Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO

F

Phase

Fáza je vodič či akýkoľvek iný prvok viacfázovej striedavej siete, ktorý je za normálneho stavu pod napätím. Označenie vodiča, zväzku vodičov, vývodu, vinutia alebo akéhokoľvek iného prvku viacfázovej striedavej siete, ktorý je za normálneho stavu pod napätím.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Phase voltage

Fázové napätie je napätie medzi koncami vinutí jednej fázy zariadenia. Niekedy je fázové napätie definované rovnako ako napätie medzi fázovým vodičom a nulovým bodom viacfázovej sústavy striedavého prúdu. Vo viacfázovej sústave je ešte definované tzv. združené napätie ako napätie medzi rozličnými fázami

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Phase conductor (L)

Fázový vodič je ktorýkoľvek vodič sústavy, ktorý sa napája pri normálnom používaní; je schopný prispieť k prenosu elektrickej energie a nie je to neutrálny vodič.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Fixed component of price for heating

Fixná zložka ceny tepla tvorí priližne 30 % z celkovej ceny tepla (pozri heslo Cena tepla). Zahŕňa v sebe náklady, ktoré vznikajú pri výrobe a dodávke tepla bez ohľadu na to, či je v danom roku „tuhá“ alebo „mierna“ zima. Patria sem odpisy investícií, atesty, povinné odborné prehliadky a skúšky, revízie, opravy, audity, poplatky za znečistenie životného prostredia a i.

zdroj: http://www.skalco.sk/index.php?pid=11

Fleming's left hand rule

Pravidlo určujúce smer pohybu prúdovodiča v magnetickom poli. Ak položíme ľavú ruku na vodič tak, aby prsty smerovali v smere prúdu a magnetické siločiary vstupovali do dlane, potom sa vodič pohybuje v smere palca.

Fluidized bearing

Fluidné lôžko je časť spaľovacieho priestoru fluidného kotla nad fluidným roštom (pozri heslá Fluidný kotol a Fluidný rošt), v ktorom sa pevné častice (rozomleté palivo, popolček, vápenec) udržujú prúdom vzduchu vo vznose a vytvárajú fluidnú vrstvu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fluidised bed combustion

Fluidné spaľovanie predstavuje moderný a veľmi účinný spôsob spaľovania (pozri heslo Čisté technológie uhlia). Jemne mleté uhlie sa v prúde vzduchu a vo vhodne zvolenom spaľovacom priestore (pozri heslo Fluidný rošt a Fluidné lôžko) správa ako vriaca kvapalina. Častice uhlia sú obalené vzduchom a proces horenia je veľmi rýchly a pomerne ľahko regulovateľný. Fluidné spaľovanie sa tiež nazýva spaľovanie vo vznose a spaľovacie teploty sú tu v rozsahu 700 – 900°C.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fluid boiler

Fluidné kotly umožňujú spaľovať mleté uhlie pri nízkej teplote vo fluidnom lôžku. Nízka teplota potlačuje tvorbu NOx, vznikajúci oxid siričitý sa viaže priamo v ohnisku pridávaním mletého vápenca. Fluidné kotly teda už spĺňajú požiadavky čistej technológie uhlia. Podľa pracovného tlaku rozlišujeme atmosférické fluidné kotly a tlakové fluidné kotly.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fluid Rost

Pieskové lôžko s tryskami, ktorými sa privádza primárny spaľovací vzduch. Ohriaty prúdiaci vzduch vytvára nad fluidným roštom vrstvu, v ktorej sa vznášajú častice rozomletého uhlia, popolčeka a vápenca.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fossil fuels

Fosílne palivá sú látky na báze uhlíka a vodíka, ktoré vznikli pred miliónmi rokov v zemskej kôre pretvorením organických látok. Podľa skupenstiev rozlišujeme pevné palivá (uhlie), kvapalné palivá (ropa) a plynné fosílne palivá (zemný plyn). Spaľovaním fosílnych palív sa uvoľňuje tepelná energia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO