Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
VŠETKO

V

Vacuum

Vákuum je ideálne prázdne prostredie bez látkovej formy hmoty alebo reálne prostredie, v ktorom je tlak plynu nižší ako atmosférický tlak (101 325 Pa).

Vacuum in the condenser

Kondenzátor v tepelných elektrárňach je zariadenie na skondenzovanie vodnej pary po prechode parnou turbínou. Umožňuje predĺžiť expanziu pary v turbíne až do relatívne hlbokého vákua, čo vedie k zvýšeniu tepelnej účinnosti parného cyklu. V kondenzátore je teda nevyhnutné vytvoriť vákuum, a to z toho dôvodu, aby bol pracovným médiom (parou) optimálne využitý tlakový rozdiel medzi vstupom a výstupom (teda v kondenzátore) z parnej turbíny. Výraz „vákuum” je v tomto zmysle do istej miery nepresný, pretože v skutočnosti ide o tlaky rádovo tisíce Pa (kPa).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

 

Cylindrical steam boiler

Valcový parný kotol je pôvodný valcový kotol z počiatku nášho storočia, ktorý pozostával z ležatého oceľového valca naplneného do polovice vodou a z ohniska, v ktorom sa spaľovalo uhlie. Stena kotla tvorila súčasne teplovýmennú plochu, ohrievanú plameňom a spalinami. Uhlie sa hádzalo na rošt ručne, popol prepadával roštom do popolníka. Sýta para sa z parného priestoru odvádzala parovodom do parného stroja.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Limestone slurry

Vápencová suspenzia (vápencové mlieko) je rozomletý vápenec rozmiešaný s vodou. Používa sa vo forme jemnej hmly na absorpciu síry zo spalinových plynov. Oxid siričitý (SO2) reaguje s vápencom a za prítomnosti oxidačného vzduchu vzniká energosadrovec, ktorý sa ďalej využíva v stavebníctve.
Táto metóda na znižovanie škodlivých emisií - obsahu síry v spalinách produkovaných elektrárňami sa nazýva polosuchá alebo mokrá vápencová metóda (pozri heslo Vápencová metóda). Polosuchá metoda dosahuje účinnosť cca 80 ÷ 90% a to pri využití látkového filtra. V prípade ak je využitý elektrofilter je dosiahnutá účinnosť o cca 10% nižšia. . Mokrá vápencová metóda dosahuje účinnosť 90 ÷ 95%, je ale finančne najnáročnejšia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Limestone

Vápenec je rozšírená sedimentárna hornina s hlavnou zložkou uhličitanu vápenatého, kalcitu (vyše 50 %). Vápenec môže byť rôznofarebný, s prímesou dolomitu, ílovitých minerálov a podobne. Najviac sa používa v hutníckom a chemickom priemysle, pri výrobe cementu a vápna, v elektrárenstve na odsírovanie spalín atď. Vysokopercentné vápence sa používajú pri výrobe skla, cukru, celulózy, dusíka, sódy či karbidu vápnika. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Boiling Water Reactor (BWR)

Varný reaktor je z hľadiska energie neutrónov vyvolávajúcich štiepenie tepelný (pomalý) reaktor. Moderátorom a chladivom je obyčajná voda pod vysokým tlakom, ale na rozdiel od tlakovodných reaktorov sa para vyrába priamo v aktívnej zóne. Ide preto o varný reaktor. V súčasnosti je asi 1/3 všetkých ľahkovodných reaktorov typu BWR.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Vah River cascade

Vážskou kaskádou nazývame sústavu 22 priehrad a vodných elektrární využívajúcich hydroenergetický potenciál Váhu na Slovensku. Okrem energetického využitia má Vážska kaskáda i vodohospodársky význam ako ochrana pred povodňami a zároveň slúži i na rekreáciu a športové činnosti.

Najvyššie je položená horná nádrž prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh a najnižšie je vodná elektráreň Kráľová. Výstavba Vážskej kaskády sa začala okolo roku 1930 (VE Ladce), rozvinula sa po 2. svetovej vojne a pokračuje dodnes (VE Žilina, VE Sereď).

Výstavbou elektrární bol využitý hydroenergetický potenciál Váhu asi na 60 %.

 • Najvyššie položené miesto: horná nádrž PVE Čierny Váh, 1 160 m n. m.
 • Najnižšie položené miesto: VE Kráľová, 124 m n. m.
 • Celkový inštalovaný výkon: 1 515 MW.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Power line

Vedenie je určité usporiadanie vodičov, izolačných materiálov a konštrukcií určených na prenos elektrickej energie medzi dvoma bodmi (uzlami) elektrickej siete. Z hľadiska uloženia ich delíme na vonkajšie vedenia, ktorého vodiče sú vedené nad zemou pomocou izolátorov a vhodných podperných konštrukcií, a káblové vedenia, ktoré sú obvykle vedené pod zemou.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Control room

Velín je iné označenie pre dozorňu v elektrárni (pozri heslo Dozorňa v elektrárni, Bloková dozorňa).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind power plant

Rozhodujúcim faktorom využívania veternej energie je priemerná rýchlosť vetra za rok. Minimálna priemerná ročné rýchlosť vetra by pre efektívnu prevádzku má byť aspoň 4,8 m.s-1 a viac. Ideálne veterné podmienky však poskytujú morské pobrežia, kde priemerná rýchlosť vetra bežne dosahuje 8 až 10 m.s-1. Také lokality sa nachádzajú veľmi často v horách a v prímorských krajoch. Zatiaľ čo výstavba rozsiahlych veterných parkov v horách môže narážať na estetické hľadiská a bude evidentne nežiaduca v národných parkoch a chránených oblastiach, prímorské oblasti sú veľmi perspektívne. Výhodou je široká škála výkonov, od niekoľko sto wattov pre domáce použitie až po niekoľko tisíc kilowattov pre výrobu elektrickej energie do rozvodnej siete, pri malých výkonoch ľahká údržba, obsluha, montáž a demontáž, dajú sa kombinovať s inými elektrárňami, napr. s fotovoltickou. Ekologickými výhodami veterných elektrárni sú: nevytvárajú emisie a odpady, nevyžadujú palivo, minimálna zastavaná plocha, recyklovateľnosť konštručných materiálov. Ich nevýhodou je, že výkon elektrárne závisí od rýchlosti vetra, hlučnosť, vplyv na flóru, rušenie elektromagnetického signálu, ohrozovanie vtákov a netopierov. Účinnosť veterných elektrární sa pohybuje v rozmedzí 30% až 45% v závislosti od konštrukcie a použitých materiálov (pozri heslá Súčiniteľ rýchlobežnosti a Účinnosť veterného turbogenerátora). Životnosť je 20 až 25 rokov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind energy

Veterná energia je dôsledkom nerovnomerného ohrievania zemského povrchu Slnkom. Ohrievaním vzduchu a jeho následným stúpaním do výšky dochádza k prúdeniu vzdušnej masy okolo Zeme. Energia vetra patrí k najstarším vedome využívaným obnoviteľným zdrojom energie. Vo veterných elektrárňach dochádza k premene energie prúdenia vzduchu na elektrinu.

 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind turbine

Vo veternej turbíne sa uskutočňuje premena veternej energie na energiu mechanickú (rotácia hriadeľa). Turbína je roztáčaná vetrom prúdiacim cez lopatky turbíny.V roku 1930 stál Francúz George Darrieus pri kolíske vynálezu veternej turbíny so zvislou osou, ktorej funkcia je nezávislá od smeru prúdiaceho vetra (pozri heslo Darrieusov rotor). Zvislé listy môžu byť upevnené buď rovnobežne s osou rotora v špeciálnom ráme (napr. dvojlistový rotor Darrieus-H alebo trojlistový variant), či do oblúku v tvare luku, ktorého tetivu tvorí os rotora (Darrieus fí). (Pozri heslo Súčiniteľ rýchlobežnosti) .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind Park

Veterné elektrárne možno stavať buď jednotlivo, alebo sa združujú do parkov (niekedy sa používa termín veterné farmy). Veterné parky majú desiatky až stovky jednotiek, v ojedinelých prípadoch dokonca niekoľko tisíc. 

 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind turbine generator

Veterný turbogenerátor je základná časť veternej elektrárne, v ktorej dochádza k premene kinetickej energie vetra na mechanickú prácu rotora a naelektrickú energiu. Obvykle pozostáva z veternej turbíny, prevodovky a elektrického generátora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Multiphase system

Viacfázová sústava je sústava obsahujúca sínusové veličiny rovnakej frekvencie, medzi ktorými je konštantný fázový posun o 2π/n, kde n je počet fáz. V elektroenergetike sa ako viacfázová sústava bežne používa trojfázová sústava, ktorá vytvára točivé magnetické pole umožňujúce jednoduchú a lacnú konštrukciu elektrických strojov (motorov).

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Stator winding

Vinutie statora tvoria závity izolovaného vodiča, ktorým preteká elektrický prúd. Magnetická väzba vinutia statora s rotoromelektrického stroja spôsobuje, že stroj vyrába elektrickú energiu alebo koná mechanickú prácu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Vitrification

Vitrifikácia je spôsob úpravy kvapalných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda spočíva vo výrobe špeciálnych skiel alebo sklokeramiky z kvapalného rádioaktívneho odpadu a sklovitých materiálov pri teplote 900 až 1 200 °C. Výhodou metódy je veľmi nízka vylúhovateľnosť a vysoká objemová redukcia výsledného produktu. Nevýhodou je nutnosť použitia pomerne zložitej technológie (porovnaj s bitúmenáciou a cementáciou).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Internal consumption

Vlastná spotreba výrobnej jednotky je elektrická energia potrebná na prevádzku pomocného a prídavného zariadenia výrobnej jednotky (napr. na úpravu vody, napájanie vody pre parogenerátor, dodávku čerstvého vzduchu a paliva, odlučovanie popolčeka z dymových plynov), okrem strát na blokových transformátoroch (generátorové transformátory). Treba rozlišovať vlastnú spotrebu počas prevádzky a počas nábehu a odstávky. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electric wire

Vodič je elektrotechnický pojem označujúci látku umožňujúcu vedenie elektrického prúdu. Elektrický vodič musí obsahovať voľné častice s elektrickým nábojem, najčastějšie elektróny, kladné alebo záporné iony. Delia sa na kovy (vodiče I. triedy), elektrolyty (vodiče II. triedy) a polovodiče. V elektrotechnike se pod slovom vodič chápe vodivý drôt, kábel alebo lanko, ktoré sa používajú na vodivé spojenie súčiastok v elektrickom obvode. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydrogen

Vodík (H) je chemický prvok skupiny I A, s atómovým číslom 1, s relatívnou atómovou hmotnosťou 1,00797, teplotou topenia -259,20 °C a hustotou 0,0899 kg.m-3. Vodík je najjednoduchší prvok. Vo voľnej prírode sa atómy vodíka nenachádzajú, pri vzniku atómového vodíka sa okamžite spája do molekuly H2. Molekulový vodík je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu. Je viac ako 14-krát ľahší než vzduch. Vo vode a v rozpúšťadlách je málo rozpustný, pri obyčajnej teplote je málo aktívny. V teple sa zlučuje s mnohými prvkami. S kyslíkom ľahko vytvára výbušnú zmes. Vodík vzniká pri rozklade vody, ropy a zemného plynu. Používa sa na hydrogenizačné účely, napr. výrobu amoniaku, kyseliny chlorovodíkovej, na zváranie a rezanie kovov (kyslíkovo-vodíkovým plameňom), ako raketové palivo, ale môže byť zdrojom energie i pre iné zariadenia, napr. na výrobu elektrickej energie v palivových článkoch. Vodík má 3 izotopy: Prócium, DeutériumTrícium. Prócium, tiež nazývaný ľahký vodík, ktorý je najviac rozšírený vo vesmíre a na Zemi. Obsahuje v atómeprotón a 1 elektrón. Neobsahuje neutrón v atómovom jadre (pozri heslá Deutérium a Trícium).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydro power plant

 Zariadenie, ktoré na výrobu elektrickej energie využíva energiu vodného toku. Funguje na princípe premeny pohybovej energie vody na elektrinu. Vodný prúd roztáča lopatky vodnej turbíny a odovzdáva im svoju energiu. Tá sa mení na mechanickú energiu otáčajúceho sa hriadeľa a následne v elektrickom generátore na elektrinu. Najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku je Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré produkuje elektrinu v množstve zodpovedajúcom 8 % ročnej spotreby Slovenska.

 

Hydropower

Vodná energia je vlastne potenciálna a kinetická energia vodného toku. Tento druh energie sa na jej premenu na elektrickú energiu využíva vo vodných elektrárňach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydro energy

Vzniká pri kolobehu vody na Zemi. Teplo zo Slnka ohrieva zemský povrch a odparuje vodu z oceánov, morí, riek, jazier, z pôdy, zo živočíchov aj z ľudí. Odparená voda sa vo forme vodnej pary dostáva do atmosféry, kde sa vo veľkých výškach tvoria oblaky. Skvapalnená vodná para v oblakoch potom padá na zem vo forme zrážok. Voda stekajúca z hôr v potokoch a riekach odovzdáva pohybovú energiu, ktorú možno rôzne využiť. V súčasnosti sa využíva vodná energia najmä na výrobu elektriny vo vodných elektrárňach.

 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Water reservoir

Prirodzený alebo umelo vytvorený obmedzený priestor, v ktorom sa zadržuje voda v čase jej nadbytku a z ktorého sa odoberá voda v čase jej nedostatku. Prirodzenými nádržami sú napr. jazerá rôzneho pôvodu, umelými nádržami sú vodojemy, rybníky a nádrže na toku, vytvorené umelými priehradami v riečnom údolí. 

Water turbine

Vodná turbína je lopatkový vodný motor meniaci vodnú energiu (potenciálnu energiu vody) na mechanickú prácu na hriadeli. Vodná turbína sa skladá z rozvádzacieho ústroja (rozvádzacieho kolesa, dýzy) usmerňujúceho prietok vody a z obežného kolesa, ktoré vode odoberá energiu. V pretlakových vodných turbínach je navyše sacie potrubie, ktoré vodu zo stroja odvádza (pozri aj heslo Rovnakotlaková vodná turbína). Maximálny zaručený prietok vody vodnou turbínou pri určitom spáde sa nazýva hltnosť.

Turbíny sa rozdeľujú:

 • Podľa premeny energie: rovnakotlaková (Bánkiho, Peltonova turbína), pretlaková (Francisova, Kaplanova turbína)
 • Podľa prietoku vody obežným kolesom: axiálna, tangenciálna
 • Podľa polohy hriadeľa: horizontálna, vertikálna, šikmá.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Water wheel

Vodné koleso je vodný stroj, ktorý využíva polohovú alebo pohybovú energiu vodného toku na premenu na mechanickú energiu. V súčasnosti dosahujú účinnosť η = 0,6 – 0,7. Vodné kolesá sú vhodné na použitie pri nízkych spádoch do 1,5 metra, pri nízkych prietokoch aj pod 0,1 m3.s-1 a vo veľmi znečistených vodách. Podľa konštrukcie vodných kolies, pri ktorých sa mení mechanická energia vody na energiu rotujúceho hriadeľa, sa vodné kolesá delia na korčekové, ktoré využívajú potenciálnu energiu vody a lopatkové, využívajúce kinetickú energiu vody. Podľa miesta nátoku vody sú vodné kolesá s nátokom vrchným, stredným a spodným. Vodné kolesá majú nízke obrátky a preto je pri ich využívaní potrebná prevodovka.

 http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pressurized water reactor

Je to tlakovodný reaktor sovietskej konštrukcie moderovaný a chladený obyčajnou vodou pod pomerne vysokým tlakom. Palivom je nízko obohatený urán vo forme dioxidu uránu. Existujúce vyhotovenia sa líšia výkonom (VVER 440: výkon 440 MW elektrických, VVER 1000: výkon 1 000 MW elektrických). Reaktory VVER 440 sú prevádzkované v jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Overhead electrical network

Sieť tvorená z vonkajších elektrických vedení určených na rozvod elektriny mimo mestských aglomerácií a v miestach bez zvláštnych ekologických obmedzení. Používa sa predovšetkým v sieťach veľmi vysokého napätia a zvlášť vysokého napätia.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Overhead lines

Vonkajšie elektrické vedenie predstavuje jeden z najdôležitejších prvkov elektrizačnej sústavy určených na prenos elektrickej energie, ktorého holé vodiče sú vedené nad zemou (terénom) s využitím izolátorov a vhodných podperných bodov - stožiarov. V niektorých prípadoch tvoria vonkajšie vedenie izolované vodiče.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Propeller wind power

Vrtuľa je rýchlobežný typ veterného motora. Počet listov vrtule býva 1 až 4, najčastejšie však 2 alebo 3. Profily vrtule sú charakterizované malým odporom a veľkou aerodynamickou účinnosťou.    

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik  

Discharge tube

Výbojka sa v domácnostiach sa používajú len ojedinele. Napr. sodíkovou výbojkou (s charakteristickým oranžovým svetlom) môžeme osvetliť exteriéry rodinného domu, halogenidovú výbojku môžeme použiť aj na osvetlenie vnútorných priestorov. Výhodou výbojok je ich vyšší merný výkon a dlhšia životnosť.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Spent nuclear fuel

Vyhorené palivo z jadrových reaktorov tvorí menej než 1 % objemu všetkých jadrových odpadov na svete, ale obsahuje viac ako 90 % celkovej rádioaktivity. Jeden reaktor s výkonom okolo 1 000 MW produkuje ročne približne 30 ton vyhoreného paliva. Pretože palivo má vysokú hustotu, predstavuje to objem iba asi 1,5 m3. Palivo vybrané z reaktora obsahuje stále cca 95 % nespotrebovaného uránu, z toho 1 % štiepiteľného U 235 a 1 % štiepiteľného izotopu plutónia Pu 239. Ostatné štiepne produkty, ktoré dnes považujeme za odpad, teda predstavujú iba asi 1 200 kg. Hlavný podiel rádioaktivity medzi týmito štiepnymi produktmi majú cézium Cs 137 a stroncium Sr 90, oba s polčasom rozpadu okolo 30 rokov. V dôsledku rádioaktívneho rozpadu vyhorené palivo postupne stráca rádioaktivitu a rôzne rádioizotopy sa stávajú neaktívnymi prvkami (platina, ruthénium, rhódium, paládium, striebro, prvky vzácnych zemín) zaujímavými na spracovanie.

Calorific value

Výhrevnosť je energia, ktorú možno uvoľniť spálením 1 kg paliva. Klasické palivá sa skladajú z horľaviny, popoloviny a vody. Výhrevnosť paliva je daná výhrevnosťou horľaviny. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Power

Výkon je práca vykonaná za jednotku času. Označuje sa písmenom P a jeho jednotkou je watt (W).

Circuit Breakers

Výkonové vypínače sú spínacie prístroje, ktoré slúžia na vypínanie prevádzkových i skratových prúdov. Podľa spôsobu zhášania oblúka rozdeľujeme výkonové vypínače na:

 • olejové;
 • expanzné;
 • expanzné s malým množstvom oleja;
 • tlakovzdušné;
 • vypínače SF6;
 • vákuové. Olejové a expanzné sa v súčasnosti nepoužívajú.

Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Elektrické stanice. Bratislava: STU FEI, 2001.

Heat exchanger

Výmenník tepla je zariadenie, ktoré sprostredkuje výmenu tepla medzi činnými médiami (plyn, kvapalina). Rozoznávajú sa výmenníky povrchové (k výmene tepla dochádza prostredníctvom teplovýmennej plochy), kontaktné (k výmene tepla dochádza na ploche vytvorenej hladinou kvapaliny) a zmiešavacie (dochádza k premiešaniu kvapalín). Medzi výmenníky tepla patrí parný generátor, výparník a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Evaporator

Výmenník tepla, v ktorom sa dodávané teplo využíva na tvorbu pary. Do výparníka vstupuje voda predhriata na teplotu nasýtenia, takže dodávané teplo slúži na tvorbu pary pri stálom tlaku. Voda sa vo výparníku vyparuje pri konštantnej teplote, teplote nasýtenia. Výparník klasického parného kotla pozostáva z vertikálnych trubíc, ktoré ochladzujú spaľovací priestor kotla. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Power switch

Vypínač je spínač, ktorým možno zapnúť a vypnúť elektrický obvod pri zaťažení. Rozoznáva sa spínač ručný a samočinný.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Decommissioning of nuclear facilities

Vyraďovaním sa rozumejú činnosti po skončení prevádzky, ktorých cieľom je uvoľnenie jadrového zariadenia na iné využitie, alebo jeho likvidácia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Production of electricity

Pojem „výroba elektrickej energie” je vlastne nesprávny, pretože zo zákona zachovania energie vyplýva, že žiadnu energiu nemožno vyrobiť, ale iba premeniť na iný druh energie, ale v energetike sa bežne používa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Generation of electricity

Výroba energie je premena (konverzia) primárnej energie na elektrinu (resp. teplo), ktorá sa ďalej prenáša na konečné použitie. V elektroenergetike je tento pojem bežne zavedený v zmysle výroba elektrickej energie či výroba tepla. Energia primárneho zdroja prejde radou transformácii počas jej transportu, až sa na konci celého reťazca transformuje na užitočnú energiu (pozri heslo Premena energie). V mieste spotreby sa následne elektrická energia mení na požadovanú formu energie (mechanickú, svetlo, teplo....).

 • Výroba nezávislých výrobcov je výroba elektrickej energie nezávislých výrobcov elektrizačnej sústavy SR, ktorá sa delí podľa vlastníctva zdrojov elektrizačnej sústavy a označuje množstvo elektriny vyrobenej v určitom časovom období (deň, mesiac, rok) všetkými zdrojmi tejto skupiny;
 • Vývoz elektriny je množstvo elektrickej energie, ktorá bola z danej elektrizačnej sústavy vyvezená do okolitých sústav v danom období.
http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Hight voltage (HV)

VN je označenie pre vysoké napätie v rozsahu od 1000 V (1kV) do 52 kV.

High level waste

Vysokoaktívny odpad, ku ktorému sa obvykle radí aj vyhorené jadrové palivo, je vysoko rádioaktívny a uvolňuje významné množstvo tepla. Preto si vyžaduje chladenie a tienenie. Trvalé uloženie vysokoaktívnych odpadov je možné iba v hlbinnom geologickom úložisku. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR)

Vysokoteplotný reaktor chladený plynom je jeden z perspektívnych typov reaktorov, ktorý by sa mohol uplatniť v spojení s plynovou turbínou. Ako moderátor a ako matrica pre keramické jadrové palivo (vysokoobohatený urán vo forme UC2 alebo UO2; tvar guľovitý s priemerom 60 mm alebo klasická palivová tyč) slúži grafit. Ako chladivo sa používa hélium, ktoré má na výstupe z reaktora teplotu až 750 °C, čo umožňuje v sekundárnom okruhupoužiť plynovú turbínu a tým podstatne zvýšiť účinnosť celej elektrárne. Reaktory tohto typu sú už v prevádzke v niektorých krajinách (USA, SRN), ďalej sa zdokonaľujú, ale k ich širšiemu využitiu zatiaľ nedošlo.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Granulation high pressure steam boiler

Vysokotlakový granulačný parný kotol je parný kotol s granulačným ohniskom, pracujúci pri vysokom tlaku pracovnej látky. Vysoký tlak pary sa prejaví zlepšenou termickou účinnosťou tepelného obehu. Súčasne však kladie väčšie nároky na použité komponenty.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dump

Výsypka je zariadenie určené na dočasné ukladanie sypkého materiálu. V uhoľnej elektrárni sa vyskytujú výsypky na škvaru, popol čipopolček. Výsypka má tvar valca alebo hranolu s vertikálnou osou.Spodná časť výsypky je ukončená obráteným kužeľom alebo ihlanom, takže sa materiál pod vplyvom gravitácie zosúva na dno výsypky, uzavretej uzáverom. Pri otvorenom uzávere sa výsypka vyprázdňuje. Minimálny sklon dna: 65 °.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Air gap

Priestor vyplnený vzduchom oddeľujúci budiaci systém od kotvy, alebo stator od rotora.

Air fan

Vzduchový ventilátor je stroj na stláčanie vzduchu pracujúci pri menšom pomere výstupného a vstupného tlaku než 1,1. V elektrárňach na fosílne palivá slúži na dopravu vzduchu do spaľovacieho priestoru alebo do horákov. Podľa konštrukcie rozlišujeme radiálne a axiálne vyhotovenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
VŠETKO