Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

R

Fan control

Regulácia ventilátora je činnosť zameraná na dosiahnutie požadovaného prietoku. Ventilátor sa reguluje zmenou počtu otáčok, škrtením, natáčaním vodiacich lopatiek pred obežným kolesom (tzv. aerodynamická regulácia osových ventilátorov) a zmenou šírky obežného kolesa (posuvným diskom pri radiálnych ventilátoroch).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulation of water turbine

Regulácia vodnej turbíny je činnosť zameraná na zmenu výkonu turbíny podľa jej zaťaženia pri dodržaní daného počtu otáčok. Vodná turbína sa reguluje zmenou prietoku a to zmenou veľkosti prierezu prúdu vody vstupujúceho do obežného kolesa (regulačnou ihlou v Peltonovej turbíne, regulačnou clonou v Bánkiho turbíne), natáčaním lopatiek rozvádzača (Francisova turbína) a súčasným natáčaním lopatiek rozvádzača a obežného kolesa (Kaplanova turbína). Súčasťou regulácie vodnej turbíny môže byť zariadenie na obmedzenie poklesu spádu a zariadenie na obmedzenie vodného rázu pri náhlom uzavretí rozvádzača.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulating energy

Elektrina nutná pre vyregulovanie odchýlky ktorá vznikla v dôsledku nerovnováhy medzi výrobou a spotrebou. Je možné využiť hlavne: Aktiváciou podporných služieb, vyrovnávací trh s elektrickou energiou, nákup regulačnej energie zo zahraničia alebo havarijnú výpomoc zo zahraničia.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=R

Control rods

Regulačnými tyčami sa reguluje výkon jadrového reaktora. Výkon reaktora je priamo úmerný počtu štiepení atómových jadier v palive vyvolaných neutrónmi. Preto regulácia výkonu reaktora sa uskutočňuje reguláciou neutrónového toku (zmenou počtu neutrónov). Z tohto dôvodu sú regulačné tyče z materiálov, ktoré pohlcujú neutróny, teda s vysokými absorpčnými schopnosťami (obsahujú bór alebo kadmium). Zasúvaním týchto tyčí do aktívnej zóny dochádza k poklesu počtu štiepení, prípadne až k zastaveniu reťazovej štiepnej reakcie (pozri heslo Absorpčné tyče). Počet regulačných tyčí závisí od typu reaktora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulated electricity offtake

Regulovaný odberateľ elektriny je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy o dodávke elektriny od dodávateľa, prevádzkujúceho distribučnú sústavu. Opak oprávneného odberateľa, ktorý musí mať na odber elektrickej energie od iného dodávateľa uzavretú zmluvu o distribúcii elektriny.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Reclamation

Rekultivácia je súbor rôznych biologických opatrení a technických úprav, ktorými sa zúrodňujú pôdy znehodnotené prírodnou alebo ľudskou činnosťou. Rekultivácia je významná činnosť najmä pri povrchovej ťažbe uhlia alebo iných materiálov (lomy, pieskovne a podobne). Ak sa pri ťažbe postupuje uvážlivo, nemusia byť konečné škody na tvári krajiny veľmi vysoké. Vyťažené povrchové bane je možné rekultivovať tak, aby mohli slúžiť na iné účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Inspection of electrical appliances

Revízia elektrického spotrebiča súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav spotrebiča z hľadiska bezpečnosti. Musí sa vypracovať doklad o revízii. Revízie elektrických spotrebičov sa vykonávajú vždy po oprave, rekonštrukcii, oprave a pri zistenej chybe a pravidelne normou stanovených lehotách

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Management of the power system

Riadenie elektrizačnej sústavy sa vykonáva dispečerským riadením, ktoré má zvyčajne hierarchickú štruktúru. Hlavným orgánom je ústredný dispečing (pozri heslo Energetický dispečing). Elektrizačná sústava sa riadi tak, aby:

  • celá sústava mala zabezpečené zásobovanie elektrickou energiou všetkých pripojených odberateľov v požadovanom množstve (dostatok výkonu), požadovanej kvalite (dodržanie frekvencie a veľkosti napätia) a v požadovanom čase (v čase skutočnej potreby),
  • dodávka elektrickej energie bola spoľahlivá (trvalá, neprerušovaná dodávka bez porúch) v normatívne predpísanej kvalite (napätie a frekvencie, bez rázov a prepätí) vo všetkých bodoch sústavy,
  • bola zabezpečená čo najhospodárnejšia spolupráca všetkých elektrární zúčastnených na výrobe.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Controlling the operation of the power system of the Slovak  Republic

Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ES SR) sa vykonáva pomocou technických prostriedkov automatizovaného systému dispečerského riadenia ES. Je to nepretržitý proces riadenia prevádzky jednotlivých objektov ES SR z príslušných dispečerských pracovísk. 

Risk

Pod pojmom riziko sa rozumejú predpokladané následky určitej udalosti za jednotku času. Napr. riziko smrteľného úrazu jednotlivca pri dopravnej nehode za rok v USA je 3. Znamená to, že z 10 000 účastníkov dopravnej nehody zomrú v dôsledku smrteľného úrazu traja. Hodnota rizika sa vypočíta ako súčin frekvencie udalosti (t.j. výskyt udalosti za jednotku času) a veľkosti udalosti (t.j. následky na jednu udalosť). Je zaujímavé, že postoj spoločnosti voči riziku, na základe dlhodobých skúseností, je nepriaznivejší k jednej udalosti – k havárii s veľkými následkami ako k veľkému počtu udalostí – k havárii s malými následkami, aj keď ich spoločenské riziko je rovnaké. Ako príklad je možné spomenúť ohlas médií napríklad na veľkú leteckú katastrofu na jednej strane a na každodenné automobilové havárie na strane druhej.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO