Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

V

Wind energy

Veterná energia je dôsledkom nerovnomerného ohrievania zemského povrchu Slnkom. Ohrievaním vzduchu a jeho následným stúpaním do výšky dochádza k prúdeniu vzdušnej masy okolo Zeme. Energia vetra patrí k najstarším vedome využívaným obnoviteľným zdrojom energie. Vo veterných elektrárňach dochádza k premene energie prúdenia vzduchu na elektrinu.

 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind turbine

Vo veternej turbíne sa uskutočňuje premena veternej energie na energiu mechanickú (rotácia hriadeľa). Turbína je roztáčaná vetrom prúdiacim cez lopatky turbíny.V roku 1930 stál Francúz George Darrieus pri kolíske vynálezu veternej turbíny so zvislou osou, ktorej funkcia je nezávislá od smeru prúdiaceho vetra (pozri heslo Darrieusov rotor). Zvislé listy môžu byť upevnené buď rovnobežne s osou rotora v špeciálnom ráme (napr. dvojlistový rotor Darrieus-H alebo trojlistový variant), či do oblúku v tvare luku, ktorého tetivu tvorí os rotora (Darrieus fí). (Pozri heslo Súčiniteľ rýchlobežnosti) .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind Park

Veterné elektrárne možno stavať buď jednotlivo, alebo sa združujú do parkov (niekedy sa používa termín veterné farmy). Veterné parky majú desiatky až stovky jednotiek, v ojedinelých prípadoch dokonca niekoľko tisíc. 

 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind turbine generator

Veterný turbogenerátor je základná časť veternej elektrárne, v ktorej dochádza k premene kinetickej energie vetra na mechanickú prácu rotora a naelektrickú energiu. Obvykle pozostáva z veternej turbíny, prevodovky a elektrického generátora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Multiphase system

Viacfázová sústava je sústava obsahujúca sínusové veličiny rovnakej frekvencie, medzi ktorými je konštantný fázový posun o 2π/n, kde n je počet fáz. V elektroenergetike sa ako viacfázová sústava bežne používa trojfázová sústava, ktorá vytvára točivé magnetické pole umožňujúce jednoduchú a lacnú konštrukciu elektrických strojov (motorov).

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Stator winding

Vinutie statora tvoria závity izolovaného vodiča, ktorým preteká elektrický prúd. Magnetická väzba vinutia statora s rotoromelektrického stroja spôsobuje, že stroj vyrába elektrickú energiu alebo koná mechanickú prácu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Vitrification

Vitrifikácia je spôsob úpravy kvapalných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda spočíva vo výrobe špeciálnych skiel alebo sklokeramiky z kvapalného rádioaktívneho odpadu a sklovitých materiálov pri teplote 900 až 1 200 °C. Výhodou metódy je veľmi nízka vylúhovateľnosť a vysoká objemová redukcia výsledného produktu. Nevýhodou je nutnosť použitia pomerne zložitej technológie (porovnaj s bitúmenáciou a cementáciou).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Internal consumption

Vlastná spotreba výrobnej jednotky je elektrická energia potrebná na prevádzku pomocného a prídavného zariadenia výrobnej jednotky (napr. na úpravu vody, napájanie vody pre parogenerátor, dodávku čerstvého vzduchu a paliva, odlučovanie popolčeka z dymových plynov), okrem strát na blokových transformátoroch (generátorové transformátory). Treba rozlišovať vlastnú spotrebu počas prevádzky a počas nábehu a odstávky. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electric wire

Vodič je elektrotechnický pojem označujúci látku umožňujúcu vedenie elektrického prúdu. Elektrický vodič musí obsahovať voľné častice s elektrickým nábojem, najčastějšie elektróny, kladné alebo záporné iony. Delia sa na kovy (vodiče I. triedy), elektrolyty (vodiče II. triedy) a polovodiče. V elektrotechnike se pod slovom vodič chápe vodivý drôt, kábel alebo lanko, ktoré sa používajú na vodivé spojenie súčiastok v elektrickom obvode. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydrogen

Vodík (H) je chemický prvok skupiny I A, s atómovým číslom 1, s relatívnou atómovou hmotnosťou 1,00797, teplotou topenia -259,20 °C a hustotou 0,0899 kg.m-3. Vodík je najjednoduchší prvok. Vo voľnej prírode sa atómy vodíka nenachádzajú, pri vzniku atómového vodíka sa okamžite spája do molekuly H2. Molekulový vodík je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu. Je viac ako 14-krát ľahší než vzduch. Vo vode a v rozpúšťadlách je málo rozpustný, pri obyčajnej teplote je málo aktívny. V teple sa zlučuje s mnohými prvkami. S kyslíkom ľahko vytvára výbušnú zmes. Vodík vzniká pri rozklade vody, ropy a zemného plynu. Používa sa na hydrogenizačné účely, napr. výrobu amoniaku, kyseliny chlorovodíkovej, na zváranie a rezanie kovov (kyslíkovo-vodíkovým plameňom), ako raketové palivo, ale môže byť zdrojom energie i pre iné zariadenia, napr. na výrobu elektrickej energie v palivových článkoch. Vodík má 3 izotopy: Prócium, DeutériumTrícium. Prócium, tiež nazývaný ľahký vodík, ktorý je najviac rozšírený vo vesmíre a na Zemi. Obsahuje v atómeprotón a 1 elektrón. Neobsahuje neutrón v atómovom jadre (pozri heslá Deutérium a Trícium).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO