Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2
  VŠETKO

Ú

Regulatory Office for Network Industries

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vznikol v roku 2001 a je orgánom, ktorého poslaním je štátna regulácia v sieťových odvetviach - pri výrobe, výkupe, tranzite a rozvode elektriny, plynu, tepla, výrobe a dodávke pitnej vody a odvedení a čistení odpadovej vody.

Sú to odvetvia, kde chýba prirodzená konkurencia a existuje možnosť zneužitia dominantného postavenia výrobcov a dodávateľov na úkor spotrebiteľov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

U

Uranium 235

U 235 je izotop uránu, štiepiteľný pomalými neutrónmi. Je hlavnou využiteľnou zložkou jadrového paliva v tlakovodných reaktoroch založených na štiepení pomalými neutrónmi. Prírodný urán sa preto musí obohacovať na obsah cca 3 % U 235 aby sa mohol využiť v týchto reaktoroch.

Podľa stupňa obohatenia izotopom U 235 rozdeľujeme urán na:

  • ochudobnený (menej ako 0,71 % – odpad z obohacovacieho procesu),
  • prírodný (0,71 %),
  • slabo obohatený (1 – 5 %),
  • stredne obohatený (5 – 20 %),
  • silne obohatený (20 a viac %).

Energetický výťažok je nasledujúci:

  • prírodný urán – 0,69 TJ/kg,
  • slabo obohatený – 3 až 8,5 TJ/kg,
  • palivo množivých reaktorov – až 52 TJ/kg.

V prírode sa urán vyskytuje vo forme zmesi izotopov označovaných ako U 238 (99,276 %)  a   U 235  (0,718 %)  a  iba  vo  veľmi  malom  množstve  U 234 (0,004 %). Po ostreľovaní U 235  neutrónmi  dojde k štiepnej reakcii (pozri heslo Jadrová reakcia). Ak izotop U 235  absorbuje neutrón vznikne  izotop  U 236.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Uranium 238

U 238 je izotop uránu, ktorý možno štiepiť iba tzv. rýchlymi neutrónmi. Pri zachytení pomalšieho neutrónu jadrom sa U 238 premení na plutónium Pu 239.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Particle accelerator

Urýchľovač častíc je zariadene, ktoré pomocou elektrického poľa urýchľuje elektricky nabité častice. Slúži na výskum v jadrovej fyzike, na výrobu umelýchrádionuklidov a ako zdroj zväzkov urýchlených častíc na rôzne aplikácie napr. v medicíne. Podľa tvaru dráh urýchľovaných častíc sa delia na lineárne a kruhové.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Rectifier

Usmerňovač je elektrotechnické zariadenie, ktoré vedie elektrický prúd iba v jednom smere. Takým spôsobom možno získať jednosmerný elektrický prúd zo striedavého elektrického prúdu. Usmernený prúd je vždy pulzujúci a možno ho vyhladiť pomocou elektrických filtrov alebo elektronickou stabilizáciou

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Ú

Power saving

Úspora energie je zníženie spotreby energie. Keď sa spotrebuje menej elektriny alebo tepla, ušetria sa neobnoviteľné zdroje energie ako je ropa, uhlie alebo zemný plyn a budeme ich môcť využívať dlhšie aj v budúcnosti.

Jednou z možností, ako usporiť veľké množstvo energie, je napr. zminimalizovať odber elektrickej energie potrebnej na osvetlenie výmenou klasických svetelných zdrojov za svetelné zdroje LED a senzorové osvetlenie. Znížiť straty a únik tepla dobrou tepelnou izoláciou domov, bytov, využívať moderné domáce elektrospotrebiče s nízkou spotrebou energie A+++ (pozri heslo Energetický štítok), atď..

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Attenuation program

Útlmový program je program postupného odstavovania zastaraných uhoľných elektrární. V rámci programu zníženia škodlivých emisií môže byť s prihliadnutím na očakávanú zníženú spotrebu elektrickej energie vypracovaný plán postupného odstavovania uhoľných elektrární najmä v tých oblastiach, ktoré trpia nadmernými škodlivými emisiami.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

U

Grounding of electrical equipment

Uzemnenie elektrických zariadení je udržanie daného miesta prístroja, zariadenia alebo siete čo najbližšie k potenciálu zeme. Podľa účelu rozlišujeme dva spôsoby uzemnenia:

  • Pracovné uzemnenie je spojenie niektorej živej časti elektrického obvodu so zemou buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom zvodiča prepätia. Ide o uzemnenie uzlov strojov, silových transformátorov, vinutí zhášacích cievok, uzla alebo jedného konca prístrojových transformátorov, zvodičov prepätia. Môže ním trvalo tiecť prúd.
  • Ochranné uzemnenie je priame spojenie vodivých neživých častí zariadení so zemou s cieľom ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, pomocou ktorého sa zaistí bezpečnosť elektrickej inštalácie. Kritériom bezpečnosti je veľkosť dotykového a krokového napätia. Aby bolo uzemnenie elektrických zariadení kvalitné, musí sa obvykle vybudovať celá uzemňovacia sústava, ktorá pozostáva zo zemničov rozličného druhu. Na ich voľbu má vplyv merný odpor zeme, ktorý sa zisťuje meraním. Účinnosť uzemnenia sa kontroluje meraním odporu uzemnenia.
http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Node

Miesto v elektrickom obvode, kde sa stýkajú dve alebo viac vetiev. V podmienkach PS sa tým najčastejšie myslí prípojnica v rozvodni.

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=U


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2
  VŠETKO