Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

O

Disconnectors

Odpojovače sú spínacie prístroje, ktoré slúžia na viditeľné odpojenie elektrického zariadenia od napätia. Odpojovačmi možno spínať len obvody bez záťaže (bez prúdu).

Odpojovače delíme:

1. podľa poctu pólov:

  • jednopólové,
  • trojpólové,

2. podľa ovládania:

  • ručne s izolačnou tyčou s
  • ručne pomocou pákového mechanizmu,
  • stlačeným vzduchom (staršie typy odpojovačov), 
  • elektrickým motorom,

3. podľa účelu:

  • prípojnicové (nemajú uzemňovacie nože)
  •  vývodové (majú uzemňovacie nože).

4. podľa vyhotovenia:

  •  na vonkajšiu montáž
  • na vnútornú montáž.

Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Elektrické stanice. Bratislava: STU FEI, 2001.

Resistivity of power line

Odpor vedenia je základný elektrický parameter vedenia a vyjadruje schopnosť vedenia klásť odpor prietoku elektrického prúdu. Je tvorený odporom vodičov a zeme (v prípade spätnej cesty prúdu zemou).

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Desulfurization unit

Odsírovacou jednotkou nazývame zariadenie, ktoré sa inštaluje medzi kotol a komín uhoľnej elektrárne, úlohou ktorého je zachytiť SO2 v spalinách. Účelom odsírovacieho zariadenia je teda odsírenie spalín. Procesy odsírovania spalín patria medzi najrozšírenejšie spôsoby znižovania emisií SO2. Vo svete je známych asi 200 odsírovacích metód, ktoré sú v rôznych štádiách vývoja, či realizácie. Medzi výhody odsírovacích jednotiek patrí, že sa môžu použiť v existujúcich, ako aj v novovybudovaných zariadeniach. Väčšinu odsírovacích procesov je možné zaradiť až na koniec spaľovacieho cyklu, t.j. za kotol, a tým prakticky nezasahovať do výroby elektrickej energie a tepla. Odsírovacie jednotky sú schopné pracovať v pomerne širokom rozsahu kvality a množstva odsírovaných spalín.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Flue gas desulphurisation

Odsírovanie spalín je odstraňovanie SO2 zo spalín. Pri odsírovaní spalín sa do prúdu spalín privádza absorpčná látka viažuca síru (vápenec, magnezit, dolomit). Vzniknuté zlúčeniny síry sa potom zo spalín odstraňujú. Suché procesy pracujú s aditívami pridávanými do spalín vo forme suchého prášku, mokré procesy sú založené na zachytávaní oxidov síry vo vodnej suspenzii (napr. mokrá vápencová vypierka).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ohm's Law

Ohmov zákon je základný zákon elektrických obvodov. Udáva vzťah medzi elektrickým napätím U a elektrickým prúdom I, ktorý pri danom napätí preteká vodičom s elektrickým odporom R. Zákon R = U/I platí pre jednosmerné prúdy v kovoch a elektrolytoch.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fireplace

V ohnisku prebieha spaľovanie paliva a uvoľňovanie chemickej energie, skrytej vo fosílnych palivách. Uvoľnenú tepelnú energiu prijímajú spaliny a odovzdávajú ju ďalším teplovýmenným plochám. Kusové palivo sa spaľuje v roštovom ohnisku, rozomleté uhlie v práškovom ohnisku atď. Analogické termíny sú spaľovacie zariadenie, spaľovací priestor, spaľovacia komora a pod..

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Air heater

Ohrievač vzduchu je tepelný výmenník využívajúci teplo odchádzajúcich spalín na zohriatie spaľovacieho vzduchu privádzaného do spaľovacej komory kotla. Podľa spôsobu prenosu tepla rozlišujeme rekuperačné a regeneračné ohrievače. V rekuperačnom ohrievači sú spaliny od ohrievaného vzduchu oddelené pevnou stenou, v regeneračných ohrievačoch sa teplo prenáša prostredníctvom akumulačnej časti, ktorá je striedavo ohrievaná spalinami a ochladzovaná vzduchom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Lead accumulator

Princíp oloveného akumulátora spočíva v premene elektrickej energie na chemickú energiu akumulátorového média. Olovený akumulátor sa skladá z párov olovených dosiek, ponorených do nádoby s roztokom kyseliny sírovej. Na doskách nenabitého akumulátora sa usadí účinkom kyseliny síran olovnatý PbSO4. Pripojením jednosmerného elektrického napätia pri nabíjaní sa na kladnej elektróde vytvára červenohnedý oxid olovičitý PbO2, záporná elektróda sa pokryje tmavo šedou vrstvou hubovitého olova. Tým sa nabitý akumulátor premenil na galvanický článok. Elektrolyt zhustne a na svorkách páru elektród nameriame napätie 2,1 V. Pri vybíjaní, po spojení svoriek elektród cez záťaž, začne prebiehať opačná chemická reakcia ako pri nabíjaní. V súčasnosti vyrábané akumulátory sú kompaktné. Nádobky majú vyplnené väčším počtom párov doštičiek oddelených pórovitými separátormi. Podľa počtu článkov na uzatvorenom povrchu, prepojených olovenými spojkami, produkujú napätie 6, 12, 24 nebo 48 V. Dosahujú vynikajúcu účinnosť okolo 80 %. Najrozšírenejšie automobilové akumulátory 12 V majú kapacitu 50 Ah (ampérhodín) a ich životnosť je až 500 nabíjacích cyklov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Plumbum

Olovo (Pb - Plumbum) je chemický prvok skupiny IV B, s atómovým číslom 82, s relatívnou atómovou hmotnosťou 207,2, teplotou topenia 327 °C a hustotou 11 350 kg.m-3. Jedná sa o modrobiely mäkký ťažný kov, ľuďom známy už od praveku. Vyrába sa najčastejšie z galenitu. Na vzduchu sa pokrýva tenkou vrstvou oxidu. Používa sa napríklad na výrobu olovených akumulátorov, elektrických káblov, rúrok, v chemických zariadeniach a v zliatinách, ako materiál ochranných krytov proti ionizujúcemu žiareniu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Eligible customer

Oprávnený odberateľ označuje odberateľa elektriny, ktorý je z legislatívy oprávnený uzavrieť zmluvu o dodávke a odbere elektriny s ľubovolným dodávateľom.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO