Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  (Ďalší)
  VŠETKO

T

Tariff

Tarifa je časové obdobie, ktorému zodpovedá cenníkom stanovená cena činnej elektrickej práce, resp. činného výkonu elektriny. Podľa platnosti časových pásiem rozoznávame nízku tarifu (NT), vysokú tarifu (VT) a špičkovú tarifu (ŠT).Tarify sa ešte rozdeľujú do časových pásiem v pracovných a víkendových dňoch a prípadne sú diferencované i podľa ročného obdobia na zimu a leto.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Tariff zones

Tarifné pásma vymedzujú časové obdobie počas dňa, v ktorých sa uskutočňuje meranie a následne účtovanie odberu elektriny, a to v rôznych cenových reláciách. Tarifné pásma sú vlastne časové intervaly definované určitou veľkosťou krátkodobých marginálnych nákladov závislých od celkového zaťaženia elektrizačnej sústavy. Tarifné pásma sú pásma denného diagramu zaťaženia rozdelené na pásmo špičkovej tarify, pásmo vysokej tarify a pásmo nízkej tarify, a to samostatne na obidve definované tarifné obdobia (leto a zima). Rovnako je rozdiel medzi tarifnými pásmami medzi výrobcami elektrickej energie a distributérmi, medzi distributérmi a konečnými odberateľmi a v medzinárodnej spolupráci.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Ť

Extraction of crude petroleum

Ropné ložiská sa otvárajú a ťažia hlbinnými vrtmi, z ktorých ropa buď sama vyviera, niekedy dokonca tryská do mnohometrovej výšky, alebo sa čerpá. V prípade samovoľného výtoku sa pochopiteľne z ústia vrtu musí odoberať a bezpečne odvádzať. Pri čerpaní väčšinou možno využívať tlak plynov, zhromaždených vo vrchnej časti ložiska, pod nepriepustnou vrstvou hornín.

       

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal mining

Uhlie sa nachádza vo vrstvách s hrúbkou od milimetrov až po desiatky metrov. Uhoľné vrstvy sa všeobecne nazývajú sloje a môžu sa dobývať rôznymi spôsobmi. Rozlišuje sa ťažba uhlia v povrchových a hlbinných doloch. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Extraction of natural gas

Zemný plyn sa ťaží podobne ako ropa. Zemný plyn sa na popredné miesto vo svetovej energetickej bilancii dostal až v druhej polovici minulého storočia. V súčasnosti stúpa ťažba zemného plynu každoročne až o 8 %. Číňania poznali a využívali zemný plyn už v 10. storočí pred n. l. Z ložísk ho rozvádzali bambusovými trubicami až do domácností. Pri kultových obradoch starých Parsov sa používal zemný plyn ako palivo na posvätný očisťujúci oheň. Okolo roku 405 to zaznamenal Ktesias, grécky lekár na dvore perzského kráľa. V Spojených štátoch amerických navŕtal roku 1884 George Westinghouse zemný plyn 500 m hlbokým vrtom. Začal tak obdobie využívania tohto plynu na ohrievanie a svietenie. V Európe sa začal plyn z ropných polí rozsiahlejšie využívať až v 30. rokoch 20. storočia. Napríklad na vyhrievanie martinských pecí v poľskej Stalowej Woli. V Rumunsku začali ukladať potrubie z oblasti ropných ložísk okolo Ploešti do Bukurešti po 60 km trase v roku 1934.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heavy water

Ťažká voda má výborné moderačné vlastnosti a len veľmi slabo pohlcuje neutróny. Ťažká voda a grafit sú jedinými moderátormi, ktoré umožňujú za určitých podmienok použiť ako jadrové palivo prírodnú zmes izotopov uránu.

T

Technical ablation water

Technická splavovacia voda je voda s malými nárokmi na čistotu, používaná na dopravu materiálov v elektrárni (napr. popolčeka na skládku). Spotreba vody na prevádzku elektrárne je vážnym problémom. Dá sa významne znížiť recirkuláciou použitej vody s jej priebežným čistením.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Technical maximum

Technické maximum je hodnota 1/4h elektrického výkonu obojstranne potvrdená v kúpnej zmluve s lehotou platnosti minimálne 12 mesiacov (ak sa odberateľ s dodávateľom nedohodne inak).Iba vo výnimočných prípadoch (napr. sezónne odbery elektriny) je po vzájomnej dohode možné meniť hodnotu technického maxima dvakrát za rok. Technické maximum sa meria pre účely kontroly jeho dodržania celých 24 hodín. Pokiaľ na odbernom mieste dôjde k prekročeniu technického maxima nad dohodnutú hodnotu, dodávateľ účtuje zvýšenú cenu za každý takto prekročený kW.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Clean Coal Technology

Technológie čistého uhlia (Clean Coal Technology) sú nové technológie spaľovania uhlia, ktoré spájajú efektívnu kontrolu emisiíškodlivín so zvýšenou účinnosťou využitia paliva. Cieľom technológií čistého uhlia je splnenie tých najprísnejších emisných limitov a štandardov. Pri ich úspešnej aplikácii by mohlo v budúcnosti uhlie hrať dominantnú úlohu v zaisťovaní energetických potrieb. Medzi tieto technológie patrí spaľovanie práškového uhlia, využitie Kalinovho cyklu, obehy s palivovými článkami a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Tempering

Temperovanie je udržiavanie teploty v objekte na stanovenej (rovnakej) hodnote.


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  (Ďalší)
  VŠETKO