Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

K

Underground cable line

Káble sa používajú na rozvod elektrickej energie v mestách, na sídliskách, v priemyselných závodoch a pod. Káble sa ukladajú do zeme alebo sú zavesené vo vzduchu, uloženém na káblových lávkach, na roštoch, v kanáloch a pod. Káble môžeme rozdeliť podľa konštrukcie na jednožilové, viacžilové, symetrické a nesymetrické, podľa účelu na silové (na prenos veľkých výkonov) a komunikačné a z hľadiska prenášaných kmitočtov káble nízkofrekvenčné (do 10 kHz) a vysokofrekvenčné (asi 12 kHz až 12 MHz).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cadmium

Kadmium (Cd) je neušľachtilý kov (chemický prvok VII B skupiny), ktorý sa získava predovšetkým elektrolyticky. Jedná sa o biely, lesklý, ťažný kov s relatívnou atómovou hmotnosťou 112,41, teplotou topenia 320,9°C a hustotou 8650 kg.m-3. Používa sa pri výrobe elektród do alkalických, niklovo-kadmiových akumulátorov a v jadrovej technike ako absorbátor neutrónov. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kalin  cycle

Súčasná generácia paroplynových zariadení dosahuje čistú účinnosť 55 %. Budúce generácie energetických technológií umožnia prelomenie hranice 60%. Kalinov cyklus dovoľuje dosiahnuť účinnosť vyššiu ako 60 % a dokonca sa priblížiť k teoretickej hranici danej Carnotovým cyklom (70 až 80 %). Kalinov cyklus využíva zmes čpavku a vody s meniacimi sa bodmi varu. V obehu sa mení zloženie zmesi kvôli minimalizácii teplotných rozdielov.

Kalinov cyklus sa skladá z jednotlakového kotla na odpadové teplo, kde prebieha vyparovanie a prehrievanie zmesi, medzichladiča, ktorý hradí deficit v spotrebe tepla a je umiestnený medzi stredotlakovým a nízkotlakovým dielom turbíny, a destilačného a kondenzačného subsystému, do ktorého pracovná látka vstupuje v stave suchých nasýtených pár a kondenzuje v širokom rozsahu teplôt. Kalinov cyklus nájde uplatnenie pri všetkých paroplynových obehoch i technológiách čistého uhlia, pretože výrazne zvyšuje účinnosť obehu a znižuje prevádzkové náklady. Umožňuje využitie v širokom rozsahu výkonov (20 až 250 MWe) spaľovacích turbín a je vhodný i na kogeneráciu. Výkon Kalinovho cyklu je približne o 25 % vyšší ako pri dvojtlakovom Rankinovom cykle a o 15 až 18 % vyšší než pri trojtlakovom Rankinovom cykle. Vývoj Klinovho cyklu sa uskutočnil na demonštračnej jednotke 3 MWe v Canoga Park v Kalifornii, kde prebiehali skúšobné testy počas 4 000 h.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Canada Deuterium Uranium

Na kanadskom ťažkovodnom reaktore typu CANDU (Canada Deuterium Uranium) je založená jadrová energetika Kanady.

Reaktor typu CANDU využíva prírodný urán ako jadrové palivo chladivommoderátorom je ťažká voda. Aktívna zóna reaktora CANDU je v horizontálne valcovej nádrži z nehrdzavejúcej ocele, , ktorá je naplnená moderátorom -ťažkou vodou. Vonkajší povrch nádrže je obklopený betónovou vodotesnou konštrukciou, v ktorej sa nachádza voda tvoriaca tepelnú a biologickú ochranu.

Tento typ reaktora je fyzikálne veľmi stabilný a bezpečný. Bol skonštruovaný pre podmienky Kanady, ktorá má veľké zásoby uránu a dostatočné kapacity na výrobu ťažkej vody. Kanada „vyváža“ svoju reaktorovú technológiu aj do zahraničia, ako napríklad do Rumunska, kde bol v decembri 1996 uvedený do komerčnej prevádzky 1. blok päťblokovej JE Cernavoda (alebo tiež Černa Voda). Ďalšími krajinami, kde sú v prevádzke rôzne modifikácie tohto typu reaktora, sú India, Južná Kórea a Argentína. Cez nádrž s ťažkou vodou prechádzajú horizontálne pracovné kanály, v ktorých sú uložené palivové kazety. Výmena paliva sa realizuje počas prevádzky reaktora tak, že sa z jednej strany kanála vkladá čerstvá kazeta a vyhorená kazeta sa tým z druhej strany vytlačí. Chladivo ťažká voda – preteká kanálmi, v parogenerátore odovzdáva svoje teplo pracovnej látke sekundárneho okruhu (zvyčajne obyčajnej vode) a vracia sa späť do reaktora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Channel reactor with high power

Reaktor sovietskeho typu RBMK (Reaktor bolšoj moščnosti kanalnyj) je jadrový reaktormoderovaný grafitom a chladený ľahkou vodou. Použitie grafitu ako moderátora dovoľuje využiť ako jadrové palivo slabo obohatený urán. Jadrové elektrárne s týmto typom reaktora v súčasnosti pracujú už iba v Rusku a v Litve. Do roku 1986 predstavovali reaktory RBMK najdynamickejšiu zložku sovietskej jadrovej energetiky. Vo výstavbe boli jednotky s výkonom až 1 500 MW. Černobyľská havária na Ukrajine však ukázala, že RBMK má celý rad principiálnych nedostatkov (najväčším nedostatkom bola jeho výkonová nestabilita spôsobená kladným výkonovým koeficientom reaktivity) a ich ďalší rozvoj sa prakticky zastavil.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kaplan turbine

Kaplanova turbína je pretlaková turbína (tlak pred obežným kolesom je väčší ako za obežným kolesom). V základnom vyhotovení je výborne regulovateľná natáčaním lopatiek. Napriek tomu, že je výrobne náročná, patrí u nás medzi najrozšírenejšie turbíny. Dosahuje veľmi vysokú účinnosť až 96 %. Používa sa pri veľkých prietokoch a malých spádoch od 1,5 m až do 75 m.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cation

Kladne nabitý katión (Na +, Cu2+, Ce4+) vznikne, keď elektricky neutrálny atóm stratí ionizáciou elektrón. Katión sa v elektrickom poli pohybuje k záporne nabitej elektróde (katóde). Katióny z katódy prijímajú elektróny – redukujú sa.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cathode

Katóda je záporná elektróda. Pri elektrochemických procesoch priťahuje ióny s kladným nábojom – katióny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kinetic energy

Kinetická energia je spojená s pohybom (napr. auta alebo strely). Teleso má kinetickú energiu 1 joule, ak má hmotnosť 2 kg a pohybuje sa rýchlosťou 1 m/s.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kirchhoff's laws

Kirchhoffove zákony predstavujú spolu s Ohmovým zákonom základy teórie elektrických obvodov. Jeho prvý zákon hovorí, že súčet prúdov prichádzajúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov vychádzajúcich z uzla. Podľa druhého zákona sa súčet súčinov odporu a prúdu pre každý elektrický prvok v obvode rovná elektromotorickému (napájaciemu) napätiu použitému v obvode. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO