šíria na všetky strany. Teória G. Maxwella dovolila jednotne pristúpiť k opisu rádiových vĺn, optického žiarenia, röntgenového žiarenia, žiarenia gama. Ukázalo sa, že všetky druhy žiarenia sú elektromagnetické vlny s rôznou vlnovou dĺžkou (lambda).

Šírenie elektromagnetických vĺn je neustálou súčasťou nášho života. Existuje široké spektrum elektromagnetických vĺn. Od slnečného svetla, rádiových a televíznych signálov, cez mikrovlnné žiarenie radarových systémov až po röntgenové alebo kozmické žiarenie. Elektromagnetické vlny sa využívajú v rádiovej technike, pri rádiolokácii, televíznom  prenose, v medicíne, biológii, fyzike, astronómii a v ďalších oblastiach vedy a techniky.

Electric supply meter

Elektromery sa pripájajú sa v distribučných sieťach vvn (veľmi vysoké napätie) a vn (vysoké napätie) na vyhradené jadrá prístrojových transformátorov prúdu (PTP) a prístrojových transformátorov napätia (PTN), ktoré musia mať rovnakú alebo vyššiu triedu presnosti ako elektromery. PTP a PTN sú tiež určenými meradlami a spolu s elektromermi a pňvodmi tvoria merací obvod, v ktorom musí byť inštalovaná aj skúšobná svorkovnica. Do tohto obvodu nesmie byť pripojené žiadne iné zariadenie bez súhlasu prevádzkovateľa obchodného merania. 

Emissions

Emisia škodlivín je vypúšťanie škodlivých znečisťujúcich látok do ovzdušia. Škodliviny vznikajú takmer pri všetkých priemyselných výrobách. Medzi emisie patria napr. oxidy uhlíka, dusíka, síry, výfukové plyny – vrátane ťažkých kovov (olovo, ortuť), popolček alebo prach. Napríklad tepelné elektrárne produkujú veľké množstvo spalín z ktorých je potrebné odseparovať predovšetkým oxidy dusíka a síru, ktorá spôsobuje kyslé dažde. Obsah síry v palive závisí od druhu paliva a miesta ťažby. Uhlie obsahuje v priemere 1 až 3 % síry. V palive sa síra vyskytuje v rôznych formách. V pyritickej forme (FeS2) sa nachádza 30 až 70 % síry. V tejto forme ma síra väčšiu mernú hmotnosť ako uhlie, čo sa využíva na fyzikálnu separáciu síry. Zomleté palivo je premývané prúdom vody, ktorá unáša ľahké čiastočky paliva, zatiaľ čo ťažšia síra vo forme pyritu zostavá na dne. Týmto spôsobom sa dá znížiť obsah pyritu o 30 až 60 %.


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO