Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
VŠETKO

N

Equivalent circuit

Každé elektrické aj strojné zariadenie je možné znázorniť schematicky použitím určitých dohodnutých značiek – nahradiť ho nakresleným elektrickým (potrubným) obvodom - náhradnou schémou. Toto umožňuje jednoduché riešenie prevádzkových stavov daného zariadenia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The cost of the electricity supply

Náklady na dodávku elektriny tvoria náklady na výrobu elektriny a na dopravu elektriny (dodávku elektriny) ku konečnému spotrebiteľovi vrátane nákladov na riadenie elektrizačnej sústavy a systémových služieb a nákladov na vlastnú spotrebu.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

The cost of the electrical work

Náklady na elektrickú prácu zahŕňajú náklady závislé od spotreby elektrickej energie. Obsahujú napríklad palivové náklady, náklady na vodu, náklady na stratenú elektrinu vo vedeniach a pod..

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

The cost of the electrical power

Náklady na elektrický výkon sú v podstate stálou zložkou výrobných nákladov na dodávku elektriny, ktorá zahŕňa náklady na udržanie pohotovosti energetickej sústavy vzhľadom na dodávku energie, teda náklady nezávislé od množstva dodanej energie (sem patria odpisy, úroky, mzdy, materiál, réžie, náklady na straty výkonu a pod.). Skladajú sa z časti zdrojovej a časti sieťovej (prenos + distribúcia + systémové služby) a závisia od porovnania maxima odberu s maximom elektrizačnej sústavy. 

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Costs of losses

Straty prenášaného výkonu na vedeniach sú závislé od kvadrátu prenášaného výkonu a sú imanentným dôsledkom dopravy elektriny vedením. Na výrobu tejto elektriny, ktorá sa stratí pri doprave, je nutné vynaložiť určité náklady - náklady na straty, podobne ako na elektrinu užitočne spotrebovanú.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Cost of electricity production

Pri vyjadrovaní nákladov výroby elektriny je nutné rešpektovať dve základné zložky nákladov odlišného charakteru, a to stálu zložku, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s udržaním pohotovosti zdrojov elektrizačnej sústavy, t.j. náklady nezávislé od výroby elektrickej energie. Sem patria väčšinou odpisy, úroky, mzdy, materiál, réžia a pod.

Premenná zložka zahŕňa náklady závislé od výroby elektriny a obvykle sa redukuje na palivové náklady, teda na tzv. palivovú zložku. Do premennej zložky by mala patriť malá časť niektorých ďalších nákladov, napr. miezd, nákladov na pomocný materiál, bežné opravy, chladiacu vodu a pod. Pre ich malý podiel v premenných nákladoch ich však zvyčajne zahrnieme do stálych nákladov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Purchases of electricity

Nákup elektriny bilančne zachytáva toky elektrickej energie medzi subjektmi podnikajúcimi v energetike, t.j. výrobcami, distributérmi a obchodníkmi s elektrinou.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Purchase price

Nákupná cena je cena na zabezpečenie tovaru a služieb. Nákupná cena by mala byť nižšia ako cena predajná, aby mohol z tohto kladného rozdielu obchodník hradiť svoje náklady a dosahovať zisk.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Feedwater

Napájacia voda je chemicky upravená destilovaná voda, ktorá slúži v parnej elektrárni ako pracovná látka tepelného obehu. Pri prevádzke elektrárne napájacia voda vzniká kondenzáciou pary v kondenzátore, odkiaľ je dopravovaná napájacím čerpadlom do kotla.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Supply pump

Napájacie čerpadlo je čerpadlo dopravujúce napájaciu vodu z kondenzátora do kotla alebo parného generátora. Najčastejšie sa používajú odstredivé radiálne alebo diagonálne čerpadlá v horizontálnom usporiadaní. Keďže výpadky napájacích čerpadiel sú veľmi nebezpečné, používa sa zálohovanie (niekoľko paralelne pracujúcich čerpadiel).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Supply line

Napájacie vedenie je vedenie určené na pripojenie jedného alebo viacerých zákazníkov vybočením zo siete (prenosovej alebo rozvodnej). V sieťach nn sa napájacie vedenie označuje ako prípojka.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

National Nuclear Fund

Účelom zriadenia a činnosti jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky podľa § 7 určené na záverečnú časť jadrovej energetiky v dostatočnom množstve a transparentným a nediskriminačným spôsobom poskytovať tieto prostriedky osobám uvedeným v § 10 ods. 1 na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na účely podľa § 9 ods. 1 za podmienok uvedených v § 10 a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody.

Non-renewable energy sources

Neobnoviteľné zdroje energie sú zdroje energie, ktoré sú v čase a priestore z pohľadu dĺžky ľudského života a potrieb spoločnosti vyčerpateľné. Delíme ich na primárne zdroje energie (uhlie, ropa, plyn, rašelina, uránová ruda...) a sekundárne zdroje energie (napríklad produkty štiepnej reakcie v reaktoroch 235U alebo 239Pu vzniknuté z 238U, alebo plyny z technologických procesov ako je svietiplyn). Výhodou neobnoviteľných zdrojov energie je vysoká výkonová hustota a vysoká výkonová pohotovosť. K nevýhodám patrí negatívny dopad na životné prostredie a obmedzené zásoby.

Unconventional energy sources

Netradičný zdroj energie je zdroj využívajúci netradičné formy (druhy) energie. Označuje sa aj ako alternatívny zdroj. Výhodou je prakticky neobmedzené čerpanie. V súčasnosti sa netradičné zdroje využívajú málo. Patria sem solárna energia, veterná energia, energetické využívanie biomasy, využívanie energie oceána, geotermálna energia, energia jadrovej fúzie.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Neutral (N)

Pracovný vodič je vodič pripojený k neutrálnemu bodu siete, schopný prispieť k prenosu elektrickej energie.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Independent producers

Nezávislí výrobcovia elektrickej energie sú výrobcovia, označovaní podľa smernice 96/92/EC, ako výrobcovia elektrickej energie, ktorí nevykonávajú žiadne prenosové alebo distribučné činnosti na území pokrývanom elektrizačnou sústavou, v ktorej ona pôsobí. Medzi nezávislých výrobcov patria napríklad závodné elektrárne (autorproducers)

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php
.

The low tariff (NT)

Nízka tarifa (NT) je časové pásmo, keď je zaťaženie elektrickej rozvodnej siete nižšie. V tejto dobe sú zvyčajne aj nižšie náklady na výrobu a prenos elektriny. Energetické spoločnosti preto motivujú odber v tomto čase nižšou cenou.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Low voltage

Nízke napätie (nn) je označenie pre nízke napätie v rozmedzí od 50 V do 1000 V.

Low level waste

Ako nízkoaktívny označujeme rádioaktívny odpad obsahujúci rádionuklidy v malom množstve. Pri manipulácii a preprave nevyžaduje tento druh rádioaktívneho odpadu tienenie ani chladenie a môže byť trvalo uložený v úložisku povrchového typu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Support cylinder core

Nosný valec aktívnej zóny umožňuje stabilné upevnenie palivových článkov, regulačných tyčí, meracích kanálov atď. v aktívnej zóne. Iný názov pre nosný valec je kôš aktívnej zóny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nucleon

Nukleón je spoločný názov pre častice jadra atómu - neutrón a protón.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_n/

Neutral wire

Vodič jednofázovej sústavy vodivo spojený so zemou, t.j. jeho napätie proti zemi je nulové. Funkciou nulového vodiča je uzatvárať prúdový obvod, ale často plní funkciu ako ochranný vodič pri ochrane nulovaním v rozvodoch nn. Druhý vodič jednofázovej sústavy sa nazýva fázový vodič alebo fáza.

Vo viacfázovej sústave sa pri spojení do hviezdy používa vodič, ktorý je pripojený na stred vinutia a hovorí sa mu stredný vodič. Ak je tento stredný vodič uzemnený, potom plní funkciu nulového vodiča.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php


Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
VŠETKO