Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO

P

Ash

Popol tvorí tuhý minerálny zbytok po spálení paliva, ktorý vznikne oxidáciou a  rozkladom popolovín. Jemné čiastočky popola, vzniknuté spaľovaním práškového uhlia, tvoria popolček. Pri vyšších teplotách popol mäkne, speká sa a tvorí škvaru, pri prekročení teploty tavenia tvorí tekutú trosku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fly ash

Popolček sú jemné čiastočky popola vzniknuté spaľovaním práškového uhlia. Popolček vzniká v spaľovacom priestore a je unášaný spalinami do ďalších ťahov kotla. Zo spalín sa odstraňuje cyklónmi a elektrostatickými filtrami. Pomocou pneumatických alebo hydraulických systémov sa dopravuje na skládku popolčeka.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Crude ash

Popoloviny sú nespáliteľná tuhá zložka paliva. Podľa druhu uhlia sa obsah popoloviny pohybuje v rozmedzí 20 až 40 %. Z hľadiska chemického zloženia sú to oxidy kremíka, hliníka, železa, vápnika a pod. Popoloviny však obsahujú aj určité množstvo rádioaktívnych látok (napr. produkty rozpadových radov uránu) a emisie elektrární spaľujúcich uhlie sú do určitej miery rádioaktívne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Comparison of fuel consumption and waste production in the operation of nuclear and coal-fired power

 

Comparison of thermal efficiency in electricity generation

 

Fault in the power system

Poruchy v energetickej sústave (ES) sú stavy vyvolané v zariadeniach, v ktorých došlo k strate jednej alebo viacerých základných funkcií a to spôsobom, ktorý vyžaduje opravu. Poruchy v ES sa delia na poruchy na výrobnom zariadení (elektrárne) vedú k narušeniu výkonovej bilancie a následnému pôsobeniu regulačných procesov v prípade elektrární vedúcich k jej vyrovnaniu a poruchy na zariadení rozvodu vedú k zmene zapojenia sústavy. Zvláštnym prípadom je tzv. systémová porucha, ktorá je vždy sprevádzaná obmedzením spotreby a výroby a spravidla vedie k rozdeleniu sústavy na ostrovy s následným pôsobením frekvenčného odľahčovania. Porucha môže alebo nemusí byť sprevádzaná obmedzením výroby alebo spotreby. Pokiaľ je porucha sprevádzaná obmedzením výroby alebo spotreby, hovoríme o výpadku. Čas výpadku sa vždy maximálne rovná času poruchy, ale spravidla býva podstatne menší.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Potential

Úplne všeobecne predstavuje potenciál celkovú schopnosť alebo spôsobilosť na výkon, na poskytnutie energie. Elektrostatický potenciál v danom bode elektrického poľa má význam energie meranej prácou, ktorá sa vykoná proti silám poľa pri prenesení jednotkového elektrického náboja z definovaného miesta (obvykle s nulovým potenciálom) do daného bodu poľa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Potential energy

Teleso má túto energiu vďaka svojej polohe, napr. v gravitačnom poli Zeme. Teleso s hmotnosťou 1 kg má potenciálnu energiu 1 J, keď je 0,1 m nad povrchom Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik          

Surface mine

V povrchovej bani sa uhlie doluje z uhoľných slojov, ktoré sa nachádzajú nie príliš hlboko pod povrchom (až do niekoľkých desiatok metrov). Z povrchu je nutné odviezť všetky nadložné horniny pokrývajúce uhlie a uložiť ich niekde v  blízkosti na tzv. výsypku. Pri obrovských množstvách premiestňovanej zeminy, rozsiahlom a hlbokom uhoľnom lome oblasť povrchového dolovania potom získava vzhľad smutnej mesačnej krajiny. Povrchové dobývanie je však lacnejšie a ekonomickejšie ako dobývanie hlbinné (pozri heslo hlbinná baňa). Dá sa ním vyťažiť skoro 100 % uhoľných zásob, čo je pri hlbinnej ťažbe nemožné. Pokiaľ sa pri ťažbe postupuje uvážlivo, nemusia byť konečné škody na vzhľade krajiny príliš vysoké. Vyťažené povrchové bane je možné rekultivovať tak, aby mohli slúžiť iným účelom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Surface repository

Povrchové úložisko slúži na uloženie nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov s krátkym a stredným polčasom rozpadu (do tridsiatich rokov) na zemskom povrchu. Ochranné stavebné bariéry obvykle zahŕňajú betónové nádrže s  izoláciou proti prenikaniu zrážkových a spodných vôd. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO