Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO

P

Pumped storage hydroelectric power plant

Prečerpávacie vodné elektrárne využívajú prebytok elektrickej energie v dobe nízkej spotreby (najmä v noci) na prečerpanie vody zo spodnej do hornej umelej akumulačnej nádrže. V špičke potom táto voda slúži na výrobu elektriny.

Konštrukčne sa môže realizovať dvoma spôsobmi. Buď turbína prečerpávacej vodnej elektrárne je konštruovaná tak, aby bola schopná pracovať ako čerpadlo, alebo sú inštalované zvláštne čerpadlá (vodná lektráreň Dobšiná).

V oboch prípadoch sa na pohon turbíny aj čerpadla využíva ten istý synchrónny stroj, ktorý pri čerpaní pracuje ako synchrónny motor a pri výrobe ako generátor. Podľa okolností sa hovorí o čerpadlovej alebo turbínovej prevádzke.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pumping power plant Cierny Vah

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je situovaná v dolnej časti údolia rieky Čierny Váh, cca 10 km nad sútokom s Bielym Váhom nad osadou Svarín pri Liptovskom Hrádku. Je to najväčšia prečerpávacia elektráreň na Slovensku. Na svoje fungovanie využíva v čerpadlovej prevádzke prebytok elektrickej energie, spravidla v nočných hodinách. V turbínovej prevádzke potom elektrickú energiu v čase jej najväčšej spotreby vyrába. Akumulačný obsah hornej nádrže stačí na šesť hodín prevádzky elektrárne a je možné ju naplniť za osem hodín. Elektráreň je úplne automatizovaná a diaľkovo ovládaná.

Transfer pump

Prečerpávacie čerpadlo, alebo tiež akumulačné čerpadlo, sa využíva v prečerpávacích vodných elektrárňach. Toto čerpadlo tvorí s turbogenerátorom hydroagregát prečerpávacej vodnej elektrárne. V čase nízkej spotreby (v noci) sa využíva prebytok elektrickej energie na načerpanie vody čerpadlom do umelej akumulačnej nádrže. V špičke potom táto voda vyrába elektrinu, keď reverzný hydroagregát pracuje ako turbogenerátor a produkuje elektrickú energiu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transient response

Prechodový jav je rýchly, spojito prebiehajúci jav, nastávajúci pri náhlom zapnutí alebo prerušení (zmene) elektrického prúdu v elektrickom obvode alebo pri náhlych zmenách iných fyzikálnych veličín určitého technologického procesu. Z hľadiska elektrizačnej sústavy je možné prechodový jav približne definovať ako dej medzi dvoma ustálenými stavmi sústavy. Prechodné javy v systéme sú dočasné zmeny parametrov prevádzky sústavy (f, U, I, P, Q), ktoré sa vyskytujú pri prechode z jedného ustáleného stavu sústavy do druhého, napr. odpínanie, kruhovanie, fázovanie.

Preheater

Predhrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na ohrev pary na pracovnú teplotu. Skladá sa z rúrkových hadov zavesených v niektorom z ťahov kotla. V rúrkach prúdi ohrievaná para, okolo rúrok horúce spaliny. Zvyčajne je zložený z niekoľkých sekcií. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Superheater

Prehrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na opakované ohriatie pary z turbíny na pracovnú teplotu. Para privedená z prihrievača najskôr expanduje v turbíne a potom je opäť odvedená do prihrievača na ohriatie na pracovnú teplotu. Potom opäť expanduje v turbíne. Zaradenie prihrievača sa prejaví zvýšením termickej účinnosti tepelného obehu. Konštrukcia prihrievača je v podstate rovnaká ako konštrukcia prehrievača.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy transformation

Z hľadiska energetiky premena energie je premena primárnej energie (paliva) na formu energie vhodnú na distribúciu alebo konečné použitie (elektrická energia). Jednoducho povedané, je to výroba energie jej premenou. Z fyzikálneho hľadiska však pojem výroba nie je presný, pretože energiu nemožno vyrobiť ani zničiť. Pod pojem premena energie sa zaraďuje aj tzv. transformácia energie, pri ktorej sa nemení forma energie, ale iba jej kvalitatívne charakteristiky. Základný reťazec premeny energie na elektrickú energiu a premena rôznych foriem energie na elektrickú energiu sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.

Transsmision of electric power

Prenos elektrickej energie sa chápe v dvoch významoch - ako prenos elektrickej energie označujúci akúkoľvek dopravu (transport) elektriny z jedného miesta na druhé alebo označujúci dopravu elektrickej energie (elektriny) z miesta výroby (z elektrární) do oblasti spotreby. V SR sa za prenos elektrickej energie považuje transport elektriny prenosovou sústavou tvorenou prenosovou sieťou zvn a vvn 400 kV a 220 kV a vybratými vedeniami 110 kV.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heat transfer

Prenos tepla je z hľadiska elektrárenstva veľmi dôležitý proces, pretože všetky čiastkové procesy vo výrobe elektrickej energiesú s ním určitým spôsobom spojené. Ide o prenos tepla medzi jednotlivými teplonosnými médiami (napr. „odpracovaná” para v parnej turbíne odovzdáva svoje už neužitočné teplo cirkulačnej vode v kondenzátore), tepelné straty tepelných výmenníkov a turbíny, ktoré vlastne predstavujú prenos tepla do okolia a podobne. Výhodné je prenos tepla zintenzívniť a tepelné straty minimalizovať.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transmission capacity

Prenosová kapacita vyjadruje fyzickú prenosovú schopnosť (v kW, alebo kVA) pripojovacieho zariadenia, alebo domovej prípojky, t.j. spojenia medzi distribučnými zariadeniami elektrárenského distribučného alebo výrobného podniku a miestom odovzdania u zákazníka.


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO