Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO

P

Primary active power control

Primárna regulácia činného výkonu predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú rovnováhu medzi výrobou a spotrebou. Je odvodená iba od zmeny frekvencie v porovnaní s požadovanou. 

Primary Voltage regulation

Primárna regulácia napätia zabezpečuje udržiavanie napätia na svorkách generátora.

Primary energy sources

Primárne energetické zdroje sú prírodné energetické zdroje, ktoré vznikli vplyvom geologického vývoja zeme alebo vplyvom iných prírodných procesov (slnko, vietor, voda, geotermálna energia, príťažlivosť Mesiaca - slapové elektrárne). Primárne zdroje používané pri výrobe elektrickej energie sa delia na neobnoviteľné (fosílne palivá - tuhé, plynné, kvapalné), obnoviteľné (vodná energia, veterná energia, slnečná energia, tepelné čerpadla, biomasa, jadrová energia, palivové články, bioplyn). 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary circuit

Primárny okruh je zmes paliva a spaľovacieho vzduchu, dodávaná horákmi do spaľovacieho priestoru. Spaľovací vzduch sa predhrieva využitím tepla odchádzajúcich spalín. Konštrukcia horákov zabezpečuje dokonalé premiešanie primárnej zmesi. Pre dokonalé spálenie horľaviny sa do kotla privádza ešte predhriatý sekundárny vzduch. Teplota spaľovacieho vzduchu: 250 až 400 °C. Spotreba vzduchu na spálenie 1 kg hnedého uhlia: 2 až 3 m3.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary circuit - hot leg

Horúca vetva potrubia primárneho okruhu zabezpečuje transport tepelného média z reaktora do parného generátora. Táto časť potrubia vedie vodu zohriatú v reaktore, preto sa nazýva „horúca vetva”. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary circuit - cold leg

Studená vetva potrubia primárneho okruhu zabezpečuje transport tepelného média z parného generátora do reaktora. Táto časť potrubia vedie vodu ochladenú v parnom generátore, preto sa nazýva „studená vetva”.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary combustion air

Spaľovací vzduch privádzaný do ohniska spoločne s palivom. Primárny spaľovací vzduch sa predhrieva teplom odchádzajúcich spalín a privádza sa do horákov, kde sa mieša s palivom (práškové uhlie, vykurovací olej, zemný plyn). Do ohniska sa ďalej privádza sekundárny spaľovací vzduch, ktorý zaisťuje čo najlepšie spálenie horľaviny.

  • spotreba spaľovacieho vzduchu – hnedé uhlie: 2 až 3 m3/kg. 
  • teplota primárneho spaľovacieho vzduchu 250 až 400 °C
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Preparation of operation

Je plánovanie výroby a prevádzky sietí v rôznych časových predstihoch (rok, mesiac, deň) s cieľom zaistenia spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky ES.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=P

Natural radioactivity

Prirodzenou rádioaktivitou sa nazýva spontánny rozpad rádionuklidov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Natural circulation

Cirkulácia pracovnej látky (vody) v uzavretej slučke, vyvolaná rozdielom merných hmotností v studenej a horúcej vetve slučky. V kotloch s prirodzeným obehom dochádza k recirkulácii vody výparníkom, pričom sa vzniknutá para oddeľuje v bubne. S rastúcim tlakom však intenzita cirkulácie prirodzeného obehu klesá a nad 18 MPa treba zaradiť medzi bubon a kolektory obehové čerpadlo (nútený obeh). Prietlačné kotly takisto pracujú s obehovým čerpadlom, ale bez recirkulácie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO