Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

R

Rationalization of electricity consumption

Cieľom racionalizácie spotreby elektrickej energie je optimalizovať energetickú spotrebu. Pojem teda zahŕňa nielen klasickú úsporu elektrickej energie, ale aj jej optimálne a čo najúčinnejšie využitie tak, aby boli pokryté naše potreby, ale aby sa zároveň energiou zbytočne neplytvalo. Ako najjednoduchší príklad racionálnej spotreby elektrickej energie môžeme uviesť využitie kompaktných žiariviek namiesto „obyčajných” žiaroviek. Pri rovnakej svietivosti a omnoho dlhšej životnosti (cca 8- až 16-krát) majú kompaktné žiarivky výrazne nižšiu spotrebu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactivity

Rádioaktivita predstavuje prirodzený alebo umelo navodený rozpad jadra atómu sprevádzaný vyslaním rádioaktívneho žiarenia (alfa, beta, alebo gama). Podľa toho, či ide o rozpad prvku voľne sa nachádzajúceho v prírode, alebo umelo vytvoreného v jadrových zariadeniach, rozlišujeme prirodzenú a umelú rádioaktivitu. Z hľadiska účinkov nie je medzi nimi žiadny rozdiel.

Pod pojmom radiaktivita môžeme rozumieť aj rádioaktívne žiarenie (žiarenie vznikajúce v dôsledku rádioaktívneho rozpadu), resp. schopnosť vysielať rádioaktívne žiarenie. Charakterizujeme ňou napr. aj prítomnosť  rádioaktívnych látok (rádioaktivita pôdy).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactivity

Rádioaktívne žiarenie sprevádza premeny jadra atómu. Rozlišujeme tri druhy rádioaktívneho žiarenia – alfa, beta a gama. Žiarenie alfa predstavuje vysielanie častíc alfa (héliových jadier) z jadra atómu v ktorom sa tým zmenší počet protónov aj neutróv – dochádza k transmutácii prvku. Alfa žiarenie má silnú ionizujúcu schopnosť. Žiarenie beta predstavuje vysielaniečastíc beta (elektrónov alebo pozitrónov) z jadra atómu a tým k zmene jeho protónového čísla. Žiarenie gama jeelektromagnetické žiarenie, teda prúd fotónov. Pri tomto žiarení sa jadro atómu nemení, len sa zníži jeho vnútorná energia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactive waste

Rádioaktívny odpad je nevyužiteľný materiál v pevnom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ktorý pre obsah rádionuklidov v ňom, alebo pre kontamináciu rádionuklidmi, nie je možné uviesť do životného prostredia. Vzniká pri prevádzke jadrových zariadení, pri ťažbe a úprave rádioaktívnych surovín alebo používaním zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Materiál, v ktorom sú obsiahnuté rádionuklidy v množstve nepresahujúcom limity (hraničné hodnoty), stanovené zvláštnymi predpismi, nie je považovaný za rádioaktívny odpad a môže byť odstránený ako nerádioaktívny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactive element

Ako rádioaktívny označujeme prvok, ktorý vyžaruje rádioaktívne žiarenie. Vznikne tak nový prvok, ktorý je tiež rádioaktívny, alebo je už stabilný (ďalej sa už nerozpadá). Rádioaktívne prvky delíme na prirodzené, ktoré sa nachádzajú v prírode, a na umelé, ktoré vznikli činnosťou človeka v jadrových zariadeniach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radiocarbon

Rádioaktívny uhlík sa vytvára v ľahkovodných reaktoroch jadrovými reakciami s kyslíkom a dusíkom. Tento prvok vzniká neustále aj v prírode reakciami kozmického žiarenia s uhlíkom obsiahnutým v atmosfére. Je prítomný v každom živom organizme. Po odumretí organizmu množstvo rádioaktívneho uhlíka v jeho pozostatkoch v dôsledku rádioaktívneho rozpadu stále klesá. Meraním zbytkového množstva rádioaktívneho uhlíka v odumretom organizme je možné určiť, kedy organizmus odumrel. Túto skutočnosť využíva metóda tzv. uhlíkového datovania veku organizmov.

Radionuclide

Rádionuklid je rádioaktívny nuklid, teda nuklid s jadrami podliehajúcimi rádioaktívnej premene. Rôzne rádionuklidy sú často využívané v lekárstve na diagnostické alebo liečebné účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Raleigh distribution

Rayleighove rozloženie v teórii pravdepodobnosti a štatistiky je spojité rozdelenie pravdepodobnosti pre pozitívnu hodnotou náhodnej veličiny. Prirodzeným príkladom tohto rozloženia je analýza rýchlosti vetra: rýchlosť vetra je premenlivá a v priebehu času sa mení. Časové rozloženie rýchlosti vetra sa vyjadruje stĺpcovým grafom, kde je každej rýchlosti vetra priradený percentuálny podiel času, počas ktorého v sledovanom období vietor vial príslušnou rýchlosťou. Skutočné rýchlostné rozloženie sa dá aproximovať štatistickým Raleighovým rozložením, charakterizovaným strednou rýchlosťou vetra.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Peat

Rašelina predstavuje sedimenty organického pôvodu, vznikajúce z odumretej rastlinnej hmoty pod vodou za nedostatku atmosférického kyslíku. Rašelina je vlastne “predchodca” uhlia a vznikla pri kratšej dobe karbonizácie, nižšom tlaku a teplote asi 150 až 200 °C. Rašelinu možno energeticky využívať, avšak jej význam je malý a využitie má iba lokálny charakter.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_r/

Reactor (nuclear)

Jadrový reaktor je zariadenie určené na uvoľňovanie jadrovej energie a na jej premenu na energiu tepelnú. Zdrojom energie je kontrolovaná štiepna reťazová reakcia v jadrovom palive, ktoré sa tým intenzívne ohrieva. Teplo sa z paliva odvádza pomocouchladiva a ďalej využíva. Jadrové reakcie prebiehajúce v reaktore sú zároveň zdrojom rádioaktívneho žiarenia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnikStránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO