Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO

P

Support services

Podporné služby sú služby, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR nakupuje na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR , pričom výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny.

http://www.sepsas.sk/seps/Podporne_sluzby.asp?kod=269

Standby mode

Pohotovostný stav spotrebičov, ktorý zabezpečí po zapnutí okamžitý nábeh spotrebiča na plný výkon. Tento režim je typický pre spotrebiče s diaľkovým ovládaním.

Fuse

Poistka je elektrotechnické ochranné zariadenie (pozri heslo elektrická ochrana) proti skratu a prekročeniu prípustného príkonu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Half-life

Polčas rozpadu je doba, počas ktorej sa polovica z prítomných rádionuklidov zmení (rozpadne).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Half Peak Power

Pološpičková elektráreň pracujúca v režime pološpičkového zaťaženia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Half Peak hydroelectric power

Vodná elektráreň pracujúca v režime pološpičkového zaťaženia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Semi-peak-load

Pološpičkové zaťaženie je časť zaťaženia medzi základným a špičkovým zaťažením. Túto časť zaťaženia je vhodné pokrývať klasickými elektrárňami a veľkými vodnými elektrárňami, t.j. elektrárňami s veľkým výkonom, pomerne vysokou účinnosťou a s možnosťou dostatočne rýchlych zmien výkonu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Semiconductors

Polovodiče (či presnejšie elektrónové polovodiče) sú nekovy s elektrónovou vodivosťou. Od kovov sa odlišujú predovšetkým malou elektrickou vodivosťou a obrátenou závislosťou vodivosti od teploty (na rozdiel od kovov, vodivosť s teplotou rastie). U niektorých polovodičov dochádza absorpciou svetla k uvoľňovaniu vodivostných elektrónov (vnútorný fotoelektrický jav).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Polymerization

Polymerizácia je pomerne nový spôsob úpravy kvapalných (mokrých pevných) rádioaktívnych odpadov, vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda je založená na zabudovaní odpadov do umelých hmôt ako polyester alebo epoxidová živica. Výhodou metódy je nízka vylúhovateľnosť rádionuklidov a chemická stabilita výsledného produktu. Nevýhodou sú vysoké náklady a relatívne zložitá technológia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pool

Pool je článok trhu s elektrinou, ktorý zabezpečuje vyrovnávanie okamžitej ponuky a dopytu po elektrine, pretože zmluva medzi výrobcom a oprávneným zákazníkom nemôže plne zabezpečiť okamžitú rovnováhu medzi ponukou a dopytom.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO