Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  (Ďalší)
VŠETKO

Ú

Power factor

Účinník je pomer činného a zdanlivého výkonu (pozri heslo Zdanlivý výkon). Je to kosínus uhla (cosφ) medzi vektorom napätia a prúdu v obvodoch striedavého prúdu. Vyjadruje, akú veľkú časť zdalivého výkonu možno premeniť na užitočnú energiu. Účinník je bezrozmerný a jeho hodnota sa pohybuje od nuly do jednej, pričom jednotkový účinník znamená, že celý výkon je činný (fázový posun je nulový), nulový účinník znamená, že celý výkon je jalový, t.j. záťaž je čisto kapacitná alebo čisto indukčná a fázový posun je teda ± 90°. Nízke hodnoty účinníku znamenajú v obvode vysoké straty energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Efficiency

Účinnosť η (eta) je definovaná v prípade zariadení určených na premenu a prenos energie ako podiel výkonu k príkonu. Je to bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje ako blízko k ideálnemu procesu prebieha proces v hodnotenom stroji, alebo zariadení. Ideálny proces má účinnosť 100 %. Doplnok účinnosti do 100 % hodnotí veľkosť strát procesu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Efficiency of wind turbine generator

Účinnosť veterného turbogenerátora je pomer získanej mechanickej práce rotora a kinetickej energie vetra prechádzajúceho plochou opísanou vrtuľou turbogenerátora. Teoreticky dosiahnuteľná účinnosť rastie so súčiniteľom rýchlobežnosti turbíny a jej maximálna hodnota predstavuje 59 % (pozri heslo Súčiniteľ rýchlobežnosti). Maximálna dosiahnuteľná účinnosť v súčasnosti využívaných systémov: holandský veterný mlyn 18 %, americký mnoholistový rotor 30 %, rotor Darrieus 46 % a moderný dvojlistový rotor 48 % .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

U

Coal

Uhlie je tuhé fosílne palivo, pozname čierne a hnedé uhlie (pozri heslá Čierne uhlie a Hnedé uhlie) a najkvalitnejšie uhlie sa nazýva antracid. Antracit sa vyznačuje najvyšším obsahom uhlíkai (92,1 až 98 %) a vysokou výhrevnosťou 26 - 33 MJ/kg. Uhlie pokrýva tretinu svetovej spotreby energie. Používa sa predovšetkým na výrobu elektriny (v tepelných elektrárňach) a na kúrenie. Zásoby uhlia sú pomerne bohaté. Spomedzi fosílnych palív práve uhlie najväčšmi znečisťuje ovzdušie – produkuje o 25 % oxidu uhličitého viac ako ropa a o 40 % viac ako zemný plyn. Prspektívne sú čisté technológie uhlia ako je IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) zamerané na maximálne využitie uhlia ako primárneho zdroja energie s minimálnymi negatívnymi účinkami na životné prostredie (pozri heslo Čisté technológie uhlia). 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal-fired steam power plants

Uhoľné parné elektrárne sú elektráre, ktoré využívajú teplo uvoľnené spaľovaním uhlia na výrobu elektrickej energie. K tomu využívajú parný cyklus. Najrozšírenejším súčasným typom sú elektrárne spaľujúce práškové uhlie v granulačnom ohnisku. Hlavným problémom zostáva negatívny vplyv na životné prostredie (exhalácia popolčeka, oxidov síry a dusíka).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal seam

Uhlie sa nachádza vo vrstvách s hrúbkou od niekoľkých milimetrov až po desiatky metrov. Uhoľné vrstvy sa všeobecne nazývajú uhoľné sloje a môžu sa dobývať rôznymi spôsobmi. Rozlišuje sa ťažba uhlia v povrchových a hlbinných doloch.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ú

Radioactive waste repository

Úložisko rádioaktívnych odpadov alebo vyhoreného jadrového paliva je priestor, objekt alebo zariadenie na povrchu alebo v podzemí slúžiace na ukladanie rádioaktívnych odpadov. Vybavenie úložiska musí umožňovať izoláciu uložených odpadov, ich kontrolu a ochranu životného prostredia. Izolácia odpadov od životného prostredia je zabezpečovaná pomocou viacbariérového systému.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Repository in underground cavities

Úložisko v podzemných dutinách sú úložiská slúžia k trvalému uloženiu nízko a stredneaktívnych odpadov s krátkym i dlhým polčasom rozpadu alebo s prirodzenými rádionuklidmi. Budujú sa v podzemných dutinách v malej hĺbke. Hlavná izolačná bariéra je tvorená okolitým geologickým prostredím. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

U

Artificial radioactivita

Umelá rádioaktivita predstavuje rozpad nuklidu vyvolaný umelým odovzdaním energie jadru nuklidu tak, že sa tento nuklid stane nestabilným a rozpadne sa s vyslaním žiarenia alfa, beta alebo gama (pozri heslo Rádioaktívne žiarenie). Pokiaľ je aj produkt rozpadu rádioaktívny, vzniká rozpadový rad.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ú

Nuclear Regulatory Authority

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR bol zriadený Národnou radou SR ako nezávislý ústredný orgán štátnej správy zákonom č. 2/1993 Z.z. v januári 1993. Na základe tohto zákona je ÚJD SR zodpovedný za výkon štátneho dozoru nad bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane dozoru nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným palivom, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie a ďalšími fázami palivového cyklu. ÚJD SR ako ústredný orgán štátnej správy vykonáva legislatívnu činnosť a kontrolnú činnosť v oblasti svojej pôsobnosti a stanovuje záväzné kritériá v oblasti jadrovej bezpečnosti. Všetky tieto činnosti ÚJD SR sú definované zákonom č. 130/1998 Z. z. O mierovom využívaní jadrovej energie (tzv. Atómový zákon).

Poslaním ÚJD je taktiež dohliadať na to, aby prevádzka jadrových zariadení neohrozila samotných zamestnancov jadrových zariadení, alebo obyvateľstvo a taktiež aby prevádzka jadrových zariadení nepoškodila životné prostredie, alebo nespôsobila ujmu na majetku. ÚJD pri svojej činnosti využíva výsledky vedy a výskumu ako i medzinárodnú spoluprácu s cieľom dosiahnutia medzinárodne akceptovateľnej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulatory Office for Network Industries

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vznikol v roku 2001 a je orgánom, ktorého poslaním je štátna regulácia v sieťových odvetviach - pri výrobe, výkupe, tranzite a rozvode elektriny, plynu, tepla, výrobe a dodávke pitnej vody a odvedení a čistení odpadovej vody.

Sú to odvetvia, kde chýba prirodzená konkurencia a existuje možnosť zneužitia dominantného postavenia výrobcov a dodávateľov na úkor spotrebiteľov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

U

Uranium 235

U 235 je izotop uránu, štiepiteľný pomalými neutrónmi. Je hlavnou využiteľnou zložkou jadrového paliva v tlakovodných reaktoroch založených na štiepení pomalými neutrónmi. Prírodný urán sa preto musí obohacovať na obsah cca 3 % U 235 aby sa mohol využiť v týchto reaktoroch.

Podľa stupňa obohatenia izotopom U 235 rozdeľujeme urán na:

  • ochudobnený (menej ako 0,71 % – odpad z obohacovacieho procesu),
  • prírodný (0,71 %),
  • slabo obohatený (1 – 5 %),
  • stredne obohatený (5 – 20 %),
  • silne obohatený (20 a viac %).

Energetický výťažok je nasledujúci:

  • prírodný urán – 0,69 TJ/kg,
  • slabo obohatený – 3 až 8,5 TJ/kg,
  • palivo množivých reaktorov – až 52 TJ/kg.

V prírode sa urán vyskytuje vo forme zmesi izotopov označovaných ako U 238 (99,276 %)  a   U 235  (0,718 %)  a  iba  vo  veľmi  malom  množstve  U 234 (0,004 %). Po ostreľovaní U 235  neutrónmi  dojde k štiepnej reakcii (pozri heslo Jadrová reakcia). Ak izotop U 235  absorbuje neutrón vznikne  izotop  U 236.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Uranium 238

U 238 je izotop uránu, ktorý možno štiepiť iba tzv. rýchlymi neutrónmi. Pri zachytení pomalšieho neutrónu jadrom sa U 238 premení na plutónium Pu 239.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Particle accelerator

Urýchľovač častíc je zariadene, ktoré pomocou elektrického poľa urýchľuje elektricky nabité častice. Slúži na výskum v jadrovej fyzike, na výrobu umelýchrádionuklidov a ako zdroj zväzkov urýchlených častíc na rôzne aplikácie napr. v medicíne. Podľa tvaru dráh urýchľovaných častíc sa delia na lineárne a kruhové.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Rectifier

Usmerňovač je elektrotechnické zariadenie, ktoré vedie elektrický prúd iba v jednom smere. Takým spôsobom možno získať jednosmerný elektrický prúd zo striedavého elektrického prúdu. Usmernený prúd je vždy pulzujúci a možno ho vyhladiť pomocou elektrických filtrov alebo elektronickou stabilizáciou

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Ú

Power saving

Úspora energie je zníženie spotreby energie. Keď sa spotrebuje menej elektriny alebo tepla, ušetria sa neobnoviteľné zdroje energie ako je ropa, uhlie alebo zemný plyn a budeme ich môcť využívať dlhšie aj v budúcnosti.

Jednou z možností, ako usporiť veľké množstvo energie, je napr. zminimalizovať odber elektrickej energie potrebnej na osvetlenie výmenou klasických svetelných zdrojov za svetelné zdroje LED a senzorové osvetlenie. Znížiť straty a únik tepla dobrou tepelnou izoláciou domov, bytov, využívať moderné domáce elektrospotrebiče s nízkou spotrebou energie A+++ (pozri heslo Energetický štítok), atď..

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Attenuation program

Útlmový program je program postupného odstavovania zastaraných uhoľných elektrární. V rámci programu zníženia škodlivých emisií môže byť s prihliadnutím na očakávanú zníženú spotrebu elektrickej energie vypracovaný plán postupného odstavovania uhoľných elektrární najmä v tých oblastiach, ktoré trpia nadmernými škodlivými emisiami.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

U

Grounding of electrical equipment

Uzemnenie elektrických zariadení je udržanie daného miesta prístroja, zariadenia alebo siete čo najbližšie k potenciálu zeme. Podľa účelu rozlišujeme dva spôsoby uzemnenia:

  • Pracovné uzemnenie je spojenie niektorej živej časti elektrického obvodu so zemou buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom zvodiča prepätia. Ide o uzemnenie uzlov strojov, silových transformátorov, vinutí zhášacích cievok, uzla alebo jedného konca prístrojových transformátorov, zvodičov prepätia. Môže ním trvalo tiecť prúd.
  • Ochranné uzemnenie je priame spojenie vodivých neživých častí zariadení so zemou s cieľom ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, pomocou ktorého sa zaistí bezpečnosť elektrickej inštalácie. Kritériom bezpečnosti je veľkosť dotykového a krokového napätia. Aby bolo uzemnenie elektrických zariadení kvalitné, musí sa obvykle vybudovať celá uzemňovacia sústava, ktorá pozostáva zo zemničov rozličného druhu. Na ich voľbu má vplyv merný odpor zeme, ktorý sa zisťuje meraním. Účinnosť uzemnenia sa kontroluje meraním odporu uzemnenia.
http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Node

Miesto v elektrickom obvode, kde sa stýkajú dve alebo viac vetiev. V podmienkach PS sa tým najčastejšie myslí prípojnica v rozvodni.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=U


Stránka:  1  2  (Ďalší)
VŠETKO