Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO

H

Deep repository

Hlbinné úložisko slúži na trvalé uloženie vysoko- a stredne-aktívnych odpadov s dlhým polčasom rozpadu alebo priamo vyhoreného jadrového paliva v špeciálne vybraných geologických útvaroch. Buduje sa vo veľkej hĺbke tak, aby bola zabezpečená izolácia od životného prostredia na niekoľko storočí až tisícročí.   

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Mass number A

Hmotnostné číslo A uvádza počet nukleónov (t. j. protónov a neutrónov) v jadre. Napr.: Uhlík (12C) obsahuje v jadre 12 nukleónov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Brown coal

Hnedé uhlie je pevné fosílne palivo je geologicky mladšie (treťohory), s relatívne nižšou výhrevnosťou. Obsahuje 50 - 70 % uhlíka a 0,5 až 5 % síry. Ťaží sa povrchovým aj hlbinným spôsobom, pričom ložiská klesajú do hĺbok 300 až 400 aj viac metrov. Výhrevnosť hnedého uhlia je 10 až 13 MJ/kg.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Burners

Horák je zariadenie, ktorým sa privádza zmes paliva a spaľovacieho vzduchu do spaľovacieho priestoru ohniska. Konštrukcia horákov sa líši podľa druhu paliva (horáky na práškové uhlie, vykzdroj: urovací olej alebo zemný plyn). Horák musí zaisťovať včasné a stabilné zapaľovanie palivovej zmesi. Ihneď po výstupe z horáka sa palivová zmes mieša so sekundárnym vzduchom a má na čo najkratšej dráhe zhorieť. Horák má podstatný vplyv na správny priebeh spaľovania a na dokonalé vyplnenie priestoru ohniska plameňom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combustible

Horľavina je spáliteľná zložka paliva (pozri heslá Čierne uhlieHnedé uhlie). V prípade čierneho uhlia  predstavuje horľavina 55 až 70 %, v prípade hnedého uhlia len 40 až 55 %. Prevažnú časť horľaviny tvorí uhlík, v menšej miere sú obsiahnuté vodík, kyslík, síra a dusík. Spálením horľaviny vzniknú horúce spaliny, obsahujúce oxidy uvedených látok.

Dam

Hrádza vodného diela sú jeho najväčšou a najnamáhanejšou časťou. Na hrádzu pôsobia okrem tlaku vody aj sily vyvolané pohybom zeminy, na ktorých spočíva priehrada, tlak vetra, vlnobitie, tlak ľadu a podobne. Využitie hrádze ako hrádzovej vodnej elektrárne je možné hlavne na riekach s malým sklonom dna a s veľkými prietokmi. Podľa konštrukcie môžeme hrádze deliť na pevné a pohyblivé.  Na pevné hrádze sa najčastejšie používa betónová alebo členená železobetónová konštrukcia. Ďalej môžu byť hrádze murované alebo zemné.Z pohyblivých hrádzí sa uplatňujú len hrádze bezpečne ovládateľné i v zimnej prevádzke, ako sú hrádze stavidlové, valcové, segmentové, sektorové, klapkové a podobne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dam hydroelectric plant

V hrádzových vodných elektrárňach sa sústredenie hydroenergetického spádu dosahuje vzdutím hornej hladiny hrádzou, alebo niekedy aj súčasným znížením hladiny dolnej vody vybagrovaním dna riečiska pod hrádzou. Ide spravidla o nízkotlakové elektrárne, pretože využívajú vodný tok bez výraznejšej akumulácie vôd. Tento typ elektrárne sa stavia najmä na riekach s malým sklonom dna a s veľkými prietokmi.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik         

Shaft

Hriadeľ je rotačná súčasť strojov, ktorá slúži na prenos rotačného pohybu alebo krútiaceho momentu z jedného miesta na druhé. Na hriadeľ sú obyčajne pripevnené ďalšie súčasti, ktoré sa spolu s ním otáčajú okolo vlastnej osi. Konkrétne ak je hriadeľ je súčasťou rotora (turbíny a elektrického generátora) jeho úlohou je prenášať z turbíny točiaci moment na elektrický generátor. 

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Centralized telecontrol (of loads)

Regulácia spotreby pomocou spotrebičov umožňuje ovplyvniť diagram zaťaženia. Operatívne služby DREP-ov využívajú HDO na predchádzanie havarijným stavom ES SR, alebo ich častí; likvidáciu  pohavarijných stavov;  reguláciu  odoberaného výkonu (vyrovnanie  diagramu) pri dodržaní obchodno-technických podmienok zmluvy na odber elektrickej energie; zníženie prenosov v rozvodných sieťach pri dodržaní obchodno-technických podmienok zmluvy na odber elektrickej energie a pravidlá o využívaní možností HDO sú uvedené v pňslušnej PI.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Gross electrical output

Hrubý elektrický výkon sa v energetike vzťahuje na blok alebo elektráreň. Ide vlastne o elektrický výkon na svorkách elektrického generátora. Elektrický výkon, ktorý za normálnych prevádzkových podmienok dodáva elektráreň do elektrickej siete, je však nižší o tzv. vlastnú spotrebu elektrickej energie a nazýva sa čistý elektrický výkon. Vlastná spotreba elektrickej energie predstavuje spotrebu technologických zariadení samotnej elektrárne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO