Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO

I

Immission

Imisie sa charakterizujú množstvom a pôsobením znečisťujúcich látok na prostredie a sú vlastne dôsledkom ich emisie. Napríklad oxidy síry a dusíka počas spaľovania fosílnych palív okysľujú dažďovú vodu, premieňajú ju na kyslý dážď, ktorý poškodzuje rastliny a škodlivo pôsobí na pôdne procesy. Imisie sa stali vážnym problémom ovplyvňujúcim aj samotnú existenciu života na Zemi.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Impedance

Impedancia je definovaná ako podiel efektívneho napätia na svorkách obvodu k efektívnemu prúdu, ktorý obvodom preteká. Impedancia vyjadruje základný vzťah medzi napätím a prúdom v obvodoch striedavého prúdu.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Induction brake

Indukčná brzda sa používa k brzdeniu točivého momentu vznikajúceho otáčaním rotoru proti smeru, ktorým by sa chcel pôsobením elektromagnetických síl otáčať.

Hüttner, Ľ., Klug, Ľ.: Elektrické stroje, STU v Bratislave, 2005.

Insolation

Využitie energie priameho slnečného žiarenia je závislé nielen od výkonu slnečného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch, ale i od celkovej doby denného slnečného svitu. Na posúdenie oboch týchto faktorov slúži insolácia, udávajúca celkové množstvo slnečnej energie dopadajúcej v danom mieste za jednotku času na jednotku horizontálneho povrchu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Installed electrical power

Inštalovaný elektrický výkon je projektovaný elektrický výkon, ktorý je elektráreň schopná za normálnych podmienok dodávať spotrebiteľovi alebo do siete. Niekedy sa označuje ako MWi.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Installed power capacity of the electric power grid

Inštalovaný výkon elektrizačnej sústavy je súčtom činných inštalovaných výkonov výrobných jednotiek v elektrizačnej sústave .

Installed power of the production unit

Inštalovaný výkon výrobnej jednotky je jej štítkový údaj činného výkonu. 

Institutional radioactive waste

Inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa nazývajú rôzne druhy rádioaktívnych odpadov, ktoré vznikajú pri výrobe rádioizotopov a pri ich využívaní vo výskume, lekárstve, priemysle, poľnohospodárstve a v ďalších odboroch ľudskej činnosti. Sú to teda odpady celkom iné ako tie, ktoré vznikajú v jadrových elektrárňach. Tieto odpady sú produkované na rôznych pracoviskách v malých množstvách. Pochádzajú napríklad z nemocníc, z oddelení rádiológie a nukleárnej medicíny, z pracovísk vyrábajúcich umelé rádioizotopy, z vysokoškolských a výskumných laboratórií, z najrôznejších odvetví priemyslu a poľnohospodárstva, kde sa používa rádioaktívne žiarenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ion

Ión je atóm alebo skupina atómov, ktorá stratila alebo získala naviac jeden alebo viac elektrónov. Stratou elektrónu vznikne ión s kladným nábojom tzv. katión, ktorý sa v elektrickom poli pohybuje k zápornej elektróde (katóde). Ziskom elektrónu vznikne záporne nabitý anión, pohybujúci sa ku kladne nabitej elektróde. Ióny sa môžu vyskytovať v plyne (napr. pri elektrickom výboji), kvapaline (roztoky elektrolytov) i v tuhej látke (iónový kryštál, kov, polovodič). Ióny vznikajú pri tvorbe iónovej väzby ionizáciou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ionization

Ionizácia je zmena elektricky neutrálnych atómov na ióny, čiže na nosiče elektrického náboja. Nevodivé plynné prostredie sa vplyvom ionizácie stáva vodivým pre elektrický prúd.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO