Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
VŠETKO

P

Fuel

Palivo je pevná, kvapalná alebo plynná látka, z ktorej sa spaľovaním uvoľňuje tepelná energia. Výnimku tvorí jadrové palivo, z ktorého sa teplo uvoľňuje dôsledkom jadrových reakcií. Najčastejšie sa používajú fosílne palivá (uhlie, vykurovacie oleje vyrábané z ropy, zemný plyn) alebo palivá na báze biomasy (drevo, poľnohospodárske odpady, bioplyn).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel (nuclear)

Podľa chemickej väzby štiepneho materiálu (uránu) môže byť palivom karbid, kov, fluorid, oxid, nitrid, silicid (pozri heslo Jadrové palivo). Podľa obsahu U 235 rozlišujeme palivo prírodné (0,71 %) a obohatené (obsah U 235 je väčší ako 0,71 %). Geometrická forma paliva je rôznorodá, najčastejšie sú to valcové palivové tablety narovnané do hermetického povlaku (palivová tyč).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel assembly

Montáž palivových tyčí do tzv. palivovej kazety uľahčuje manipuláciu s jadrovým palivom. Jedna palivová kazeta obsahuje až 300 palivových tyčí.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel tablet

Palivová tableta je najčastejšia geometrická forma jadrového paliva. V tejto geometrickej forme je palivo ukladané do palivových tyčí a tie sú spájané do palivových kaziet.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel rod

Palivová tyč je hermeticky uzatvorená rúrka naplnená palivovými tabletami. Zväzok palivových tyčí tvorí palivovú kazetu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel pump

Palivočerpadlo je čerpadlo dopravujúce palivový olej vysokým tlakom do horákov. Vstupný pretlak paliva musí zaistiť jeho dokonalé rozprášenie. Kapacita čerpadla je určená výkonom kotla. Vstupný pretlak paliva môže byť:

  • tlakové rozprašovanie: 3,2 až 5 MPa,
  • parné rozprašovanie: 0,6 až 1,6 MPa.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel blower

Palivodúchadlo je dúchadlo dopravujúce zemný plyn s potrebným tlakom do horákov. Vstupný pretlak musí zaistiť dokonalé zmiešanie plynu so spaľovacím vzduchom. Vstupný pretlak plynu býva 40 až 300 MPa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel economy

Palivovým hospodárstvom jadrových elektrární a elektrární spaľujúcich fosílne palivá nazývame prevádzky elektrární, v ktorých sa palivo do elektrární prijíma, kontroluje a upravuje na jeho použitie, prípadne sa zaisťuje aj manipulácia po využití jadrového paliva, zameraná na jeho bezpečné dočasné skladovanie na území elektrárne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel assembly

Palivový článok je elektrochemické zariadenie, ktoré počas reakcie premieňa chemickú energiu paliva priamo na energiu elektrickú Pojem „palivový článok” sa zvyčajne nie úplne presne používa na označenie jadrového paliva vo forme palivovej kazety, palivovej tyče, palivovej gule.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel cycle

Palivovým cyklom sa označuje postupnosť technologických procesov spojených s využitím paliva. Začína ťažbou, transportom, úpravou, využitím a končí prepracovaním alebo konečným uložením odpadov. Jestvujú dva principiálne odlišné cykly – otvorený palivový cyklus a uzavretý palivový cyklus.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam

Všeobecne predstavuje para plynné skupenstvo látky s teplotou nižšou ako je kritická teplota. Para sa dá skvapalniť jednoduchým zvýšením tlaku bez ochladenia. V elektrárenstve má zvláštny význam vodná para, ktorej energia sa v jadrových elektrárňach a v elektrárňach spaľujúcich fosílne palivá využíva na roztočenie parnej turbíny a následne na výrobu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam power plant

Výraz „parná elektráreň” sa často nepresne používa na označenie klasickej elektrárne. Je potrebné si však uvedomiť, že aj jadrová elektráreň je z hľadiska používaného média (pary) v sekundárnom alebo aj terciárnom okruhu parnou elektrárňou.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam turbine

Parná turbína je tepelný lopatkový rotačný motor, v ktorom sa mechanická energia získava expanziou vodnej pary v jednom alebo postupne v niekoľkých turbínových (tlakových) stupňoch, tvorených rozvádzacím a obežným kolesom s vencom lopatiek. Turbína sa spravidla nachádza na spoločnom hriadeli s elektrickým generátorom – spoločne tvoria tzv. turbogenerátor. Na zvýšenie účinnosti bývajú zvyčajne veľké parné turbíny rozdelené na niekoľko dielov - vysokotlakový a nízkotlakový, prípadne aj strednotlakové stupne. Medzi nimi môže byť aj regenerátor pary, ktorý znova ohreje expanziou vychladenú paru, čím zväčší (za cenu dodania relatívne malého množstva energie) jej objem.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam heating

Parné vykurovanie je spôsob ústredného, prípadne diaľkového vykurovania, v ktorom vykurovacím médiom je vodná para. Para privedená parným potrubím kondenzuje vo vykurovacích telesách, kondenzát sa vracia kondenzátovým potrubím späť do kotla. Nevýhodou parného vykurovania je vysoká povrchová teplota vykurovacích telies a zložitejšia regulácia vykurovacieho výkonu. Parné vykurovanie:

  • podtlakové – tlak pod 0,1 MPa,
  • nízkotlakové – tlak 0,1 až 1,15 MPa,
  • vysokotlakové – tlak nad 1,15 MPa.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam drum

Parný bubon je valcová horizontálna oceľová tlaková nádoba, v ktorej dochádza k separácii nasýtenej pary. V moderných strmorúrových kotlochstráca bubon funkciu vlastnej výparnej plochy a tvorí spojovací prvok pre varnice a zavodňovacie rúrky, ktoré sú k nemu privarené. Je tepelne izolovaný a umiestňuje sa často mimo spaľovací priestor a mimo ťahy kotla. Bubon zaisťuje recirkuláciu vody vo varniciach (prirodzený obeh). V  prietlačných kotloch bubon odpadá.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam cycle

Parný cyklus je tepelný obeh premeny tepla na mechanickú energiu, s ktorým pracujú parné elektrárne. Skladá sa z izobarického ohrevu vody na teplotu varu, vyparovania vody, ohrevu pary na pracovnú teplotu a expanzie pary v  turbíne. Obeh je ukončený kondenzáciou pary na vodu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam boiler

Parný kotol je energetické zariadenie určené na výrobu pary. Skladá sa zo spaľovacieho zariadenia (ohnisko) a parného generátora. Do parného generátora sa privádza napájacia voda a výsledným produktom je para. Kotly sa rozdeľujú podľa typu ohniska(roštové, práškové granulačné, práškové výtavné, fluidné), podľa konštrukcie parnej časti (valcové, strmorúrové) a podľa obehu (prirodzený obeh, nútený obeh).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam boiler with dry outbreak

Parný kotol s granulačným ohniskom je parný kotol spaľujúci rozomleté uhlie. Teplota spaľovacieho procesu je volená tak, že čiastočky zhoreného paliva (popolček) sa v prúde spalín síce natavujú, ale rýchlo chladnú a granulujú. Zhromažďujú sa čiastočne vo výsypkách jednotlivých ťahov kotla a v odlučovači popolčeka. Časť jemného popolčeka však uniká so spalinami do ovzdušia a tvorí škodlivé exhalácie

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam boiler with a wet bottom outbreak

Parný kotol s výtavným ohniskom je kotol pracujúci s vyššou spaľovacou teplotou, umožňujúcou úplné roztavenie popolčeka a vznik roztavenej trosky. Troska sa odvádza z ohniska výtokovým otvorom do granulačnej nádrže.

Steam Engine

Parný stroj je tepelný piestový motor meniaci tepelnú energiu vodnej pary na mechanickú prácu odvádzanú priamo z piestnej tyče (parné čerpadlo), alebo najčastejšie prostredníctvom kľukového mechanizmu z hriadeľa. V súčasnosti sa parné stroje používajú už len ojedinelo (parné lokomotívy, lokomobily), pretože boli nahradené parnými turbínami, spaľovacími motormi, elektromotormi.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam Generator

Parogenerátor je bežne používaný výraz pre parný generátor. Parný generátor je tepelný výmenník produkujúci paru, ktorá poháňa turbíny. V parných generátoroch jadrových elektrární vzniká para na teplých rúrkach, ktorými preteká voda 1. okruhu. Z parného generátora para postupuje ďalej do turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combined cycle power plant

Paroplynová elektráreň je elektráreň pracujúca v paroplynovom cykle. Paroplynové elektrárne potrebujú na svoju prevádzku kvapalné alebo plynné palivo. Podľa druhu paliva rozlišujeme potom elektráreň na vykurovací olej, zemný plyn alebo splynené uhlie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combined cycle

V paroplynovom cykle sa na zvýšenie účinnosti parného cyklu využívajú spaliny obvykle zo spaľovacích turbín. Pre účinnosť tepelných cyklov platí, že je tým vyššia, čím je vyššia stredná teplota, pri ktorej privádzame teplo do obehu, a čím je nižšia stredná teplota, pri ktorej teplo z obehu odvádzame. Účinnosť tepelného cyklu môžeme zvýšiť spojením parného a plynového cyklu s využitím ich špecifických vlastností. Samotný výraz „paroplynový cyklus“ je vlastne zjednodušený, pretože z termodynamického hľadiska ide o dva obehy: parný a plynový.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam pipe

Parovod je potrubie zabezpečujúce dopravu pary z parného generátora alebo kotla do turbíny

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Passive safety systems

Pasívne bezpečnostné systémy sa vyznačujú tým, že ich fungovanie nie je závislé od dodávky energie zvonku a že ich nie je nutné spúšťať a ovládať pomocou riadiaceho signálu. Sú stále funkčné, spĺňajú kritériá vysokej spoľahlivosti a dajú sa pomerne ľahko udržiavať.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Belt conveyor

Pásový dopravník je zariadenie umožňujúce plynulý transport paliva zo skládky do zásobníka. Hlavnou súčasťou pásového dopravníka je nekonečný gumový pás poháňaný elektromotorom. Na vrchnú časť pásu sa na jednom konci privádza dopravovaný materiál, na druhom konci sa materiál vysýpa. Prepravná kapacita je daná šírkou a rýchlosťou pásu. Na dopravu na väčšie vzdialenosti sa môže použiť niekoľko pásových dopravníkov.


Track planar grid

Pevný rošt s ručnou obsluhou stačil len do tej doby, pokiaľ pracovali parné stroje s malým výkonom. S rastom výkonu bolo potrebné rošty mechanizovať. Medzi úspešné konštrukcie patrí pásový rovinný rošt. Skladá sa z dvoch článkových reťazí prepojených naprieč rámami, do ktorých sú zasunuté roštnice. Vrstva paliva na rošte sa reguluje hradlom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pellets

Peletky predstavujú palivo rastlinného pôvodu – fytopalivo. Vyrábajú sa lisovaním z dreveného odpadu, dreva, pilín, resp. iných rastlín. Patria medzi ekologické obnoviteľné zdroje energie pre vykurovanie.

Pelton turbine

Peltonova turbína je rovnakotlaková vodná turbína s dotyčnicovým ostrekom obežného kolesa pre veľké spády. Rozvádzačom je dýza na prívodnom potrubí, z ktorej voda vystupuje kruhovitým lúčom a dopadá na miskovité lopatky obežného kolesa. Podľa prietoku sú vyrábané Peltonove turbíny s jednou, dvoma a tromi dýzami (vodorovné) alebo až so šiestimi dýzami (zvislé).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Perpetum mobile

Perpetum mobile je večný motor. Perpetum mobile prvého druhu je hypotetické zariadenie, ktoré by vykonávalo prácu „z ničoho“, t.j. bez dodania energie. Zákon zachovania energie takú možnosť vylučuje. Perpetum mobile druhého druhu by malo byť zariadenie trvalo pracujúce na základe odberu tepla z chladnejšieho okolia. To ale vylučuje druhá veta termodynamická.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Petersen Coils

Používa sa pri elektrických sieťach s neúčinne uzemneným uzlom transformátora jej úlohou je pri poruche obmedziť poruchový prúd kapacitného charakteru. Hlavnú úlohu pre odstránenie poruchového prúdu má indukčná reaktancia Petersonovej cievky, pričom cievka je pripojená medzi neutrálny bod elektrickej siete a zem. Hodnota indukčnej reaktancie je naladená tak, aby sa dosiahla celková minimalizácia kapacitného prúdu v mieste poruchy.

http://www.hvpower.co.nz/TechnicalLibrary/RE+DS/Petersen%20Coils%20%20Basic%20Principle%20and%20Application.pdf

Solid radioactive waste

Pevný rádioaktívny odpad vzniká napríklad pri prevádzke jadrového reaktora - ide predovšetkým o filtre, rôzne opotrebované časti strojného zariadenia, poškodené a zamorené meracie prístroje, náradie, odrezky armatúr, laboratórne pomôcky a podobne. Špecifický problém predstavujú aktivované časti zariadení a budov po ukončení prevádzky jadrovej elektrárne. Do pevných rádioaktívnych odpadov sa niekedy započítava aj vyhorené jadrové palivo, pokiaľ ho vôbec považujeme za odpad. Po zvládnutí zodpovedajúcich technológií prepracovania môže totiž toto vyhorené palivo predstavovať cennú surovinu. Objem pevných rádioaktívnych odpadov je pri úprave redukovaný a odpady sú vo vhodných kontajneroch ukladané do zodpovedajúcich úložísk.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pilot node

Pilotný uzol je uzol prenosovej sústavy, v ktorom sa udržiava sekundárnou reguláciou žiadané napätie. 

Smoke tube boiler

Plamencový kotol je starší typ kotla používaný v uhoľných elektrárňach. Plamencom sa nazýva vlnitá rúrka, umiestnená do vnútra kotla. Roštové ohnisko je vo vnútri plamenca a plamenec je obklopený vodou kotla. Tieto kotly mali väčšiu výhrevnú plochu pri zachovaní rovnakej veľkosti bubna ako pri kotloch valcových.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Plasma 

Z fyzikálneho hľadiska plazmu predstavujú častice (atómy, molekuly, ióny, elektróny) bez pevnej vzájomnej väzby, z ktorých aspoň niektoré majú elektrický náboj, pričom v dostatočne veľkom objeme je súčet kladných a  záporných elektrických nábojov nulový. Plazma je označovaná ako štvrté skupenstvo hmoty a vzniká ionizáciou plynu a to napríklad vysokou teplotou alebo elektrickým výbojom (bleskom alebo žiarením laseru). Pohyb plazmy v  elektromagnetickom poli študuje magnetohydrodynamika. Väčšina hmoty vo vesmíre je v stave plazmy.


Gas industry

Plynárenstvo predstavuje odbor zaoberajúci sa výrobou, rozvodom, skladovaním a distribúciou kvapalného plynu, skvapalňovaním zemného plynu, jeho skladovaním a využitím.


Gaseous radioactive waste

Plynný rádioaktívny odpad vzniká pri prevádzke jadrového reaktora a obsahuje najmä rádionuklidy inertných plynov a jódu s krátkym polčasom rozpadu. Po zadržaní v čistiacom systéme dochádza k rozpadu väčšiny rádionuklidov a po vyčistení je vzduch vypúšťaný ventilačným systémom. Prípustné koncentrácie rádionuklidov vo vypúšťanom vzduchu sú stanovené zvláštnymi predpismi.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Feeder

Podávač je Zariadenie umožňujúce v systéme transportu paliva potrebné dávkovanie. Podávač surového uhlia váži a podáva uhlie zo zásobníka do mlyna. Najrozšírenejším typom je reťazový podávač (redler). Podávače práškového uhlia vážia a podávajú uhoľný prášok do práškového potrubia, ktorým sa prášok pneumaticky primárnym vzduchom dopravuje do horákov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Floor heating

Podlahové vykurovanie je vykurovací systém umiestnený v podlahovej časti priestoru.

Terms for connection to the transmission system

Pripojovacie podmienky k prenosovej sústave sú podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa mohlo uskutočniť pripojenie používateľa k prenosovej sústave. Základné podmienky platné pre všetkých používateľov prenosovej sústavy sú dostupné miesto pripojenia a neprekročenie prenosovej schopnosti siete.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Support services

Podporné služby sú služby, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR nakupuje na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR , pričom výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny.

http://www.sepsas.sk/seps/Podporne_sluzby.asp?kod=269

Standby mode

Pohotovostný stav spotrebičov, ktorý zabezpečí po zapnutí okamžitý nábeh spotrebiča na plný výkon. Tento režim je typický pre spotrebiče s diaľkovým ovládaním.

Fuse

Poistka je elektrotechnické ochranné zariadenie (pozri heslo elektrická ochrana) proti skratu a prekročeniu prípustného príkonu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Half-life

Polčas rozpadu je doba, počas ktorej sa polovica z prítomných rádionuklidov zmení (rozpadne).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Half Peak Power

Pološpičková elektráreň pracujúca v režime pološpičkového zaťaženia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Half Peak hydroelectric power

Vodná elektráreň pracujúca v režime pološpičkového zaťaženia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Semi-peak-load

Pološpičkové zaťaženie je časť zaťaženia medzi základným a špičkovým zaťažením. Túto časť zaťaženia je vhodné pokrývať klasickými elektrárňami a veľkými vodnými elektrárňami, t.j. elektrárňami s veľkým výkonom, pomerne vysokou účinnosťou a s možnosťou dostatočne rýchlych zmien výkonu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Semiconductors

Polovodiče (či presnejšie elektrónové polovodiče) sú nekovy s elektrónovou vodivosťou. Od kovov sa odlišujú predovšetkým malou elektrickou vodivosťou a obrátenou závislosťou vodivosti od teploty (na rozdiel od kovov, vodivosť s teplotou rastie). U niektorých polovodičov dochádza absorpciou svetla k uvoľňovaniu vodivostných elektrónov (vnútorný fotoelektrický jav).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Polymerization

Polymerizácia je pomerne nový spôsob úpravy kvapalných (mokrých pevných) rádioaktívnych odpadov, vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda je založená na zabudovaní odpadov do umelých hmôt ako polyester alebo epoxidová živica. Výhodou metódy je nízka vylúhovateľnosť rádionuklidov a chemická stabilita výsledného produktu. Nevýhodou sú vysoké náklady a relatívne zložitá technológia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pool

Pool je článok trhu s elektrinou, ktorý zabezpečuje vyrovnávanie okamžitej ponuky a dopytu po elektrine, pretože zmluva medzi výrobcom a oprávneným zákazníkom nemôže plne zabezpečiť okamžitú rovnováhu medzi ponukou a dopytom.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Ash

Popol tvorí tuhý minerálny zbytok po spálení paliva, ktorý vznikne oxidáciou a  rozkladom popolovín. Jemné čiastočky popola, vzniknuté spaľovaním práškového uhlia, tvoria popolček. Pri vyšších teplotách popol mäkne, speká sa a tvorí škvaru, pri prekročení teploty tavenia tvorí tekutú trosku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fly ash

Popolček sú jemné čiastočky popola vzniknuté spaľovaním práškového uhlia. Popolček vzniká v spaľovacom priestore a je unášaný spalinami do ďalších ťahov kotla. Zo spalín sa odstraňuje cyklónmi a elektrostatickými filtrami. Pomocou pneumatických alebo hydraulických systémov sa dopravuje na skládku popolčeka.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Crude ash

Popoloviny sú nespáliteľná tuhá zložka paliva. Podľa druhu uhlia sa obsah popoloviny pohybuje v rozmedzí 20 až 40 %. Z hľadiska chemického zloženia sú to oxidy kremíka, hliníka, železa, vápnika a pod. Popoloviny však obsahujú aj určité množstvo rádioaktívnych látok (napr. produkty rozpadových radov uránu) a emisie elektrární spaľujúcich uhlie sú do určitej miery rádioaktívne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Comparison of fuel consumption and waste production in the operation of nuclear and coal-fired power

 

Comparison of thermal efficiency in electricity generation

 

Fault in the power system

Poruchy v energetickej sústave (ES) sú stavy vyvolané v zariadeniach, v ktorých došlo k strate jednej alebo viacerých základných funkcií a to spôsobom, ktorý vyžaduje opravu. Poruchy v ES sa delia na poruchy na výrobnom zariadení (elektrárne) vedú k narušeniu výkonovej bilancie a následnému pôsobeniu regulačných procesov v prípade elektrární vedúcich k jej vyrovnaniu a poruchy na zariadení rozvodu vedú k zmene zapojenia sústavy. Zvláštnym prípadom je tzv. systémová porucha, ktorá je vždy sprevádzaná obmedzením spotreby a výroby a spravidla vedie k rozdeleniu sústavy na ostrovy s následným pôsobením frekvenčného odľahčovania. Porucha môže alebo nemusí byť sprevádzaná obmedzením výroby alebo spotreby. Pokiaľ je porucha sprevádzaná obmedzením výroby alebo spotreby, hovoríme o výpadku. Čas výpadku sa vždy maximálne rovná času poruchy, ale spravidla býva podstatne menší.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Potential

Úplne všeobecne predstavuje potenciál celkovú schopnosť alebo spôsobilosť na výkon, na poskytnutie energie. Elektrostatický potenciál v danom bode elektrického poľa má význam energie meranej prácou, ktorá sa vykoná proti silám poľa pri prenesení jednotkového elektrického náboja z definovaného miesta (obvykle s nulovým potenciálom) do daného bodu poľa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Potential energy

Teleso má túto energiu vďaka svojej polohe, napr. v gravitačnom poli Zeme. Teleso s hmotnosťou 1 kg má potenciálnu energiu 1 J, keď je 0,1 m nad povrchom Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik          

Surface mine

V povrchovej bani sa uhlie doluje z uhoľných slojov, ktoré sa nachádzajú nie príliš hlboko pod povrchom (až do niekoľkých desiatok metrov). Z povrchu je nutné odviezť všetky nadložné horniny pokrývajúce uhlie a uložiť ich niekde v  blízkosti na tzv. výsypku. Pri obrovských množstvách premiestňovanej zeminy, rozsiahlom a hlbokom uhoľnom lome oblasť povrchového dolovania potom získava vzhľad smutnej mesačnej krajiny. Povrchové dobývanie je však lacnejšie a ekonomickejšie ako dobývanie hlbinné (pozri heslo hlbinná baňa). Dá sa ním vyťažiť skoro 100 % uhoľných zásob, čo je pri hlbinnej ťažbe nemožné. Pokiaľ sa pri ťažbe postupuje uvážlivo, nemusia byť konečné škody na vzhľade krajiny príliš vysoké. Vyťažené povrchové bane je možné rekultivovať tak, aby mohli slúžiť iným účelom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Surface repository

Povrchové úložisko slúži na uloženie nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov s krátkym a stredným polčasom rozpadu (do tridsiatich rokov) na zemskom povrchu. Ochranné stavebné bariéry obvykle zahŕňajú betónové nádrže s  izoláciou proti prenikaniu zrážkových a spodných vôd. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pumped storage hydroelectric power plant

Prečerpávacie vodné elektrárne využívajú prebytok elektrickej energie v dobe nízkej spotreby (najmä v noci) na prečerpanie vody zo spodnej do hornej umelej akumulačnej nádrže. V špičke potom táto voda slúži na výrobu elektriny.

Konštrukčne sa môže realizovať dvoma spôsobmi. Buď turbína prečerpávacej vodnej elektrárne je konštruovaná tak, aby bola schopná pracovať ako čerpadlo, alebo sú inštalované zvláštne čerpadlá (vodná lektráreň Dobšiná).

V oboch prípadoch sa na pohon turbíny aj čerpadla využíva ten istý synchrónny stroj, ktorý pri čerpaní pracuje ako synchrónny motor a pri výrobe ako generátor. Podľa okolností sa hovorí o čerpadlovej alebo turbínovej prevádzke.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pumping power plant Cierny Vah

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je situovaná v dolnej časti údolia rieky Čierny Váh, cca 10 km nad sútokom s Bielym Váhom nad osadou Svarín pri Liptovskom Hrádku. Je to najväčšia prečerpávacia elektráreň na Slovensku. Na svoje fungovanie využíva v čerpadlovej prevádzke prebytok elektrickej energie, spravidla v nočných hodinách. V turbínovej prevádzke potom elektrickú energiu v čase jej najväčšej spotreby vyrába. Akumulačný obsah hornej nádrže stačí na šesť hodín prevádzky elektrárne a je možné ju naplniť za osem hodín. Elektráreň je úplne automatizovaná a diaľkovo ovládaná.

Transfer pump

Prečerpávacie čerpadlo, alebo tiež akumulačné čerpadlo, sa využíva v prečerpávacích vodných elektrárňach. Toto čerpadlo tvorí s turbogenerátorom hydroagregát prečerpávacej vodnej elektrárne. V čase nízkej spotreby (v noci) sa využíva prebytok elektrickej energie na načerpanie vody čerpadlom do umelej akumulačnej nádrže. V špičke potom táto voda vyrába elektrinu, keď reverzný hydroagregát pracuje ako turbogenerátor a produkuje elektrickú energiu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transient response

Prechodový jav je rýchly, spojito prebiehajúci jav, nastávajúci pri náhlom zapnutí alebo prerušení (zmene) elektrického prúdu v elektrickom obvode alebo pri náhlych zmenách iných fyzikálnych veličín určitého technologického procesu. Z hľadiska elektrizačnej sústavy je možné prechodový jav približne definovať ako dej medzi dvoma ustálenými stavmi sústavy. Prechodné javy v systéme sú dočasné zmeny parametrov prevádzky sústavy (f, U, I, P, Q), ktoré sa vyskytujú pri prechode z jedného ustáleného stavu sústavy do druhého, napr. odpínanie, kruhovanie, fázovanie.

Preheater

Predhrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na ohrev pary na pracovnú teplotu. Skladá sa z rúrkových hadov zavesených v niektorom z ťahov kotla. V rúrkach prúdi ohrievaná para, okolo rúrok horúce spaliny. Zvyčajne je zložený z niekoľkých sekcií. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Superheater

Prehrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na opakované ohriatie pary z turbíny na pracovnú teplotu. Para privedená z prihrievača najskôr expanduje v turbíne a potom je opäť odvedená do prihrievača na ohriatie na pracovnú teplotu. Potom opäť expanduje v turbíne. Zaradenie prihrievača sa prejaví zvýšením termickej účinnosti tepelného obehu. Konštrukcia prihrievača je v podstate rovnaká ako konštrukcia prehrievača.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy transformation

Z hľadiska energetiky premena energie je premena primárnej energie (paliva) na formu energie vhodnú na distribúciu alebo konečné použitie (elektrická energia). Jednoducho povedané, je to výroba energie jej premenou. Z fyzikálneho hľadiska však pojem výroba nie je presný, pretože energiu nemožno vyrobiť ani zničiť. Pod pojem premena energie sa zaraďuje aj tzv. transformácia energie, pri ktorej sa nemení forma energie, ale iba jej kvalitatívne charakteristiky. Základný reťazec premeny energie na elektrickú energiu a premena rôznych foriem energie na elektrickú energiu sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.

Transsmision of electric power

Prenos elektrickej energie sa chápe v dvoch významoch - ako prenos elektrickej energie označujúci akúkoľvek dopravu (transport) elektriny z jedného miesta na druhé alebo označujúci dopravu elektrickej energie (elektriny) z miesta výroby (z elektrární) do oblasti spotreby. V SR sa za prenos elektrickej energie považuje transport elektriny prenosovou sústavou tvorenou prenosovou sieťou zvn a vvn 400 kV a 220 kV a vybratými vedeniami 110 kV.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heat transfer

Prenos tepla je z hľadiska elektrárenstva veľmi dôležitý proces, pretože všetky čiastkové procesy vo výrobe elektrickej energiesú s ním určitým spôsobom spojené. Ide o prenos tepla medzi jednotlivými teplonosnými médiami (napr. „odpracovaná” para v parnej turbíne odovzdáva svoje už neužitočné teplo cirkulačnej vode v kondenzátore), tepelné straty tepelných výmenníkov a turbíny, ktoré vlastne predstavujú prenos tepla do okolia a podobne. Výhodné je prenos tepla zintenzívniť a tepelné straty minimalizovať.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transmission capacity

Prenosová kapacita vyjadruje fyzickú prenosovú schopnosť (v kW, alebo kVA) pripojovacieho zariadenia, alebo domovej prípojky, t.j. spojenia medzi distribučnými zariadeniami elektrárenského distribučného alebo výrobného podniku a miestom odovzdania u zákazníka.

Transmission capability

Analytickými výpočtami stanovený činný výkon, ktorý môže byť prenesený cez prenosový profil bez toho, aby bola narušená bezpečnosť prevádzky pri dodržaní kritéria N-1. Prenosová schopnosť je daná maximálnym prenášaným výkonom zmenšeným o zálohy na prenos regulačnej výpomoci na základe princípu solidarity a spoľahlivosti zálohy.


Transmission network

Prenosová sieť (PS) je tvorená zariadeniami na prenos elektrickej energie – konštrukcie stožiarov, elektrické káble, meracie zariadenia a pod

Transmission system

Prenosová sústava je sústava elektroenergetických zariadení s napätím 400 a 220 kV (v SR sa používa aj termín nadradená sústava). Úlohou prenosovej sústavy je poskytovanie prenosových a systémových služieb, vrátane zabezpečenia prenosu elektrickej energie do podriadených distribučných sústav a oprávneným zákazníkom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transmission services

Prenosové služby zabezpečujú prenos elektriny medzi používateľmi prenosovej sústavy a sú súčasťou systémových služieb (spoľahlivá a bezpečná prevádzka sústavy ako celku), ktoré zabezpečujú prevádzkovatelia prenosovej sústavy a prevádzkovatelia distribučnej sústavy pre jednotlivých používateľov.

Overvoltage

Prepätie je prechodné zvýšenie elektrického napätia, ktoré môže ohroziť svojou strmosťou a vrcholovou hodnotou izoláciu. V striedavých sieťach je väčšie ako v jednosmerných sieťach a jeho hodnota je väčšia ako Un (nominálne elektrické napätie).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Reprocessing of spent nuclear fuel

Vyhorené jadrové palivo z najbežnejšie používaných tlakovodných reaktorov obsahuje plutónium (izotop U 238 sa pri prevádzke čiastočne premieňa na Pu 239) a je ho možné prepracovať a vyrobiť z neho nové palivo. Prepracovanie predstavuje proces, pri ktorom sa vyhorené palivo pomerne zložitým a veľmi nákladným technologickým postupom prepracuje tak, že vzniká materiál na nové palivo a zostávajú vysokoaktívne nevyužiteľné zvyšky. Z palivových kaziet sa odstráni ochranný zirkónový obal, palivové články sa rozpustia v kyseline dusičnej a z roztoku sa chemicky oddeľujú jednotlivé zložky. Získané plutónium predstavuje nový a veľmi cenný štiepny materiál. Jedna tona prepracovaného jadrového paliva znamená úsporu dvoch ton prírodného uránu. Zbytky kovového pokrytia palivových článkov sa spracujú ako stredneaktívny odpad. Štiepne produkty sa oddelia a vitrifikujú. Z jednej tony vyhoreného paliva tak vznikne len 115 litrov vysokoaktívneho odpadu prevedeného do formy skla. Prepracovanie si môžu dovoliť iba ekonomicky veľmi silné štáty (Veľká Británia, Francúzsko, Japonsko, Rusko). Prepracované palivo je vždy drahšie ako prírodný urán, avšak v tomto prípade neprichádzame o dôležitú energetickú surovinu. Komerčné prepracovateľské závody: La Hague a Marcoule vo Francúzsku, Sellafield vo Veľkej Británii, Rusko, Japonsko.

.http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pressurized water turbine

Ak nemá dochádzať k určitej strate spádu rovnakotlakej vodnej turbíny umiestnením nad spodnú hladinu, je potrebné na výstup z turbíny pripojiť hermetickú saciu rúru, ponorenú pod hladinu spodnej vody. Tým je tlak vody za obežným kolesom nižší ako pred obežným kolesom a môže byť využitý celý spád. Hranicou na použitie veľkých pretlakových turbín je spád 400 m. Pri väčších spádoch sa môžu použiť rovnakotlakové turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Positive-pressure boiler

Pretlakový kotol pracuje s núteným obehom alebo prietokom vody.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Operation of power system

Prevádzka elektrizačnej sústavy je súhrnné označenie pre všetky aktivity v elektrizačnej sústave súvisiace s výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie v danom čase (časovom intervale). Cieľom prevádzky elektrizačnej sústavy je zabezpečenie požadovaného objemu elektrickej energie v požadovanej kvalite v každom okamihu. Z hľadiska riadenia rozumieme pod prevádzkou elektrizačnej sústavy postupnosť stavov elektrizačnej sústavy, pričom pod pojmom stav rozumieme množinu veličín sledovaných v každom okamihu v elektrizačnej sústave.

Operation Handbook

Súbor prevádzkových pravidiel technického a organizačného charakteru, určený prevádzkovateľom prenosových sústav kontinentálnej Európy.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=P

Direct protection

Priama ochrana je časť elektrickej ochrany. Meria kontrolovanú veličinu v plnom rozsahu, to znamená, že kontrolovaná veličina (napr. prúd) prejde cievkou v plnom rozsahu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dam

Priehrada je vzdúvadlo vybudované naprieč údolim rieky, ktorým sa vytvára umelá vodná nádrž na trvalé zadržiavanie veľkého množstva vody pre rôzne vodohospodárske účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Lattice water power

V širšom zmysle slova predstavuje priehradová vodná elektráreň energetické vodné dielo spojené s priehradou. Vodná elektráreň a priehrada sa budujú ako celkom oddelené hydrotechnické stavby alebo ako objekty čiastočne alebo úplne zlúčené. Z tohto hľadiska rozoznávame priehradové vodné elektrárne so strojovňou umiestnenou v telese priehrady alebo pod priehradou mimo jej prepadových blokov. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

 

Conductor cross-section

Prierez vodiča je určovaný pre vodiče elektrického vedenia nn a vn (nízkeho a vysokého napätia) z hľadiska prúdového zaťaženia a pevnosti. Prierezy vodičov elektrických vedení vvn sú obmedzené z hľadiska strát korónou. Pri výbere sa prihliada aj na miestne podmienky trás vedení (napr. oblasť s námrazou), na usporiadanie vodičov, počet vodičov v zväzku, dĺžku úseku, rušenie telekomunikačných zariadení a na investičné náklady, cenu elektriny a pod. Vodič musí byť dostatočne dimenzovaný aj so zreteľom na mechanické pôsobenie skratov, zvyčajne pri prípojniciach v rozvodniach a rozvádzačoch, káblových vedeniach a niekedy aj na vonkajšom vedení. Pritom záleží na veľkosti skratového výkonu, ktorý sa môže v danom mieste vyskytnúť.

Flow hydroelectric power

Prietoková vodná elektráreň využíva periodickú zmenu výšky hladiny morí, ktorú nazývame príliv a odliv a ktorá vzniká vzájomným gravitačným pôsobením Zeme, Mesiaca a Slnka.

Ekonomické využitie energie prílivu a odlivu vyžaduje vhodný tvar pobrežia a aspoň šesťmetrový rozdiel hladín. Prvá moderná prílivová elektráreň bola uvedená do prevádzky v ústí rieky Rance v Bretani vo Francúzsku, a to už v roku 1967. Elektráreň pracuje ročne 2 200 hodín a dodáva do siete 540 GWh elektrickej energie ročne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Connection to the network

Prifázovanie je proces pripájania alternátora do elektrickej siete. Pritom musí byť splnený celý rad podmienok, ako je rovnaké napätie, rovnaká fáza, rovnaký sled fáz a rovnaká frekvencia alternátora a siete.

Prifázovanie sa vykoná automatickým zariadením, ktoré vo vhodnom okamžiku samo alternátor k sieti pripojí. Prifázovaný alternátor beží naprázdno, t.j. nedodáva do siete žiadny výkon. Až zvýšením zaťaženia, čiže dodaním väčšieho množstva mechanickej energie do turbíny, alternátor začne dodávať do siete požadovanú elektrickú energiu. Pri zvýšení budiaceho prúdu alternátor dodáva do siete tzv. jalový výkon, ktorý zlepšuje kvalitu a stabilitu siete.

Reheaters

Prihrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na opakované ohriatie pary z turbíny na pracovnú teplotu.

Para privedená z prihrievača najskôr expanduje v turbíne a potom je opäť odvedená do prihrievača na ohriatie na pracovnú teplotu. Potom opäť expanduje v turbíne. Zaradenie prihrievača sa prejaví zvýšením termickej účinnosti tepelného obehu. Konštrukcia prihrievača je v podstate rovnaká ako konštrukcia prehrievača.

Electric input

Príkon je vstupný výkon zariadenia (spotrebiča). Príkon je vyšší ako užitočný výkon elektrického spotrebiča o straty vzniknuté premenou elektrickej energie na teplo. Pri elektrických spotrebičoch sa zvyčajne medzi menovitými hodnotami uvádza príkon (nie užitočný výkon), ktorým spotrebič zaťažuje elektrizačnú sústavu. Účinnosť zariadenia určuje vzťah medzi príkonom a výkonom, ktorý je vyjadrený ako podiel užitočného výkonu a príkonu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Tidal water power

Vzájomným gravitačným pôsobením Zeme, Mesiaca a Slnka dochádza k periodickej zmene výšky hladiny morí, ktorú nazývame príliv a odliv. Ekonomické využitie energie prílivu a odlivu vyžaduje vhodný tvar pobrežia a aspoň šesťmetrový rozdiel hladín (pozri heslo Prietoková vodná elektráreň).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary energy

Primárna energia je energia, ktorá neprešla žiadnym procesom výroby alebo transformácie. Vo všeobecnosti sem zaraďujeme teplo obsiahnuté v palivách, vodnú energiu, veternú energiu, slnečnú energiu a geotermálnu energiu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary active power control

Primárna regulácia činného výkonu predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú rovnováhu medzi výrobou a spotrebou. Je odvodená iba od zmeny frekvencie v porovnaní s požadovanou. 

Primary Voltage regulation

Primárna regulácia napätia zabezpečuje udržiavanie napätia na svorkách generátora.

Primary energy sources

Primárne energetické zdroje sú prírodné energetické zdroje, ktoré vznikli vplyvom geologického vývoja zeme alebo vplyvom iných prírodných procesov (slnko, vietor, voda, geotermálna energia, príťažlivosť Mesiaca - slapové elektrárne). Primárne zdroje používané pri výrobe elektrickej energie sa delia na neobnoviteľné (fosílne palivá - tuhé, plynné, kvapalné), obnoviteľné (vodná energia, veterná energia, slnečná energia, tepelné čerpadla, biomasa, jadrová energia, palivové články, bioplyn). 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary circuit

Primárny okruh je zmes paliva a spaľovacieho vzduchu, dodávaná horákmi do spaľovacieho priestoru. Spaľovací vzduch sa predhrieva využitím tepla odchádzajúcich spalín. Konštrukcia horákov zabezpečuje dokonalé premiešanie primárnej zmesi. Pre dokonalé spálenie horľaviny sa do kotla privádza ešte predhriatý sekundárny vzduch. Teplota spaľovacieho vzduchu: 250 až 400 °C. Spotreba vzduchu na spálenie 1 kg hnedého uhlia: 2 až 3 m3.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary circuit - hot leg

Horúca vetva potrubia primárneho okruhu zabezpečuje transport tepelného média z reaktora do parného generátora. Táto časť potrubia vedie vodu zohriatú v reaktore, preto sa nazýva „horúca vetva”. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary circuit - cold leg

Studená vetva potrubia primárneho okruhu zabezpečuje transport tepelného média z parného generátora do reaktora. Táto časť potrubia vedie vodu ochladenú v parnom generátore, preto sa nazýva „studená vetva”.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary combustion air

Spaľovací vzduch privádzaný do ohniska spoločne s palivom. Primárny spaľovací vzduch sa predhrieva teplom odchádzajúcich spalín a privádza sa do horákov, kde sa mieša s palivom (práškové uhlie, vykurovací olej, zemný plyn). Do ohniska sa ďalej privádza sekundárny spaľovací vzduch, ktorý zaisťuje čo najlepšie spálenie horľaviny.

  • spotreba spaľovacieho vzduchu – hnedé uhlie: 2 až 3 m3/kg. 
  • teplota primárneho spaľovacieho vzduchu 250 až 400 °C
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Preparation of operation

Je plánovanie výroby a prevádzky sietí v rôznych časových predstihoch (rok, mesiac, deň) s cieľom zaistenia spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky ES.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=P

Natural radioactivity

Prirodzenou rádioaktivitou sa nazýva spontánny rozpad rádionuklidov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Natural circulation

Cirkulácia pracovnej látky (vody) v uzavretej slučke, vyvolaná rozdielom merných hmotností v studenej a horúcej vetve slučky. V kotloch s prirodzeným obehom dochádza k recirkulácii vody výparníkom, pričom sa vzniknutá para oddeľuje v bubne. S rastúcim tlakom však intenzita cirkulácie prirodzeného obehu klesá a nad 18 MPa treba zaradiť medzi bubon a kolektory obehové čerpadlo (nútený obeh). Prietlačné kotly takisto pracujú s obehovým čerpadlom, ale bez recirkulácie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Third party access to networks

Ide o model trhu s elektrinou, ktorý umožňuje uzavrieť kontrakt na dodávku elektriny na základe slobodne dohodnutých zmlúv, a teda umožňuje výrobcom, autorizovaným dodávateľským podnikom a oprávneným zákazníkom prístup k sieťam.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Pressurized Water Reactor

PWR - tlakovou ľahkou vodou chladený a moderovaný reaktor je z hľadiska energie neutrónov vyvolávajúcich štiepenie paliva tepelný reaktor. Moderátorom a chladivom je obyčajná voda udržiavaná v kvapalnom skupenstve vysokým tlakom. Preto nazývame tento typ aj „tlakovodný”. V súčasnosti sú PWR najrozšírenejším typom reaktorov na svete.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
VŠETKO