Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO

M

Magnetic field

Magnetické pole je fyzikálne pole, v ktorom sú veličinami poľa (čiže veličinami priradenými každému bodu poľa) intenzita magnetického poľa H a hustota magnetického toku B. V nejakom bode existuje magnetické pole, ak v tomto bode pôsobí na pohybujúce sa elektrické náboje alebo magnety sila F. Magnetické pole sa prejavuje silovými účinkami magnetickej látky alebo vodiča, cez ktorý preteká elektrický prúd na magnetické látky alebo pohybujúce sa elektricky nabité častice. Veľkosť magnetického poľa sa vyjadruje intenzitou magnetického poľa B, ktorá má jednotku A/m (ampér na meter).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Magnetohydrodynamic generator

Magnetickohydrodynamický generátor alebo tiež generátor MHD je zariadenie na priamu výrobu elektrickej energie z tepelnej energie. Princíp zariadenia je založený na interakcii vodivého média (plyn, kvapalina, plazma, tekutý kov) s  magnetickým poľom, čo vedie k vzniku elektrického napätia. Generátory MHD patria medzi netradičné a hádam aj perspektívne spôsoby výroby elektrickej energie. Ich využitiu v priemysle zatiaľ bráni viacero technických problémov.

Základné druhy MHD:

  • systém s otvoreným cyklom, využívajúci spaliny fosílnych palív,
  • systém s uzatvoreným cyklom, využívajúci vzácne plyny,
  • systém s tekutými kovmi (so sodíkom a s draslíkom).
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Magnetic flux

Magnetický tok Φ alebo tiež magnetický indukčný tok je súhrnný tok magnetickej indukcie prechádzajúci určitou plochou. Základnou jednotkou magnetického toku je weber (Wb = m2.kg.s-2.A-1).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Magnetism

Magnetizmus je schopnosť vzájomného pôsobenia látky a magnetického poľa. Magnetické deje sú priamym následkom elektrických dejov. Pojmom magnetizmus tiež označujeme vedný odbor skúmajúci vznik magnetického poľa a jeho pôsobenie na látky, ako aj pôvod magnetického správania sa jednotlivých látok

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Small hydropower plants

Malé vodné elektrárne sú zdroje elektrickej energie, patriace do skupiny Malých zdrojov energie. Tam patria zdroje (generátory) s inštalovaným výkonom do 10 MW (aj kogeneračné jednotky, veterné elektrárne, solárne generátory a pod.).

Manometer

Manometer je prístroj na meranie tlaku plynu alebo kvapaliny. Výroba pary v kotle je izobarický dej, to znamená, že prebieha pri konštantnom tlaku. Preto je presné určenie tlaku v kotle dôležitým prevádzkovým údajom. Keďže pri nábehu kotla sa mení tlak z atmosférickej hodnoty až na plný prevádzkový tlak, systém merania tlaku musí pracovať spoľahlivo v celom rozsahu, vrátane rezervy danej tlakovou skúškou.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Maxwell's equations

Maxwellove rovnice sú základné rovnice pre elektromagnetické pole a vzťahy medzi jeho charakteristickými veličinami.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Mechanical energy

Mechanická energia je energia pohybujúcich sa telies alebo jednotlivých častíc ako aj energia vzájomného pôsobenia telies. Formou tohto druhu energie je napríklad kinetická energia vody a vetra, potenciálna energia, ...

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

International Atomic Energy Agency (IAEA)

MAAE je medzinárodná vládna odborná organizácia pridružená k OSN, so sídlom vo Viedni. Bola založená roku 1957, pričom bývalé Československo bolo zakladajúcim členom. Činnosť agentúry je zameraná hlavne na podporu a kontrolu využitia jadrovej energie, na využitie rádioaktívnych izotopov v lekárstve, poľnohospodárstve, hydrológii a priemysle, na šírenie vedeckých informácií a technických znalostí, poriadanie odborných kurzov a konferencií, vydávanie publikácií a poskytovanie technickej pomoci a riešenie právnych aspektov využitia jadrovej energie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The International Nuclear Event Scale (INES)

V roku 1991 bola Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) zavedená stupnica Medzinárodná stupnica jadrových udalostí INES. Dôvodom bola potreba pravdivého a zrozumiteľného informovania verejnosti o prevádzke jadrových elektrární a ďalších zariadení palivového cyklu, výskumných reaktoroch a úložiskách vyhoreného paliva a RAO vrátane ich transportu. INES delí nehodové udalosti zásadne na nehody (stupne 1, 2, 3), neohrozujúce okolie a vonkajšie lokality elektrárne a nevyžadujúce žiadne mimoriadne opatrenia, a na havárie (stupne 4, 5, 6, 7), ktoré už v dôsledku väčšieho úniku rádioaktivity do okolia vyžadujú realizovať opatrenia uvedené v prijatých havarijných plánoch. Každá účastnícka krajina je povinná v presne stanovenom termíne informovať koordinačné centrum MAAE o každej nehode a havárii. Absolútna väčšina hlásených udalostí je pod 3. stupňom. Havárie s účinkom na okolie (stupeň 4) sú výnimočné a ako príklad možno uviesť haváriu na JE A1 v Jaslovských Bohuniciach. Havárie stupňa 5 boli dosiaľ na svete len dve: na JE Windscale (Anglicko) a JE Three Mile Island (USA). Havária 6. stupňa nebola žiadna. Najväčšou haváriou tak zostávala do 11. 3. 2011 Černobyľská havária, ktorá mala 7. stupeň. 11. marca 2011 vlna tsunami zničila severovýchod Japonska a poškodila jadrovú elektráreň Fukushima. Japonský úrad pre jadrovú bezpečnosť 12. 4. 2011 zaradil haváriu v jadrovej elektrárni vo Fukušime na 7. – maximálny stupeň stupnice INES.

Medzinárodná stupnica INES jadrových udalostí:

0 – Udalosti bez významu na bezpečnosť

1 – Odchylka od normálnej prevádzky

2 – Poruchay

3 – Vážna porucha

4 – Havária s účinkami v jadrovom zariadení

5 – Havária s účinkami na okolie

6 – Závažná havária

7 – Veľká havária

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO