Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

G

Galvanic cell

Galvanické články využívajú chemickú reakciu, pri ktorej sa uvoľňuje energia vo forme elektrického poľa. Pri chemickej reakcii má molekula novovzniknutej zlúčeniny menšiu energiu než je súčet energií častí, z ktorých vznikla. Galvanických článkov existuje mnoho druhov. Niektoré sa dajú opakovane nabíjať, pretože elektrochemické deje, ktoré v nich prebiehajú, sú vratné. Galvanické články patria medzi primárne články – môžeme z nich elektrický prúd odoberať bez toho, že by sme im ho predtým „dodali“.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Generator

Generátor je zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu, resp. mení iný druh energie na elektrickú energiu. Najčastejšie sa jedná o rotačné resp. točivé stroje, ktoré využívajú točivé magnetické pole a cievky, v ktorých sa indukuje elektrické napätie. Tieto stroje sa využívajú predovšetkým ako generátory elektrického signálu (alternátor - výroba striedavého elektrického prúdu a dynamo – výroba jednosmerného elektrického prúdu). Môžu byť dimenzované na vysoké výkony s vysokou účinnosťou. Skladajú sa z rotora a statora, pričom rotor zvyčajne vytvára točivé magnetické pole a v statore sú umiestnené cievky (pozri heslo Budiaca sústava). 

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

 

Geothermal power Plant

Geotermálne elektrárne využívajú tepelnú energiu vnútra Zeme, ktorá sa uvoľňuje pri rádioaktívnom rozpade izotopov v zemskej magme. Produkujú elektrinu premenou tepelnej (vnútornej) energie pary na mechanickú prácu turbogenerátora a následne na elektrickú energiu. Súčasný výkon všetkých geotermálnych elektrární na svete je asi 5,9 GW. Tieto elektrárne vyprodukujú ročne približne 35 TWh elektriny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Geothermal energy

Geotermálna energia má svoj pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúce pramene, či parné výrony. Geotermálna energia sa v prevažnej miere využíva v kúpeľných centrách a na vykurovanie budov. Prostredníctvom hĺbkových vrtov sa geotermálna energia dopravuje na povrch a využíva sa v systémoch centralizovaného zásobovania teplom. Geotermálnu energiu spod povrchu Zeme možno využiť na vykurovanie tepelnými čerpadlami. V niektorých krajinách sa geotermálna energia využíva aj na výrobu elektriny.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Global warming

Globálne otepľovanie je postupné celkové otepľovanie klímy na našej planéte. Je dôsledkom tzv. skleníkového efektu, ktorý súvisí so zvýšením koncentrácie škodlivín zo spaľovania fosílnych palív a výfukových splodín v atmosfére. Globálne otepľovanie má za následok prudké zmeny klímy, napr. silné dažde a záplavy alebo dlhotrvajúce suchá.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Graphite blocks

Pevný grafit v tvare blokov je rozmiestnený v reaktore tak, aby účinne spomaľoval neutróny. Keďže moderačné vlastnosti grafitu sú horšie ako napr. ťažkej vody, je na dosiahnutie rovnakého efektu spomalenia neutrónov potrebné väčšie množstvo grafitu. Táto skutočnosť ovplyvňuje celkový rozmer aktívnej zóny. Historicky prvý reaktor, ktorý postavil Enrico Fermi so svojimi spolupracovníkmi r. 1942 v Chicagu, bol reaktor moderovaný grafitom. Podstatný vplyv na vlastnosti grafitu má technológia výroby (pozri heslo Grafitový moderátor). Ožiarením v aktívnej zóne mení grafit svoju kryštalickú štruktúru. Účinkom rádioaktívneho žiarenia sa tvrdosť a pevnosť grafitu zväčšuje, jeho tepelná a elektrická vodivosť zmenšuje. Pôsobením rádioaktívneho žiarenia sa menia i rozmery grafitových blokov – prebieha tzv. radiačný rast grafitu (dosahuje až niekoľko percent).

Graphite moderator

V porovnaní s ťažkou vodou sú moderačné vlastnosti grafitu horšie, vyniká však predovšetkým nízkou cenou, je dostatočne pevný, žiaruvzdorný, dá sa ľahko opracovávať a má dobrú tepelnú vodivosť (pozri heslo Grafitové bloky). 

Granulation

Granulácia je proces náhleho ochladenia vytekajúcej žeravej trosky s jej následnou zmenou štruktúry, vyvolanou vnútorným pnutím. Troska sa rozpadá na drobné granule a na kusy, ktoré sa ľahko drvia na zrná vhodné na ďalší transport hydraulickým alebo pneumatickým systémom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Granulation tank

Granulačná nádrž je vodná nádrž, v ktorej sa ochladzuje a tuhne roztavená troska, privádzaná z výtavnej časti kotla. Je umiestnená priamo pod dnom kotla. Granulačná nádrž je na spodnej časti ukončená výsypkou, umožňujúcou odvádzať zgranulovanú trosku hydraulickým systémom na zložisko.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Granulating fireplace

V granulačnom ohnisku je teplota spaľovacieho procesu volená tak, aby čiastočky zhoreného paliva (popolček) sa v prúde spalín síce natavili, ale rýchlo ochladli a granulovali. Zhromažďujú sa čiastočne vo výsypkách jednotlivých ťahov kotla a v odlučovači popolčeka. Časť jemného popolčeka však uniká so spalinami do ovzdušia a tvorí škodlivé exhalácie. Havária

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik