Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

R

Gas-cooled reactors

Reaktory chladené plynom sú tepelné reaktory (štiepenie jadier paliva vyvolávajú predovšetkým tepelné neutróny) moderované grafitom a chladené plynom. Je to najstarší komerčný typ vyvinutý vo Veľkej Británii, pracoval s prírodným uránom a bol chladený CO2. Iným typom reaktorov chladených plynom sú tzv. vysokoteplotné reaktory chladené héliom. Reaktor chladený CO2, ale moderovaný ťažkou vodou, pracoval aj v prvej československej jadrovej elektrárni A1.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Liquid metal cooled reactors

Chladenie tekutým kovom sa používa v reaktoroch využívajúcich na štiepenie uránu rýchle neutróny. Preto sa tiež nazývajú rýchle reaktory alebo množivé reaktory. V týchto reaktoroch je treba používať vysoko obohatené jadrové palivo (minimálne 8 % U 235 alebo minimálne 6 % Pu 239) a tekutý kov (sodík, zliatiny sodíka a draslíka) je jediné médium, ktoré je schopné odviesť uvoľnené teplo. Moderátor sa nepoužíva a ďalšou významnou vlastnosťou týchto reaktorov je schopnosť produkovať „nové” jadrové palivo, hlavne Pu 239 (odtiaľ názov množivé reaktory). Tento typ reaktora v súčasnosti pracuje vo Francúzsku, Kazachstane, Ruskej federácii a Japonsku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Recycling

Recyklácia je opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré už boli na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad, t.j. opätovné využívanie odpadov. Bežne sa recyklujú kovy, ako železo, hliník a meď, sklo, papier, rôzne druhy plastov a iné typy odpadov, ako napríklad elektronický odpad, ktorý sa skladá z viacerých typov materiálov.

Heat recovery

Regenerácia tepla je proces využitia tej časti tepla na ohrev pracovnej látky, ktorá by sa ináč využila len s menším úžitkom alebo by sa odviedla úplne bez úžitku z termodynamického cyklu. Regenerácia sa uskutočňuje vo výmenníku, predhrievači a iných podobných zariadeniach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regenerative air heater

Regeneračný ohrievač vzduchu je tepelný výmenník využívajúci teplo odchádzajúcich spalín z kotlana ohriatie spaľovacieho vzduchu. Súčasťou regeneračného ohrievača je akumulačný prvok, ktorý sa striedavo nahrieva spalinami a ochladzuje nahrievaným vzduchom. Medzi najpoužívanejšie patrí Ljungströmov ohrievač. Akumulačným prvkom je valec zložený z plechov, ktorý sa otáča a je striedavo nahrievaný spalinami chladený vzduchom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pump control

Regulácia čerpadla je proces dosiahnutia žiadaného prietoku. Hydrostatické čerpadlá sa regulujú zmenou počtu otáčok, zmenou veľkosti činného priestoru alebo zmenou dĺžky trvania výtlaku. Hydrodynamické čerpadlá sa regulujú zmenou počtu otáčok a to natáčaním obežných lopatiek (pre vrtuľové čerpadlá), škrtením (privieraním armatúry na výtlaku) alebo obtokom, potrubím z výtlaku do nasávania.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Price regulation

Regulácia cien je štátom stanovená horná alebo spodná hranica ceny nižšia alebo vyššia ako je rovnovážna cena na trhu vo forme tzv. cenového stropu alebo cenovej podlahy. Na Slovensku za reguláciu v oblasti elektrickej energie, plynu, tepla, vodného a stočného zodpovedá ÚRSO.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Control of the compressor

Regulácia kompresora je proces dosiahnutia žiadaného prietoku, t.j. množstva stlačeného plynu do výtlaku. Piestové kompresory sú regulované zmenou počtu otáčok, spojením pracovného priestoru so saním pri výtlačnom zdvihu otvorením sacieho priestoru, zmenou veľkosti škodlivého priestoru alebo privieraním regulačného uzáveru v sacom potrubí (škrtením). Turbokompresory sa regulujú zmenou počtu otáčok, škrtením vo výtlaku, odpúšťaním z výtlaku alebo škrtením v nasávaní.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Voltage regulation and reactive power regulation

Regulácia napätia a regulácia jalového výkonu sú súvisiace procesy v tom, že úlohou napäťovej regulácie je pomocou regulácie jalového výkonu v sieti udržiavať predpísané napätie v pilotných uzloch sústavy. 

Regulation of the steam turbine

Regulácia parnej turbíny je proces vedúci k zmene požadovaného výkonu turbíny podľa jej zaťaženia pri dodržaní daného počtu otáčok. Parná turbína sa reguluje zmenou prietoku a stavu pary vstupujúcej do lopatiek. Podľa spôsobu a podľa vyhotovenia je možné reguláciu rozdeliť na reguláciu kĺzavým tlakom (tlak pary pri rovnakej teplote sa mení reguláciou kotla), škrtením (súčasnou zmenou otvorenia všetkých regulačných ventilov), skupinovou reguláciou (regulačné ventily sa otvárajú postupne s rastom tlaku) a obtokom. Súčasťou regulácie parnej turbíny je zariadenie na rýchle uzatvorenie prívodu pary pri vzniku neprípustných prevádzkových stavov (rýchlouzáverový ventil), napríklad pri strate zaťaženia (pri rozpade siete) by hrozilo nepovolené zvýšenie otáčok a zničenie turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO