Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
VŠETKO

H

Accident

Pod pojmom havária rozumieme nežiaducu prevádzkovú udalosť (nehodu), ktorá vyžaduje zvláštne opatrenia v prevádzke, prípadne môže priamo spôsobiť zlyhanie prevádzky, ohroziť okolité zariadenia alebo zdravie a životy ľudí. Môže byť zapríčinená prírodným zásahom, opotrebovaním, únavou alebo nesprávnou údržbou zariadenia, nedodržaním prevádzkových a bezpečnostných predpisov alebo zlyhaním ľudského faktora. Zvláštnu dôležitosť má problematika havárií v jadrovej energetike a to predovšetkým pre rozsiahle potenciálne následky (pozri heslo Černobyľská havária). Každá jadrová elektráreň má niekoľko redundantných (znásobených) a navzájom nezávislých bezpečnostných a havarijných systémov. Pre hodnotenie mimoriadnych jadrových udalostí, vrátane havárií, sa používa medzinárodne uznávaná stupnica INES (Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí - International Nuclear and Radiological Event Scale, vytvorená s cieľom pomôcť verejnosti porozumieť závažnosti udalosti, najmä nehôd a havárii na atómových elektrárňach). 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Emergency cooling

Havarijné chladenie je spôsob odvodu tepla z určitého zariadenia pri havarijných situáciách. Vzhľadom na ich dôležitosť býva týchto systémov často niekoľko. Napríklad systém havarijného chladenia reaktora VVER pozostáva z pasívneho (t.j. pracujúceho bez prívodu energie, tzv. hydroakumulátory) a aktívneho (nízkotlakového a vysokotlakového) podsystému. Tieto podsystémy sa uvedú do prevádzky v prípade, ak by v dôsledku nejakej havarijnej situácie hrozilo nedostatočné chladenie paliva „normálnymi“ systémami. Tým sa zabezpečí odvod tepla z aktívnej zóny reaktora až do jeho bezpečného odstavenia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Emergency systems

Havarijné systémy majú za úlohu pri vzniku havárie zapôsobiť proti jej rozvoju a obmedziť jej negatívne následky. Typické havarijné systémy sú napríklad protipožiarne zariadenia (tzv. SHZ – stabilné hasiace zariadenia), systémy pre zamedzenie šírenia parovodnej rádioaktívnej zmesi pri havárii jadrového reaktora s únikom chladiva (kontajnment, barbotážna veža), systémy havarijného chladenia aktívnej zóny a podobne. S havarijnými systémami súvisia bezpečnostné systémy, ktorých úlohou je haváriám predchádzať.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hepa filters

HEPA filtre (High-Efficiency Particulate Air Filter) sú špeciálne zariadenia, na ktorých sa čistia vypúšťané exhaláty z jadrových elektrární. Sú to vysoko účinné filtre, schopné pohltiť 99,9% pevných častíc.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Airtight boxes

Hermetické boxy (s barbotážnou vežou alebo bez nej) alebo kontajnment predstavujú hermetické priestory v jadrových elektrárňach.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hermetic compartment (in nuclear power plants)

Ako hermetické priestory v jadrových elektrárňach nazývame priestory, v ktorých sa nachádzajú komponenty primárneho okruhu a ktoré sú vyhotovené tak, aby pri prípadnej havárii zadržali unikajúce rádioaktívne látky aj pri ich pretlaku a zabránia tak ich šíreniu do okolitých priestorov. Hermetické priestory sú teda bariérou proti šíreniu rádioaktívnych látok. Vlastné vyhotovenie hermetických priestorov, ich vlastnosti, rozmery a parametre sa vo svetovej praxi líšia podľa prístupov a skúseností jednotlivých dodávateľov a tiež podľa požiadaviek dozorných štátnych orgánov. Ako príklady hermetických priestorov môžu slúžiť hermetické boxy s barbotážnou vežou alebo kontajnment.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The main clause of thermodynamics

Termodynamika je vedný odbor zaoberajúci sa vlastnosťami a prejavmi energie o vzájomných premenách jej jednotlivých druhov, napríklad teplo, o ich výmene medzi sústavami a ich rovnováhe. Hlavné vety termodynamiky predstavujú najdôležitejšie zákonitosti týchto procesov.

Prvá hlavná veta termodynamiky je vlastne zákon zachovania energie a hovorí, že v uzavretom systéme sa dodané teplo (Q) premení na zvýšenie vnútornej energie systému (DU) a na prácu vykonávanú systémom (W), teda Q = DU + W.

Druhá hlavná veta termodynamiky nám určuje, aké procesy sú v prírode možné a aké nie. Jedna z jej mnohých interpretácií hovorí, že teplo v prirodzených podmienkach prechádza od teplejšieho k chladnejšiemu telesu, opačný proces nie je možný.

Tretia veta je vlastne dôsledkom druhej vety termodynamiky a hovorí, že nie je možné dosiahnuť absolútnu nulu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The main circulation pump

Hlavné cirkulačné čerpadlá v jadrových elektrárňach zaisťujú prietok chladiva (vody) cez aktívnu zónu reaktora. Čerpadlo aj elektromotor tvoria buď celok v jednom puzdre, alebo je motor umiestnený mimo čerpadla. Čerpadlá sa prevádzkujú pri konštantných alebo premenných otáčkach. Zmeny otáčok sa dosahujú zmenou kmitočtu napájacieho prúdu motorov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Main circuit-breaker

Hlavný istič umiestnený pred elektromerom je istiace zariadenie odberateľa elektriny, ktoré svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu (maximálna rezervovaná kapacita) v odbernom mieste. Hlavný istič pred elektromerom musí byť opatrený nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty a zabezpečený prevádzkovou plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pričom plombou musí byť opatrený hlavný kryt ističa (pozri heslo Istič).

Main production unit

Pod hlavným výrobným blokom jadrovej elektrárne rozumieme priestory, v ktorých je zariadenie primárneho a sekundárneho okruhu. Usporiadanie hlavného výrobného bloku je podriadené predovšetkým hygienickým požiadavkám rozdelením na kontrolované a nekontrolované pásmo, t. j. priestory, v ktorých sa kontroluje radiačná situácia a všetky činnosti v nich sú podriadené prísnym pravidlám radiačnej ochrany a kontroly a na priestory, v ktorých sa radiačná kontrola nevyžaduje.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Deep repository

Hlbinné úložisko slúži na trvalé uloženie vysoko- a stredne-aktívnych odpadov s dlhým polčasom rozpadu alebo priamo vyhoreného jadrového paliva v špeciálne vybraných geologických útvaroch. Buduje sa vo veľkej hĺbke tak, aby bola zabezpečená izolácia od životného prostredia na niekoľko storočí až tisícročí.   

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Mass number A

Hmotnostné číslo A uvádza počet nukleónov (t. j. protónov a neutrónov) v jadre. Napr.: Uhlík (12C) obsahuje v jadre 12 nukleónov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Brown coal

Hnedé uhlie je pevné fosílne palivo je geologicky mladšie (treťohory), s relatívne nižšou výhrevnosťou. Obsahuje 50 - 70 % uhlíka a 0,5 až 5 % síry. Ťaží sa povrchovým aj hlbinným spôsobom, pričom ložiská klesajú do hĺbok 300 až 400 aj viac metrov. Výhrevnosť hnedého uhlia je 10 až 13 MJ/kg.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Burners

Horák je zariadenie, ktorým sa privádza zmes paliva a spaľovacieho vzduchu do spaľovacieho priestoru ohniska. Konštrukcia horákov sa líši podľa druhu paliva (horáky na práškové uhlie, vykzdroj: urovací olej alebo zemný plyn). Horák musí zaisťovať včasné a stabilné zapaľovanie palivovej zmesi. Ihneď po výstupe z horáka sa palivová zmes mieša so sekundárnym vzduchom a má na čo najkratšej dráhe zhorieť. Horák má podstatný vplyv na správny priebeh spaľovania a na dokonalé vyplnenie priestoru ohniska plameňom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combustible

Horľavina je spáliteľná zložka paliva (pozri heslá Čierne uhlieHnedé uhlie). V prípade čierneho uhlia  predstavuje horľavina 55 až 70 %, v prípade hnedého uhlia len 40 až 55 %. Prevažnú časť horľaviny tvorí uhlík, v menšej miere sú obsiahnuté vodík, kyslík, síra a dusík. Spálením horľaviny vzniknú horúce spaliny, obsahujúce oxidy uvedených látok.

Dam

Hrádza vodného diela sú jeho najväčšou a najnamáhanejšou časťou. Na hrádzu pôsobia okrem tlaku vody aj sily vyvolané pohybom zeminy, na ktorých spočíva priehrada, tlak vetra, vlnobitie, tlak ľadu a podobne. Využitie hrádze ako hrádzovej vodnej elektrárne je možné hlavne na riekach s malým sklonom dna a s veľkými prietokmi. Podľa konštrukcie môžeme hrádze deliť na pevné a pohyblivé.  Na pevné hrádze sa najčastejšie používa betónová alebo členená železobetónová konštrukcia. Ďalej môžu byť hrádze murované alebo zemné.Z pohyblivých hrádzí sa uplatňujú len hrádze bezpečne ovládateľné i v zimnej prevádzke, ako sú hrádze stavidlové, valcové, segmentové, sektorové, klapkové a podobne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dam hydroelectric plant

V hrádzových vodných elektrárňach sa sústredenie hydroenergetického spádu dosahuje vzdutím hornej hladiny hrádzou, alebo niekedy aj súčasným znížením hladiny dolnej vody vybagrovaním dna riečiska pod hrádzou. Ide spravidla o nízkotlakové elektrárne, pretože využívajú vodný tok bez výraznejšej akumulácie vôd. Tento typ elektrárne sa stavia najmä na riekach s malým sklonom dna a s veľkými prietokmi.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik         

Shaft

Hriadeľ je rotačná súčasť strojov, ktorá slúži na prenos rotačného pohybu alebo krútiaceho momentu z jedného miesta na druhé. Na hriadeľ sú obyčajne pripevnené ďalšie súčasti, ktoré sa spolu s ním otáčajú okolo vlastnej osi. Konkrétne ak je hriadeľ je súčasťou rotora (turbíny a elektrického generátora) jeho úlohou je prenášať z turbíny točiaci moment na elektrický generátor. 

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Centralized telecontrol (of loads)

Regulácia spotreby pomocou spotrebičov umožňuje ovplyvniť diagram zaťaženia. Operatívne služby DREP-ov využívajú HDO na predchádzanie havarijným stavom ES SR, alebo ich častí; likvidáciu  pohavarijných stavov;  reguláciu  odoberaného výkonu (vyrovnanie  diagramu) pri dodržaní obchodno-technických podmienok zmluvy na odber elektrickej energie; zníženie prenosov v rozvodných sieťach pri dodržaní obchodno-technických podmienok zmluvy na odber elektrickej energie a pravidlá o využívaní možností HDO sú uvedené v pňslušnej PI.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Gross electrical output

Hrubý elektrický výkon sa v energetike vzťahuje na blok alebo elektráreň. Ide vlastne o elektrický výkon na svorkách elektrického generátora. Elektrický výkon, ktorý za normálnych prevádzkových podmienok dodáva elektráreň do elektrickej siete, je však nižší o tzv. vlastnú spotrebu elektrickej energie a nazýva sa čistý elektrický výkon. Vlastná spotreba elektrickej energie predstavuje spotrebu technologických zariadení samotnej elektrárne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hybrid autonomous system

Hybridné autonómne systémy kombinujú fotovoltické systémy s inými zdrojmi energie, ako sú napr. dieselové generátory, biomasa, veterná turbíny a iné. Akumulátory sú nabíjané z viacerých zdrojov. Výhodou je vyššia spoľahlivosť a neustály prístup k aspoň jednému zdroju elektrickej energie, ktorý je schopný nahradiť solárne moduly pri nepriaznivých podmienkach, alebo pri zvýšenom odbere. Využíva sa na odľahlých miestach bez prístupu k elektrizačnej sústave. 

Hydraulic debris removal

Roztavená troska, vytekajúca z výtavného ohniska, granuluje v granulačnej nádrži na jemné častice. Väčšie kusy sa rozdrvia v drviči. Ejektor nasáva zgranulovanú a rozdrvenú trosku do potrubného dopravného systému, ktorým sa troska odplavuje na mokré zložisko. Celý tento proces sa nazýva hydraulický odvod trosky.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydroelectric alternator

Hydroalternátory sa využívajú vo vodných elektrárňach v spojení s vodnými turbínami (Kaplanovými alebo Francisovými). Ich otáčky sa pohybujú od stoviek k tisícom otáčok za minútu. Výkon hydroalternátora závisí od množstva vody a výške vodného spádu. Väčšinou bývajú postavené so zvislými hriadeľmi a predstavujú jedny z najväčších elektrických strojov (stavebná výška s príslušenstvom až 30 m, priemer až 10 m). Pri hydroalternátoroch sa väčšinou používa rotor s vyčnievajúcimi pólmi a veľké stroje mávajú na rotore tlmič, ktorý pri nárazových zaťaženiach zamedzuje tzv. kývaniu rotora.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydrocyclone

Hydrocyklón je zariadenie, ktoré umožňuje na základe odstredivých síl mechanické odlučovanie hrubších častíc (sadrovca) z privádzaného prúdu vodnej suspenzie. Častice s hustotou väčšou ako kvapalina sa vytláčajú k stene hydrocyklónu, klesajú po nej a otvorom na dne sa odvádzajú.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydropower potential

Hydroenergetický potenciál vodného toku je celková energia odtekajúcej vody. Uvádza sa spravidla priemerná hodnota za 1 rok. Technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je časť celkového potenciálu, ktorý je možné využiť na výrobu elektrickej energie.  Celosvetový technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je asi 20 000 TWh za rok.  Hydroenergetický potenciál vodného toku je celková energia odtekajúcej vody. Uvádza sa spravidla priemerná hodnota za 1 rok. Technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je časť celkového potenciálu, ktorý je možné využiť na výrobu elektrickej energie.  Celosvetový technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je asi 20 000 TWh za rok.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
VŠETKO