Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

O

Electricity consumer

Za odberateľa elektriny (zákaznika) sa zvyčajne označuje koncový používateľ elektrickej energie, ktorý nakupuje elektrinu pre svoju vlastnú spotrebu (na výrobu tovaru a služieb alebo pre osobnú spotrebu) - v takomto prípade je tento pojem totožný s pojmom konečný spotrebiteľ.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Offtake point

Odberné miesto obecne označuje miesto (lokalitu), odkiaľ sa elektrina odoberá. Obvykle je totožné s miestom, kde sa meria odber (spotreby). Odber jedného odberateľa sa môže merať aj na niekoľkých odberných miestach.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Deviation

Odchýlka v energetike predstavuje rozdiel dohodnutého množstva elektriny a skutočne dodaného množstva elektriny, ktorý vzniká v danom časovom úseku.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Separability

Odlučivosť je percentuálny podiel tuhých častíc odlúčených zo znečisteného plynu. Odlučivosť cyklónových odlučovačov dosahuje v závislosti od usporiadania okolo 90 %. Odlučivosť elektrostatických odlučovačov dosahuje viac ako 99 %

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Precipitator of fly ash

Odlučovač popolčeka je zariadenie, v ktorom dochádza k odlúčeniu popolčeka zo spalín. V moderných kotloch na mleté uhlie vzniká jemný popolček, unášaný spalinami. Pokiaľ sa nemá dostať komínom do ovzdušia, je potrebné spaliny vyčistiť a popolček odlúčiť. V súčasnej dobe sa používajú predovšetkým elektrostatické filtre, zachytávajúce viac ako 99 % popolčeka. Mechanické odlučovače sú účinné najmä na odlučovanie hrubších častíc. Pre menšie objemy spalín sa môžu použiť textilné filtre.  

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Separation of fly ash and flue gas cleaning

Odlučovanie popolčeka a čistenie spalín je vlastne odstraňovanie tuhých častíc a škodlivých plynných produktov (predovšetkým SO2 a NOx) zo spalín. Zákon o ovzduší z roku 1991 zaväzuje prevádzkovateľov uhoľných elektrární tak prevádzkovať zariadenie, aby sa dodržali maximálne prípustné koncentrácie škodlivín v exhaláciách. To znamená, že nevyhovujúce elektrárne sa musia k stanovenému termínu odstaviť alebo dovybaviť výkonnými odlučovačmi popolčeka a systémom čistenia spalín.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Heat exchanger station

Odovzdávacia stanica tepla (OST) slúži na prispôsobenie tlaku a teploty vyhrievacieho média podmienkam vhodným pre vnútorné domové rozvody a radiátory. Súčasne sa tu ohrieva teplá úžitková voda pre zásobované objekty. Systém regulácie umiestnený v OST naviac riadi vykurovanie podľa klimatických podmienok a dennej doby. Odovzdávacie miesto je miesto odovzdania elektriny od výrobcu do prenosovej alebo distribučnej sústavy, alebo miesto odovzdania elektriny medzi prenosovou a distribučnou sústavou, alebo medzi dvoma distribučnými sústavami. 

Waste heat

Ako „odpadové teplo” označujeme teplo, vznikajúce pri technologických procesoch, pre ktoré sa v priebehu procesu nenájde využitie. Zahŕňa sa do strát energie. Odpadové teplo môže byť viazané na najrôznejšie teplonosné prostredie, najčastejšie vodu, vzduch alebo spaliny. Niekedy sa dá odpadové teplo využiť na vykurovanie, prípadne na výrobu pary a elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Disconnector

Odpájač je elementom elektrickej siete, ktorý slúži na viditeľné rozpojenie elektrických obvodov alebo viditeľné odpojenie elektrického zariadenia od elektrického napájania v stave, keď boli tieto už predtým odpojené vypínačom. Ide o bezpečnostnú funkciu pri práci na vypnutom (odpojenom) elektrickom zariadení.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Switch-disconnector

Odpínač je elementom elektrickej siete. Je to vlastne výkonový odpojovač, ktorý umožňuje vypínať elektrické obvody pri plnom zaťažení.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO