Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO

S

Gypsum

Sadrovec je bezfarebný alebo vplyvom prímesí rôzne sfarbený jednoklonný nerast, hydratovaný síran vápenatý.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Single rate of electricity

Sadzba elektriny jednoduchá je stanovená cena za odobratú energiu, kde sa ešte pripočítava stály poplatok za odberné miesto. Ten môže byť diferencovaný podľa hodnoty pripojeného hlavného ističa, alebo podľa počtu obytných miestností.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Mixed-rate of electricity

Sadzba elektriny zložená (kombinovaná) je stanovená cena za elektrinu určená pre rozličné skupiny zákazníkov. Môže sa skladať z ceny za elektrickú prácu a za elektrický výkon. Cena za elektrickú prácu sa diferencuje podľa pásma na pásmo platnosti špičkovej, vysokej a nízkej tarify v rozličných časových pásmach.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electricity tariffs

Sadzby elektrickej energie sú ceny, ktoré sa platia za jej odber. Sadzba elektrickej energie nie je jednotná, ale sa líši od druhu odberu (veľkoodber, maloodber), času odberu (zvýhodnená nočná sadzba) a mnohých ďalších faktorov a parametrov. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Savonius rotor

V roku 1929 patentoval fínsky architekt a vynálezca Savonius veternú turbínu s vertikálnou osou rotora, ktorej lopatky tvorili dve navzájom presadené plochy polvalcov. Točivý moment vzniká ako účinok výslednice síl pôsobiacich účinkom vetra na vypuklú a vydutú plochu. Optimálny súčiniteľ rýchlobežnosti: 0,9 až 1.Maximálna účinnosť: do 40 %.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secondary power

Energia v takej forme, do ktorej možno premeniť primárnu energiu, aby sa mohla distribuovať a používať u spotrebiteľov (napr. elektrická energia, tepelná energia, benzín,...) .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secondary protection

Časť elektrickej ochrany. Meria len úmerná časť kontrolovanej veličiny (znížená hodnota, napr. cez prístrojový transformátor).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secondary regulation of frequency and power

Úlohou sekundárnej regulácie je udržovať' frekvenciu na menovitej (požadovanej) hodnote a saldo odovzdávaných výkonov s prepojenými sústavami na dohodnutej hodnote. Je to centrálne koordinovaná služba, ktorú zabezpečuje PPS. Pôsobenie sekundárnej regulácie musí byť zosúladené s pôsobením primárnej regulácie. Na vyrovnávanie odchýlok frekvencie sa prednostne využijú možnosti primárnej regulácie s tým, že sekundárna regulácia sa uplatní vtedy, ak odchýlka frekvencie trvá alebo vznikla odchýlka od dohodnutého salda. 

Secondary circuit

Sekundárny (druhý) okruh slúži na transport pary a na premenu jej vnútornej energie na točivý pohyb turbíny. Základnými časťami sekundárneho okruhu sú: sekundárna časť parogenerátora, potrubné systémy sekundárneho okruhu, turbogenerátor,kondenzátor a čerpadlá. Ide, rovnako ako pri primárnom okruhu, o uzavretý systém.V súčasnosti vo svete prevažujú dvojokruhové jadrové elektrárne. Toto konštrukčné riešenie zaručuje oddelenie aktívnej vody primárneho okruhu od sekundárneho okruhu, čím zostáva pracovné médium v sekundárnej časti neaktívne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secondary combustion air

Spaľovací vzduch privádzaný do ohniska na zlepšenie turbulencie plameňa a na spálenie prchavých zložiek paliva. Sekundárny spaľovací vzduch sa ohrieva teplom odchádzajúcich spalín. Teplota: 250 až 400 °C.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik
 


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Ďalší)
  VŠETKO