Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

V

Hydro power plant

 Zariadenie, ktoré na výrobu elektrickej energie využíva energiu vodného toku. Funguje na princípe premeny pohybovej energie vody na elektrinu. Vodný prúd roztáča lopatky vodnej turbíny a odovzdáva im svoju energiu. Tá sa mení na mechanickú energiu otáčajúceho sa hriadeľa a následne v elektrickom generátore na elektrinu. Najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku je Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré produkuje elektrinu v množstve zodpovedajúcom 8 % ročnej spotreby Slovenska.

 

Hydropower

Vodná energia je vlastne potenciálna a kinetická energia vodného toku. Tento druh energie sa na jej premenu na elektrickú energiu využíva vo vodných elektrárňach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydro energy

Vzniká pri kolobehu vody na Zemi. Teplo zo Slnka ohrieva zemský povrch a odparuje vodu z oceánov, morí, riek, jazier, z pôdy, zo živočíchov aj z ľudí. Odparená voda sa vo forme vodnej pary dostáva do atmosféry, kde sa vo veľkých výškach tvoria oblaky. Skvapalnená vodná para v oblakoch potom padá na zem vo forme zrážok. Voda stekajúca z hôr v potokoch a riekach odovzdáva pohybovú energiu, ktorú možno rôzne využiť. V súčasnosti sa využíva vodná energia najmä na výrobu elektriny vo vodných elektrárňach.

 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Water reservoir

Prirodzený alebo umelo vytvorený obmedzený priestor, v ktorom sa zadržuje voda v čase jej nadbytku a z ktorého sa odoberá voda v čase jej nedostatku. Prirodzenými nádržami sú napr. jazerá rôzneho pôvodu, umelými nádržami sú vodojemy, rybníky a nádrže na toku, vytvorené umelými priehradami v riečnom údolí. 

Water turbine

Vodná turbína je lopatkový vodný motor meniaci vodnú energiu (potenciálnu energiu vody) na mechanickú prácu na hriadeli. Vodná turbína sa skladá z rozvádzacieho ústroja (rozvádzacieho kolesa, dýzy) usmerňujúceho prietok vody a z obežného kolesa, ktoré vode odoberá energiu. V pretlakových vodných turbínach je navyše sacie potrubie, ktoré vodu zo stroja odvádza (pozri aj heslo Rovnakotlaková vodná turbína). Maximálny zaručený prietok vody vodnou turbínou pri určitom spáde sa nazýva hltnosť.

Turbíny sa rozdeľujú:

  • Podľa premeny energie: rovnakotlaková (Bánkiho, Peltonova turbína), pretlaková (Francisova, Kaplanova turbína)
  • Podľa prietoku vody obežným kolesom: axiálna, tangenciálna
  • Podľa polohy hriadeľa: horizontálna, vertikálna, šikmá.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Water wheel

Vodné koleso je vodný stroj, ktorý využíva polohovú alebo pohybovú energiu vodného toku na premenu na mechanickú energiu. V súčasnosti dosahujú účinnosť η = 0,6 – 0,7. Vodné kolesá sú vhodné na použitie pri nízkych spádoch do 1,5 metra, pri nízkych prietokoch aj pod 0,1 m3.s-1 a vo veľmi znečistených vodách. Podľa konštrukcie vodných kolies, pri ktorých sa mení mechanická energia vody na energiu rotujúceho hriadeľa, sa vodné kolesá delia na korčekové, ktoré využívajú potenciálnu energiu vody a lopatkové, využívajúce kinetickú energiu vody. Podľa miesta nátoku vody sú vodné kolesá s nátokom vrchným, stredným a spodným. Vodné kolesá majú nízke obrátky a preto je pri ich využívaní potrebná prevodovka.

 http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pressurized water reactor

Je to tlakovodný reaktor sovietskej konštrukcie moderovaný a chladený obyčajnou vodou pod pomerne vysokým tlakom. Palivom je nízko obohatený urán vo forme dioxidu uránu. Existujúce vyhotovenia sa líšia výkonom (VVER 440: výkon 440 MW elektrických, VVER 1000: výkon 1 000 MW elektrických). Reaktory VVER 440 sú prevádzkované v jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Overhead electrical network

Sieť tvorená z vonkajších elektrických vedení určených na rozvod elektriny mimo mestských aglomerácií a v miestach bez zvláštnych ekologických obmedzení. Používa sa predovšetkým v sieťach veľmi vysokého napätia a zvlášť vysokého napätia.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Overhead lines

Vonkajšie elektrické vedenie predstavuje jeden z najdôležitejších prvkov elektrizačnej sústavy určených na prenos elektrickej energie, ktorého holé vodiče sú vedené nad zemou (terénom) s využitím izolátorov a vhodných podperných bodov - stožiarov. V niektorých prípadoch tvoria vonkajšie vedenie izolované vodiče.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Propeller wind power

Vrtuľa je rýchlobežný typ veterného motora. Počet listov vrtule býva 1 až 4, najčastejšie však 2 alebo 3. Profily vrtule sú charakterizované malým odporom a veľkou aerodynamickou účinnosťou.    

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik  


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO