Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

L

Laser

Názov zariadenia LASER predstavuje umelé slovo z anglického výrazu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zosilenie svetla vynútenou emisiou žiarenia). Samotné zariadenie je prístroj generujúci alebo zosilňujúci koherentný a intenzívny úzky lúč svetla. Podľa prostredia, v ktorom dochádza ku generácii, sa lasery delia na plynové, z pevnej látky, polovodičové a pod. Lasery sa používajú v lekárstve (očné operácie), v polygrafii, na meranie vzdialeností, v spojovacej technike, v metrológii, vo vojenskej technike. Perspektívne sa počíta s jeho využitím v elektrárňach využívajúcich termojadrovú energiu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Laval turbine

Lavalova turbína je prvá rovnakotlaková parná turbína s jedným obežným kolesom s vysokým počtom otáčok a spomaľujúcim ozubeným prevodom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Liberalisation

Liberalizácia znamená uvoľňovanie obmedzení - odstránenie regulačných opatrení. Liberalizácia cien je odstránenie štátneho monopolu a administratívnej tvorby cien. Tvorba cien sa uskutočňuje podľa vzťahu ponuky a dopytu na trhu. Liberalizácia trhu s elektrickou energiou. Znamená odstránenie regulačných opatrení a tým na jednej strane možnosť výberu dodávateľa elektrickej energie, na strane druhej voľnú tvorbu cien podľa vzťahu ponuky a dopytu na trhu. V praxi sa prejavuje najmä zrušením štátneho monopolu na administratívne stanovenie cien. Nemusí pritom znamenať zrušenie štátnej cenovej regulácie - najmä v prechodnom období.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Lignite

Geologicky najmladšie pevné fosílne palivo s relatívne nízkou výhrevnosťou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ljungström regenerative air heater

Tepelný výmenník, ktorého rotor tvoria zväzky zvlneného plechu. Rotor zasahuje jednou polovicou do dymovodu druhou do vzduchovodu predhrievaného plynu. Plechy sú pri pomalej rotácii striedavo obtekané odchádzajúcimi spalinami a predhrievaným vzduchom a kumulované teplo zo spalín sa tým odovzdáva predhrievanému vzduchu.

Pomenovaný je podľa F. Ljungströma (1875–1946), švédskeho vynálezcu a priemyselníka.

●  Otáčky rotora: 3 až 5 za min.,

●  Rýchlosť spalín: 5 až 8 m/s (max. 10),

●  Ohrievač je zostavený zo sekcií vyplnených plechom, s hrúbkou 0,6 až 1,2 mm, šírka štrbiny:  3 až 6 mm.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Impeller

Lopatkové koleso je pomalobežný veterný motor, používaný od poslednej štvrtiny devätnácteho storočia najprv v Amerike, neskôr i v Európe. Na rozdiel od rýchlobežného veterného motora sa maximálna účinnosť dosahuje pri súčiniteli rýchlobežnosti okolo 1. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik