Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmov



Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO

P

Steam Generator

Parogenerátor je bežne používaný výraz pre parný generátor. Parný generátor je tepelný výmenník produkujúci paru, ktorá poháňa turbíny. V parných generátoroch jadrových elektrární vzniká para na teplých rúrkach, ktorými preteká voda 1. okruhu. Z parného generátora para postupuje ďalej do turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combined cycle power plant

Paroplynová elektráreň je elektráreň pracujúca v paroplynovom cykle. Paroplynové elektrárne potrebujú na svoju prevádzku kvapalné alebo plynné palivo. Podľa druhu paliva rozlišujeme potom elektráreň na vykurovací olej, zemný plyn alebo splynené uhlie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combined cycle

V paroplynovom cykle sa na zvýšenie účinnosti parného cyklu využívajú spaliny obvykle zo spaľovacích turbín. Pre účinnosť tepelných cyklov platí, že je tým vyššia, čím je vyššia stredná teplota, pri ktorej privádzame teplo do obehu, a čím je nižšia stredná teplota, pri ktorej teplo z obehu odvádzame. Účinnosť tepelného cyklu môžeme zvýšiť spojením parného a plynového cyklu s využitím ich špecifických vlastností. Samotný výraz „paroplynový cyklus“ je vlastne zjednodušený, pretože z termodynamického hľadiska ide o dva obehy: parný a plynový.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam pipe

Parovod je potrubie zabezpečujúce dopravu pary z parného generátora alebo kotla do turbíny

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Passive safety systems

Pasívne bezpečnostné systémy sa vyznačujú tým, že ich fungovanie nie je závislé od dodávky energie zvonku a že ich nie je nutné spúšťať a ovládať pomocou riadiaceho signálu. Sú stále funkčné, spĺňajú kritériá vysokej spoľahlivosti a dajú sa pomerne ľahko udržiavať.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Belt conveyor

Pásový dopravník je zariadenie umožňujúce plynulý transport paliva zo skládky do zásobníka. Hlavnou súčasťou pásového dopravníka je nekonečný gumový pás poháňaný elektromotorom. Na vrchnú časť pásu sa na jednom konci privádza dopravovaný materiál, na druhom konci sa materiál vysýpa. Prepravná kapacita je daná šírkou a rýchlosťou pásu. Na dopravu na väčšie vzdialenosti sa môže použiť niekoľko pásových dopravníkov.


Track planar grid

Pevný rošt s ručnou obsluhou stačil len do tej doby, pokiaľ pracovali parné stroje s malým výkonom. S rastom výkonu bolo potrebné rošty mechanizovať. Medzi úspešné konštrukcie patrí pásový rovinný rošt. Skladá sa z dvoch článkových reťazí prepojených naprieč rámami, do ktorých sú zasunuté roštnice. Vrstva paliva na rošte sa reguluje hradlom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pellets

Peletky predstavujú palivo rastlinného pôvodu – fytopalivo. Vyrábajú sa lisovaním z dreveného odpadu, dreva, pilín, resp. iných rastlín. Patria medzi ekologické obnoviteľné zdroje energie pre vykurovanie.

Pelton turbine

Peltonova turbína je rovnakotlaková vodná turbína s dotyčnicovým ostrekom obežného kolesa pre veľké spády. Rozvádzačom je dýza na prívodnom potrubí, z ktorej voda vystupuje kruhovitým lúčom a dopadá na miskovité lopatky obežného kolesa. Podľa prietoku sú vyrábané Peltonove turbíny s jednou, dvoma a tromi dýzami (vodorovné) alebo až so šiestimi dýzami (zvislé).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Perpetum mobile

Perpetum mobile je večný motor. Perpetum mobile prvého druhu je hypotetické zariadenie, ktoré by vykonávalo prácu „z ničoho“, t.j. bez dodania energie. Zákon zachovania energie takú možnosť vylučuje. Perpetum mobile druhého druhu by malo byť zariadenie trvalo pracujúce na základe odberu tepla z chladnejšieho okolia. To ale vylučuje druhá veta termodynamická.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO