Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO

P

Direct protection

Priama ochrana je časť elektrickej ochrany. Meria kontrolovanú veličinu v plnom rozsahu, to znamená, že kontrolovaná veličina (napr. prúd) prejde cievkou v plnom rozsahu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dam

Priehrada je vzdúvadlo vybudované naprieč údolim rieky, ktorým sa vytvára umelá vodná nádrž na trvalé zadržiavanie veľkého množstva vody pre rôzne vodohospodárske účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Lattice water power

V širšom zmysle slova predstavuje priehradová vodná elektráreň energetické vodné dielo spojené s priehradou. Vodná elektráreň a priehrada sa budujú ako celkom oddelené hydrotechnické stavby alebo ako objekty čiastočne alebo úplne zlúčené. Z tohto hľadiska rozoznávame priehradové vodné elektrárne so strojovňou umiestnenou v telese priehrady alebo pod priehradou mimo jej prepadových blokov. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

 

Conductor cross-section

Prierez vodiča je určovaný pre vodiče elektrického vedenia nn a vn (nízkeho a vysokého napätia) z hľadiska prúdového zaťaženia a pevnosti. Prierezy vodičov elektrických vedení vvn sú obmedzené z hľadiska strát korónou. Pri výbere sa prihliada aj na miestne podmienky trás vedení (napr. oblasť s námrazou), na usporiadanie vodičov, počet vodičov v zväzku, dĺžku úseku, rušenie telekomunikačných zariadení a na investičné náklady, cenu elektriny a pod. Vodič musí byť dostatočne dimenzovaný aj so zreteľom na mechanické pôsobenie skratov, zvyčajne pri prípojniciach v rozvodniach a rozvádzačoch, káblových vedeniach a niekedy aj na vonkajšom vedení. Pritom záleží na veľkosti skratového výkonu, ktorý sa môže v danom mieste vyskytnúť.

Flow hydroelectric power

Prietoková vodná elektráreň využíva periodickú zmenu výšky hladiny morí, ktorú nazývame príliv a odliv a ktorá vzniká vzájomným gravitačným pôsobením Zeme, Mesiaca a Slnka.

Ekonomické využitie energie prílivu a odlivu vyžaduje vhodný tvar pobrežia a aspoň šesťmetrový rozdiel hladín. Prvá moderná prílivová elektráreň bola uvedená do prevádzky v ústí rieky Rance v Bretani vo Francúzsku, a to už v roku 1967. Elektráreň pracuje ročne 2 200 hodín a dodáva do siete 540 GWh elektrickej energie ročne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Connection to the network

Prifázovanie je proces pripájania alternátora do elektrickej siete. Pritom musí byť splnený celý rad podmienok, ako je rovnaké napätie, rovnaká fáza, rovnaký sled fáz a rovnaká frekvencia alternátora a siete.

Prifázovanie sa vykoná automatickým zariadením, ktoré vo vhodnom okamžiku samo alternátor k sieti pripojí. Prifázovaný alternátor beží naprázdno, t.j. nedodáva do siete žiadny výkon. Až zvýšením zaťaženia, čiže dodaním väčšieho množstva mechanickej energie do turbíny, alternátor začne dodávať do siete požadovanú elektrickú energiu. Pri zvýšení budiaceho prúdu alternátor dodáva do siete tzv. jalový výkon, ktorý zlepšuje kvalitu a stabilitu siete.

Reheaters

Prihrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na opakované ohriatie pary z turbíny na pracovnú teplotu.

Para privedená z prihrievača najskôr expanduje v turbíne a potom je opäť odvedená do prihrievača na ohriatie na pracovnú teplotu. Potom opäť expanduje v turbíne. Zaradenie prihrievača sa prejaví zvýšením termickej účinnosti tepelného obehu. Konštrukcia prihrievača je v podstate rovnaká ako konštrukcia prehrievača.

Electric input

Príkon je vstupný výkon zariadenia (spotrebiča). Príkon je vyšší ako užitočný výkon elektrického spotrebiča o straty vzniknuté premenou elektrickej energie na teplo. Pri elektrických spotrebičoch sa zvyčajne medzi menovitými hodnotami uvádza príkon (nie užitočný výkon), ktorým spotrebič zaťažuje elektrizačnú sústavu. Účinnosť zariadenia určuje vzťah medzi príkonom a výkonom, ktorý je vyjadrený ako podiel užitočného výkonu a príkonu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Tidal water power

Vzájomným gravitačným pôsobením Zeme, Mesiaca a Slnka dochádza k periodickej zmene výšky hladiny morí, ktorú nazývame príliv a odliv. Ekonomické využitie energie prílivu a odlivu vyžaduje vhodný tvar pobrežia a aspoň šesťmetrový rozdiel hladín (pozri heslo Prietoková vodná elektráreň).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary energy

Primárna energia je energia, ktorá neprešla žiadnym procesom výroby alebo transformácie. Vo všeobecnosti sem zaraďujeme teplo obsiahnuté v palivách, vodnú energiu, veternú energiu, slnečnú energiu a geotermálnu energiu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO