Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO

P

Petersen Coils

Používa sa pri elektrických sieťach s neúčinne uzemneným uzlom transformátora jej úlohou je pri poruche obmedziť poruchový prúd kapacitného charakteru. Hlavnú úlohu pre odstránenie poruchového prúdu má indukčná reaktancia Petersonovej cievky, pričom cievka je pripojená medzi neutrálny bod elektrickej siete a zem. Hodnota indukčnej reaktancie je naladená tak, aby sa dosiahla celková minimalizácia kapacitného prúdu v mieste poruchy.

http://www.hvpower.co.nz/TechnicalLibrary/RE+DS/Petersen%20Coils%20%20Basic%20Principle%20and%20Application.pdf

Solid radioactive waste

Pevný rádioaktívny odpad vzniká napríklad pri prevádzke jadrového reaktora - ide predovšetkým o filtre, rôzne opotrebované časti strojného zariadenia, poškodené a zamorené meracie prístroje, náradie, odrezky armatúr, laboratórne pomôcky a podobne. Špecifický problém predstavujú aktivované časti zariadení a budov po ukončení prevádzky jadrovej elektrárne. Do pevných rádioaktívnych odpadov sa niekedy započítava aj vyhorené jadrové palivo, pokiaľ ho vôbec považujeme za odpad. Po zvládnutí zodpovedajúcich technológií prepracovania môže totiž toto vyhorené palivo predstavovať cennú surovinu. Objem pevných rádioaktívnych odpadov je pri úprave redukovaný a odpady sú vo vhodných kontajneroch ukladané do zodpovedajúcich úložísk.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pilot node

Pilotný uzol je uzol prenosovej sústavy, v ktorom sa udržiava sekundárnou reguláciou žiadané napätie. 

Smoke tube boiler

Plamencový kotol je starší typ kotla používaný v uhoľných elektrárňach. Plamencom sa nazýva vlnitá rúrka, umiestnená do vnútra kotla. Roštové ohnisko je vo vnútri plamenca a plamenec je obklopený vodou kotla. Tieto kotly mali väčšiu výhrevnú plochu pri zachovaní rovnakej veľkosti bubna ako pri kotloch valcových.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Plasma 

Z fyzikálneho hľadiska plazmu predstavujú častice (atómy, molekuly, ióny, elektróny) bez pevnej vzájomnej väzby, z ktorých aspoň niektoré majú elektrický náboj, pričom v dostatočne veľkom objeme je súčet kladných a  záporných elektrických nábojov nulový. Plazma je označovaná ako štvrté skupenstvo hmoty a vzniká ionizáciou plynu a to napríklad vysokou teplotou alebo elektrickým výbojom (bleskom alebo žiarením laseru). Pohyb plazmy v  elektromagnetickom poli študuje magnetohydrodynamika. Väčšina hmoty vo vesmíre je v stave plazmy.


Gas industry

Plynárenstvo predstavuje odbor zaoberajúci sa výrobou, rozvodom, skladovaním a distribúciou kvapalného plynu, skvapalňovaním zemného plynu, jeho skladovaním a využitím.


Gaseous radioactive waste

Plynný rádioaktívny odpad vzniká pri prevádzke jadrového reaktora a obsahuje najmä rádionuklidy inertných plynov a jódu s krátkym polčasom rozpadu. Po zadržaní v čistiacom systéme dochádza k rozpadu väčšiny rádionuklidov a po vyčistení je vzduch vypúšťaný ventilačným systémom. Prípustné koncentrácie rádionuklidov vo vypúšťanom vzduchu sú stanovené zvláštnymi predpismi.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Feeder

Podávač je Zariadenie umožňujúce v systéme transportu paliva potrebné dávkovanie. Podávač surového uhlia váži a podáva uhlie zo zásobníka do mlyna. Najrozšírenejším typom je reťazový podávač (redler). Podávače práškového uhlia vážia a podávajú uhoľný prášok do práškového potrubia, ktorým sa prášok pneumaticky primárnym vzduchom dopravuje do horákov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Floor heating

Podlahové vykurovanie je vykurovací systém umiestnený v podlahovej časti priestoru.

Terms for connection to the transmission system

Pripojovacie podmienky k prenosovej sústave sú podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa mohlo uskutočniť pripojenie používateľa k prenosovej sústave. Základné podmienky platné pre všetkých používateľov prenosovej sústavy sú dostupné miesto pripojenia a neprekročenie prenosovej schopnosti siete.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO