Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

O

Optimization in energy

Optimalizácia predstavuje organizovanie technických a ekonomických systémov a procesov takým spôsobom, aby sa dosiahol stanovený cieľ – optimum – pri zvážení všetkých vedľajších podmienok. V energetike, kde je cieľom výroba elektrickej energie a tepla, je potrebné pri optimalizácii systémov a procesov vziať do úvahy aspekty technické, ekonomické, ekologické, bezpečnostné a podobne. Ďalšia definícia optimalizácie hovorí, že je to proces výberu najvhodnejšieho variantu zo všetkých možných. Z hľadiska ekológieje to dôležitý proces hodnotenia javov v zhoršujúcom sa životnom prostredí.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Organic Rankine Cycle (ORC)

Je to elektrárenský kondenzačný cyklus, ktorý používa namiesto vody, resp. vodnej pary ako pracovnú látku v primárnom okruhu zmes organických zlúčenín ( silikónový olej), ktoré sú svojimi termodynamickými vlastnosťami vhodné k použitiu v tepelnom obehu. Výhodou oleja je, že pri danej teplote (napr. 300 °C) sa udrží v kvapalnom stave pri pomerne nižšom tlaku ako voda. Vo výparníku predáva olej teplo do sekundárneho okruhu, kde sa pracovná organická látka vyparuje, dosahuje väčšieho tlaku ako má olej a organické pary sú vedené do parnej turbíny, kde expandujú. Para je za turbínou vedená do kondenzátora, kde kondenzuje po odobraní výparného tepla chladiacou vodou, ktorá potom dodáva teplo do objektov prepojených na túto tepelnú sieť. Organické látky použité ako náhrada vody v sekundárnom tepelnom obehu musia samozrejme splňovať prísne predpisy a normy vzťahujúce sa k životnému prostrediu. Typické využitie ORC sa ponúka v spojení s kotlami na biomasu, kde je primárna energia v palive využitá na výrobu tepla, ale i elektrickej energie.

el

http://www.tzb-info.cz/2455-biomasa-efektivni-palivo-pro-orc-technologii

Oscilloscope

Osciloskop je elektronický merací prístroj, ktorý umožňuje vizuálne pozorovanie časovo rozvinutých priebehov elektrických veličín alebo aj iných veličín, ktoré sa dajú premeniť na elektrický signál. Umožňuje merať rôzne parametre týchto signálov : tvar, veľkosť, frekvencia, fázové pomery medzi signálmi.

https://sites.google.com/site/mmmulttech/home/1-Charakteristika

Island

Ostrov je časť elektrizačnej sústavy elektricky oddelená od prepojenej sústavy - je to v podstate stav núdze, ktorý treba čo najrýchlejšie previesť do normálneho stavu prifázovaním k prepojenej sústave.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Air warming

Proces postupného otepľovania ovzdušia na našej planéte je spojený najmä s negatívnym vplyvom priemyselnej činnosti človeka na životné prostredie. Ide nielen o zvyšovanie priemernej teploty, ale hlavne o celý rad súvisiacich klimatických zmien, ktoré môžu dramaticky zmeniť život ľudí v určitých oblastiach. Otepľovanie ovzdušia súvisí s tzv. skleníkovým efektom, pri ktorom sa v atmosfére zhromažďujú skleníkové plyny (napr. oxid uhličitý a ďalšie), zabraňujúce vyžarovaniu tepla zo Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Control of distribution systems

Ovládanie v distribučných sústavách je súčasť riadenia distribučnej sústavy, kde sa na základe vysielania povelov z hlavnej stanice (riadiacej, ovládacej) do riadeného objektu (napr. podružnej stanice) uskutočňujú spravidla kvalitatívne zmeny, napr. zapínanie a vypínanie strojov, prípojok, spúšťanie a odstavovanie vodných turbín a pod.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Carbon dioxide

Oxid uhličitý CO2  je bezfarebný, nehorľavý plyn bez zápachu, ktorý je bežne prítomný v atmosfére. Vzniká najmä pri spaľovaní fosílnych palív, pri dýchaní živých organizmov a pri rozklade rastlín a živočíchov. Priemerná koncentrácia CO2 vo vzduchu stále rastie, čo má negatívny dopad na znečisťovanie ovzdušia. Najväčší vplyv na zvyšovanie CO2 má najmä výroba elektrickej energie, priemysel a doprava.

Nitrogen oxides

Oxidy dusíka patria medzi škodlivé látky, ktoré sa môžu dostať spalinami do vzduchu. Zvyšujú škodlivé účinky oxidu siričitého a rovnako napádajú sliznice dýchacích orgánov a devastujú lesy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Sulfur oxides

Oxidy síry patria medzi najškodlivejšie látky, ktoré sa môžu dostať spalinami do vzduchu. Hlavným zástupcom je oxid siričitý SO2. Jeho koncentrácia je indikátorom znečištenia vonkajšieho ovzdušia. Dochádza k negatícnemu pôsobeni na horné dýchacie cesty. Nebezpečnější je oxid sírový SO3. Je dráždivější. Typicky sa objevuje při husté hmle. Zspôsobuje kontrakcie hladkej svaloviny dýchacích ciest, a to už v malých koncentraciách. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Indication of the different types of reactors

TYP

Plný význam

Slovenský pojem

AGR

Advanced Gas Cooled, 
Graphite Moderated Reactor

pokročilý plynom chladený, gafitom moderovaný reaktor

BWR

Boiling Light Water Cooled 
and Moderated Reactor

varný, ľahkou vodou chladený
a moderovaný reaktor

FBR

Fast Breeder Reactor

rýchly množivý reaktor

GCR

Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor

plynom chladený, grafitom moderovaný reaktor

HTGR

High Temperature, Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor

vysokoteplotný, plynom chladený a grafitom moderovaný reaktor

HWGCR

Heavy Water Moderated, Gas Cooled Reactor

ťažkou vodou moderovaný a plynom chladený reaktor

LWGR

Light Water Cooled, Graphite Moderated Reactor

ľahkou vodou chladený, grafitom moderovaný reaktor

PHWR

Pressurized Heavy Water Moderated and Cooled Reactor

tlakovou ťažkou vodou moderovaný a chladený reaktor

PWR

Pressurized Light Water Moderated and Cooled Reactor

tlakovou ľahkou vodou chladený
a moderovaný reaktor

SGHWR

Steam Generating Heavy Water Reactor

varný ťažkovodný reaktor

WWER
(VVER)

Vodo -Vodjanoj Energetičeskij Reaktor

tlakovou ľahkou vodou chladený
a moderovaný reaktor

RBMK

Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj

ľahkou vodou chladený, grafitom moderovaný reaktor

KS

pozri poznámku 1

plynom chladený (CO2), ťažkou vodou moderovaný reaktor

Poznámka 1: Reaktor KS 150 bol prevádzkovaný v prvej československej jadrovej elektrárni A1 v lokalite Jaslovské Bohunice.Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO