Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

E

Endothermic reaction

Pre uskutočnenie endotermickej reakcie (chemickej, jadrovej) musíme dodávať energiu (najčastejšie tepelnú) v opačnom prípade sa jedná o reakciu exotermickú.

Energy legislation

Energetická legislatíva je súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.), ktorými štát upravuje podnikanie v oblasti energetiky. Základná právna norma býva obvykle označovaná ako energetický zákon

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy intensity

Energetická náročnosť je podiel spotreby energie na pridanej hodnote vytvorenej podnikom či ekonomikou (štátom). V prípade ekonomiky sa pridaná hodnota meria spravidla ako hrubý domáci produkt (HDP). Je to súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.). Veľmi vysoká energetická náročnosť je najmä v krajinách, ktoré sú svetovými producentmi zdrojov energie, ako je Saudská Arábia, Nórsko, Rusko, či Austrália. Zvlášť vysokú energetickú náročnosť majú aj krajiny Severnej Ameriky. 

Energy Policy

Energetická politika je súbor pravidiel a podmienok, ktorými štát ovplyvňuje (usmerňuje) podnikanie v odvetví energetiky a stanovuje priority, ciele, termíny, záväzky a nástroje vzťahujúce sa na energetiku v súlade s potrebami hospodárskeho a spoločenského rozvoja vrátane ochrany životného prostredia. Praktické uplatňovanie zabezpečuje nadväzujúca energetická legislatíva, ktorú v širších súvislostiach zahŕňa pojem energetická politika.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy unite

Základnou jednotkou energie v SI sústave je 1 joule [J]. Je to práca, ktorú vykoná sila 1 N (Newton) na dráhe 1 m. Používa sa predovšetkým v systémoch zásobovania teplom. Energiu môžeme vyjadriť aj ako výkon pôsobiaci určitú časovú jednotku. Základnou jednotkou je wattsekunda [Ws], pričom platí, že 1 J = 1 Ws. V elektroenergetike sa najčastejšie používa ako jednotka energie watthodina [Wh], veľmi často sa tiež používajú násobky základnej jednotky, z ktorých najbežnejšie sú 1 kWh (kilowatthodina), 1 MWh (megawatthodina), 1 GWh (gigawatthodina), 1 TWh (terawatthodina).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy crops

Energetické rastliny sú cielene pestované rastliny, ktoré sa využívajú na energetické účely. Môžu sa využívať na výrobu elektriny, tepla aj na pohon vozidiel. Na výrobu pohonných hmôt sa využíva najmä repka olejná.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Energy sources

Energetické zdroje ako zdroje ako materiály (suroviny, napr. palivá), prírodné objekty alebo javy, z ktorých možno procesom premeny získať užitočnú energiu. Primárne zdroje sú zdroje, ktoré sa získavajú priamo v prírode, a sú nimi predovšetkým vodná energia, fosílne palivá, izotopy uránu a pod.

Energetické zdroj ako zariadenia, kde sa tento pojem chápe ako zariadenie (alebo súbor zariadení) určené na premenu primárnej energie na formu vhodnú na prenos alebo priame použitie. V elektroenergetike chápeme pod zdrojom elektrickej energie predovšetkým elektrárne.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy Audit

Energetický audit je vo všeobecnosti  prieskum efektivity a účelnosti súčasnej spotreby všetkých foriem energie v sledovanom objekte. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia, ktoré vedú k zníženiu výrobnej a nevýrobnej spotreby energie a robí jej ekonomické vyhodnotenia.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy label

Energetický štítok je označenie výrobku (najmä elektrospotrebičov), z ktorého je možné vyčítať základné údaje o spotrebe energie, účinnosti alebo hlučnosti spotrebiča. Najdôležitejším údajom je spotreba elektrickej energie. Podľa energetickej náročnosti môže byť spotrebič zaradený do triedy A až G, pričom A (A+++) označuje najnižšiu spotrebu elektriny.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

 

Power engineering

Energetika je vedný odborr, ktorý sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov a zásob energie a tiež priemyselné odvetvie dodávajúce energiu. Úlohou energetiky je riešiť technické, ekonomické a ekologické problémy sprevádzajúce získavanie energie z prírodných zdrojov a jej premenu na využiteľné formy, vrátane transportu a skladovania energie.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO