Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
VŠETKO

R

Rationalization of electricity consumption

Cieľom racionalizácie spotreby elektrickej energie je optimalizovať energetickú spotrebu. Pojem teda zahŕňa nielen klasickú úsporu elektrickej energie, ale aj jej optimálne a čo najúčinnejšie využitie tak, aby boli pokryté naše potreby, ale aby sa zároveň energiou zbytočne neplytvalo. Ako najjednoduchší príklad racionálnej spotreby elektrickej energie môžeme uviesť využitie kompaktných žiariviek namiesto „obyčajných” žiaroviek. Pri rovnakej svietivosti a omnoho dlhšej životnosti (cca 8- až 16-krát) majú kompaktné žiarivky výrazne nižšiu spotrebu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactivity

Rádioaktivita predstavuje prirodzený alebo umelo navodený rozpad jadra atómu sprevádzaný vyslaním rádioaktívneho žiarenia (alfa, beta, alebo gama). Podľa toho, či ide o rozpad prvku voľne sa nachádzajúceho v prírode, alebo umelo vytvoreného v jadrových zariadeniach, rozlišujeme prirodzenú a umelú rádioaktivitu. Z hľadiska účinkov nie je medzi nimi žiadny rozdiel.

Pod pojmom radiaktivita môžeme rozumieť aj rádioaktívne žiarenie (žiarenie vznikajúce v dôsledku rádioaktívneho rozpadu), resp. schopnosť vysielať rádioaktívne žiarenie. Charakterizujeme ňou napr. aj prítomnosť  rádioaktívnych látok (rádioaktivita pôdy).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactivity

Rádioaktívne žiarenie sprevádza premeny jadra atómu. Rozlišujeme tri druhy rádioaktívneho žiarenia – alfa, beta a gama. Žiarenie alfa predstavuje vysielanie častíc alfa (héliových jadier) z jadra atómu v ktorom sa tým zmenší počet protónov aj neutróv – dochádza k transmutácii prvku. Alfa žiarenie má silnú ionizujúcu schopnosť. Žiarenie beta predstavuje vysielaniečastíc beta (elektrónov alebo pozitrónov) z jadra atómu a tým k zmene jeho protónového čísla. Žiarenie gama jeelektromagnetické žiarenie, teda prúd fotónov. Pri tomto žiarení sa jadro atómu nemení, len sa zníži jeho vnútorná energia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactive waste

Rádioaktívny odpad je nevyužiteľný materiál v pevnom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ktorý pre obsah rádionuklidov v ňom, alebo pre kontamináciu rádionuklidmi, nie je možné uviesť do životného prostredia. Vzniká pri prevádzke jadrových zariadení, pri ťažbe a úprave rádioaktívnych surovín alebo používaním zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Materiál, v ktorom sú obsiahnuté rádionuklidy v množstve nepresahujúcom limity (hraničné hodnoty), stanovené zvláštnymi predpismi, nie je považovaný za rádioaktívny odpad a môže byť odstránený ako nerádioaktívny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactive element

Ako rádioaktívny označujeme prvok, ktorý vyžaruje rádioaktívne žiarenie. Vznikne tak nový prvok, ktorý je tiež rádioaktívny, alebo je už stabilný (ďalej sa už nerozpadá). Rádioaktívne prvky delíme na prirodzené, ktoré sa nachádzajú v prírode, a na umelé, ktoré vznikli činnosťou človeka v jadrových zariadeniach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radiocarbon

Rádioaktívny uhlík sa vytvára v ľahkovodných reaktoroch jadrovými reakciami s kyslíkom a dusíkom. Tento prvok vzniká neustále aj v prírode reakciami kozmického žiarenia s uhlíkom obsiahnutým v atmosfére. Je prítomný v každom živom organizme. Po odumretí organizmu množstvo rádioaktívneho uhlíka v jeho pozostatkoch v dôsledku rádioaktívneho rozpadu stále klesá. Meraním zbytkového množstva rádioaktívneho uhlíka v odumretom organizme je možné určiť, kedy organizmus odumrel. Túto skutočnosť využíva metóda tzv. uhlíkového datovania veku organizmov.

Radionuclide

Rádionuklid je rádioaktívny nuklid, teda nuklid s jadrami podliehajúcimi rádioaktívnej premene. Rôzne rádionuklidy sú často využívané v lekárstve na diagnostické alebo liečebné účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Raleigh distribution

Rayleighove rozloženie v teórii pravdepodobnosti a štatistiky je spojité rozdelenie pravdepodobnosti pre pozitívnu hodnotou náhodnej veličiny. Prirodzeným príkladom tohto rozloženia je analýza rýchlosti vetra: rýchlosť vetra je premenlivá a v priebehu času sa mení. Časové rozloženie rýchlosti vetra sa vyjadruje stĺpcovým grafom, kde je každej rýchlosti vetra priradený percentuálny podiel času, počas ktorého v sledovanom období vietor vial príslušnou rýchlosťou. Skutočné rýchlostné rozloženie sa dá aproximovať štatistickým Raleighovým rozložením, charakterizovaným strednou rýchlosťou vetra.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Peat

Rašelina predstavuje sedimenty organického pôvodu, vznikajúce z odumretej rastlinnej hmoty pod vodou za nedostatku atmosférického kyslíku. Rašelina je vlastne “predchodca” uhlia a vznikla pri kratšej dobe karbonizácie, nižšom tlaku a teplote asi 150 až 200 °C. Rašelinu možno energeticky využívať, avšak jej význam je malý a využitie má iba lokálny charakter.

http://energetika.plzen.eu/energeticky-slovnik/letter_r/

Reactor (nuclear)

Jadrový reaktor je zariadenie určené na uvoľňovanie jadrovej energie a na jej premenu na energiu tepelnú. Zdrojom energie je kontrolovaná štiepna reťazová reakcia v jadrovom palive, ktoré sa tým intenzívne ohrieva. Teplo sa z paliva odvádza pomocouchladiva a ďalej využíva. Jadrové reakcie prebiehajúce v reaktore sú zároveň zdrojom rádioaktívneho žiarenia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Gas-cooled reactors

Reaktory chladené plynom sú tepelné reaktory (štiepenie jadier paliva vyvolávajú predovšetkým tepelné neutróny) moderované grafitom a chladené plynom. Je to najstarší komerčný typ vyvinutý vo Veľkej Británii, pracoval s prírodným uránom a bol chladený CO2. Iným typom reaktorov chladených plynom sú tzv. vysokoteplotné reaktory chladené héliom. Reaktor chladený CO2, ale moderovaný ťažkou vodou, pracoval aj v prvej československej jadrovej elektrárni A1.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Liquid metal cooled reactors

Chladenie tekutým kovom sa používa v reaktoroch využívajúcich na štiepenie uránu rýchle neutróny. Preto sa tiež nazývajú rýchle reaktory alebo množivé reaktory. V týchto reaktoroch je treba používať vysoko obohatené jadrové palivo (minimálne 8 % U 235 alebo minimálne 6 % Pu 239) a tekutý kov (sodík, zliatiny sodíka a draslíka) je jediné médium, ktoré je schopné odviesť uvoľnené teplo. Moderátor sa nepoužíva a ďalšou významnou vlastnosťou týchto reaktorov je schopnosť produkovať „nové” jadrové palivo, hlavne Pu 239 (odtiaľ názov množivé reaktory). Tento typ reaktora v súčasnosti pracuje vo Francúzsku, Kazachstane, Ruskej federácii a Japonsku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Recycling

Recyklácia je opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré už boli na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad, t.j. opätovné využívanie odpadov. Bežne sa recyklujú kovy, ako železo, hliník a meď, sklo, papier, rôzne druhy plastov a iné typy odpadov, ako napríklad elektronický odpad, ktorý sa skladá z viacerých typov materiálov.

Heat recovery

Regenerácia tepla je proces využitia tej časti tepla na ohrev pracovnej látky, ktorá by sa ináč využila len s menším úžitkom alebo by sa odviedla úplne bez úžitku z termodynamického cyklu. Regenerácia sa uskutočňuje vo výmenníku, predhrievači a iných podobných zariadeniach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regenerative air heater

Regeneračný ohrievač vzduchu je tepelný výmenník využívajúci teplo odchádzajúcich spalín z kotlana ohriatie spaľovacieho vzduchu. Súčasťou regeneračného ohrievača je akumulačný prvok, ktorý sa striedavo nahrieva spalinami a ochladzuje nahrievaným vzduchom. Medzi najpoužívanejšie patrí Ljungströmov ohrievač. Akumulačným prvkom je valec zložený z plechov, ktorý sa otáča a je striedavo nahrievaný spalinami chladený vzduchom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pump control

Regulácia čerpadla je proces dosiahnutia žiadaného prietoku. Hydrostatické čerpadlá sa regulujú zmenou počtu otáčok, zmenou veľkosti činného priestoru alebo zmenou dĺžky trvania výtlaku. Hydrodynamické čerpadlá sa regulujú zmenou počtu otáčok a to natáčaním obežných lopatiek (pre vrtuľové čerpadlá), škrtením (privieraním armatúry na výtlaku) alebo obtokom, potrubím z výtlaku do nasávania.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Price regulation

Regulácia cien je štátom stanovená horná alebo spodná hranica ceny nižšia alebo vyššia ako je rovnovážna cena na trhu vo forme tzv. cenového stropu alebo cenovej podlahy. Na Slovensku za reguláciu v oblasti elektrickej energie, plynu, tepla, vodného a stočného zodpovedá ÚRSO.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Control of the compressor

Regulácia kompresora je proces dosiahnutia žiadaného prietoku, t.j. množstva stlačeného plynu do výtlaku. Piestové kompresory sú regulované zmenou počtu otáčok, spojením pracovného priestoru so saním pri výtlačnom zdvihu otvorením sacieho priestoru, zmenou veľkosti škodlivého priestoru alebo privieraním regulačného uzáveru v sacom potrubí (škrtením). Turbokompresory sa regulujú zmenou počtu otáčok, škrtením vo výtlaku, odpúšťaním z výtlaku alebo škrtením v nasávaní.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Voltage regulation and reactive power regulation

Regulácia napätia a regulácia jalového výkonu sú súvisiace procesy v tom, že úlohou napäťovej regulácie je pomocou regulácie jalového výkonu v sieti udržiavať predpísané napätie v pilotných uzloch sústavy. 

Regulation of the steam turbine

Regulácia parnej turbíny je proces vedúci k zmene požadovaného výkonu turbíny podľa jej zaťaženia pri dodržaní daného počtu otáčok. Parná turbína sa reguluje zmenou prietoku a stavu pary vstupujúcej do lopatiek. Podľa spôsobu a podľa vyhotovenia je možné reguláciu rozdeliť na reguláciu kĺzavým tlakom (tlak pary pri rovnakej teplote sa mení reguláciou kotla), škrtením (súčasnou zmenou otvorenia všetkých regulačných ventilov), skupinovou reguláciou (regulačné ventily sa otvárajú postupne s rastom tlaku) a obtokom. Súčasťou regulácie parnej turbíny je zariadenie na rýchle uzatvorenie prívodu pary pri vzniku neprípustných prevádzkových stavov (rýchlouzáverový ventil), napríklad pri strate zaťaženia (pri rozpade siete) by hrozilo nepovolené zvýšenie otáčok a zničenie turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fan control

Regulácia ventilátora je činnosť zameraná na dosiahnutie požadovaného prietoku. Ventilátor sa reguluje zmenou počtu otáčok, škrtením, natáčaním vodiacich lopatiek pred obežným kolesom (tzv. aerodynamická regulácia osových ventilátorov) a zmenou šírky obežného kolesa (posuvným diskom pri radiálnych ventilátoroch).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulation of water turbine

Regulácia vodnej turbíny je činnosť zameraná na zmenu výkonu turbíny podľa jej zaťaženia pri dodržaní daného počtu otáčok. Vodná turbína sa reguluje zmenou prietoku a to zmenou veľkosti prierezu prúdu vody vstupujúceho do obežného kolesa (regulačnou ihlou v Peltonovej turbíne, regulačnou clonou v Bánkiho turbíne), natáčaním lopatiek rozvádzača (Francisova turbína) a súčasným natáčaním lopatiek rozvádzača a obežného kolesa (Kaplanova turbína). Súčasťou regulácie vodnej turbíny môže byť zariadenie na obmedzenie poklesu spádu a zariadenie na obmedzenie vodného rázu pri náhlom uzavretí rozvádzača.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulating energy

Elektrina nutná pre vyregulovanie odchýlky ktorá vznikla v dôsledku nerovnováhy medzi výrobou a spotrebou. Je možné využiť hlavne: Aktiváciou podporných služieb, vyrovnávací trh s elektrickou energiou, nákup regulačnej energie zo zahraničia alebo havarijnú výpomoc zo zahraničia.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=R

Control rods

Regulačnými tyčami sa reguluje výkon jadrového reaktora. Výkon reaktora je priamo úmerný počtu štiepení atómových jadier v palive vyvolaných neutrónmi. Preto regulácia výkonu reaktora sa uskutočňuje reguláciou neutrónového toku (zmenou počtu neutrónov). Z tohto dôvodu sú regulačné tyče z materiálov, ktoré pohlcujú neutróny, teda s vysokými absorpčnými schopnosťami (obsahujú bór alebo kadmium). Zasúvaním týchto tyčí do aktívnej zóny dochádza k poklesu počtu štiepení, prípadne až k zastaveniu reťazovej štiepnej reakcie (pozri heslo Absorpčné tyče). Počet regulačných tyčí závisí od typu reaktora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulated electricity offtake

Regulovaný odberateľ elektriny je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy o dodávke elektriny od dodávateľa, prevádzkujúceho distribučnú sústavu. Opak oprávneného odberateľa, ktorý musí mať na odber elektrickej energie od iného dodávateľa uzavretú zmluvu o distribúcii elektriny.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Reclamation

Rekultivácia je súbor rôznych biologických opatrení a technických úprav, ktorými sa zúrodňujú pôdy znehodnotené prírodnou alebo ľudskou činnosťou. Rekultivácia je významná činnosť najmä pri povrchovej ťažbe uhlia alebo iných materiálov (lomy, pieskovne a podobne). Ak sa pri ťažbe postupuje uvážlivo, nemusia byť konečné škody na tvári krajiny veľmi vysoké. Vyťažené povrchové bane je možné rekultivovať tak, aby mohli slúžiť na iné účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Inspection of electrical appliances

Revízia elektrického spotrebiča súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav spotrebiča z hľadiska bezpečnosti. Musí sa vypracovať doklad o revízii. Revízie elektrických spotrebičov sa vykonávajú vždy po oprave, rekonštrukcii, oprave a pri zistenej chybe a pravidelne normou stanovených lehotách

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Management of the power system

Riadenie elektrizačnej sústavy sa vykonáva dispečerským riadením, ktoré má zvyčajne hierarchickú štruktúru. Hlavným orgánom je ústredný dispečing (pozri heslo Energetický dispečing). Elektrizačná sústava sa riadi tak, aby:

  • celá sústava mala zabezpečené zásobovanie elektrickou energiou všetkých pripojených odberateľov v požadovanom množstve (dostatok výkonu), požadovanej kvalite (dodržanie frekvencie a veľkosti napätia) a v požadovanom čase (v čase skutočnej potreby),
  • dodávka elektrickej energie bola spoľahlivá (trvalá, neprerušovaná dodávka bez porúch) v normatívne predpísanej kvalite (napätie a frekvencie, bez rázov a prepätí) vo všetkých bodoch sústavy,
  • bola zabezpečená čo najhospodárnejšia spolupráca všetkých elektrární zúčastnených na výrobe.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Controlling the operation of the power system of the Slovak  Republic

Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ES SR) sa vykonáva pomocou technických prostriedkov automatizovaného systému dispečerského riadenia ES. Je to nepretržitý proces riadenia prevádzky jednotlivých objektov ES SR z príslušných dispečerských pracovísk. 

Risk

Pod pojmom riziko sa rozumejú predpokladané následky určitej udalosti za jednotku času. Napr. riziko smrteľného úrazu jednotlivca pri dopravnej nehode za rok v USA je 3. Znamená to, že z 10 000 účastníkov dopravnej nehody zomrú v dôsledku smrteľného úrazu traja. Hodnota rizika sa vypočíta ako súčin frekvencie udalosti (t.j. výskyt udalosti za jednotku času) a veľkosti udalosti (t.j. následky na jednu udalosť). Je zaujímavé, že postoj spoločnosti voči riziku, na základe dlhodobých skúseností, je nepriaznivejší k jednej udalosti – k havárii s veľkými následkami ako k veľkému počtu udalostí – k havárii s malými následkami, aj keď ich spoločenské riziko je rovnaké. Ako príklad je možné spomenúť ohlas médií napríklad na veľkú leteckú katastrofu na jednej strane a na každodenné automobilové havárie na strane druhej.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Oil

Ropa je svetložltá až čierna tekutina fosílneho pôvodu. Vznikla rozkladom obrovského množstva odumretých drobných organizmov bez prístupu vzduchu. Je základnou surovinou pre petrochemický priemysel. Ložiská ropy sa vyskytujú v hĺbkach až niekoľko stoviek metrov. Vyrábajú sa z nej pohonné látky, mazut, ale aj plastické hmoty, lieky či kozmetické prípravky.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Oil platform

Ropná plošina je zariadenie, ktoré umožňuje čerpanie ropy z morského dna. Ropa sa ťaží z veľkých hĺbok (až 180 m). Je to technicky veľmi náročná operácia vykonávaná v nepriaznivých klimatických podmienkach. Rozsiahle podmorské ložiská a veľký počet ropných plošín sa nachádza napríklad v Severnom mori, blízko Veľkej Británie a Nórska.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pipeline

Ropovody sú zvárané z oceľových rúr, ktorých najmenší vnútorný priemer býva 30 cm, najväčší až 122 cm. Ropovody sa vedú po povrchu zeme, ale ukladajú sa aj na dno morí do hĺbky až 400 m v betónových ochranných plášťoch. V určitých vzdialenostiach sú na trati ropovodu čerpacie stanice s čerpadlami, tok ropy sa kontroluje meracími prístrojmi, ktoré sledujú množstvo a rýchlosť prietoku ropy. Rýchlosť prúdu býva 1 až 6 m/s. Ropovod je treba denne kontrolovať po celej dĺžke potrubia a musí sa tiež vykonať občasné čistenie. Čistenie sa robí pomocou štetinatého „ježka“, ktorý sa nechá unášať prúdom ropy. Celková dĺžka všetkých ropovodov na svete predstavuje rádovo státisíce kilometrov. K najznámejším svetovým ropovodom patrí 2 190 km dlhý Big Inch v USA (vedie z nálezísk v Texase do rafinérii v Pensylvánii), kanadský ropovod spoločnosti Interprovincial (vedie z Edmontonu v Kanade cez Chicago v USA do kanadského Montrealu a meria 3 787 km), ropovod Trans Arabian s dĺžkou 1 700 km (vedúci z oblasti Bahrajnu v Perskom zálive cez Saudskú Arábiu k Stredozemnému moru), aljašský ropovod (vedie od ložísk v zátoke Prudhoe na severe do prístavu Valdez na juhu a je 1 287 km dlhý). Ako najdlhší ropovod sveta sa označuje ruský ropovod Družba s dĺžkou 5 502 km. Vychádza z Kujbyševa na Volge a vedie na západ, v bieloruskom Mozyru sa delí na dve vetvy – severná smeruje do Poľska a Nemecka, južná cez Užhorod na Slovensko, kde sa v Šahách opäť rozdeľuje na tri vetvy: jedna vedie do Bratislavy, druhá do Zálužia pri Moste v ČR a tretia do Budapešti.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Grid

Rošt je liatinová mreža, na ktorej sa spaľuje uhlie a cez ktorú prepadáva vyhorený popol. Spodnou časťou roštu sa privádza primárny spaľovací vzduch, ktorý ho súčasne chladí. Uhlie sa na rošt dávno v milulosti nahadzovalo ručne a takisto odstraňovanie popola z výsypky patrilo medzi namáhavé ručné práce. Požiadavky na rast výkonu si vyžiadali vývoj mechanických roštov, ktoré umožňovali automatický prísun uhlia a spaľovanie jeho väčšieho množstva. Medzi najrozšírenejšie patria pásové rošty. Merné tepelné zaťaženie účinnej roštovej plochy býva 0,5 až 1 MW/m2 .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Rotor

Rotor je točivá časť stroja.  

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Well water pressure turbine

Tlak vody pred obežným kolesom rovnakotlakovej turbíny je rovnaký ako za obežným kolesom. Obežné koleso takej turbíny musí byť nad spodnou hladinou, aby nebrodilo. Tým vzniká strata spádu, ktorá je však pre turbíny pracujúce s vysokým spádom zanedbateľná. Typickou rovnakotlakovou turbínou je Peltonova turbína. Hranica pre použitie veľkých rovnakotlakových turbín: nad 400 m.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Decay series

Rozpadový rad je postupnosť rádioaktívnych rozpadov nuklidov to znamená, že z jedného rádioaktívneho nuklidu rozpadom vzniká ďalší rádioaktívny nuklid. Rad končí stabilným nuklidom až po niekoľkých, po sebe nasledujúcich rozpadoch. Najznámejšie rozpadové rady sú uránový, aktíniový a tóriový.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Distributor

V elektrotechnike predstavuje rozvádzač zariadenie na rozvod elektrického prúdu. Sú v ňom sústredené ochranné, spínacie, meracie a ovládacie prístroje. V strojárenstve predstavuje rozvádzač zariadenie alebo orgán, ktorý slúži na rozvod energie alebo iného média (olej, vzduch, para, voda a podobne) do strojov a iných pracovných miest.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Distribution of electricity

Ako rozvod elektrickej energie označujeme sústavu zariadení a vedení, ktoré rozvádzajú nízke napätie od výstupu z transformátora až k spotrebičom. Rozvod nadväzuje na prenos elektrickej energie. Tieto pojmy sa niekedy môžu aj prekrývať. Súhrn všetkých súborov vedení a elektrických staníc sa označuje ako prenosová a rozvodná sústava.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Natural gas distribution

Potrubný systém privádzajúci zemný plyn z hlavného plynovodu na miesto spotreby. Na hlavný plynovod, ktorý dopravuje zemný plyn Ruska cez Ukrajinu na Slovensko nadväzuje potrubná sieť, ktorá rozvádza plyn do jednotlivých lokalít. Hustota tejto siete a rozšírenie využívania zemného plynu závisí od prepravnej kapacity hlavného plynovodu. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Power substation

Rozvodňa je zariadenie používané v silnoprúdovej elektrotechnike. Pozostáva zo spínacích, ochranných, riadiacich a meracích prístrojov na spínanie elektrických vedení a transformátorov. Rozvodne zvyčajne predstavujú technické celky so samostatnou budovou alebo ohradeným priestorom. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Grid

Rozvodná sieť slúži na rozvod elektrickej energie všetkým odberateľom a tvorí ju rada zariadení: vzdušné vedenie, elektrické káble, prípojky, meracie a ochranné zariadenia atď.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Distribution system

Rozvodná sústava slúži na dodávku elektrickej energie veľkým (továrne) aj malým odberateľom (domácnosti).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fast neutron

Rýchly neutrón je neutrón, ktorý má, z hľadiska atómovej fyziky, veľkú kinetickú energiu (rádovo niekoľko MeV).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fast reactor

Rýchly reaktor je typ reaktora, v ktorom štepenie jadier paliva vyvolávajú tzv. rýchle neutróny. Preto v aktívnej zóne reaktora nie je moderátor. V týchto reaktoroch je možné využiť prebytok neutrónov na premenu U 238, ktorý nie je štiepiteľný tepelnými neutrónmi, na Pu 239, ktorý je štiepiteľný tepelnými neutrónmi. Za priaznivých okolností rýchly reaktor môže vyrobiť viac štiepiteľného materiálu (nového paliva) ako sám spáli.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
VŠETKO