Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO

N

Equivalent circuit

Každé elektrické aj strojné zariadenie je možné znázorniť schematicky použitím určitých dohodnutých značiek – nahradiť ho nakresleným elektrickým (potrubným) obvodom - náhradnou schémou. Toto umožňuje jednoduché riešenie prevádzkových stavov daného zariadenia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The cost of the electricity supply

Náklady na dodávku elektriny tvoria náklady na výrobu elektriny a na dopravu elektriny (dodávku elektriny) ku konečnému spotrebiteľovi vrátane nákladov na riadenie elektrizačnej sústavy a systémových služieb a nákladov na vlastnú spotrebu.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

The cost of the electrical work

Náklady na elektrickú prácu zahŕňajú náklady závislé od spotreby elektrickej energie. Obsahujú napríklad palivové náklady, náklady na vodu, náklady na stratenú elektrinu vo vedeniach a pod..

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

The cost of the electrical power

Náklady na elektrický výkon sú v podstate stálou zložkou výrobných nákladov na dodávku elektriny, ktorá zahŕňa náklady na udržanie pohotovosti energetickej sústavy vzhľadom na dodávku energie, teda náklady nezávislé od množstva dodanej energie (sem patria odpisy, úroky, mzdy, materiál, réžie, náklady na straty výkonu a pod.). Skladajú sa z časti zdrojovej a časti sieťovej (prenos + distribúcia + systémové služby) a závisia od porovnania maxima odberu s maximom elektrizačnej sústavy. 

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Costs of losses

Straty prenášaného výkonu na vedeniach sú závislé od kvadrátu prenášaného výkonu a sú imanentným dôsledkom dopravy elektriny vedením. Na výrobu tejto elektriny, ktorá sa stratí pri doprave, je nutné vynaložiť určité náklady - náklady na straty, podobne ako na elektrinu užitočne spotrebovanú.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Cost of electricity production

Pri vyjadrovaní nákladov výroby elektriny je nutné rešpektovať dve základné zložky nákladov odlišného charakteru, a to stálu zložku, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s udržaním pohotovosti zdrojov elektrizačnej sústavy, t.j. náklady nezávislé od výroby elektrickej energie. Sem patria väčšinou odpisy, úroky, mzdy, materiál, réžia a pod.

Premenná zložka zahŕňa náklady závislé od výroby elektriny a obvykle sa redukuje na palivové náklady, teda na tzv. palivovú zložku. Do premennej zložky by mala patriť malá časť niektorých ďalších nákladov, napr. miezd, nákladov na pomocný materiál, bežné opravy, chladiacu vodu a pod. Pre ich malý podiel v premenných nákladoch ich však zvyčajne zahrnieme do stálych nákladov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Purchases of electricity

Nákup elektriny bilančne zachytáva toky elektrickej energie medzi subjektmi podnikajúcimi v energetike, t.j. výrobcami, distributérmi a obchodníkmi s elektrinou.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Purchase price

Nákupná cena je cena na zabezpečenie tovaru a služieb. Nákupná cena by mala byť nižšia ako cena predajná, aby mohol z tohto kladného rozdielu obchodník hradiť svoje náklady a dosahovať zisk.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Feedwater

Napájacia voda je chemicky upravená destilovaná voda, ktorá slúži v parnej elektrárni ako pracovná látka tepelného obehu. Pri prevádzke elektrárne napájacia voda vzniká kondenzáciou pary v kondenzátore, odkiaľ je dopravovaná napájacím čerpadlom do kotla.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Supply pump

Napájacie čerpadlo je čerpadlo dopravujúce napájaciu vodu z kondenzátora do kotla alebo parného generátora. Najčastejšie sa používajú odstredivé radiálne alebo diagonálne čerpadlá v horizontálnom usporiadaní. Keďže výpadky napájacích čerpadiel sú veľmi nebezpečné, používa sa zálohovanie (niekoľko paralelne pracujúcich čerpadiel).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO